Tagarchief: Bossenstrategie

Zomer 2020

Enige punten uit het nieuws:

• Natura 2000 en bossenstrategie
Door de Nederlandse koppen bovenop de N2000 verplichtingen verdwenen de bossen als sneeuw voor de zon en verdwenen die gesubsidieerd de biomassa- ovens in. Mede door gemor van ‘het volk’ is er tijdens een eerder overleg door Schouten een bossen strategie beloofd, en dat zou wat worden. Ja, inderdaad, heel veel, maar de genen die hadden gekapt, hebben structureel niet herplant en herplanten nu een klein aandeel van de grootse plannen op eigen grond. Want die N2000-doelen moeten gehaald. Het woord ‘doel’ komt nergens in de richtlijnen voor, maar in Nederland wel, omdat wij nog steeds nationaal beleid voeren.

• Bossenstrategie
Enige zaken die naast de verzaking van de herplant-plicht storen bij deze concept- bossenstrategie, is dat die in wezen al in kannen en kruiken is (in december waren provincies en LNV het al eens).
Dat bleek bij een bezoek aan Schoorl, waar de “onafhankelijke deskundigen” eigenlijk blijk gaven geen zin te hebben in discussies. Als het aan Schouten ligt is het over klaar en uit en moet de Kamer tekenen bij het kruisje, wat na de zomer zal zijn. Waarom toch die haast?

De Tweede Kamer heeft gelukkig nog een motie aangenomen op 22/06 om monumentale bomen te sparen en niet blind te varen op 0,5 ha kap: ook een van de heikele punten in de nota, juist omdat er al zoveel bos is verdwenen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaf advies voor bosbeheer en behoud van materiaal en oude boselementen, alsook het sparen van cultuurhistorische elementen, te downloaden via bijgaande link.
De Rijksdienst beveelt het plan aan, schijnt het met Staatsbosbeheer uit te werken……. Een mooie combinatie, Purmerend en behoud groen erfgoed…………….
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2019/11/18/behoud-groen-erfgoed

Zie tevens de handleiding Erfgoed in Bosbeheer van Probos, gratis te downloaden via www.probos.nl

Hoewel deze motie dus stemt tot tevredenheid moet er toch een kanttekening bij geplaatst: want al dit moois is niet wat het is. Want de ‘doelen’ moeten gehaald………….

De wensnatuurlobby is er in geslaagd hun plicht tot herbeplanting naar de boeren te verschuiven, en zijn zelf trots op een gering percentage herbebossing in natuurgebieden. Er blijkt geen bereidwilligheid tot meer bosaanleg in de natuur, vreemd genoeg. Erger is dat Schouten dit steunt. Nog erger dat zij de cultuurhistorische waarde van de nog bestaande bossen negeert en verdere kap niet verbiedt! (Wij vragen ons af of dit wel strookt met de verplichting ons erfgoed in stand te houden, immers naast het kappen, chopperen, graven en rijden de aannemers met zeer zwaar materieel dat het een lust is.)

Groningen, /Friesland en Drenthe bedanken voor de eer om voor die aanplant op te draaien want zij doorzien de truc:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/23/lto-noord-regio-noord-gaat-niet-in-gesprek-over-bossenplan?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-23-06-2020

• Biomassa.
Verder lijkt er iets te verschuiven in de biomassa- discussie., Belangrijk kan zijn dat Urgenda pleit voor het aanhouden van gas zolang men niets beters weet te verzinnen dan bomen te kappen en dat gruwzaam duurzaam te noemen. Dat zal nog wel even duren, van belang is iedere petitie die langs gaat, te ondertekenen. SER heeft een concept nota vervaardigd waarin kritiek is op biomassa als energiebron, en adviseert de subsidie (!) af te bouwen.

HOLTINGERVELD
Over dit gebied hebben wij te weinig geschreven. Wel heeft ondergetekende het gebied een aantal malen bezocht, maar zonder de kennis van het gebied van vroeger.
Vorig jaar en dit jaar bereikten ons berichten over ook hier veel kap van bomen, zie meldpunt bomenkap. Herinrichting is ook hier het parool en het propagandablad geeft ons daarover genoeg informatie.

Welnu, het gebied staat gemeld op de EUNIS-site, factsheet for Havelte-Oost, 029:
https://eunis.eea.europa.eu/sites/NL9801071#tab-designations

Zoals we inmiddels al weten was de aanwijzing natura 2000- gebied een uitstekende drive om te ontbossen via onze ontwerpbesluiten, wat hebben we gezien:
het bouwen van een schaapskooi terwijl de oude nog prima functioneerde, giga- parkeerterrein, een draadgaasding met stenen als ornament voor entree. Een een koek- en zopie tent. Ontbossing is toch echt de bedoeling niet van N2000. Alhoewel het verlies aan bos in het Drents Friese Wold en Dwingelderveld nog veel erger is:
Zie maar hoeveel bos Westerveld al is kwijtgeraakt sinds 2000!

Holtingerveld is geen nationaal park, wel Natura 2000 gebied. Maar dat beschermt het bos voor geen meter.
Zie maar:
Maatregelen Holtingerveld broodnodig om unieke natuur veilig te stellen………; beheerders al volop aan de slag; weghalen opslag en rond vennen en poelen. Herstel van stuifzand, en natuurlijk is hier verdroging en stikstof.

Hieronder volgt nog een detail van de locaties van de gekapte bossen rond het Holtingerveld. Het valt te vrezen dat men nog niet klaar is met herstellen………. Deze winter is er nog een advertentie gepubliceerd in de Westervelder als protest tegen alle gewroet en de ongebreidelde kap in het Holtingerveld.

