Categoriearchief: Documentatie

leugens of kletspraat als smoes voor ontbossing

Deze week in het nieuws: Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap. Daar horen geen bomen bij. Bos wordt weer hei in Vijftigbunder.

 

http://www.dvhn.nl/drenthe/Bos-maakt-plaats-voor-heide-in-Vijftig-Bunder-bij-Midlaren-22391030.html

Nederland altijd kaal, begroeid met heide , zompige moerassen en hier en daar een boompie?: Een gotspe!

Wel kan worden aangenomen dat de mens voor een zeer groot deel- en voor een ander deel klimaatveranderingen aan de verspreiding van kaalslagen en het verdwijnen van bos ten grondslag liggen. Hierover later. Maar dat Nederland geen bomen had en dat je daarom naar hartenlust kunt kappen voor   kale natuur is aperte onwaarheid en onzin. Als je de laatste berichten leest van de natuurbobo’s dan is bos zelfs geen natuur. (!) Eerst de naaldbossen “omvormen” en nu de rest……….want bos moet in de oven als biomassa dus verzinnen we een list:…….. bos is geen echte natuur ! Beloning:  SDEsubsidie voor de houtpellets en een life- subsidie voor het scheppen van wensnatuur.

Daaraan zij toegevoegd dit. OUDE BOSSEN, met name NAALDBOSSEN, zijn luchtzuiveraars , temperen de stortbuien, houden water vast dus gaan verdamping tegen, en matigen de temperatuur, en zijn ook nog “CO2-vreters”. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een te hoog CO2, zo is het geloof, – en toch worden de van nature aanwezige buffers die bossen vormen tegen CO2 versnipperd tot duurzame pellets voor de kolencentrales: en met het kappen komt ook nog CO2 vrij! Dat is “duurzaam” omdat dat zo is afgesproken, zegt Minister Kamp.En toch:

‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

 

AFVALPILLEN: 7% minder Co2

In tal van landen wordt afvalpellets gestookt. Ook leveren ze: meer energie dan hout en zijn ze veel goedkoper!! En er is geen subsidie nodig! Pellets zijn schoner dan steenkool en ze binden de strijd aan met plastic afval en de plastic soep voor de ene helft. Voor de overige helft bestaat een pellet uit papier. Dus: waarom   nog hout en steenkool?

Heersend klimaat bepaalt flora en fauna

Niet omdat Nederland altijd kaal was, maar omdat boskap veel geld opbrengt wijst de voorlichting van de natuurorganisaties graag terug naar een zeer beperkt deel van de ijstijd. Waarschijnlijk waren er toen minder bomen. Dat kwam door de klimatologische omstandigheden. Perioden ervoor en erna evenwel: bossen in overvloed.

U ziet: met de waarheid neemt men het niet zo nauw : ook natuurbeheer kletst maar wat.

 

Overzicht

Even doorbijten, met dank aan twee voortreffelijke websites, waaronder geologie van Nederland: voor u volgt hier een overzicht.

 

Plioceen; 1.8 -5.3 miljoen jaar geleden

Aan het begin van het Plioceen kende Nederland een gematigd klimaat.

Net als tegenwoordig groeiden in de loofbossen beukenbomen. In een gematigd klimaat is de beuk bij uitstek een overheersende soort binnen de climaxvegetatie. Climaxvegetatie is de ultieme en meest stabiele vorm van vegetatie die op een plaats mogelijk is.

 

Pleistoceen

Het Pleistoceen staat bekend als het ijstijdvak, maar het was beslist niet alleen een periode van extreme kou en kale grasvlakten. IJstijden werden afgewisseld door warmere perioden (interglacialen), waarin loofbossen tot ontwikkeling kwamen. Vanaf het Midden-Pleistoceen groeiden in Nederland tijdens de interglacialen dichte eikenbossen. De zomereik was hierin een van de meest voorkomende boomsoorten. Zomereiken boden nestelgelegenheid aan vogels en tussen de bomen scharrelden zwijnen, herten en oerossen rond die zich tegoed deden aan gevallen eikels. Ook krioelden de eiken van de insecten. Zomereiken komen nog steeds in ons land voor. Ze kunnen groeien op uiteenlopende bodemsoorten, maar komen het best tot hun recht op voedselrijke, vochtige grond zonder veen.

Pleistoceen kent grofweg 3 periodes ,

 1. het vroeg pleistoceen: 781.000- 1.8 miljoen jaar geleden:

Nederland in het Vroeg-Pleistoceen is warm en vochtig, bijna subtropisch. Vleugelnootbomen en wilde druiven, die in rivierbossen groeien, produceren een overvloed aan fruit. Een ideaal leefgebied waar bevers, herten en zwijnen zich thuis voelen. Zelfs makaken, verwanten van de magots die nu op de rots van Gibraltar toeristen vermaken, wisten de weg naar ons land te vinden. Dergelijke warme periodes vormden kortstondige intermezzo’s tussen ijstijden waarin ijsbergen in de Noordzee ronddreven.

 

 1. Midden pleistoceen 126.00-781.000 jaar geleden

Tijdens de interglacialen van het Midden-Pleistoceen was Nederland bedekt met gemengd loof- en naaldbos. Op veel plekken groeide hoogveen. De vegetatie leek op wat we nu in ons land zien. Warmteminnende soorten als de gomboom (Eucommia) verdwenen aan het begin van het Midden-Pleistoceen. In het bos leefden bekende grote planteneters zoals edelhert en damhert naast exotische soorten zoals de bosolifant. In deze periode bewoonde de heidelbergmens (Homo heidelbergensis) ons land. Dit is de voorloper van de neanderthaler (H. neanderthalensis) en misschien ook van de moderne mens (H. sapiens).

Opvallende verschijningen in sommige van de interglacialen waren nijlpaard en waterbuffel,.

Tijdens de ijstijden was Nederland vermoedelijk begroeid met dennenbossen en een steppeachtige vegetatie, waarin onder meer berken, grassen, zeggen en mossen voorkwamen. De zoogdierfauna verschilt enorm van die van het Vroeg-Pleistoceen: grazers waren gaan domineren. De vlakten werden onder meer bevolkt door de steppeneushoorn, steppemammoet,

voorlopers van de huidige muskusossen en wisenten. In de kuddes waren grazers veilig. Veel roofdieren gingen daarom in groepen jagen.

 1. Laat pleistoceen: 11.800- 126.000 jaar geleden, te verdelen in:
 • het Eemien, 128.000-116.000 jaren geleden en het Weichselien, 116.000-10.500 jaar geleden. In het Eemien lag het westen nog onder zee en de rest van Nederland was bedekt met bossen :Het resterende land tijdens het Eemien was bedekt door warm-gematigde bossen waarin planten en dieren voorkwamen die wijzen op iets hogere temperaturen dan nu: bijv. olifanten en nijlpaarden.In het Eemien werd het langzaam kouder en droger en begon
 • het Weichselien (116.000-10.500 jaar geleden). De zee trok zich steeds verder terug omdat veel zeewater door de dalende temperaturen werd vastgelegd in poolijs.

Nederland kwam onder invloed van een continentaal klimaat, met strenge tot zeer strenge winters en een zomerse maximumtemperatuur die door de jaren heen gestaag daalde. Het was gemiddeld droger, maar in het voorjaar kwamen grote hoeveelheden smeltwater vrij.

Bossen, eerst nog gedomineerd door dennen en berken, verdwenen op den duur.

TOENDRA POOLWOESTIJN en MAMMOETSTEPPE

Aan het eind van het Weichselien, rond het glaciaal maximum (zo’n 18.000 jaar geleden), lag de Noordzee droog. Enorme gletsjers bedekten Engeland en Scandinavië. Nederland was niet bedekt door landijs: toendra’s en poolwoestijnen wisselden elkaar af. Tijdens de iets warmere perioden maakt ons land deel uit van de enorme ‘mammoetsteppe’, die zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot aan Oost-Siberië. Dit droge ecosysteem werd gedomineerd door eindeloze grasvlakten. Heide was pas aanwezig op de mammoetsteppe in laatste fase van het Pleistoceen.

PINGORUINES

De permafrost van de laatste ijstijd, het Weichselien, heeft tot een bijzonder fenomeen geleid in Noord-Nederland: de zogenaamde pingoruïnes. Op de stuwwallen die in het Midden-Pleistoceen zijn ontstaan vinden we ook nog droge dalen uit het Laat-Pleistoceen.

 • het Holoceen. Tussen 18.000 en 10.000 jaar geleden voltrok zich met horten en stoten de overgang naar de moderne warme tijd,

In het Laat-Pleistoceen en Holoceen breidde de beuk zich sterk vanuit het zuidoosten naar het noorden en noordwesten van Europa uit. Rond 3000 voor Chr. bereikte hij het zuiden van ons land.

De wereld van het Holoceen

Heden-12.000 jaar geleden transformatie door de mens

Het Holoceen omvat de afgelopen ruim elfduizend jaar. Geologisch gezien is dat dus bijna niets. Toch vonden er in deze korte periode op wereldschaal dramatische veranderingen plaats.

