De Man en het Hout

Veel mensen in Nederland beschouwen het bos als natuur en dat hoor je te beschermen. Iedereen ziet tevens de waarde van het bos als produkt, maar niemand schijnt te begrijpen dat daarvoor bomen moeten worden omgehakt. Dit kan pas veranderen als mensen inzien dat bomen oa belangrijk zijn voor het klimaat.

Anderzijds is men er niet vies van om hout als brandstof te verstoken, gelet op de verkoopcijfers van het boek ‘de man en het hout’ van Lars Mytting. Maar daar hoort bij dat bossen dus ook dat hout moeten kunnen leveren zonder dat ze aan natuurwaarde verliezen.

Dat is mogelijk, maar dan moet er wel snel veel bos worden aangeplant om aan de stijgende vraag naar hout te voldoen. In wezen is er al een grote achterstand ontstaan omdat de snelheid van ontbossing hier in Nederland gelijk staat aan die in de Amazone.

Klimaatbeleid

We hebben al eerder onze bezwaren tegen kap van bestaande bossen als bron van groene energie zonder herplantplicht en meldplicht geuit, maar aangezien er Europabreed consensus schijnt te zijn om houtstook als duurzaam te beschouwen, dan zal men er toch voor moeten zorgen dat bestaande bossen niet verder worden leeggeroofd dan wel veranderd in heide of andere wensnatuur waarvan verwoestijning het gevolg is, maar dat er een fatsoenlijk actieplan wordt opgesteld. En snel uitgevoerd, want een boom is niet 1 2 3 kaprijp. In Europese landen is men reeds gevorderd met houtaanplant, zoals combinaties van landbouw en bosbouw. Dit is in veel Oost-Europese landen al praktijk. Afgezien daarvan: in de Natura 2000 gebieden dient bos gewoon bos te blijven.Waar het is weggekapt dient bos te worden herplant.

Stijgende houtvraag noodzaakt tot integrale aanpak

De vraag naar hout groeit van circa 15 naar bijna 25 miljoen kubieke meter tot 2030, zo zegt GertJan Nabuurs in 2016. Er is meer hout nodig voor de energievoorziening, als ‘opslag’ voor CO2 en vanwege de bijdrage die hout kan leveren aan de circulaire economie. Tenslotte zal ook de chemie een groter beroep gaan doen op hout als grondstof voor allerlei producten en nieuwe toepassingen.

Die stijgende houtvraag noodzaakt tot een ingrijpende integrale aanpak.

 

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=198949&b=gr180124

 

 

 

AGRO-Bosbouw en ATLAS Obscura

Agro-bosbouw: Bomen ingeschakeld in de landbouw.

Agroforestry (agrobosbouw) betreft landgebruiksystemen waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. De oorspronkelijk Engelse term dateert uit de zeventiger jaren van de 20e eeuw en is vooral van toepassing in de tropen, maar ook in Europa worden bomen en bos in productiesystemen geïntegreerd. Een minder gebruikelijke benaming is boslandbouw. (Wikipedia)

Terwijl bomen en boomwallen de afgelopen jaren massaal verwijderd werden vanwege de subsidies uit Europa voor meer landbouwgrond, zien steeds meer  boeren nu weer heil erin.

Voor de teelt van noten, voor houtproductie of voor schaduw voor hun dieren.

Zie hiervoor dit artikel uit Nieuwe oogst:

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/09/29/boeren-willen-bomen-in-agrarische-bedrijfsvoering

Agrobosbouw blijkt verschillende pluspunten te hebben:

-agrobosbouw vermeerdert de opbrengst van het te telen gewas,

-verbetert de biodiversiteit en

-het blijkt een van de top – oplossingen tegen klimaatverandering omdat het CO2 boven en onder de bodem genereert;

 

Zie meer hierover in het engels:

https://news.mongabay.com/2018/01/trees-are-much-more-than-the-lungs-of-the-world-commentary/?utm_content=buffer4f53c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

EN

https://news.mongabay.com/2017/12/kenyan-farmers-reap-economic-environmental-gains-from-abcds-of-agroforestry/

 

ATLAS OBSCURA

 

Veel lees- en kijkplezier wensen wij u met:

 

https://www.atlasobscura.com/articles/a-map-of-the-worlds-most-superlative-trees

 

KLIK OP:

Hiroshima Tree


Major Oak


The Tree on the Lake


Old Tjikko


The Hardy Tree


Fairy Post Office


Chandlelier Drive-Thru Tree


Chapel Oak
Tree of Life


Hitachi Tree

General Sherman


Hyperion Tree

Tree of Tenere


Hangman’s Elm
Great Banyan Tree
Pennantia baylisiana

Boab Prison Tree

Jaya Sri Maha Bodhi
Tree Goats


Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018

Waarde lezers,

 

Aan het eind van dit jaar wenst de Stichting U en de Uwen fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2018.

