Tagarchief: Ontbossing

Zomer 2020

Enige punten uit het nieuws:

• Natura 2000 en bossenstrategie
Door de Nederlandse koppen bovenop de N2000 verplichtingen verdwenen de bossen als sneeuw voor de zon en verdwenen die gesubsidieerd de biomassa- ovens in. Mede door gemor van ‘het volk’ is er tijdens een eerder overleg door Schouten een bossen strategie beloofd, en dat zou wat worden. Ja, inderdaad, heel veel, maar de genen die hadden gekapt, hebben structureel niet herplant en herplanten nu een klein aandeel van de grootse plannen op eigen grond. Want die N2000-doelen moeten gehaald. Het woord ‘doel’ komt nergens in de richtlijnen voor, maar in Nederland wel, omdat wij nog steeds nationaal beleid voeren.

• Bossenstrategie
Enige zaken die naast de verzaking van de herplant-plicht storen bij deze concept- bossenstrategie, is dat die in wezen al in kannen en kruiken is (in december waren provincies en LNV het al eens).
Dat bleek bij een bezoek aan Schoorl, waar de “onafhankelijke deskundigen” eigenlijk blijk gaven geen zin te hebben in discussies. Als het aan Schouten ligt is het over klaar en uit en moet de Kamer tekenen bij het kruisje, wat na de zomer zal zijn. Waarom toch die haast?

De Tweede Kamer heeft gelukkig nog een motie aangenomen op 22/06 om monumentale bomen te sparen en niet blind te varen op 0,5 ha kap: ook een van de heikele punten in de nota, juist omdat er al zoveel bos is verdwenen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaf advies voor bosbeheer en behoud van materiaal en oude boselementen, alsook het sparen van cultuurhistorische elementen, te downloaden via bijgaande link.
De Rijksdienst beveelt het plan aan, schijnt het met Staatsbosbeheer uit te werken……. Een mooie combinatie, Purmerend en behoud groen erfgoed…………….
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2019/11/18/behoud-groen-erfgoed

Zie tevens de handleiding Erfgoed in Bosbeheer van Probos, gratis te downloaden via www.probos.nl

Hoewel deze motie dus stemt tot tevredenheid moet er toch een kanttekening bij geplaatst: want al dit moois is niet wat het is. Want de ‘doelen’ moeten gehaald………….

De wensnatuurlobby is er in geslaagd hun plicht tot herbeplanting naar de boeren te verschuiven, en zijn zelf trots op een gering percentage herbebossing in natuurgebieden. Er blijkt geen bereidwilligheid tot meer bosaanleg in de natuur, vreemd genoeg. Erger is dat Schouten dit steunt. Nog erger dat zij de cultuurhistorische waarde van de nog bestaande bossen negeert en verdere kap niet verbiedt! (Wij vragen ons af of dit wel strookt met de verplichting ons erfgoed in stand te houden, immers naast het kappen, chopperen, graven en rijden de aannemers met zeer zwaar materieel dat het een lust is.)

Groningen, /Friesland en Drenthe bedanken voor de eer om voor die aanplant op te draaien want zij doorzien de truc:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/23/lto-noord-regio-noord-gaat-niet-in-gesprek-over-bossenplan?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-23-06-2020

• Biomassa.
Verder lijkt er iets te verschuiven in de biomassa- discussie., Belangrijk kan zijn dat Urgenda pleit voor het aanhouden van gas zolang men niets beters weet te verzinnen dan bomen te kappen en dat gruwzaam duurzaam te noemen. Dat zal nog wel even duren, van belang is iedere petitie die langs gaat, te ondertekenen. SER heeft een concept nota vervaardigd waarin kritiek is op biomassa als energiebron, en adviseert de subsidie (!) af te bouwen.

HOLTINGERVELD
Over dit gebied hebben wij te weinig geschreven. Wel heeft ondergetekende het gebied een aantal malen bezocht, maar zonder de kennis van het gebied van vroeger.
Vorig jaar en dit jaar bereikten ons berichten over ook hier veel kap van bomen, zie meldpunt bomenkap. Herinrichting is ook hier het parool en het propagandablad geeft ons daarover genoeg informatie.