MENS NEEMT AARDE OVER

Het tijdvak is te typeren als het interglaciaal waarin de mens de aarde overneemt. Bijna alle uithoeken van de wereld raken bewoond en de natuurlijke ecosystemen worden steeds verder teruggedrongen. Dat geldt zeker voor Nederland, waar in een paar duizend jaar tijd een volledige transformatie heeft plaatsgevonden van bos- en moerasecosystemen naar een volledig door mensenhanden ingericht landschap. Dit is het gevolg van de overgang van een jagend en verzamelend bestaan naar landbouw. De mens vestigde zich in nederzettingen en ging zijn woonomgeving aanpassen aan zijn behoeften.

Bossen werden gekapt om ze in cultuur te brengen als bouwland voor het telen van gewassen.

 

Drenthe en bos

Voor Drenthe heel kort dit: er was veel bos.” Oudtijds plagt dit landschap zeer boschrijk te zijn:waarvan behalven verscheiden gemene bosschen, die thans nog in wezen zijn, en omtrent welken men nog de duidelykste blijken bespeurt, dat zij voormaals eenen veel groteren omtrek en uitgestrektheid hadden, ook nog de overblijffelen te vinden zijn in de menigte van kreupelbossen en eiken stobben die men hier en daar op de velden ontmoet………

 

SOORTENRIJKDOM zeer divers:

“Onder de houtgewas die hier van ouds placht te groeien en tegenwoordig het meest gevonden, munt de Eikenboom uit. Berken, Ypen en linden groeiden hier mede,doch worden wegens hun mindere waarde, minder gezogt en aangekweekt. Sedert enige jaren heeft men hier ook Dennen en Vuren begonnen te poten die hier tamelijk wel tieren.”

………” Beuken, Ypen en Eschenbomen, ontbreken in het Landschap niet; evenwel schinen dezelven, in het algemeen een andere grond te verkiezen. Daarentegen groeijen er de Eiken, en alle soorten van Sparre en Dennebomen zeer goed: De onvruchtbaarste Gronden, wanneer ze behoorlijk bearbeid en de nodige zorgen genomen worden. Het Eikenhout is sterk en taai gevezeld. Het Sparre en Dennenhout is hier goed in zijn soort. Voorts vindt men er de Lariks of Lorkenboom, de Pynaster, of Noordsche Ceder, de Wymouts Pinus, of Stobus, de Noordsche Pyn, de gewone of Grove Denne of het Greynenhout; en de fijne Denne, of het Vurenhout; en meer andere soorten/ De Italiaanse en andere populieren groeien welig genoeg maar zijn minder in waarde en achting dan den Berk en den Elst, waarvan men brandhout klooft.                                                                                                                                                                         De Liriodendrom Tulipifera, of zogenaamde Tulpenboom en de witte en geele Acacia zijn insgelyks hier en daar geplant en groeien tamelijk voordelig.


Vrucht en Ooftbomen heeft men er van allesoorten, insgelyks heestergewassen waarnder de Juniperus communis, of Jeneverbessen…………..

( uit: Tegenwoordige Staat van Drenthe , Mr. J.van Lier en Mr. J. Tonkens, 1792-1795)

bewoning

De eerste nederzettingen waren daar waar hooggelegen beboste gebieden waren. Maar tevens in de onmiddellijke nabijheid van water, stroom, of beek. Nadat het bos was weggekapt bouwde men het huis, , terwijl voor het huis een stuk werd vrijgemaakt voor het verbouwen van vruchten. Achter de bewoning ook steeds meer kap: hier zouden later de essen ontstaan. Doordat de een de ander aantrok, en ieder zich de ruimte schiep, onstpnd er van lieverlee een brink. Later werd deze beplant met eiken.

Open plek in het bos: loo

Veel oude Drentse dorpen eindigen op –loo hetgeen   open plek in het bos betekent: ze zijn gelegen op hoge esgronden met daarachter de uitgestrekte essen. Aan de andere kant van de nederzetting vindt men dan de madelanden en weilanden, lager gelegen. Tevens werd het hakhout in de bossen gebruikt voor “eekschillen”, en de stammen voor gebouwen. Roofbouw onstond door geringe kennis van milieu: gevolg: woestijnvorming en verlaging van de waterstand door verdamping. Uiteindelijk zandverstuivingen. Kortom: een rampenlandschap.

Vanwege een kapverbod in 1609 bij openbaar plakkaat door de staten van het landschap;ter bewaring van het houtgewas; gelijk ook in 1637 ter aanmoediging en bevordering van houtplantagien een besluit namen……..waarna de schrijver mismoedig vaststelt   dat er weinig aanplant is .

DUS:Daarnaast is natuurlijk sprake van de venen, waar veel boomresten in gevonden zijn, weiland ,woeste grond, akkers en heide, maar het is beslist niet zo dat kale vlaktes met oerveen een oerrrrrr- heide altijd en eeuwig allesoverheersend zouden zijn in Drenthe dan wel in “tout” Nederland.

Dat Nederland geen bomen had is dus geschiedvervalsing.

Ook blijkt uit dit oude geschrift dat: “bomen die hier niet thuishoren” zoals de door natuurbeheerders vermaledijde exoten onverdedigbaar is.

Ook is het verhaal dat deze naaldbomen verdroging veroorzaken een onjuiste voorstelling van zaken: het is een fabel die alle relevante factoren buiten beschouwing laat.

 

 

ONTBOSSING IN NEDERLAND BEVESTIGD

Ontbossing Dwingelderveld als voorbeeld : woudreus in rtl-nieuws:Op 22 september jl. zond RTL nieuws uit over dit onderwerp en hierin wordt o.a. ook De Woudreus bij de kaalslag in het Dwingelderveld geinterviewd, zie de link: RTL Nieuws: RTL Nieuws – Laat https://www.rtlnieuws.nl/uitzendingen/rtl-nieuws-laat-1381

( nb :uiteraard is er geknipt: er moet een stijl zijn die de makers willen: de boodschap vindt u op deze webstek)

Eindelijk

Trouwe volgers zullen het met ons eens zijn en zich afvragen waarom er eerst nu wat paniek in de tent komt. Of heeft het een dubbele bodem?  Immers het energieakkoord uit 2013 en het beleid hier te lande laat ontbossing zonder herplant al jaren onbestraft: erger nog: nu vangen de kappers 2x” eerst SDE+ subsidie en dan life + voor herstel van wensnatuur. Dat dat herstel nauwelijks lukt blijft onvermeld. Ga eens kijken langs de A28, en eerder het plankenpad: dan heeft u een mooi voorbeeld van ontbossing, milieucriminaliteit en mislukte wensnatuur: daders zijn de overheden die geen wetten respecteren. En de bosbeheerders die een vrijbrief hebben bos te vernielen en te verpatsen in plaats van het te beschermen.

Jaarlijks 1350 ha minder sinds 2015                                                                      Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders. Bij het bepalen van het klimaateffect zijn de bruto ontbossingscijfers van belang. Bij ontbossing komt de koolstof die is opgeslagen in de boombiomassa en het strooisel in één keer vrij en zorgt gemiddeld voor een emissie van 499 ton CO2 per hectare,

Terwijl na aanplant van nieuw bos de vastlegging circa 40 keer langzamer gaat.De bedachtzame lezer zal denken: waarom blijven ze er dan niet van af??Welke idioot heeft bedacht dat bos in de oven moet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Waar de opname van het broeikasgas CO2 in bossen wereldwijd een belangrijke rol speelt in het tegengaan van klimaatverandering, draagt ontbossing juist bij aan emissies van dit broeikasgas. Als partij in het VN- klimaatverdrag en het Kyoto Protocol moet Nederland jaarlijks zijn uitstoot en vastlegging van broeikasgassen rapporteren waarmee de voortgang van de afspraken kan worden gevolgd.

Rampzalig voor het klimaat :bomen zijn CO2-vreters

Wetenschappers schrijven open brief:                                                                                    Dat Europa medeschuldig is aan deze ecocide en dat dit in menig opzicht rampzalig is, vooral omdat er recentelijk besloten is nog meer bos te rooien tot 2030 voor biomassa schrijven thans 193 wetenschappers: ‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

Exoten Met name de door exoten vangen de meeste co2. Die zijn evenwel tot ongewenst vreemdeling verklaard zoals we hebben ervaren in onze bossen.

De dikste bomen leggen het meeste CO2vast,en bieden onderdak aan bijvoorbeeld specht en uil, dus die worden gekapt. Want: die brengen geld op.

Flora en fauna zijn dus vernietigd, verjaagd en  vermoord.

Biodiversiteit telt niet: alleen geld in het laatje.

 

VOS DIE DE PASSIE PREEKT:

Wie staat nu vooraan om bos te herstellen? Heel goed, de organisatie Sbb bijvoorbeeld met alleen vorig jaar al 27 miljoen in de zak door houtpellets!!!!

Lees maar mee:

“Staatsbosbeheer wil het tij keren”;…… zij zijn de grote veroorzaker! Hele bospercelen gaan hier de versnipperaar in voor de gesubsidieerde biomassa!

Nogal stuitend; een veel te mooi verhaal dat niet strookt met de praktijk!

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/bos-en-hout/minder-bos-in-nederland#.WcU4WAa18-4.twitter

 

Nieuws

STOP Boomkap: Parkbossenland adoptieplan.