2017 is geen succes geweest voor de bossen. Er is opnieuw veel gekapt en niets herplant. Voortgegaan wordt met verdere kaalslag en vernietiging van het bodemleven door de zware machines die de bomen als luciferhoutjes te lijf gaan en in stukken hakken om ze vervolgens te verpelleten.

Het is verbazingwekkend en in wezen schandalig dat bos zo laag in de pikorde staat bij de huidige natuurbeheerders. Want met de verwijdering van bossen verdwijnen ontelbare soorten voorgoed doordat de habitat is vernietigd.

Waar men zich keert tegen de intensieve veehouderij, staat het de natuurbeheerder kennelijk vrij om het bos te zien als een plantage, zonder aan planmatig bosbeheer te hoeven doen en voor de kap van oud bos nog SDE subsidie voor te vangen ook.

In 2013 is   op basis van het Energie-akkoord – tegen het advies van het KNAW en het vorige Parijse klimaatakkoord in- , door partijen en regering besloten bos als brandhout te bestempelen en het daarbij  nog duurzaam te noemen.

 

Gevolgen rampzalig

Dat zullen we weten. Ook in Drenthe zijn de gevolgen schokkend. Niet alleen complete boskap, ook de stevige dunning en de zogenaamde’ open plekken’ zorgen ervoor dat er geen aaneengesloten habitat meer is: anders dan de riedel van de natuurbeheerders , is dit funest voor de biodiversiteit !

Wat de ontbossing nog erger maakt. We staan qua tempo gelijk aan de boskap in de Amazone.

Hoe anders kan men omgaan met de bossen.

We wijzen met nadruk op het feit dat er ander bosbeheer mogelijk is. Het levert nog meer op ook als men perse hout wil oogsten. Maar dan verniel je niets meer.

We wijzen opnieuw op het opzienbarend artikel uit 2016 van boswachter Peter Wohlleben uit 2016   Deze boswachter heeft geleerd om het bos te lezen

https://www.groene.nl/artikel/bomen-helpen-elkaar

We zijn het niet helemaal met zijn visie eens over naaldbossen maar je kunt niet alles hebben. Naaldbossen hebben wel degelijk iets te bieden!

Want:

Oude bossen bestaan nauwelijks meer. Bossen krijgen de kans niet om oud te worden. Van onze bossen profiteren vleermuizen, kruisbek, uilen roofvogels, zwarte specht en sinds een paar jaar boommarters….;

De bossen bieden beschutting tegen weer en wind en houden de bodem vast; zie nogmaals de film over de bomenman https://youtu.be/HkZDSqyE1do

Daarnaast fungeren zij als luchtzuiveraar. Door hun fijne bladstructuur filteren zij zelfs twee maal zoveel vervuilende stoffen uit de lucht, vergeleken met loofbossen.

Naaldbossen zijn een lustoord voor paddenstoelen en mossen;

Oude bossen kunnen veel CO2 opnemen;

Ze houden regenwater vast en bij verwijdering krijg je erosie en verdroging van de bodem; dat zij verdroging veroorzaken is onzin;

Bezoekers prefereren bos boven kale vlakten.

 

Stichting De Woudreus heeft alle gemeenten in Drenthe verzocht zich in ieder geval hard te maken voor het planten van bij voorbeeld een levensbomenbos of een voedselbos. Dit omdat bossen en bomen ook voor ons onmisbaar zijn.

We hopen op althans een positieve reactie…………

 

In het nieuwe jaar zal dit verzoek uitgaan naar de provincie. Wellicht zal dit navolging krijgen in de andere provincies.

We zullen proberen om bosbehoud en aanplant van nieuw bos, in welke vorm ook, met andere bomenstichtingen in het land verder te promoten.