Welnu, het gebied staat gemeld op de EUNIS-site, factsheet for Havelte-Oost, 029:
https://eunis.eea.europa.eu/sites/NL9801071#tab-designations

Zoals we inmiddels al weten was de aanwijzing natura 2000- gebied een uitstekende drive om te ontbossen via onze ontwerpbesluiten, wat hebben we gezien:
het bouwen van een schaapskooi terwijl de oude nog prima functioneerde, giga- parkeerterrein, een draadgaasding met stenen als ornament voor entree. Een een koek- en zopie tent. Ontbossing is toch echt de bedoeling niet van N2000. Alhoewel het verlies aan bos in het Drents Friese Wold en Dwingelderveld nog veel erger is:
Zie maar hoeveel bos Westerveld al is kwijtgeraakt sinds 2000!

Holtingerveld is geen nationaal park, wel Natura 2000 gebied. Maar dat beschermt het bos voor geen meter.
Zie maar:
Maatregelen Holtingerveld broodnodig om unieke natuur veilig te stellen………; beheerders al volop aan de slag; weghalen opslag en rond vennen en poelen. Herstel van stuifzand, en natuurlijk is hier verdroging en stikstof.

Hieronder volgt nog een detail van de locaties van de gekapte bossen rond het Holtingerveld. Het valt te vrezen dat men nog niet klaar is met herstellen………. Deze winter is er nog een advertentie gepubliceerd in de Westervelder als protest tegen alle gewroet en de ongebreidelde kap in het Holtingerveld.

Holtingerzand wordt genoemd op de kaart Groen Erfgoed; met zeer waardevolle oude boskernen, houtwallen en heggen. Het is een historisch landschap met akker, bos en heide. De cultuurhistorische waardering is, A/B, wat staat voor zeer waardevol. De inventarisatie is zeer volledig.

Soorten die worden genoemd zijn: ratelpopulier, zomereik, beklierde heggenroos, grauwe wilg, heggenroos wilde appel, zachte berk, blauwe bosbes, hazelaar. Jeneverbes, brem, wilde lijsterbes, kamperfoelie en nog andere, raadpleegt u verder svp de kaart.

Cultuurhistorie

Er zijn een aantal beheerders, Naast de TBO ers zien we ook andere eigenaren, zoals een particulier, R. Pigeaud, wie het Ooster- en Westerzand kocht zo’n 21 jaar geleden, 260 hectare ontginningsbos op stuifzand met heide en vennen in het NO van het Holtingerveld, en is dat als een haas gaan omvormen zo lezen we. Productiebos. Ze houdt houtproductie aan als bron voor inkomsten om het beheer uit te voeren. Het wandelbeleefpad langs het herstelde turfvaartje tussen het Brandeveen en de Uffelter Boervaart is mede door die inkomsten tot stand gekomen. Alle beslissingen neemt zij in samenspraak met Piets Kerssies. , oud districtshoofd SBB en sinds 10 jaar haar adviseur. Ook werkt ze samen met Natuurmonumenten voor vernatting veen en boskap.

Cultuurhistorie en geschiedenis
In Wereldoorlog 2 is er een plan geweest hier een vliegveld aan te leggen en daarvoor moest een landgoed wijken …… en Darp werd gesloopt. Hoewel het nooit is gebruikt zijn er nog restanten te vinden in dit N2000 gebied. Dat is een belangrijke publiekstrekker in het Holtingerveld, natuurlijk is dit wel aardig maar geen verplichting N2000.