Kwekerijen rooien massaal hun oudere bomen: te groot geworden bomen gaan eruit. De gemeenten hebben geen geld er voor over om oudere bomen te planten of ze zijn net iets te duur. Doodzonde want ze zijn juist nodig voor het aanleggen van parken volgens de unieke methode Ruyten.                                                                                                                              Dr. Ing. Ruyten, landschapsarchitect, zint op methoden om een adoptieplan met deelnemende gemeentes ondernemingen en kwekerijen op te zetten. Immers bomen zijn bij uitstek CO2 vreters; zij kunnen de opwarming van de aarde juist temperen. Nederland wordt een parkbossenland: een aangename bijvangst. Nu er zoveel bomen moeten worden gerooid omdat de gemeenten bomenaanleg als sluitpost zien en oude bomen bij aanleg te duur zouden worden, bepleit Ruyten zijn methode. Het kan ook anders. Zo is er in Limburg een project erfbeplanting gedaan volgens zijn methode: Plantmethode Ruyten.

De plantmethode Ruyten is al jaren te zien in het parkbos te Hoofddorp, in 1999 aangelegd. Een volwassen bos. Ruyten heeft uitgerekend dat je bij aanleg duurder uit bent; want oudere bomen zijn duurder, maar omdat je later niet hoeft te dunnen, meteen een volwassen en voldragen bos hebt. Voorbeeld: voor een park van 3.3 ha moet je 77.000 euro betalen met deze integrale methode tegenover 41.000 bij de traditionele, zegt hij..   Dat is dus duurder in aanleg maar de enige kostenpost daarna is water geven en hier en daar wat schoffelen. Verschil tussen deze en de traditionele en oude bosbouw op termijn is 17.000 euro voordeel. En belangrijker: het bos is meteen mooier en volwassener, neemt meer CO2 op, zal sneller biodiversiteit bieden en de bosbodem blijft ongeroerd. Bij de oude bosbouw moet er worden gedund dus er is altijd machinewerk dat de bodem beroert en voor onbepaalde tijd vernielt. Met vrijkoming van CO2.

Zie verder de webstek Ruyteninstituut

Brochure:https://www.ruyteninstituut.nl/brochures – .WbvOVpjssZM.email

En ter illustratie de beplantingsfilm Ijsselpark 2017https://youtu.be/pAiiExJulNo

Met deze vindingrijke methode gaan er geen kostbare CO2 eters verloren en verdienen we aan biodiversiteit. Tel daarbij op dat de bosbeheerders het bos in de biomassa-oven gooien zonder herplantverplichting, dan hebben wij die bomen hard nodig bij aanleg nieuwe parkbossen volgens deze methode. Wellicht een goed idee voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om de helft van die miljoenen die ze binnenhalen via de bosomvorming en zogenaamde duurzame oogst, aan de plantmethode Ruyten te besteden. De “ natuurlijke herplant” hebben we nu wel meer dan genoeg van. Van de watervlakten en modderpoelen hebben we nu wel meer dan genoeg. Kunnen we eindelijk weer eens een goed bos beleven en benutten nietwaar? Misschien kunnen ze nog subsidie hiervoor krijgen via hun ANBI-buitenfonds. Jazeker, de semi- overheidsinstelling SBB is ook een goed doel, dat u dan maar weet.

Drents Friese Wold.

RE: Vleermuizen Oude Willem en andere strikt beschermde soorten.  

We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in Oude Willem omdat we lazen dat de heer Urlings, leider van de Projectgroep going up to a level volgens het door ons vorige maand gelezen krantenartikel , een vleermuiskast een prima vervanging zou vinden voor de te slopen schuren aldaar. Met de sloop van de schuren zou er teruggegaan worden naar de natuur, aldus de heer Urlings. Hij schijnt daarmee kennelijk geen oog te hebben voor de daar aanwezige soorten die streng beschermd zijn. Nogmaals we hebben dit uit een krantenartikel, maar gelet op hetgeen geschied is in het Dwingelderveld met de daar aanwezige strikt beschermde soorten vrezen we dat daarmee opnieuw geen rekening wordt gehouden. De zoogdierenvereniging raadde desgevraagd vleermuiskasten als vaste nieuwe behuizing, af, en dan hing het nog af van de soort. Iedere ecoloog weert dat en het is ook aanbevolen in het ecologische rapport van 2013: vervangende verblijfplaats zou prima een ruïne kunnen zijn van een van de boerderijen. Nergens is over vleerkasten gesproken!

We verzochten de Provincie dan ook dringend om de inhoud van onze brief d.d. 4 september zo spoedig mogelijk door te geleiden naar de stuurgroep/projectgroep en vooral de uitvoerder van het project Oude Willem. Rapport Tonckens: “Het plangebied, met name de bomenstructuur langs de Oude Willem en opgaande beplanting rond de boerderijen wordt gebruikt als foerageergebied door diverse soorten vleermuizen. Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen is vastgesteld in verschillende boerderijen binnen het plangebied. In de Annahoeve (Oude Willemsweg 14) zijn een zomer- en paarverblijf vastgesteld. In drie andere boerderijen, waaronder nr. 14 aan de Oude Willemsweg zijn paarverblijven aangetroffen. Naast de streng beschermde vleermuizen zijn twee dassenburchten aanwezig.. In de boerderijen Oude Willem 13 en 14 is vastgesteld dat deze gebruikt worden door 
gewone dwergvleermuizen. Indien de boerderijen gesloopt worden, dient er een vervangende verblijfplaats gerealiseerd te worden. Een goede mogelijkheid is om een van deze boerderijen om te vormen en in te richten tot vleermuisverblijfplaats. Ook andere fauna kan in een dergelijke ruïne een plek vinden.”We hebben gevraagd of dit advies is overgenomen, of er een ontheffing is aangevraagd zoals het rapport aangaf, of er een nieuw/recent ecologisch rapport was vervaardigd, of er een ecoloog aanwezig was bij de sloop of liefst eraan voorafgaand, of er een ecologische werkprotocol was, of er een ontwerp was gemaakt voor een ruïne zoals aanbevolen, en hoe men op het idee van vleermuiskasten kwam dat nergens in het advies van 2013 is te zien en wat ook wordt afgeraden door de Zoogdierenvereniging, ten eerste omdat het tijdelijk verblijf is en ten tweede zeker niet vervangend en ten derde lang niet voor iedere soort geschikt.

We zijn benieuwd naar het antwoord.

Verder nieuws omtrent de Parken:                                                                Rondom bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt op zondag 24 september de jaarlijkse markt gehouden. Deze kleinschalige markt bestaat uit kramen met tuinplanten, kunst, tuindecoraties, ijs, jam, honing etc. Tussen 11.00 en 16.00 uur; aan de Benderse 22 in Ruinen.

Vergaderingen van de Stuurgroep Regionaal Landschap en Gebruikersplatform                                                                                                           Als zelfbenoemd opvolger van de opgeheven twee Overlegorganen van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold in 2010 en met toevoeging van het Holtingerveld, is de Stuurgroep Regionaal Landschap in of omstreeks 2013 van start gegaan, maar de vergaderingen waren niet openbaar. Ook waren de agendapunten niet in te zien en de notulen voor een groot deel niet te raadplegen. De Woudreus heeft daar tegen geprotesteerd. Gelukkig heeft men medio vorig jaar besloten om de deuren voor toehoorders open te gooien, en stukken te publiceren – openbaar bestuur hoort in een rechtstaat thuis, zo heeft men ingezien. U ziet op de webstek regionaal landschap provincie Drenthe, stukken vanaf 2013.

Mocht u belangstelling hebben:

eerstvolgende vergadering is 16 november , 9 uur ’s ochtends.

De agenda en vergaderstukken worden begin november op de site gepubliceerd.

Meer info omtrent plaats en tijd is op te vragen bij het secretariaat van de stuurgroep, zie onder: bii. volgende alinea.

Gebruikersplatform

Verder is er eerder , op 27 september a.s. te Zorgvlied, Vila Nova, om 19.30, weer een vergadering van het gebruikersplatform, maar die is alleen toegankelijk op uitnodiging. ( dwz degenen die aan dat platform deelnemen).

Tijdens deze vergadering horen we meer over: Edelherten en damherten in het Drents-Friese Wold.

 

 1. Toelichting proces en besluit Stuurgroep door Henk v Hooft/Catrien Scholten
 2. Persbericht staat op de website en ook alle achtergrond stukken en verslagen:
  1. http://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/actueel/nieuws/@124407/kopie-ser-edelherten/
  2. http://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/

 

 

 

 

Gehavende N2000 gebieden

Het was weer een barre winter voor de bosbewoners.

De mooiste en oudste nog aanwezige bosoppervlakken zijn nu in groten getale vernield en versnipperd. De bergen snippers waren ook vanaf de weg te zien ; vanaf september tot nu is er eindeloos veel hout afgevoerd. Ons verzoek tot handhaving heeft natuurlijk niet opgeleverd. Boskap is bestaand gebruik want SBB gaat het bos omvormen tot een ander bos. Staat niet in het beheerplan. Dus het mag niet als bestaand gebruik worden betiteld zegt zelfs de Raad van State. En zeker niet als dat inhoudt dat het te beschermen gebied alsmaar kleiner wordt hierdoor en de soort (en) mogelijk schade ondervindt.(-en) . Vogels en hun leefgebieden moeten worden beschermd. ( art., 3VR) Maar Vogelbescherming en Natuurmonumenten (!) ( medeverantwoordelijk voor grootschalige kap hier te lande) maken zich druk over verdwijnende bomen in de Sahel ;” Ze leveren brandhout of moeten plaatsmaken voor landbouw. Met rampzalige gevolgen voor trekvogels. Help mee en doneer voor vogelbomen”

Heel goed, maar wanneer komt er een actie voor vogelbomen in Nederland?