 

Namens het bestuur,

Mieke Vodegel

 

 

 

 

 

 

 

Mestdump en agroforestery als alternatief

Landschapselementen verdwijnen door subsidies uit Europa

Niet alleen Natura 2000 en nationale doelen erin doen bos verdwijnen voor wensnatuur, waarbij subsidie voor hout en voor nieuwe natuuraanleg het loon is: ook boeren weten de subsidiepotten haarfijn te vinden.

Wat is het geval?

Niet alleen bermen van de gemeente, maar ook groenstroken tussen de percelen onderling en houtsingels worden door boeren gretig omgehakt omdat de mest hier kan worden gestort. Een extra hectare landbouwgrond levert volgens de gemeente Berkelland een voordeel op van 1500 euro, en dit is subsidie voor fraude.

De Achterhoekse gemeente Berkelland heeft als eerste gemeente het lef gehad het ‘landjepik’ aan te pakken en hiermee aan de kaak te stellen. De Achterhoek zal ongetwijfeld niet de enige regio zijn waarin dit voorkomt.

Voor wie dit in eigen regio tegenkomt; schrijf hierover aan de gemeente en vraag te handhaven, het betreft een economisch delict.

Vooral erg belangrijk dat dit nu zoveel mogelijk bekend wordt zodat de overheden dit wel moeten aanpakken!

 

Bos geen hindernis maar verdienmodel:                                                       Wellicht kan dit verhelderend idee van Probos de oplossing zijn?

Probos ziet kansen voor agroforestry in Nederland

In oktober 2016 is door de Nederlandse bos- en houtsector het Actieplan Bos en Hout gelanceerd om te komen tot een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelen, waaronder de absorptie van meer CO2. In het Actieplan wordt gepleit voor een uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met 100.000 hectare. Omdat ruimte voor bosaanleg in Nederland schaars is, wordt gekeken naar slimme functiecombinaties. De ambitie is daarom om 25.000 hectare van deze bosuitbreiding te realiseren in de vorm van agroforestry. Probos ziet kansen voor agroforestry in Nederland en stelt dat het zowel voor landbouw als de bosbouw voordelen op kan leveren.

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=197793&b=gr171208

 

Leest men echter de reactie van de bonden dan moet daar nog wel aan het “omdenken” worden gedaan want zo kan het ook niet langer…….

Green Deal Voedselbossen

Donderdag 23 november tekenen de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.Voedselbossen is niets nieuws. De bijzondere kwekerij Arborealis  in Willhelminaoord maakt zich hier al jaren sterk voor. Wil je iets weten over voedselbossen dan moet je meer weten over permacultuur. We verwijzen graag naar

http://voedselbos.com/wat-is-een-voedselbos/

 

 

http://achterdesamenleving.nl/er-is-inmiddels-100-hectare-voedselbos-aangeplant-nederland/ – .WiwQrBRJ8k5

 

Een kort filmpje van Mark Shepard op zijn prachtige biodiverse boerderij (125 vogelsoorten!) is hier te

bekijken:

http://www.geofflawton.com/fe/74613-permaculture-for-profit

Probleem is zoals altijd de formele kant: wat zijn voedselbossen? Natuur of landbouw? Die strenge scheiding- ook door Europa veroorzaakt- is mede oorzaak ervan dat voor bos en bomen en dus ook biodiversiteit geen plaats meer is. En dat fraude loont: meer land minder bomen is meer mest dumpen!

Het wordt eens tijd dat hier wordt doorgepakt. Veel mensen zijn er enthousiast over.

Maar het zijn de regels die aanleg belemmeren.Woudreus pleit voor een snelle oplossing zodat voor beide opties die we hierboven noemden snel meer  lokaties voor aanleg kunnen worden aangewezen.

en nogmaals, iedere boer mag zijn land inrichten zo hij wil: maar meer van deze projecten maakt weer een mooi platteland…….

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=197208&b=gr171122

Biodiversiteit

Subsidie voor welk doel dan ook werkt vaak helaas fraude in de hand. Het is ondenkbaar dat er een controleerbaar systeem zou zijn.

U heeft dat kunnen vaststellen voor het bosbeleid in de Natura 2000 gebieden waar roofbouw van de bossen voor biomassa voor omvorming en andere schone zaken wordt verkocht, en gelegaliseerd” is door diverse nationale wetten en akkoorden. Maar richtlijnsgewijs is hier sprake van een misdrijf.

