Categoriearchief: Drents-Friese Wold

Kaalslag en handhaving wetgeving

Verdere kaalslag Drents Friese Wold: charade

In oktober 2014 dienden wij een verzoek tot handhaving in. Uiteindelijk werd dit na een ingebrekestelling gehonoreerd. Provincie Drenthe en Friesland zouden een Nbvergunning eisen. Ons werd 24 december een document uit 2013 toegestuurd, dat een onderbouwing met een schamele inhoud was, en een concept Nbvergunning ( artikel 19d). Hierin wat gemompel over dwingende redenen en alternatieven die er niet zouden zijn. Nergens worden compenserende maatregelen genoemd, nergens is fatsoenlijke passende beoordeling te vinden zoals vereist door artikel 19j Nbwet/art. 6.3 Hr.Bij ons bezoek aan de te kappen locatie rond 10 januari bleek dat alles al kort en klein was geslagen en afgevoerd.. We nemen ook aan dat er al eerder in de winter 2013/2014 fors is vernield op basis van deze “onderbouwing”. De kap is gesubsidieerd door de RWE. Het bos gaat dus de kachel in.

Op basis van een concept vergunning art. 19d Nbwet mochten de slagers dus direct hun gang gaan: Dus waarom vraagt een provincie ons dan een zienswijze in te dienen voor 22-1 als SBB tijdens de termijn zonder vergunning haar gang kan gaan ? Wat is dit voor onrechtmatigs? Wij stuurden onze zienswijze medio januari in met het verzoek om een antwoord inzake de genomen compenserende maatregelen.

Onbetrouwbare overheid en meten met twee maten                             Omdat Nederland al in het Kokkelvisserijarrest het Hof over ‘passende boordeling’ heeft bevraagd is het op zijn minst verbazingwekkend, dat de vissers niet meer mochten mosselen, maar dat de overheid zich het permitteert om – niet alleen in het Drents Friese Woud – samen met de natuurorganisaties een wenslandschap te creëren   en dit zonder passende beoordeling vooraf te laten verrichten. De wet en de richtlijn en het Hof schrijven dit voor en Nederland legt dit wel haar burgers en boeren op. Natuurlijk mag je niet beginnen voordat de vergunning in rechte onaantastbaar is..

Deze kaalkapmaatregelen mogen immers niet plaatsvinden omdat Nederland zelf aan Europa heeft opgegeven dat zij die habitat die bos heet, wou beschermen. Drents Friese Wold is opgegeven en aangewezen door Europa en Nederland voor de Zwarte Specht en de Wespendief en het gebied bedraagt 80% bos. Aldus het Eunis formulier en zelfs het Nederlandse aanwijzingsbesluit.. Dat dient dus te worden beschermd en behouden en mag niet significant worden verstoord, laat staan gesloopt.

Jurisprudentie van het Hof.                                                                                            De bescherming wordt gegeven door artikel 6 lid 2 en 3 Hr jo art 4 lid 4 Vr. jo artikel 7 Hr: zie Sweetman arrest: conclusie AG: “ De leden 2 en 3 van artikel 6 beogen namelijk natuurlijke habitats en soorten hetzelfde beschermingsniveau te garanderen (zie in die zin arrest van 24 november 2011, Commissie/Spanje, C‐404/09, Jurispr. blz. I-11853, punt 142), terwijl lid 4 van artikel 6 enkel een uitzondering vormt op de tweede volzin van lid 3.                                                                      Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn het mogelijk maakt te voldoen aan het hoofddoel, namelijk het behoud en de bescherming van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en een algemene beschermingsverplichting oplegt die erin bestaat verslechteringen en verstoringen te voorkomen die gelet op de doelstellingen van deze richtlijn significante effecten zouden kunnen hebben (arrest van 14 januari 2010, Stadt Papenburg, C‐226/08, Jurispr. blz. I‐131, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Wil een projectontwikkelaar dat natuurlijke habitat dan nu vernietigen omdat nationale doelen die Europa niet bekend zijn in Nederland prevaleren, dan is een passende beoordeling geboden en dient men ondanks de negatieve effecten die de maatregelen veroorzaken de ADC toets te verrichten: Alternatieven, Dwingende redenen, Compensatie ( art 6 lid 4 Hr, art 19 g Nbwet)

Het recente arrest Sweetman 258/11 nogmaals: Artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn bepaalt dat indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn verrichte beoordeling, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (zie arrest van 20 september 2007, Commissie/Italië, C‐304/05, Jurispr. blz. I‐7495, punt 81, en arrest Solvay e.a., reeds aangehaald, punt 72).

Compenserende maatregelen                                                              Compenserende maatregelen, die verplicht zijn, staan zoals gezegd niet in deze Nbtoets. Dat is dus flagrante schending van de wet en de richtlijnverplichtingen.                                                                                                      Nog steeds ontvingen wij geen antwoord van de Provincies wanneer en waar de compenserende maatregelen van het verloren gegane bos worden gerealiseerd.