Bosomvorming                                                                                                                      Dit bosomvormingsplan is wel een heel oud plan van SBB. Dus geen “besluit” in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus niemand kon ooit bij de rechter om toetsing aan de richtlijnen aan de orde te stellen. Dat bosomvormingsplan hebben we nog niet toegestuurd gekregen. En daarmee is meteen de opbrengst van de kap van het hout verzilverd met een SDE subsidie omdat houtverbranding is gekoppeld aan een ideologie, namelijk klimaatverandering. En voor SBB is dit miljoenen geld aan inkomsten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biobrandstof: Verhoging broeikasgas                                                                 Eerder zo zegt Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, veroorzaakt gebruik biobrandstof een verhoging van broeikasgas tov gebruikelijke brandstof. De Co2 uitstoot doet dan ineens niet meer ter zake. Pran Brindaban: “Agroenergie gebaseerd op wetenschappelijk onhoudbare schattingen en productiepotenties bevordert inefficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten koste van mens, natuur en milieu.”

PM2.5 en PM10                                                                                                               Denkt u eens aan de PM10 en PM2.5, de dodelijke vormen van fijnstof die alleen al door houtrook door particulieren wordt veroorzaakt:

Bijdrage van houtrook aan fijnstofgehalte
: onderzoek Schoorl       Voor de bemeten locatie Schoorl werd het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39% voor PM2,5. Dat is bepaald geen geringe bijdrage. En vanwege de trend om meer hout te stoken lopen veel gemeentes het risico dat het aantal overschrijdingsdagen van de fijnstofnorm toeneemt.

Houtrook is schadelijk en vooral hinderlijk bij windstil weer. Dan waaiert de rook uit de schoorsteen niet uiteen maar blijft in de straat hangen waardoor omwonenden een flinke concentratie in hun longen krijgen. Verstandige stokers laten hun houtkachel dan uit, maar lang niet iedereen neemt deze regel in acht. Bekijk of download het volledige rapport De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5 tijdens een winterperiode in Schoorl.

bron: www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/

 Daarbij nog dit: de bomen die SBB en NM omhakken zijn fijnstoffilters, de naalden vangen de PM op.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behandeling bezwaar tegen niet handhaving:             Bezwaarcommissie nodigt ons uit op 3 april. Intussen hopen we dan die papieren te hebben die de grondslag vormen voor dit “bestaand gebruik”. Hoewel de Raad van State grenzen aan bestaand gebruik heeft gesteld, bij overtreding waarvan een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd. Niet zo in Drenthe. Overheid en beheerders hebben de bevoegdheid kennelijk om andere doelen na te streven dan de verplichtingen van de richtlijnen die bovendien de natuur schade berokkenen. Het beheerplan is een vod papier. Dus de afloop van ons bezwaar is al bekend.

Decentralisatie: rookgordijn                                                                                         In een artikel van Binnenlands Bestuur van augustus vorig jaar zei Douwe Elsinga hoe wij en andere landen de overheid hebben georganiseerd. “In Frankrijk doet men in beginsel alles vanuit een centraal punt, in Duitsland is er een consistente federale formule en in Zwitserland zijn de kantons de maat der bestuurlijke dingen. De Belgen hebben er een onoverzichtelijke puinhoop van gemaakt en in Nederland wordt voortuitgang geboekt door verantwoordelijkheden zoek te maken en taken driedubbel uit te splitsen zodat er geen touw meer aan vast te knopen is”. Zie maar eens hoe het in de natuursector nu geregeld is: de overheid stelt regels over de EHS in het Barro ( de oude Wet ruimtelijke ordening) en de provincies mogen dat verder uitwerken in hun ruimtelijke verordeningen, en de gemeenten zullen daar rekening mee houden in hun bestemmingplannen. Het bosrecht anno nu geeft aan dat de houtopstanden worden beschermd in de nieuwe wet. Maar wat bosbouwkundig verantwoord is mag de provincie bepalen en de gemeente heeft ook weer zijn eigen regels binnen de bebouwde kom. Verantwoordelijkheid en correcte uitvoering Natura 2000 is hiermee verdwenen. Er is geen touw meer aan vast te knopen en de helderheid die Het Hof van Justitie eist is weggeblazen. Of , zo u wilt in rook opgegaan.Geen wonder, want in Nederland is de poging om de EHS, nu NNN,  in de plaats van Natura 2000- verplichtingen door te douwen zeer goed geslaagd.

Daarmee is de waarborg van rechts zekerheid en  recht van eigendom en behoud van habitats van species niet meer aanwezig.

Uitmijnen bos voor de bijstook bos in centrales: groene energie?De resultaten zijn schokkend: een ieder die de bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold heeft doorgelopen de afgelopen weken zal het met de Stichting meer dan eens zijn: De bossen zijn nog verder in kwaliteit achteruitgegaan en de opbrengst komt ten goede aan de zogenaamde groene energie. Dank zij een 100 miljard euro kostend Energieakkoord. Het gekapt hout wordt versnipperd en aangeleverd aan de kolencentrales die dit “ groene” energie, want duurzaam, mogen noemen. Is dit wel zo duurzaam?

VISIEDOCUMENT BIOBRANDSTOF EN HOUT ALS ENERGIEBRONNENeffect op uitstoot van broeikasgassen, opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge.

De conclusie in dit rapport luidt: “het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel. Ze hebben daarnaast ongewenste effecten zoals vernietiging van natuur ……”(2015)

Zie ook: https://www.knaw.nl/nlactueel/nieuws/vetrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

Nieuws12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert.”

Amerika levert de meeste houtsnippers (pellets) en hiervoor gaan eeuwenoude bossen de ovens in:John Upton, Climate Central: (http://www.climatecentral.org/news/new-eu-wood-energy-rules- threaten-climate-forests-20988)“As American foresters ramp up logging to meet the growing demand for wood pellets by power plants on the other side of the Atlantic Ocean, a new European wood energy proposal would allow the power plants to continue claiming their operations are green for at least 13 more years, despite releasing more heat-trapping pollution than coal.

Most of the wood fueling converted coal plants in England, Denmark and other European countries is coming from North American forests. Each month, about 1 million tons of tree trunks and branches from southern U.S. pine plantations and natural forests is being turned into pellets and shipped to European power plants, mostly to Drax power station in the U.K.The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal. Only the pollution released when wood pellets are produced and transported is counted on climate ledgers. Actual pollution from the smokestack — by far the greatest source of carbon pollution from wood energy — is overlooked.”

Uitstoot kankerverwekkende stoffen                                                           Daarnaast zo zegt een artikel- zie hieronder -, bezorgt de houtstook een groter aandeel aan gevaarlijke stoffen dan de fossiele energie:           Earth Institute, Columbia Univ. (2011, updated 2016) Renee Cho blog article: http://blogs.ei.columbia.edu/2011/08/18/is-biomass-really-renewable/ also discusses the reasons why wood pellet biomass energy is typically not carbon neutral. However this article also states that “In addition, burning wood biomass emits as much, if not more, air pollution than burning fossil fuels—particulate matter, nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur dioxide, lead, mercury, and other hazardous air pollutants…”

Staatbosbeheer komt hout te kort:                                                                       Zie dit onthullend document over de jaarlijkse hoeveelheid hout die Staatbosbeheer alleen al moet aanleveren en wat gewoon niet lukt omdat er niet zoveel bos aanwezig is in Nederland: http://www.gnmf.nl/upload/documenten/Verslag_informatiebijeenkomst_biomassa_19_oktober_2016.pdf

Ecocide

Biodiversiteit is een kreet die hier zeker niet thuishoort.

Meer de term ecocide!

 

 

Als de vos de passie preekt……

Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, zegt dat ons land verrommelt. “Onze Nederlandse landschappen staan onder grote druk door de intensieve landbouw, infrastructuur en bebouwing op ongeschonden plekken als de kust.”

……..boer pas op je ganzen!..Met een aanvalsplan in de hand maakt Natuurmonumenten (NM) zich er hard voor dat landschap hierin een centrale plek krijgt. Maar het gaat wel om andermans landschap, andermans eigendom. Dus oppassen geblazen.

Hoe zit het met het grondbezit van Natuurmonumenten?Staatssteun : Vanaf 1990 kreeg de Vereniging meer dan 20.000 hectare boerengrond GRATIS van de overheid. Jaarlijks krijgt NM al gemiddeld tussen 40-50 miljoen euro subsidies. De directiesalarissen van Marc en Theo Wams liggen ver boven het maximum van € 124.233 volgens de Beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.(Climategate) Dus dan zou het op hun grond prachtig moeten zijn nietwaar? Een voorbeeld voor Nederland!

Vernielzucht en onkunde overheerst                                                                De kennis van de beheerders is helaas beneden peil. Er vindt nooit een vegetatiekartering of soorteninventarisatie vooraf plaats, voordat NM gaat herinrichten. Er wordt een ‘natuurdoel’ verzonnen waar subsidie voor verkrijgbaar is, de projectontwikkelaars takelen het landschap toe en vervolgens is na het ‘natuurherstel’ minder natuurwaarde te vinden dan er voorheen was.