Nu landwijd ook de affaire van de talloze landschapselementen die verdwijnen omdat ze illegaal gebruikt worden voor mestafzetting.

Hierbij e.e.a. over biodiversiteit; nuttig om mogelijke argumenten tegen gesubsidieerde afbraak van biodiversiteit kracht bij te zetten.

Ga naar de site van NERN, Deltaplan biodiversiteitsherstel, kijk bij hoorzitting ronde tafel gesprek. Een heel mooie diapresentatie  en via internet kun je de toelichting van de wetenschappers op de diapresentatie volgen. Let op: bij tweede “hier” voor de hoorzitting niet via google maar via Internet Explorer, anders werkt het niet. Dat laatste heeft met je computerinstellingen te maken.

Naast bovenstaande stond er ook al een hoorzitting/rondetafelgesprek met een afvaardiging van de Tweede Kamer gepland op 29 november jl met als titel “De ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan”. Ook deze zitting is goed verlopen. Klik hier voor de  compilatie van de gegeven presentaties en hier voor de hoorzitting.

 

 

Nieuws

Nog meer herinrichting

Frederiksoord gaat het Sterrebos heringerichten. Het was al zo oud, dat moest kennelijk hoognodig gekapt. Het werd immers aangelegd in de 17e eeuw door de familie Van Heloma. De schoonheid van die mooie statige bomen is evenwel onbetaalbaar. Het bos had gewoon Rijksmonument moeten zijn. Onaantastbaar.Bij de wet beschermd.                                                                                                    Dagblad van het Noorden:‘ Het ongeveer 50 hectare grote bos is al enkele eeuwen oud. ,,Het was er al voordat Johannes van den Bosch hier 200 jaar geleden zijn Koloniën stichtte”, weet directeur Minne Wiersma van de Maatschappij. Tot nog toe is het in de eerste plaats een productiebos. De opbrengst van de houtverkoop is een belangrijke bron van inkomsten voor de Maatschappij. ,,Maar het bos heeft dus een lange geschiedenis en bovendien een andere uitstraling: er wordt veel in gewandeld.”

Actiegroep ‘Ja natuurlijk Westerveld’In de omgeving groeide de afgelopen jaren de weerstand tegen de bomenkap in het Sterrebos. Er werd een actiegroep gevormd: Ja natuurlijk Westerveld. Vorig jaar zomer zetten meer dan 3000 omwonenden hun handtekening onder een petitie tegen de houtproductie. Minne Wiersma laat weten dat het nu opgestelde projectplan is afgestemd met de actievoerders.

Maar toch. Een grootschalige sloop van eeuwenoud bos is onverteerbaar. Ook al komt er de verplichte herplant voor terug met uitkijktoren, wandelpad etc.

 

Uit het hart gegrepen

De Woudreus kreeg de volgende ingezonden brief toegestuurd, gepubliceerd op twitter:

Als er een soort kappers is die ik met argwaan volg, dan zijn het de bomenkappers. Nergens lijkt een boom zijn leven nog zeker te zijn. Onlangs nog zag ik twee mannen verlekkerd staan kijken bij een imposante reus. Een kettingzaag in hun handen. Het slachtoffer gilde op hoge toon: blijf van me af! Laat me staan! Helaas, het was tevergeefs. Tandenknarsend beet de zaag zich vast in de bast van de oude boom, die er zo veel jaren had gestaan en er decennia over had gedaan om tot zijn huidige omvang en grootte te komen. Er is in dit land geen respect meer voor de ouderdom. Altijd is er wel een reden te verzinnen waarom bomen het veld moeten ruimen. Hij heeft een verkeersdode op zijn geweten, is ziek of kan dat op elk moment worden. Of hij is zelfs 200 jaar oud geworden ! Gaat zo een boom in de rui dan kunnen er zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor het uitglijden van een toevallige passant?