Die zijn er dus niet.

 

Appelscha en tovenaarsleerling gemeente Ooststellingswerf.

Gemeente Ooststellingswerf haalde dat geintje ook uit.. De volstrekt onnodige kap van een groot aantal prachtige oude bomen langs de Schapendrift werd gepubliceerd op vrijdag en maandag daaropvolgend ging de bijl erin. In strijd met hun eigen APV! Verder is dit gedrag in strijd met het verdrag van Aarhus. Onbehoorlijk bestuur is kennelijk regel en fatsoen van de overheid uitzondering.

Sliep uit; wat voor burgers wet is, is dat niet voor ons. Zowel gemeente als SBB profiteerden van deze wetsontduiking. Hierover later meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2010

Dwingelderveld

Stichting de Woudreus heeft beroep ingesteld tegen de besluiten die de herinrichting van het Dwingelderveld mogelijk moeten maken. Een aantal zijn gecombineerd met Vereniging Dorpsbelangen. Een en ander is onder de rechter. Wij hebben de Raad van State verzocht een aantal prejudiciele vragen aan het Hof te willen stellen.  Over onze zienswijze Natuurbeschermingswet krijgen wij binnenkort uitsluitsel van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Drents-Friese Wold

De Woudreus is in de gebiedsgroep  voor het beheerplan gevraagd- zulks naar wij begrepen op aandringen van de provincie Friesland en Drenthe. De eerste bijeenkomst is geweest. De Woudreus heeft toen opnieuw om de wetenschappelijke gegevens gevraagd die ten grondslag lagen aan de aanwijzing als Speciale Beschermings Zone in 2004, en om de gegevens van de aanmelding zelf. Aan de hand daarvan moeten de maatregelen worden vastgesteld. De concept-aanwijzingsbealuiten zijn opgetuigd met landelijke doelen en dat blijft een hoofdpijndossier.

Tweede Kamer, laatste debatten

Het waren ware woorden van Kamerlid Snijder: “een worsteling waar we nooit uitkomen”. Geen wonder.  In april bleek dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met  andere dan natuurbelangen in en rondom de  N2000gebieden. Verder staan de grenzen niet vast – althans in Nederland!-, kunnen “landelijke doelen” kennelijk voorrang krijgen- althans in Nederland!-   De Woudreus heeft zich nog gericht tot de voltallige Commissie om dan toch een moratorium int e te stellen met betrekking tot de maatregelen, die in strijd komen met de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar nee.Helaas liep ook het laatste debat met een sisser af. Niets verandert: het landelijk beleid dendert door.

Brief naar nieuwe Commissie LNV ligt klaar

De Woudreus geeft de moed niet op. Er ligt een brief klaar voor de nieuwe commissie zodra die is geformeerd.Dit vindt plaats na het reces.Hierin hamert de Stichting opnieuw op het nakomen van de internationale verplichtingen. Zodra deze is verstuurd komt hij op de website.

Groenboek EC

De Minister van LNV heeft  aan de Tweede Kamer laten weten, wat de antwoorden zijn op  de vragen gesteld in het Groenboek. De Stichting heeft hierop een reactie in voorbereiding en stuurt die op voor 31 juli. Mocht U behoeft hebben op dit groenboek te reageren, doet u het dan svp voor die datum.

Eef Arnolds

De ecoloog  sprak zich onlangs uit over de kortzichtigheid van mensen of organisaties die een ecoloog als bodngenoten zou moeten beschouwen.In het tijdschrift Natuurbehoud van Natuurmonumenten las hij een artikel over het Nationaal Park het DrentsFriese Wold  : “ Zo maken eentonige bossen van naaldbomen die uit verre buitenlanden naar deze streken zijn gehaald, plaats voor bomen die hier van nature  (…….) groeien. Donkere muren maken plaats voor afwisselende ruimtes met plekken waar het licht de bodem bereikt.met een rijker en gevareieerder planten-en direnwereld als resultaat.” Zo wil, aldus Arnolds, Natuurmonumenten rechtvaardigen dat er weer de nodige opstanden van fijnspar, Douglas en lariks zijn gekapt. Vooralsnog zijn ze omgezet in tegennatuurlijke gaten in het bos en troosteloze , kapot gereden kapvlaktes vol stronken en takken. Je zou het Drents-Friese wold bijna omdopen in Drents Friese Kaalslag. Een enkele spichtige  eik is gespaard omdat die boom hier wel thuishoort…..Noch als wandelaar, noch als ecoploog, noch als paddenstoelenliefhebber, word je daar blij van………..