Een Fliegerhorst in Drenthe – De Luftwaffe ging in 1942 op zoek naar een locatie voor een groot vliegveld in Drenthe.
ZW Drenthe leek ideaal: de controlekamer van het hele bouwprogramma werd ondergebracht in de buitenplaats Overcinge. DE startbaan was gerekend op 1400 meter lengte en 80 m breedte. De baan was OW gericht, en om het aanvliegen en starten makkelijker te maken werden 2 hunebedden verwijderd, maar gelukkig onder de grond gestopt, zodat ze na de oorlog in situ konden worden herplaatst. De aanleg startte in 1942, met werk van dwangarbeiders werd het project uitgevoerd. Ze werden in kampen in o.a. Veenhuizen gehuisvest. Er moesten er ongeveer 5000 in aantal zijn.
Niks was te veel moeite: Darp werd even gesloopt en verplaatst. Op de bouwplaats werd een smalspoor aangelegd voor vervoer van bouwmateriaal.

Delen ervan zijn nog zichtbaar in het landschap Holtingerveld.
Hoewel de geallieerden op de hoogte waren van deze locatie, grepen ze pas in 1944 door aanval van een kleine 300 Britse vliegers………en pogingen het te vernieuwen werden in 1945 werden verijdeld door een nieuw bombardement van geallieerden. Einde oefening……Fliegerhorst maakt deel uit van Holtingerveld.
(Met dank aan website traces of war, Drenthe in Oorlog, NIOD e.a.)
Overcinge is nu in particuliere handen.

Daarom is Natuurmonumenten heel dankbaar want nu kan de startbaan worden vrijgemaakt van bebossing, en voor het eerst zegt NM nu rekening t e houden met de cultuurgeschiedenis………tja, het is maar net zo het uitkomt! De weg Lhee-Kraloo, de bomenrijen erlangs van 90 jaar oude zomereiken en het Noordenveld in het Dwingelderveld en Oude Willem in het Drents Friese Wold zijn ook cultuurgeschiedenis maar werden vernield.
Willekeur: en dat is precies wat het Hof van Justitie niet wil omdat dit de rechtszekerheid in gevaar brengt.

Slot
Terug naar het begin: Zoals we meldden zijn er eeuwenoude sporen in het bos te vinden voor een geoefend oog. Denk bijvoorbeeld aan wallen, wegen en zaagkuilen. Zoals bekend hadden de dorpsbewoners een grote heide die alsmaar groter werd veroorzaakt door intensief beheer. Na 1870 werd dit gemeenschappelijk gebruik bij wet opgeheven en zijn deze terreinen stuk voor stuk bebost. Ook in die recent aangeplante bossen kun je oudere sporen aantreffen, omdat het dus gebieden zijn die oudere samenlevingen vroeger gebruikten. Sporen van greppels kuilen wegen en wallen, sporen van schansen, landweren, prehistorische akkers, urnenvelden en grafheuvels, zijn maar een paar van die voorbeelden.
Uit het vrijmaken van een startbaan, herinnering van WOII moet dan meteen worden genoemd de schuilplaatsen waar onderduikers hebben gezeten. Kortom: bossen zijn meer dan biomassa of een verwijdering waard omdat er een EHS-doel moet worden gehaald……… (en geen Natura 2000 – verplichting van Brussel)

Bossen zijn ware schatkamers. Vandaar die handleiding: Erfgoed in bosbeheer.
Belangrijk is dus rekening te houden met die sporen,

Vanwege hun belangrijke cultuurhistorische waarde (…jawel mevrouw Schouten) heeft de Rijksdienst de bossen bovendien opgenomen op de digitale kaart Groen erfgoed op de site van Cultureel Erfgoed:
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/behoud-groen-erfgoed

Symposium 25 oktober as.
Het symposium Behoud groen erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland.
Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit symposium wil de RCE de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen.
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/10/27/symposium-behoud-groen-erfgoed

Nieuwsoverzicht

Waarde lezer,

Het eerste kwartaal 2020 is ruim gepasseerd.

Eindelijk krijgt u van ons een nieuwsoverzicht. Een aantal onderwerpen passeren de revue, te weten: Coronavirus in relatie tot het Klimaatarrest en de overheidsreactie op het arrest, zonder ter wachten op het advies van de daartoe aangestelde Commissie Remkes, het huidige natuurbeheer dat geen verandering lijkt te krijgen maar eerder intensivering, de branden, bossenstrategie, biomassa en ontbossing: wat Nederland presteert vergeleken met de Amazone.