De gemeente Den Haag spant de kroon in boomvijandig beleid. De afgelopen jaren ging de zaag in duizenden exemplaren. Vaak van respectabele leeftijd. Geruisloos verdwijnen in steeds meer steden en dorpen bomen. Lommerrijke lanen, straten en pleinen ondergaan een complete kaalslag. Gelukkig groeien overal protestbewegingen tegen onbezonnen kappen, waar veelal jonge, bomenhatende managers verantwoordelijk voor zijn, de Jantjes Beton. Wie de gemeentelijke meldingen volgt ziet tot zijn schrik dat er niettemin nog heel wat slachtoffers op de dodenlijsten staan, wachtend op hun executie. Terwijl we hele bomen opzetten over luchtkwaliteit en biodiversiteit, worden stand en land in rap tempo ‘ontgroend’. Weg met de onontbeerlijke longen. Ook in de Nederlandse bossen legt boom na boom het af tegen het geweld van bomenkappers. Doen economische belangen hier een flinke duit in het zakje? De groenorganisaties zijn immers in het kader van de veel geroemde marktwerking verzelfstandigd en hout kun je goed verkopen. Natuurlijk wordt niet zomaar gekapt. Met “onderhoud” en “terug naar vroeger” wordt het publiek gepaaid. In 1800 waren hier stuifzanden en heidevelden en wat al niet meer. En daarvoor dan? Lachwekkend dat geknutsel met natuur. Onze overheden roeren luid de trom over de vernietiging van bossen elders in de wereld. Het is het bekende liedje van de balk en de splinter. Ik overweeg bij de volgende verkiezingen mee te doen met een eigen lijst om boomvriendelijk beleid op de politieke agenda te krijgen. Er is vast en zeker breed maatschappelijk draagvlak voor. “Partij voor de bomen”. Ik reken op uw stem en steun.”

Was getekend: Ds.J.Belder

Kap,vlammend beleid, handhaving en maatregelen O.W.

Grootschalige ontbossingen/dunningen en handhaving

Melding kwam bij ons binnen over grootschalige kap op diverse plaatsen in Westerveld, bij benadering aangeduid in Darp, Holtingerveld, Havelterberg, in en rond Boschoord en rond de havezate Overcinge te of bij Havelte ;

https://youtu.be/lp9l5K0_sMI

De havezathe is al in 1300 genoemd, dus je zou denken dat men dan in de benen schiet! Een bijziende ziet zelfs al vanaf de weg dat het bos daar nu “transparant” is…………….. We stuurden dus een verzoek tot handhaving naar de gemeente. Die vertelde ons vriendelijk dat zij ook dol waren op groen maar dat de provincie hierover ging. Ander loket dus. Van de provincie kregen we een bemoedigende brief de exacte lokaties op een kaart bij voorkeur afmeting 1:25.000 aan te geven. Stel je voor dat er een brandmelding is in het Dwingelderveld. Stel je voor dat de brandweer net zo antwoordt als de provincie. Dan staat de hele omgeving ook in de hens ……….

De vlam in de pijp!                                                                                                         Over vlammen gesproken: We hebben een nieuwe coalitie. We moeten vertrouwen hebben in de toekomst. Dat zit er voor de bossen niet in, want helaas wordt de subsidieverstrekking voor hout verbranden niet stopgezet. Dat betekent dat nog meer bos in de kachel zal verdwijnen! FSC-hout is geen enkele garantie voor “duurzaam”   Leest u de verwijzing naar Leffert Oldenkamp in het Financieel Dagblad op 17 oktober jl.: “Nieuwe coalitie zet met hout als supervervuiler de CO2-kraan wijd open”

Als er minder uitstoot wordt geëist, is het zaak eerst hout te verbannen en dan steenkool

:https://twitter.com/BomenAchterhoek/status/920609642375532544.

Een andere artikel over biomassa :https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/28/energie-uit-zaagsel-hoe-duurzaam-is-dat-13702161-a1579036

Duurzaam FSC-hout is alle bos dat inmiddels is gekapt in het Drents Friese Woud en nooit herplant.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Het interview met Winsemius,waar hij opmerkte dat de natuurorganisaties zich bij deze ramp stilhouden, is hier terug te luisteren: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/de-polder-is-zompig.