Holtingerzand wordt genoemd op de kaart Groen Erfgoed; met zeer waardevolle oude boskernen, houtwallen en heggen. Het is een historisch landschap met akker, bos en heide. De cultuurhistorische waardering is, A/B, wat staat voor zeer waardevol. De inventarisatie is zeer volledig.

Soorten die worden genoemd zijn: ratelpopulier, zomereik, beklierde heggenroos, grauwe wilg, heggenroos wilde appel, zachte berk, blauwe bosbes, hazelaar. Jeneverbes, brem, wilde lijsterbes, kamperfoelie en nog andere, raadpleegt u verder svp de kaart.

Cultuurhistorie

Er zijn een aantal beheerders, Naast de TBO ers zien we ook andere eigenaren, zoals een particulier, R. Pigeaud, wie het Ooster- en Westerzand kocht zo’n 21 jaar geleden, 260 hectare ontginningsbos op stuifzand met heide en vennen in het NO van het Holtingerveld, en is dat als een haas gaan omvormen zo lezen we. Productiebos. Ze houdt houtproductie aan als bron voor inkomsten om het beheer uit te voeren. Het wandelbeleefpad langs het herstelde turfvaartje tussen het Brandeveen en de Uffelter Boervaart is mede door die inkomsten tot stand gekomen. Alle beslissingen neemt zij in samenspraak met Piets Kerssies. , oud districtshoofd SBB en sinds 10 jaar haar adviseur. Ook werkt ze samen met Natuurmonumenten voor vernatting veen en boskap.

Cultuurhistorie en geschiedenis
In Wereldoorlog 2 is er een plan geweest hier een vliegveld aan te leggen en daarvoor moest een landgoed wijken …… en Darp werd gesloopt. Hoewel het nooit is gebruikt zijn er nog restanten te vinden in dit N2000 gebied. Dat is een belangrijke publiekstrekker in het Holtingerveld, natuurlijk is dit wel aardig maar geen verplichting N2000.

Een Fliegerhorst in Drenthe – De Luftwaffe ging in 1942 op zoek naar een locatie voor een groot vliegveld in Drenthe.
ZW Drenthe leek ideaal: de controlekamer van het hele bouwprogramma werd ondergebracht in de buitenplaats Overcinge. DE startbaan was gerekend op 1400 meter lengte en 80 m breedte. De baan was OW gericht, en om het aanvliegen en starten makkelijker te maken werden 2 hunebedden verwijderd, maar gelukkig onder de grond gestopt, zodat ze na de oorlog in situ konden worden herplaatst. De aanleg startte in 1942, met werk van dwangarbeiders werd het project uitgevoerd. Ze werden in kampen in o.a. Veenhuizen gehuisvest. Er moesten er ongeveer 5000 in aantal zijn.
Niks was te veel moeite: Darp werd even gesloopt en verplaatst. Op de bouwplaats werd een smalspoor aangelegd voor vervoer van bouwmateriaal.

Delen ervan zijn nog zichtbaar in het landschap Holtingerveld.
Hoewel de geallieerden op de hoogte waren van deze locatie, grepen ze pas in 1944 door aanval van een kleine 300 Britse vliegers………en pogingen het te vernieuwen werden in 1945 werden verijdeld door een nieuw bombardement van geallieerden. Einde oefening……Fliegerhorst maakt deel uit van Holtingerveld.
(Met dank aan website traces of war, Drenthe in Oorlog, NIOD e.a.)
Overcinge is nu in particuliere handen.

Daarom is Natuurmonumenten heel dankbaar want nu kan de startbaan worden vrijgemaakt van bebossing, en voor het eerst zegt NM nu rekening t e houden met de cultuurgeschiedenis………tja, het is maar net zo het uitkomt! De weg Lhee-Kraloo, de bomenrijen erlangs van 90 jaar oude zomereiken en het Noordenveld in het Dwingelderveld en Oude Willem in het Drents Friese Wold zijn ook cultuurgeschiedenis maar werden vernield.
Willekeur: en dat is precies wat het Hof van Justitie niet wil omdat dit de rechtszekerheid in gevaar brengt.

Slot
Terug naar het begin: Zoals we meldden zijn er eeuwenoude sporen in het bos te vinden voor een geoefend oog. Denk bijvoorbeeld aan wallen, wegen en zaagkuilen. Zoals bekend hadden de dorpsbewoners een grote heide die alsmaar groter werd veroorzaakt door intensief beheer. Na 1870 werd dit gemeenschappelijk gebruik bij wet opgeheven en zijn deze terreinen stuk voor stuk bebost. Ook in die recent aangeplante bossen kun je oudere sporen aantreffen, omdat het dus gebieden zijn die oudere samenlevingen vroeger gebruikten. Sporen van greppels kuilen wegen en wallen, sporen van schansen, landweren, prehistorische akkers, urnenvelden en grafheuvels, zijn maar een paar van die voorbeelden.
Uit het vrijmaken van een startbaan, herinnering van WOII moet dan meteen worden genoemd de schuilplaatsen waar onderduikers hebben gezeten. Kortom: bossen zijn meer dan biomassa of een verwijdering waard omdat er een EHS-doel moet worden gehaald……… (en geen Natura 2000 – verplichting van Brussel)

Bossen zijn ware schatkamers. Vandaar die handleiding: Erfgoed in bosbeheer.
Belangrijk is dus rekening te houden met die sporen,

Vanwege hun belangrijke cultuurhistorische waarde (…jawel mevrouw Schouten) heeft de Rijksdienst de bossen bovendien opgenomen op de digitale kaart Groen erfgoed op de site van Cultureel Erfgoed:
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/behoud-groen-erfgoed

Symposium 25 oktober as.
Het symposium Behoud groen erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland.
Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit symposium wil de RCE de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen.
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/10/27/symposium-behoud-groen-erfgoed