CORONA, KLIMAATARREST EN ONZE OVERHEID

De Hoge Raad heeft gemeend de Staat te bevelen wat Urgenda vindt en wil, daartoe uiteraard gesteund door GroenLinks. Het Corona virus heeft in wezen al aan de wensen van de milieuorganisaties voldaan, maar onze overheid liet er geen gras over groeien en gaat toch stikstof maatregelen nemen. Dat is recentelijk bekend gemaakt. Dat betekent dus boeren uitkopen en ammoniak ruilen voor stikstofoxiden.
Meer hierover zie deze links:
Lees het volgende artikel op wyniasweek.nl:

Aan het Urgenda-klimaatarrest is met de Corona-maatregelen wel voldaan

Komende 10 jaar gaat het kabinet 5 miljard besteden aan allerlei stikstofmaatregelen Uiteraard natuur”herstel”, gebieden vergroten, (alweer) boeren uitkopen, stikstofruimte die vrijkomt gebruiken voor andere stikstof emittenten, maar niets over ander natuurbeheer, dat dringend nodig is. Een politieke domme en door politiek en milieu-prop gedram gedreven beslissing die geen rekening houdt met de huidige omstandigheden die dramatisch zijn.

Waarom is niet gewacht op het advies van de commissie Remkes, die speciaal is aangesteld voor het stikstof-dossier? Dat is op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk bestuur.

Dom is ook, om het natuurbeheer los te koppelen van het stikstof en bos-dossier, waarvoor immers een bossen strategie zou zijn opgetuigd. Het bos heeft er alles mee te maken, omdat Natura 2000 stikstof gevoelige Habitats meent te moeten aanleggen en ten onrechte roept dat dit Brussels dictaat is. Dat is onjuist en in strijd met het Streetman arrest en de eerdere jurisprudentie van het Hof, nee, niet de Raad van State. Maar de laatste hoort ook uitvoerder te zijn van de richtlijnen en de jurisprudentie van het `Hof! Helaas – dat is vanaf het begin van de implementatie het geval- is de Raad dat niet. Dat heeft schrijnende gevolgen.

Zie over het wanbeheer in o.a. de Peel en recentelijk de enorme branden:
Het huidige beheer faalt aan alle kanten. De branden in de natuurgebieden op veel plaatsen in Nederland, en in de Peel al voor de tweede keer in hetzelfde gebied van de Deurnese Peel, komen door de manier van beheer van het gebied.
Het vuur is niet uit te krijgen omdat er geen brandgangen zijn. Staatsbosbeheer wil iedereen weren in het gebied en daarom is het zo ontoegankelijk gemaakt.

Lees hier:

De onveiligheid voor dieren in het gebied en mensen in de buurt wordt veel te groot bij de veranderende weersomstandigheden. De extreme droogte in het voorjaar al het derde jaar op rij zorgt ervoor dat een ondoordacht weggegooide sigaret aan de rand van het gebied desastreuse gevolgen heeft.

50 jaar geleden moesten er om de 100 meter brandgangen door een gebied lopen, zodat de brandweer er snel bij kon.  Dat is losgelaten met hoge kosten en gevaarlijke situaties tot gevolg.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193031/Brand-in-de-Deurnese-Peel-is-een-van-de-grootste-Nederlandse-natuurbranden-ooit

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193455/Dit-doet-de-enorme-brand-met-de-natuur-in-de-Deurnese-Peel-DRONEBEELDEN

Misschien is dit ook een argument voor de Tweede Kamer om ander bosbeheer af te dwingen bij de minister?

Een andere Milieu- organisatie, MOB, staat alweer klaar om naar de rechter te gaan. Voor de stikstof, maar wie keert de praktijken van de natuurbeheerders waar subsidies prevaleren boven goed natuurbeheer?

Wordt vervolgd.