HOE DUURZAAM is dan weer dit: https://www.hortipoint.nl/deboomkwekerij/actieplan-bos-en-hout-nadert-uitwerking/

 Gemiste kans: subcoal                                                                                              Pellets uit subcoal kunnen een veel beter alternatief zijn voor steenkool en zeker voor onze bossen als afvalhout. Het Subcoal®-concept werd reeds in 1998 ontwikkeld door DSM, maar pas in 2010 voor het eerst op grote schaal toegepast. Sinds de betrokkenheid van N+P in 2013 heeft het concept zich over de gehele wereld ontwikkeld. De vraag naar Subcoal® als alternatieve brandstof is zeer sterk gestegen. De Subcoal®-pellets worden geproduceerd uit niet-recyclebaar afval, wat anders op de stort of in de afvalverbrander zou eindigen. De Subcoal®-pellets worden vervolgens toegepast als brandstof in energie-intensieve industrieën zoals cementovens of elektriciteitscentrales. Door de inzet van deze alternatieve brandstof besparen deze industrieën significant op de energiekosten. Zo worden jaarlijks miljoenen kilo’s fossiele brandstof zoals steenkool vervangen, wat ook significant bijdraagt aan een reductie aan CO2-emissies.                                          TERUG naar de Middeleeuwen                                                                             Maar ja, Nederland……..gaat terug naar de middeleeuwen. Terwijl deze afvalpillen al jaren op de markt zijn en het buitenland grif afneemt! Daarnaast lost het gebruik van subcoal het probleem op van plastic afval en de plastic soep in de zeeën En ze zijn veel goedkoper, daarnaast hoef je minder te gebruiken voor dezelfde output. De Raad van State heeft in staat van opperste verwarring in februari 2017 besloten dat subcoal afvalstof was en daarmee ging hij om . In 2003 was subcoal nog nuttig en energievriendelijk. Vreemd.                                                                                                                               Liever zo: Nederland helpt de wereld van de bossen af. Dat is wel milieuvriendelijk. Dat is andere koek. Meer CO2 uitstoot, minder CO2 vang als restcapaciteit want de longen van onze planeet zijn al leeggeroofd. De plant- en diersoorten, alsook consumenten betalen het gelag. CO2 veroorzaakt volgens geleerden overigens geen temperatuurstijging maar wel vergroening en vele positieve effecten.De positieve invloed van meer CO2 in de atmosfeer is het sterkst bij bossen (ongeveer 50% snellere groei bij 300 ppm toename). Zij gaan verdroging en verwoestijning tegen.

Overig Nieuws:

Oude Willem :Ons verzoek om meer informatie over de soortbescherming voor vogels en strikt beschermde soorten, werd na 4 weken uiteindelijk beantwoord door Prolander. Onze vragen zijn niet bevredigend beantwoord, want we moeten vaststellen dat opnieuw niet aan de ontheffingsvereisten is voldaan. Voorwaarde voor een ontheffing is dat je compenserende maatregelen voor de strikt beschermde soorten klaar zijn en te gebruiken VOORDAT je gaat breken. Daaraan is niet voldaan. Bekend was en onderzocht was dat schuren op Oude Willem 13 en 14 zeker werden gebruikt als o.a. overwinteringsplaats voor de gewone dwergvleermuis. Deze vleermuissoort kwam veelvuldig voor in en rond de gesloopte gebouwen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vleermuiskasten zijn door deze soorten niet bij voorkeur gebruikt zie de soortenstandaard Gewone dwergvleermuis.Zie ook citaat (uit Bij 12-2017-004 kennisdocument): De gewone dwergvleermuis is geen typische kastenbewoner, op een enkele kraamkolonie en zomerverblijf van een mannetje na worden slechts paarverblijven in kasten aangetroffen.

Ook al zijn ze opgehangen aan de half afgebroken schuur Oude Willem 14 die voorlopig als biodiversiteitshotel dienst moet doen, in afwachting van de definitieve vormgeving. Met vleermuiskasten, tezamen met een uilenkast als TIJDELIJKE voorziening.

Aan de bomen langs de Oude Willemsweg zijn nestkasten en vleermuiskasten op een knullige wijze opgehangen, zelfs een was al gevallen, zie foto.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We hebben de dienstdoende ecoloog direct gewaarschuwd. We hebben ook besproken wat onze bezorgdheid inhoudt.