Natuurmonumenten verleent actieve steun aan alle negatieve trends voor het landschap, inclusief lelijke windturbines op land en in zee
:horizonvervuiling & dodelijke wentelwieken                                                                          Natuurmonumenten ondersteunt met andere natuurbeheerders de verdubbeling van windmolens op land en in zee uit het Energieakkoord.. Ze steunen zelfs de propaganda-organisatie Natuur en Milieu die deze windturbines via marketing aan de bevolking opdringt, jaarlijks met tienduizenden euro’s! De bevolking mag evenwel de rekening betalen van de windhandel. Qua portemonnee en qua gezondheid. Onbenoemd blijft en verzwegen wordt ook het groot aantal vogelsoorten en vleermuizen dat wordt kapot gewenteld!

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/fledermaus-studie-platzgefahr-in-der-naehe-von-windraedern-11849659.html

http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/news/15018.html

Ook hierover: (uit “biomassa voor electrische energie”)“Er zijn reeds vele rapporten verschenen over de grote sterfte onder vogels en vleermuizen door de windparken. Het is verbazingwekkend dat de natuurorganisaties hierop geen actie ondernemen. Enerzijds wordt een snelweg omgelegd vanwege korenwolven in Limburg die in het naburige Duitsland ruim aanwezig zijn en anderzijds hult men zich in zwijgen als windmolenparken een potentiële bedreiging voor de vogel- en vleermuizenstand vormen. Gaarne beroepen deze organisaties zich op het zgn. voorzorgsprincipe dat luidt:

Een plan moet verboden worden als op grond van wetenschappelijk onderzoek niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat er significante effecten optreden voor soorten die vallen onder de bescherming van Natura 2000.

Er zijn meldingen en rapporten uit de US, Spanje, Duitsland en Engeland die deze vereiste zekerheid twijfelachtig maken. Mij is niet bekend dat één van deze organisaties het door hen zo geliefde juridische traject heeft gevolgd om een toetsing of hertoetsing af te dwingen. Kennelijk wordt dit als ideologisch niet opportuun beschouwd”

Biomassa: NM doet mee aan kap van bos en bomen voor ‘groene’ energie met staatssteun                                                                                                                Onvermeld blijft dat de gezonde hardhout bossen in Amerika- zie Amerikaanse milieugroep Dogwood Alliance – en in Nederland- worden opgeofferd als biomassa. Met subsidie van de overheid. Deze wordt bijgemengd in de kolencentrales om te dienen als “ groene energie” vanwege een rare som met CO2. Windmolens draaien niet bij windstil weer dus de fossiele en goedkoopste energie moet dat opvangen met een “vleugje groen”.

Climate central:‘The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal.’

Resultaat: vernietiging leefgebieden                                                                                 Door deze ontbossing worden de leefgebieden van talrijke diersoorten definitief vernietigd. Ontneem een soort zijn leefgebied, dan sterft deze uit. NM & natuurorganisaties als Staatsbosbheer (SBB) en talrijke andere pro- wind organisaties samen met de overheid doen actief mee aan de ontbossing, en de moord op tienduizenden beschermde soorten.

WEIDEKAKETOES                                                                                        Merkwaardig is daarom thans ineens de ook door subsidies ingegeven zorg die Natuurmonumenten koestert voor weidevogels. Plotseling gaan ze zich weer met boeren bemoeien. Vroeger noemden ze de grutto’s weidekakatoes.

Wederom stelt De Woudreus de vraag: als NM zo dol is op weidevogels, waarom heeft NM geen eigen terreinen ervoor ingericht? Waarom moet een ander dat doen? NM heeft boerenland gratis gekregen! Wat is ermee gedaan? Grote grazers op het vernielde heringerichte- dus ontgronde – land trappen nu de nesten kapot, verstoren de broedsels en verjagen de vogels. De kosten voor ontgronding zijn idioot duur en weggegooid geld: Een boer kost per hectare “natuur”grond ( en dat mag best agrarisch zijn, zo zegt de rechtspraak) een fractie van een hectare ontgrond schraal onland, bezaaid met pitrus, dat volgens NM “ natuur” is; waar vervolgens vee op wordt losgelaten die al wat ontstaat en komt de nek omdraait.

Weidevogels en mensen lijden onder natuurterreur                                    Intensivering van de landbouw was nodig om te overleven; mest -injectie moest van Natuurmonumenten en milieuorganisaties. Zie hiervoor ook: de kleine oorlog van boer Kok: een kleine biologische boer in Amersfoort die het opnam tegen die injectering en aantoonde dat zijn wijze van boeren zonder injecteren een prachtig resultaat opgeverde. Hij kreeg een prijs van Campina voor de beste melk na onderzoek van het instituut Louis Bolk. Veerman keurde zijn wijze van bemesting goed.                                                                                                                        Navolging? Nee de injectering bleef: Schande en schadelijk voor weidevogels. De oorzaak van de achteruitgang ligt dus niet bij de boeren: het ammoniakbeleid blijkt overigens bedrog zo blijkt uit het onderzoek Hanekamp Marcel Crok en Matt Briggs:  ‘Ammonniak in Nederland- enkele kritische kanttekeningen”

Wat ook niet wordt genoemd is dat talrijke broedsels en jonge vogels worden opgevreten door predatoren die door de anti-jacht houding in Nederland floreren in aantal en overwicht. Daarnaast is zeker de vroege maaibeurt en het soort gras dat daarvoor gebruikt wordt dodelijk.

Aanvalsplan op andermans landschap                                                                NM vindt dat het op de weg ligt van anderen om aan de slag te gaan met belastinggeld. NM zal niets zelf financieren, ondanks hun omzet van 120 miljoen euro per jaar, (waarvan 40-50 miljoen euro subsidies) en ongeveer 15 miljoen euro gratis geld per jaar van de Postcode Loterij. (bron: Climategate) Het aanvalsplan voorziet in nog meer lastenverzwarende maatregelen voor boeren, die er toe leiden dat ze meer moeten intensiveren om de lasten te betalen.Dus nog minder weidevogels als resultaat .Mooi plan hoor.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf                                                                                  De Woudreus vindt dat NM (en andere grote natuurbeheerders als Staatsbosbeheer) zich moeten bekommeren om hun eigen groot aantal onverzorgde terreinen, dat ze qua hectares al boven de pet groeit,

Overheid heeft te veel petten op en bevoordeelt natuurorganisaties                          De Woudreus vindt: Schaf o.m. de ammoniakaannames en daarop gebaseerde regelgeving af en ook de schadelijke injectering ; stop met de PAS. Leg de wettelijke regels ook op aan de natuurorganisaties , ontvlecht en ontneem hun invloed op de politiek; handhaaf en zie toe dat er inventarisering en monitoring is door derden is en beboet als dat niet zo is. En stop met het verlenen van douceurtjes en enorme subsidies voor ontbossing en herinrichting. Dat is staatssteun. Voor de overheid een aanvalsplan met Natuurmonumenten gaat realiseren op andermans grondbezit moet de overheid zelf, voordat zij samen met de beheerders een Natura 2000-gebied bebouwt, ontbost,verziekt en exploiteert , op eigen terrein eerst zichZELF aan bestaande natuurregels houden. Een overheid die zich niet aan de door haarzelf uitgevaardigde wetten houdt staat gelijk aan een roversbende. Niet de regels en visies die de natuurorganisaties hebben geritseld: het zijn de Europese natuurrichtlijnen die eindelijk eens in hun geheel een op een boven alles moeten worden toegepast, tezamen met de jurisprudentie van het Hof.

Wetgeving lobby :Wat Nederland aan natuurwetgeving heeft is een karikatuur van de europese verplichtingen. Niemand schijnt te weten/erkennen dat de richtlijnen indien onjuist of niet toegepast, prevaleren; dus de lobby van de natuurmaffia moet ook in regelgeving worden uitgeschakeld. De Woudreus was getuige hoe na de inspraak van de ontwerpwet natuur, vertegenwoordigers SBB en NM richting ambtenaren gingen : de lobby die doorklinkt heden ten dage in de huidige Nederlandse wet.

Rechtspraak: Ook de rechtspraak dient het gelijkheidsbeginsel toe te passen: als een klein stukje bos van een habitat van een kwalificerende natura 2000 soort oppofferen slecht is als Van der Valk daar wil bouwen, waarom kan meer dan 1000 hectare cumulatief bij de kaalslag in een N2000 gebied worden gepasseerd als SBB bos gaat “ herinrichten” en de bomen laat versnipperen- ook zonder inventarisatie jaarrond vooraf?

 

 

.

 

 

 

Bossen bevorderen wolkvorming

Bossen bevorderen wolkenvorming

Bossen hebben meer invloed op het regionale weer en klimaat dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van satellietgegevens van de afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers van Wageningen University & Research en het KNMI samen met internationale collega’s vastgesteld dat er in de zomer boven bosgebieden zo’n 10% meer bewolking voorkomt dan boven het omringende gebied. De extra wolkenvorming heeft over het algemeen een afkoelend effect. Ook kan er door de sterkere wolkenvorming meer regen vallen. De bevindingen van het onderzoekteam zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Het was al bekend dat bossen het mondiale klimaat verkoelen door het vastleggen van CO2. Daarnaast was het ook een gegeven dat bossen invloed hebben op de hydrologie en het lokale klimaat van een gebied vanwege hun regulerende invloed op de waterbalans en de energiebalans, die mede wordt bepaald door de sterke turbulentie boven bos. Wat de gevolgen van deze lokale effecten zijn voor het weer en klimaat op regionale schaal, bijvoorbeeld via wolkenvorming en neerslag, was echter nog onduidelijk.