BOSSENSTRATEGIE

Tot onze teleurstelling is de bossenstrategie in feite geruisloos eind vorig jaar aangenomen, (zonder dat er op onze brief van augustus is ingegaan) en met Koreaanse meerderheid aangenomen door de Provincies. Weliswaar zijn een aantal deelnemers van het Netwerk nog in gesprek geweest met het Ministerie, begin dit jaar, niet wetende dat dit dossier in wezen al rond was. Rare zaken.
Er zijn wellicht nog opties om in gesprek te blijven over beter bosbeheer met onze expert, samen met een aantal afgevaardigden. We wensen hen alle succes.

Te vrezen valt helaas dat het er onverminderd slecht blijft voor het bos. Want als het ambtelijk keurkorps de natuurbeheerders en andere beleidsbepalers en hun “adviseurs” geen serieuze pogingen wagen om het wanbeheer in de bossen aan te pakken EN eindelijk bos te gaan aanplanten op een wijze die goede bossen in de toekomst kan leveren, en massaal herplanting wat is kaalgekapt zien wij het somber in.

Leest u maar eens wat er weer voor schoons op de plank ligt aan plannen om de Vogel- en Habitatrichtlijn verder te verminken.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/04/17/kamerbrief-over-verzamelbrief-natuur

BIOMASSA

Biomassa heet ten onrechte groene energie. Voor wie niet weet wat dit is, weer een film voor u:
https://vimeo.com/388025992
Verder nog een link naar vrij links:
https://www.vrij-links.nl/rubriek/klimaat-energie/massale-bomenkap-voor-een-papieren-werkelijkheid-het-biomassadossier/

Dat biomassa bestaat uit reststromen zijn uit het groenbeheer is helemaal niet waar. Er verdwijnen oude bossen in ovens die overal als paddenstoelen uit de grond worden gestampt. Zelfs oude spoorbielzen worden in de schoorsteen gestopt. Dit zijn zeer gevaarlijke afvalstoffen die in een afvalverbrander thuishoren, maar die ook in de zogenaamde groene energie pijpen terecht komen. Een uitgebreide film die het groene element haarfijn neersabelt ziet u in de nieuwe documentaire van Jeff Gibbs en Michael Moore:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3136&v=Zk11vI-7czE&feature=emb_logo

POT VERWIJT DE KETEL

Het Wereldnatuurfonds maakt zich-terecht- druk over het Amazonegebied:
“Bijna 20 procent van het Amazonegebied is al ontbost, en we naderen het ‘point of no return’, wanneer het woud zal veranderen in savanne”, zegt Mauricio Voivodic, directeur van de Braziliaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds (WWF).
www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/ontbossing-amazonegebied-in-brazilie-op-hoogste-niveau-sinds-2008~abb0fa1d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Fijn dat ook Greenpeace zich met drones inzet voor behoud van het tropische oerwoud in het Amazonegebied (uw flyer van 20 april 2020).

Maar het Hollandse hemd is nader dan de Braziliaanse rok:
In onze eigen Nationale Parken, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, verdween afgelopen jaren een hoger % bos zónder Greenpeace protesten…
www.woudreus.nl/new/?cat=3 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten overtreffen Bolsonaro als ontbossers vele malen…

Rood: ontbossing Drents-Friese Wold

Rood: ontbossing Dwingelderveld

www.globalforestwatch.org/map/country/NLD/1/12?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOmZhbHNlLCJoaWRlTGVnZW5kIjp0cnVlfQ%3D%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1Mi44MjE4MTg4NDY5NDEwNiwibG5nIjo2LjQ0NTE3OTI3MDQ1MTkwNH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoxMS43MjYxMzgyNDMyMjYxMDEsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZSwiYmJveCI6W10sImRyYXdpbmciOmZhbHNlfQ%3D%3D&menu=eyJtZW51U2VjdGlvbiI6IiJ9&treeLoss=eyJpbnRlcmFjdGlvbiI6e319

Less green, no peace in eigen land?

Volgende keer:

Het Holtingerveld, ook N2000 gebied.   ~Zie Eunis:

https://eunis.eea.europa.eu/sites/NL9801071#tab-designations

Daar is en wordt ook zeer druk heringericht, en dat krijgt van ons onvoldoende aandacht, hetgeen ten onrechte is. Een voorproefje krijgt u van Meldpunt Bomenkap:

 Als er iemand die daar woont ons verder  kan informeren houden we ons aanbevolen. 