Sparrenbossen vergelijken met groene muren is even onterecht als de Waddenzee afdoen als een bak modder.Integendeel, zo schrijft hij, volgroeide sparren en Douglasbossen zijn imposante natuurfenomenen met hun kaarsrechte torenhoge stammen, bemoste boden en geheimzinnige schemersfeer. De diepe schaduw geeft deze bossen een eigen charme en kracht. De kracht van het woud. Lariksen hebben van die ragfijne wintersilhouetten en verkleuren in de herfst schitterend goudgeel. In de herfst zijn deze bossen een eldorado voor de paddenstoelenliefhebber en in het winterhalfjaar vormen sparren en douglas een welkome groene component in het bladerloze tijdperk.

Voor mycologen is het al lang klip en klaar da t met name bossen van fijnspar en larix zeer rijk zijn aan paddestoelen.Ze groeien nergens anders EN staan op de Rode lijst. Waarom dit op onze natuurbeheerders geen indruk maakt?

Veel beheerders geloven nog steeds heilig in het dogma dat inheems bos beter is en rijker aan soorten.Arnolds vind thet echter belangrijker om te benadrukken hoe krampachtig natuurbeheerders omgaan met het begrip natuurlijkheid.  Van de dennen  beuken en eiken kan worden gezegd dat de meesten zijn aangeplant met buitenlands plantgoed.Dus waar praten we over?

Arnolds  wijst er tot slot op, dat een bos van ingevoerde boomsoorten  als fijnspar douglas en lariks vanaf een jaar of vijftig oud een van de meer natuurlijke ecosystemen vertegenwoordigt. De bomen mogen dan ooit geplant zijn, maar verjongen spontaan onder Nederlandse omstandigheden. Als ze de tijd krijgen ontstaan vanzelf open plekken en daardoor wordt de structuur nog fraaier.  Tot slot wijst hij op de starheid onkunde bijgeloof van de natuurbeheerders, die juist als een bos rijk aan ecosystemen begint te worden, de botte bijl hanteren zodat weer bij nul kan worden begonnen.

MAART 2010

Nieuws

Het is  enige tijd stil geweest. Oorzaak is de  ontwikkeling rond het Dwingelderveld. Er zijn een aantal procedures tegelijk gelanceerd en daarop zijn door ons zienswijzen ingediend- hetgeen gerust tijdrovend mag worden genoemd. De eerste reactie is thans te lezen op de sites van de ontwerp-inrichtings/voorontwerpbestemmingsplannen Midden -Drenthe- en Westerveld: niets wordt aangepast. We hadden ook weinig hoop- maar niet schieten is altijd mis en we gaan door.We gaan er wel van uit dat  wij bij de nieuwe gemeenteraad  en het nieuwe gemeentebestuur thans wel gehoor vinden om de  met eiken omzoomde prachtige weg tussen Eursinge en Achter het Zaand ( de weg Lhee-Kralo)te handhaven. Het kost een fractie van wat er anders wou moeten worden  bijgedragen om die weg op te lappen, zodat de  natuur toegankelijk blijft. Het besluit van de vorige raad is nooit gepubliceerd dus heeft geen rechtswerking. We begrepen, dat er kan worden ” teruggekoppeld” als het feest van het ontgronden en vernatten niet door mocht gaan…… Niemand heeft ooit begrepen dat  aanleg van andere verharde wegen ( van beton) in een N2000 gebied niet is toegestaan.   Of Nederland zich daar iets van aantrekt is weer een ander verhaal. Staatsbosbeheer kon natuurlijk het geduld weer niet bedwingen en heeft de laatste  exoten  in het bos alvast omgezaagd, dan is daar gelukkig geen twistpunt meer over. Wij hebben bij de hoorcommissie in Assen – naar aanleiding van onze zienswijze inzake d e WILG- hier onze verontwaardiging over laten blijken.Zeker omdat wij de Provincie om handhaving hadden verzocht. Daarom hebben  aangifte gedaan bij het Functioneel Parket. Dat zou U trouwens ook kunnen doen als u  ziet dat er kap plaatsvindt in de bossen.

Drents Friese Wold.

De Woudreus heeft  zich weer laten horen op de bijeenkomst begin maart. We zijn aangenaam verrast dat  onze suggesties over het ten grave dragen van een beheer-en inrichtingsplan ten gunste van een wettig voorgeschreven beheerplan, lijkt te worden overgenomen. Maar gekapt wordt er nog, zo vernamen we van een van onze trouwe aanhangers. Wat die machines aan bodemstructuur vernietigen kost honderden jaren om te herstellen, ALS het ooit nog wat wordt. Niemand die zich dat afvraagt. Dat telt niet in het beleid?

Natuurmonumenten

Binnenkort spreken we weer met Natuurmonumenten.Er blijkt meer te zijn gekapt  dan ons was verteld.Andre Donker vond ruis in de communicatie geen goede zaak, dus hij komt er binnenkort op terug.