Verkoelend effect van bossen

Onderzoekers uit Nederland, Engeland, België en Frankrijk hebben in 2 bosgebieden in Frankrijk op relatief vlak land de effecten op het weer en klimaat onderzocht. Op vlak land, omdat in heuvelachtige gebieden wolkenvorming en neerslag voor een belangrijk deel worden bepaald door de topografie van het gebied. Zij hebben de gegevens van de Meteosat Second Generation satelliet van de afgelopen 10 jaar bestudeerd. Deze satelliet doet vanuit een geostationaire baan op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar ononderbroken waarnemingen van het weer in Europa en Afrika.

Meer bewolking

“Uit onze analyses blijkt dat er ’s zomers circa 10% vaker sprake is geweest van wolken boven bossen dan boven omringend gebied,” zegt projectleider Ryan Teuling van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit. “De meeste wolken vormen zich aan de benedenwindse kant van het bos. In sommige gevallen kan deze wolkenvorming leiden tot extra neerslag, maar meestal zal de invloed beperkt blijven tot een koelend effect. Dat effect is het sterkst in de ochtend en de avond, omdat wolken zich boven bossen eerder vormen en er langer blijven hangen. Eerder dit jaar verscheen er een publicatie in Science waarin het verkoelende effect van bos en bosbeheer in twijfel werd getrokken. Wij laten juist zien dat er veel meer meespeelt.”

Gevolgen van storm

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de gevolgen van de storm Klaus, die in 2009 bij Bordeaux aan land kwam en over het zuidwesten van Frankrijk en het noordoosten van Spanje trok. Klaus veroorzaakte grote schade, onder andere aan bossen in Les Landes waar een aanzienlijk deel van de bomen sneuvelde. Teuling: “In de jaren na de storm (2009 – 2013) constateerden we een sterke afname van de bewolking boven de getroffen bosgebieden van Les Landes ten opzichte van de jaren voor de storm (2004 – 2008): een nieuwe en sterke aanwijzing dat bossen een sterke invloed hebben op de wolkenvorming.”

Gevonden effecten niet volledig te verklaren

Welke processen precies verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten weten de onderzoekers niet. Zij hebben het over ‘observational evidence’. Vermoedelijk gaat het om een interactie tussen opwarming, verdamping en turbulentie, maar zelfs natuurlijke aerosolen zouden een rol kunnen spelen in de wolkenvorming. “Onze bevindingen zijn niet alleen wetenschappelijk relevant,” zegt Teuling. “Ze zijn ook relevant voor de recente discussies rond het Actieplan Bos en Hout, waarin wordt voorgesteld om geschikte locaties met bossen te beplanten. Dat zal niet alleen van invloed zijn op de openheid van die gebieden, maar ook op het regionale klimaat.”

Zie voor meer informatie de publicatie Observational evidence for cloud cover enhancement over western European forests op de site van Nature.

bron: Wageningen Environmental Research, 11/01/17

BIOMASSA en CO2

MET BIOMASSA MEER CO2

Nu de zagen alweer druk bezig zijn en grote stukken bos worden omgezaagd in onze bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold, betekent dat weer houtsnippers richting bio-oven: of de smoes nu voor omvorming is naar “natuurlijk” bos is of omvorming naar hei. In het energie akkoord gesloten door Rutte en diverse organisaties is afgesproken dat het versnipperen van hout als biomassa in de kolencentrales mag worden betiteld als groene energie. Daarmee de nefaste werking van onze wapperende windmolens wegwuivend. Immers, de wind waait niet altijd: dus de kolencentrales moeten energie leveren als de gesubsidieerde wapperaars stilvallen. Maar daarmee is dat kolengestook met hout als bijstook natuurlijk geen groene energie!Onze instemming had bijgaande ingezonden brief in het Financieel Dagblad van de heer Leffert Oldenkamp uit Wageningen, een van de laatste bosbouwkundigen. Zijn deskundigheid is onbetwist. Hij stipuleert dat er geen biomassa moet worden bijgestookt. Om redenen hieronder vermeld.

Wij citeren:

‘Regelmatig wordt in het Financieel Dagblad bij artikelen over bijstook van biomassa in kolencentrales aangegeven dat het een controversiële zaak is. In de discussies over deze controverses worden echter enkele zaken niet genoemd. Zo wordt voor opwekking van 1kWh elektriciteit met biomassa ruim tweemaal zoveel CO2 uitgestoten als met aardgas en ook ruim meer dan steenkool. Er is een overmaat aan CO2 in de lucht en onze bossen kunnen die hoeveelheid al niet verwerken in hun kringloop. Dit wordt ook niet beter, want het bosareaal neemt wereldwijd snel en sterk af en in het overblijvende bos is de houtaanwas dalende. Aanwas met levend hout is de belangrijkste factor om CO2 over langere tijd vast te houden. Minister Kamp verdedigt uitsluitend geformuleerde afspraken uit het energieakkoord. Hij gaat niet in op het probleem dat daarmee de doelstelling, minder CO2 in de lucht te bewerkstelligen, niet wordt gehaald. Liesbeth van Tongeren, van Groenlinks onderschrijft de extra uitstoot die met biomassa stoken wordt verkregen, maar suggereert dat hout uit “ gecertificeerde” bossen die uitstoot niet heeft. Die
“ groene” biomassa stoot eveneens veel uit en ook die bossen hebben een dalende lopende houtaanwas. Bovendien is in dergelijke bossen het aandeel dood hout en ander gemakkelijk te verteren organisch materiaal erg hoog. Waarmee extra CO2 terug komt in de lucht en de periode dat CO2 kan worden vast gehouden sterk wordt beperkt.
Het bijstoken met en het stoken van biomassa werken derhalve averechts op het verminderen van CO2 in de atmosfeer”

Actieplan natuurbescherming Nederland

Op 13 april hebben negen natuurorganisaties, waaronder vogelbescherming en natuurmonumenten en het WWF, een rapport aangeboden tijdens het symposium Biodiversity in the Netherlands. Nederland zou een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld………..Helaas, het rapport staat vol met zelfoverschatting en leugens:

 • Geen Europese natuurregels                                                                                    Uit de rapportage valt op dat de organisaties dolblij zijn dat de geherintroduceerde otter en das het goed doen: dat er jaarlijks 15/20% wordt geplet door het verkeer blijft onvermeld. In Engeland wordt de laatste bestreden omdat hij verspreider is van Lyme alsook rundertuberculose, wat in potentie ook voor de mens gevaarlijk is.   Nog een aantal wenssoorten lezen we: de kraanvogel en last but not least, de zeeee- arend.

Er zijn geen Europese natuurregels die specifiek herintroductie van deze soorten voorschrijven.

 • Massale kap van bossen en ontgronding vermoordt Natura 2000 soorten

Natuurontwikkeling is geen Europees voorschrift: Als gevolg van de herinrichting van Nederlandse landschappen, zijn talloze door Europa verplicht te beschermen habitats en soorten, omgekomen-  hetzij door het machine geweld, dat ontgronding mogelijk maakt, hetzij door bomenkap en verschraling van agrarisch land, hetzij door de kunstmatig uitgegraven en ‘herstelde’ vennen………..

 

 • De Boeren schuldig : Het agrarisch landschap, zo zegt het rapport, is het grootste leefgebied van planten en dieren, tegelijkertijd is de grootschalige, intensieve landbouw één van de belangrijkste veroorzakers van de achteruitgang van biodiversiteit. Weidevogels gaan al jaren in aantallen achteruit; de kievit populatie is bijvoorbeeld met 70% gedaald. Een overgang naar ecologisch duurzame landbouw is daarom noodzakelijk.””

Zo, dat is dan een ferme vaststelling. En die deugt ook niet. Zie hierover Jan de Rijk:

https://issuu.com/redactiejagersvereniging/docs/dj16en17_2015_interview_jan_de_rijk/1

 Feiten: tussen 2000 en 2010 ging er 4x meer weidegrond verloren natuurontwikkeling dan aan infrastructuur.En toch ging het slecht met de weidevogels, dus hoe kan het dan ? 