Augustus 2009

Het doet de Woudreus deugd dat de website zo goed wordt gelezen door onze supporters, en al helemaal dat het Ministerie van LNV ons weet te vinden. We voelen ons dan ook gevleid door die aandacht nu wij in een reactie (Rapport Adviesgroep Huys) d.d.29 juni lazen, dat er rek en ruimte zit in de N2000 doelen en hoeveel dat dan wel niet is.

Dat zal wel weer wat duiten gekost hebben.

Maar het is heel eenvoudig. Die rekmogelijkheid is er niet. Er zit namelijk een verschil tussen enerzijds artikel 6.1 Hr. en de algemene beschermingsmaatregelen uit de VR en anderzijds art. 6.2 en 6.3 HR. Bij deze twee laatste is uitsluitend sprake van kwalificerende elementen, dat zijn dus habitats en soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zoals bekend gooit LNV alles op een hoop en gooit de niet-kwalificerende elementen ook onder 6.2 en 6.3 en dat kan niet, dat is in strijd met de richtlijn. Gelukkig heeft de Minister besloten zich van dit alles niets aan te trekken en in een reactie op het ongenoegen van mevrouw van Breest-Smallenburg over het kapbeleid Dwingelderveld (Reactie met betrekking tot het kapbeleid van Staatsbosbeheer), te laten weten dat het allemaal moet. De riedel blijft zich herhalen! Leest U er onze reacties van 15 resp 27 mei op de antwoorden van de Minister aan de Kamer nog maar eens op na, zie juni dit jaar. De Stichting heeft de Tweede Kamer heden dienaangaande (090828 – ONBEGRIJPELIJK) bericht. Uiteraard laat Alterra ons weten dat de natuur kwetsbaar (14-07, Kwetsbare natuur bedreigd) is en dat de wensnatuur te wensen overlaat (22-07, Natuur niet genoeg beschermd)dat geeft cachet aan de beheerplannen op drijfzand.

Ook lazen wij dat er dankzij ons protest over de gebrekkige inspraak (Gebrekkige inspraak) weer een duur rapport is uitgebracht door Alterra, en daar heeft men het woord “draagvlakmatrix” uitgevonden, info www.kennisonline.wur.nl, contact Arjen Buijs.

Verder brachten wij onze zomernieuwsbrief (Nieuwsbrief zomer 2009) uit.

Aan de Provincie Drenthe hebben wij laten weten, dat wij niet blij zijn met de terloopse opmerking dat de Woudreus bij de opstelling van de beheerplannen opzettelijk buitenspel is gezet. De opmerking als zouden de 3 informatieavonden volstaan is in strijd met artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn. Immers daar staat dat het beheerplan in overleg met belanghebbenden en eigenaren dient te worden opgesteld. Die massale propaganda voor de wensnatuur gedurende de eerste helft van zo’n avond en daarna “roept u maar” in de zaal, heeft daarmee niets van doen.Leest u onze brief aan de Provincie hierover (…).

Verder heeft de Stichting haar zienswijze ingediend inzake de ontwerp- AMvB (Zienswijze inz ontw AMvB).

Hier worden tersluiks weer de bruto EHSdoelen en de Natura 2000 op een hoop gegooid en dat is in strijd met de richtlijn. Je moet nu protesteren, dit is een parapluwetgeving die alles lagere overheden verplicht een N2000 gebied te veranderen. Dat kan niet. Tot 1 september heeft u de gelegenheid, doen!

Nederland blaast haar deuntje mee in internationaal verband als het over ontbossing (Stoppen ontbossing) gaat: we vragen ons dan af of de Minister vertelt dat bossen hier worden neergemaaid om plaats te maken voor hei of zand, of omdat het exoten zijn die hier niet thuis horen (omvormingsbeleid) , en dat daarom andere landen beter op hun bossen moeten passen omdat het anders mis gaat met het klimaat?

Bosbeheer gekraakt