“Nieuwe natuur biedt weidevogels habitat”: Niet waar.  De leugen regeert: de alarmkreten over de verdwenen grutto in Nederland waren nauwelijks verstomd, of we lazen in de Telegraaf van 15 december 2015 dat er een goede daad zou zijn verricht: een brok (het zoveelste) landbouwland in Midden Delfland was weggegeven aan Natuurmonumenten, ontgrond en zo “nieuwe natuur” geworden samen met de reeds eerder ontgronde percelen, tezamen honderd hectare “nieuwe natuur.” Hoera, nu komt de kievit terug, zo juicht het artikel, want Natuurmonumenten gaat het optimaal inrichten voor weidevogels! Dank aan onze onvolprezen club natuurmonumenten die als altijd onze nationale en boerengrond krijgt toegeschoven met beloften die nooit uitkomen, net als de goudplevier in het Mantingerveld nietwaar. Maar een kniesoor die erop let.                                                                                                                      220px-Northern-Lapwing-Vanellus-vanellusWaarheid De weidevogel verdwijnt als de weide in typische natuurontwikkeling- terreinen wordt omgezet: verschraling, moeras, met een kunstmatige beekje dat wordt bevolkt door langharig gehoefden en uiteraard platgepoept door de ganzen. Geen Voedsel: Een kievit wil de eerste winter en zomer nog wel per ongeluk neerstrijken in een natuurontwikkelingsgebied, dat zo bedrieglijk nieuwe natuur wordt genoemd. Alras blijkt dit een dodelijke keuze. De jongen overleven niet, omdat er geen eten is. ( wormen en insecten)

 • Weidekaketoes                                                                                                              Dus dat natuurmonumenten dit met veel geld ontgraven rampgebied herinricht voor kieviten is onzin. Ze hebben niks met weidevogels. Weidevogels zijn door Vera en alle groene voorstanders van nieuwe natuur, ook Natuurmonumenten, ooit , samen met de grutto “liefkozend” weidekaketoes genoemd. Daarom moet een ander er maar voor zorgen.

Verbeter de wereld……..begin bij jezelf:                                                                   Waarom doen de natuurorganisaties en Vogelbescherming zelf niets aan bescherming van weidevogels, (art. 3 Vr)? Waarom maken ze of houden ze de habitat niet geschikt voor de overwinteraars (artikel 4 lid 2 Vr)? Waarom promoten zij geen biologische landbouw op de grond die ze van het Rijk in eigendom krijgen toegeschoven? Hier is toch de biodiversiteit het grootst? Waarom geven zij niet het goede voorbeeld? Waarom wordt onteigende landbouwgrond verschraald, tegen miljarden euro’s? Waarom moet de bestaande agrarische cultuurgrond zonodig weer woeste grond worden? Daar broedt geen enkele weidevogel meer.

 • Vogelrichtlijn nooit geïmplementeerd in Nederland

Artikel 3 van de Vogelrichtlijn verplicht Nederland de weidevogels overal een goede   en veilige leefomgeving te bieden. . Omdat de Vogelrichtlijn nooit in Nederland is geïmplementeerd, zijn ook weidevogels als grutto en kievit vogelvrij door het bar slechte beleid dat men hier natuurbeheer noemt.

Weide- en landbouwgronden                                                                                De vroege maai data met de grote maaiers in de geïndustrialiseerde landbouw zijn   helaas nu een dodelijke factor. Dat is juist. Ook is dat de mestinjectie, voorgeschreven door de groene organisaties, waardoor het bodemleven afsterft. Er is geen gras meer over , het overgebleven gras is te kort, als de dieren al de maai- en mestbeurt, die steeds eerder plaatsvindt, overleven. Ook spelen predatoren een  veel te grote rol.

Aan alles is iets te doen: oproep aan de natuurbeschermers, overheid, boeren en u !                                                                                                     Stop met ontgronden, dat is een. En promoot biologische landbouw op de voormalige grootschalige landbouw gronden, er is vast subsidie voor. Daar is Natuurmonumenten heel goed in, in het aanboren van geldpotten bij de overheid of bij de postcodeloterij. Als het in andere landen kan, kan het hier ook. Neem daar eens een voorbeeld aan.

Oproep aan de boeren:Houd de oude weidegrond in ere, rijd de mest gescheiden uit.   En landbouwers s.v.p. doe het maaien later, zaai niet overal hetzelfde snelgroeiend gras, schaf mestinjecties af en ga plaats daarvan gescheiden uitrijden van mest en urine lost veel op. Maar daar moet de wet voor aangepast! Boer Kok deed het al in 2009 met de zegen van Minister Veerman. En natuurlijk: boter bij de vis: zorg dat de boeren een fatsoenlijke vergoeding krijgen, net zo makkelijk als Natuurmonumenten en hun connecties, want daar mankeerde het ook altijd al aan. Daar zou de Tweede kamer goed aan doen.

Biotoop mengsel voor bloemrijke akkers en weiden                                 Ook bloemrijke akkers helpen. Deze planten trekken insecten aan die als voedsel dienen voor kuikens van onder andere patrijzen en fazanten, produceren voedsel voor zaadetende vogels zoals geelgors en patrijs, trekken bijen aan bieden   schuilmogelijkheid voor hazen en weidevogels. Faunaranden kunnen soms via subsidieregelingen worden aangelegd, waarbij de grondeigenaar een vergoeding krijgt voor gederfde inkomsten van een commercieel gewas. In andere situaties kan gaat dit met gesloten beurzen. Afspraken hierover kunnen het beste worden gemaakt aan het einde van het jaar als agrariërs hun bouwplan voor het jaar daarop maken. Een faunarand van 5 meter breed werkt al uitstekend. Randen kunnen met verschillende mengsels worden ingezaaid. Dit is afhankelijk van de grondsoort. Er kan worden gekozen voor een meer open ecologische rand voor een groot aantal soorten of een dichtere rand die meer gericht is op voedsel en dekking voor het wild. Dicht gezaaide randen met veel dekking zijn meestal minder aantrekkelijk voor vogels en inheemse akkerflora dan dungezaaide randen. Zorg ook dat er altijd wat graan wordt meegezaaid. Tarwe of gerst op de betere gronden en rogge en haver op de zandiger gronden. Probeer zo min mogelijk allerlei exotische planten in te zaaien. Onze inheemse dieren zijn het meest aangepast aan die planten die hier van nature voorkomen. Dat geldt vooral voor insecten.

Oproep ook aan U: En ook u kunt helpen: leg deze bloemrijke randen aan voor de bijen vlinders en insecten, , zelfs een balkonbak is al goed: de Jagersvereniging biedt de zaden aan tezamen met de stichting SBNL. De Jagersvereniging roept jagers, terreinbeheerders en andere natuurliefhebbers op om zo veel mogelijk hectares met het biotoopmengsel in te zaaien.

Drones                                                                                                                                       Er zijn drones verkrijgbaar waar de nesten kunnen worden gespot. Dat al kost miljoenen minder dan ontgronden. Boeren kunnen wellicht ook de handen ineen slaan. Ook jonge reeën overleven de afschuwelijke machinedood als voor het maaien bekend is waar ze zich verschuilen. Stel dat verplicht, Tweede Kamer! Idee om die dingen aan via de Postcodeloterij aan te vragen? Wildbeheereenheden helpen de boeren door de dieren weg te dragen en terug te zetten na de maai beurt.

Jagers voorkomen predatie:                                                                                       Lang niet alle jagers zijn immers moordenaars zoals sommige Kamerleden geloven.Ze doen meer. Ze kunnen predatie van de nesten voorkomen. Nu zie je kieviten wanhopig vechten tegen de overmacht van een teveel aan kraaien, buizerds, blauwe reiger en talloze andere rovers. Sterker nog: daar waar gejaagd wordt, dan wel overleg is met de Wildbeheereenheid, is meer succes op succesvol broedsel.

Leef de richtlijn na en stop met moorden

mislukte wensnatuur : Voor wensnatuur die toch nooit komt of waarvoor je nog meer van hetzelfde verkrijgt: dat is geen biodiversiteit. Dat is milieucriminaliteit. Daarmee handelen de beschermers ook in strijd met de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Dat is wel de hoogste wet in rangorde die een ieder moet naleven. Die staat zelfs boven eigen “ beleid” en daarop toegesneden Nederlandse wetgeving dat met handig lobbywerk Nederland met onland opscheept. Een bedroevend resultaat dat veel weg heeft van de nieuwe kleren van de keizer. Maar wel ten koste is gegaan (en nog steeds gaat ) van de biodiversiteit waaronder begrepen talloze strikt beschermde diersoorten. Stoppen ermee.

 

 

 

 

 

 

VRAAGTEKENS BIJ HERSCHEPPEN OERNATUUR

Op 18 februari a.s. is er in de Poort te Ruinen een bijeenkomst over Wild in Drenthe en de introductie van het edelhert in het DR Friese Wold.                                                                                                                            Een aantal Deense en Britse ecologen waarschuwen in het vakblad Current Biology voor het creëren van oernatuur, omdat de effecten van dergelijke ingrepen in de natuur niet altijd goed zijn in te schatten.

Mislukkingen en geldverspilling; geen wetenschappelijke basis voor herintroductie soort                                                                                                                                       Als voorbeelden wijzen zij op een aantal mislukte projecten en dat is niet gering: 70 %! Vaak ontbreekt de wetenschappelijke basis voor een herintroductie van een diersoort. De onderzoekers vinden bovendien dat er tijd en middelen ingezet worden die beter besteed hadden kunnen worden aan het behoud van natuurgebieden en de reeds daar aanwezige soorten. Immers er is onvoldoende oog voor het feit, dat de Introductie van een vreemde species, catastrofaal kan zijn voor de reeds aanwezige soorten en planten.                                                Men houdt onvoldoende rekening met het feit dat er met de introductie van vreemde species ook ziekten geimporteerd kunnen worden. Er is onvoldoende kosten-batenanalyse en naar de gevolgen voor de bevolking wordt onvoldoende gekeken, laat staan dat er rekening mee wordt gehouden,

Frans Schepers, directeur van de stichting Rewilding Europe, vindt dat de wetenschappers in hun publicatie een te eenzijdige voorstelling van zaken geven. Hij erkent het feit dat ecosystemen ingewikkeld zijn en dat effecten van rewilding niet volledig zijn te voorspellen. Er vinden vooraf degelijke haalbaarheidsstudies plaats, zo vindt hij.

Alles goed en wel: De Woudreus vindt dat de aanwezige soorten en het behoud van de aanwezige natuur voorrang heeft- zeker na bestudering van onderstaand rapport is bezinning over rewilding Drenthe op zijn plaats.

Het artikel Rewilding is the new Pandora’s box in conservation is te vinden op de website van Current Biology

bron: Trouw, 09/02/16

 

EHS, vervolg

Inleiding                                                                                                                            Omdat procesnatuur uitgangspunt is van de EHS – dit onder EHS-voorvechter Frans Vera-, is slechts het scheppen van randvoorwaarden nodig. Dit werd vanaf de jaren zeventig gepromoot door de Kritisch Bosbeheer. De goede afloop van procesnatuur is onbetwist zonder enig serieus onderzoek.

De totale Nederlandse natuur zou een oppervlakte krijgen van 728.000 ha. Via 150.000 ha extra natuurbouw zouden dan de losse eindjes aan elkaar worden geknoopt. Merkwaardig is de opvatting dat cultuurgronden, de pastorale landschappen, geen natuur zouden zijn. Vrijwel alle grond zou van boeren worden verworven, deels bij boeren en particulieren als natuurgrond in bezit. Dat natuurorganisaties verworven grond van het Rijk kregen toegespeeld en daarom grootgrondbezitter  werden moge hierbij niet onvermeld blijven.

Zo werden vanaf 1991 termen als robuuste verbindingszone onderdeel van het Nederlandse ecologenbeleid. De eilandtheorie van Mc Arthur &Wilson is uitgangspunt van deze aanname en in onze vorige aflevering hebben wij gewezen op recent gedegen onderzoek. Dit maakt gehakt van de aanname dat verbinden van gebiedjes de soortenrijkdom vermeerdert.

 

In dit artikel kort iets over natuurbouw

Herinrichten: weer een verkeerde aanname                                                   Naast verbinden, vergroten, kent Nederland in het natuurbeleid het fenomeen herinrichten van bestaande cultuurgronden (en bossen) d.m.v. natuurontwikkeling. De achtergrond gedachte is dat Nederland verdroogd is. Dat Nederland verdroogd is, is inderdaad een groot probleem. Men tracht dit te verhelpen door de waterpeilen te verhogen en sloten te dichten. Naaldbossen worden geacht schuldig te zijn aan deze verdroging; die moeten mede daarom weg. Als cultuurgronden worden vernat kunnen deze worden verschraald, maar fosfaatrijke gronden brengen dan eerder pitrus voort dan gewenste heide, aldus de ecologen. Ontgronding van de toplaag – dus weghalen van de vruchtbare laag- zou een snellere en effectiever manier zijn voor ontstaan van soortenarme habitats, dit volgens de natuurorganisaties. Ontgronding is een ingrijpende maatregel en zeer discutabel. Alles aan leven wordt met grote machines uit de bodem en wat er op groeit weggehaald. De bestaande biodiversiteit is dus totaal weg: de bacteriën, schimmels, wurmen, muizen, struiken, bomen, zeldzame soorten, habitats,  kortom, alle leven. Het staat op zeer gespannen voet met de uitgangspunten van de Vogel- en Habitatrichtlijn: het is zelfs strijdig ermee.

Monitoring ontbreekt                                                                        Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen houden nauwelijks in de gaten of bij de ontgronding van landbouwpercelen ten behoeve van natuur de vooraf gestelde doelstellingen wel worden bereikt. Dat concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een studie in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze onderzochten in 2009 de effecten van ontgrondingen die sinds 1986 in Nederland plaatsvonden. In de praktijk bleek de maatregel echter wisselende resultaten op te leveren. Soms levert de afgraving in de pioniersfase een zeer bijzondere plantengroei op en soms valt het tegen. Over de fauna is minder bekend. Uit een inventarisatie van de RUG- onderzoekers blijkt dat in zeker 275 gebieden in Nederland is gekozen voor ontgronding. In 150 gebieden betrof het zandgrond. Op 51 locaties werd geïnventariseerd wat de natuureffecten zijn. Bij één op de acht onderzochte reservaten bleek geen van de gewenste soorten zich te hebben gevestigd. Dit na twintig jaar ontgronden. Niettemin is het ontgrondingen virus met dezelfde vaart voortgegaan. Dit is ook te zien in recent ontgronde gebieden als het Noordenveld, Dwingelderveld. Dit ten koste van een lanenstelsel met zomereiken dat ecologische functionaliteit bood aan een groot aantal zwaar beschermde vleermuissoorten. Ook hun fourageer-en paarplaatsen zijn daarbij vernietigd. De vele daar aanwezige (vogel)soorten lieten de natuurontwikkelaars ook koud. Eerder idem in de Davidsplassen, en Achterlandseveen., en bossen die habitat waren van Zwarte Specht. Er is  nog steeds geen enkele externe instantie die monitoring pleegt dan wel controleert.

EHS zelfde als de Vogel-en Habitatrichtlijn?                                        Nederland trachtte vergeefs het EHS beleid  in Europa te introduceren bij de onderhandelingen over de richtlijnen. De deelnemende landen aan De Vogelrichtlijn ( 1981) en Habitatrichtlijn (1994) echter hebben als uitgangspunt behoud van bestaande soorten en habitats gekozen, zonder onderscheid tussen natuur en cultuurgrond, en hadden tot doel, om achteruitgang biodiversiteit te voorkomen. Dit op basis van stringente wetgeving en externe controle. Er zijn uitvoeringsregels en internationale criteria. Nederland werd talloze keren veroordeeld door het Hof omdat de richtlijnen niet werden uitgevoerd. In 2005 voor het laatst. Helaas heeft de Commissie toen geen maatregelen getroffen, ondanks Nederlands veroordeling door het Hof.

Referentiewaarden: 2004 en niet 1950                                                                De soorten en habitats van de respectieve Natura 2000 gebieden zijn opgegeven en aangewezen door Europa op het Standaard Data Formulier in 2004.  Dit formulier is uitgangspunt voor de instandhoudingsdoelstellingen. DAAR en daar alleen zijn de referentiewaarden te vinden, namelijk die in 2004.

Onhaalbaar, onbetaalbaar en vals spelen                                              Voorzienbaar was dat  wensnatuur niet haalbaar is. Onder referentie aan schattingen rond 1950 in plaats van de werkelijke referentie 2004 kom je goed weg. Nu blijkt dat meer land nodig is om die wensnatuur “te verwezenlijken”, zie het rapport :

https://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-EZ/Nieuws/Show/Referentiewaarden-voor-oppervlakte-en-verspreidingsgebied-van-Natura-2000habitattypen-in-Nederland-vastgesteld-.htm

“Om de trend in oppervlakte te beoordelen, zijn schattingen gemaakt van historische oppervlakten van habitattypen rond 1950 voor heide-, stuifzand-, hoogveen- en graslandtypen. Voor het verspreidingsgebied zijn trend en eventueel herstel van de historisch aanwezige geografische diversiteit en verbindingen belangrijk. Het overzicht laat zien dat bijna 25% van de habitattypen meer verspreidingsgebied nodig heeft voor een gunstige staat van instandhouding. Verder heeft ruim 20% van de habitattypen zowel meer oppervlakte als verspreidingsgebied nodig. Hierbij gaat het onder andere om de habitattypen Beken en rivieren met waterplanten, Stroomdalgraslanden, en Actieve hoogvenen”

Standaard Data Formulier SDF: uitgangspunt instandhoudingsdoelstellingen                                                                                   De richtlijnen eisen rechtszekerheid, wettelijke criteria en afdwingbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen. De Hr en VR verplichtingen voor de 166 Natura 2000 gebieden, vastgesteld in het Standaard Data Formulier in 2004, zijn in Nederland veranderd in “natuurdoelen”. Deze landelijke, vaak natte en schrale doelen kwamen bovenop en in plaats van het SDF bij aanwijzing in Nederland vanaf 2006, terwijl het SDF uitgangspunt voor de instandhoudingsdoelstellingen van de 166 gebieden moet zijn. Zie hierover uitgebreid de site van Stichting Iquatro http://www.iquatro.org/downloads/

Omdat Nederland nooit de Natura 2000 verplichtingen wilde uitvoeren, zijn -officieel na 2004- deze landelijke doelen van de EHS bij de implementatie toegevoegd en erger nog, is er voorrang verleend aan de voortgang van de EHS.

Natuurbouw loont                                                                                                             Het is triest, maar waar. De Life loketten subsidiëren deze vorm van natuurgeweld die ten onrechte herstel pretendeert te bewerkstelligen. Natuur is evenwel niet maakbaar. Zelfs niet met subsidie.

 Een volgende keer iets over het beheer van de EHS natuur, die zelfsturend is. Minder beheerders, slechts het scheppen van randvoorwaarden zou nodig zijn. Werkt dat nu?