Maar één troost:  Er is tenminste gepoogd iets aan behoud van deze strikt beschermde soorten gedaan. Boerenzwaluwen-nesten werden ook op 3 plaatsen aangetroffen maar die worden helaas in Nederland niet beschermd. Triest dat die dieren ieder jaar trouw terugkomen naar hun broedplaats maar Nederland vindt dat kennelijk nog steeds geen bescherming waard. Dit is in strijd met de Vogelrichtlijn. Maar terug naar de troost: in het Dwingelderveld was er beslist geen moeite gedaan de beschermde vogelsoorten en strikt beschermde soorten te inventariseren en alternatieve bescherming/behuizing aan te bieden. Daar troffen we nog veelvuldiger dan hier de bewoordingen aan “dat elders genoeg te eten en te foerageren overbleef “ – als ze al genoemd werden………

Bomen Oude Willemsweg

De bomen blijven staan langs de weg zo is schriftelijk bevestigd, dus de foerage- mogelijkheid langs deze lijnvormige elementen blijft ook voor andere soorten bestaan. De weg blijft zelfs open voor verkeer.

Dan heeft volstrekt onnodige kap van 600 negentigjarige eiken en de sloop van de weg Lhee Kraloo, waar talloze vleermuissoorten gebruik van maakten, tenminste nog iets opgeleverd……….

 

leugens of kletspraat als smoes voor ontbossing

Deze week in het nieuws: Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap. Daar horen geen bomen bij. Bos wordt weer hei in Vijftigbunder.

 

http://www.dvhn.nl/drenthe/Bos-maakt-plaats-voor-heide-in-Vijftig-Bunder-bij-Midlaren-22391030.html

Nederland altijd kaal, begroeid met heide , zompige moerassen en hier en daar een boompie?: Een gotspe!

Wel kan worden aangenomen dat de mens voor een zeer groot deel- en voor een ander deel klimaatveranderingen aan de verspreiding van kaalslagen en het verdwijnen van bos ten grondslag liggen. Hierover later. Maar dat Nederland geen bomen had en dat je daarom naar hartenlust kunt kappen voor   kale natuur is aperte onwaarheid en onzin. Als je de laatste berichten leest van de natuurbobo’s dan is bos zelfs geen natuur. (!) Eerst de naaldbossen “omvormen” en nu de rest……….want bos moet in de oven als biomassa dus verzinnen we een list:…….. bos is geen echte natuur ! Beloning:  SDEsubsidie voor de houtpellets en een life- subsidie voor het scheppen van wensnatuur.

Daaraan zij toegevoegd dit. OUDE BOSSEN, met name NAALDBOSSEN, zijn luchtzuiveraars , temperen de stortbuien, houden water vast dus gaan verdamping tegen, en matigen de temperatuur, en zijn ook nog “CO2-vreters”. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een te hoog CO2, zo is het geloof, – en toch worden de van nature aanwezige buffers die bossen vormen tegen CO2 versnipperd tot duurzame pellets voor de kolencentrales: en met het kappen komt ook nog CO2 vrij! Dat is “duurzaam” omdat dat zo is afgesproken, zegt Minister Kamp.En toch:

‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

 

AFVALPILLEN: 7% minder Co2

In tal van landen wordt afvalpellets gestookt. Ook leveren ze: meer energie dan hout en zijn ze veel goedkoper!! En er is geen subsidie nodig! Pellets zijn schoner dan steenkool en ze binden de strijd aan met plastic afval en de plastic soep voor de ene helft. Voor de overige helft bestaat een pellet uit papier. Dus: waarom   nog hout en steenkool?

Heersend klimaat bepaalt flora en fauna

Niet omdat Nederland altijd kaal was, maar omdat boskap veel geld opbrengt wijst de voorlichting van de natuurorganisaties graag terug naar een zeer beperkt deel van de ijstijd. Waarschijnlijk waren er toen minder bomen. Dat kwam door de klimatologische omstandigheden. Perioden ervoor en erna evenwel: bossen in overvloed.

U ziet: met de waarheid neemt men het niet zo nauw : ook natuurbeheer kletst maar wat.

 

Overzicht

Even doorbijten, met dank aan twee voortreffelijke websites, waaronder geologie van Nederland: voor u volgt hier een overzicht.

 

Plioceen; 1.8 -5.3 miljoen jaar geleden

Aan het begin van het Plioceen kende Nederland een gematigd klimaat.

Net als tegenwoordig groeiden in de loofbossen beukenbomen. In een gematigd klimaat is de beuk bij uitstek een overheersende soort binnen de climaxvegetatie. Climaxvegetatie is de ultieme en meest stabiele vorm van vegetatie die op een plaats mogelijk is.

 

Pleistoceen

Het Pleistoceen staat bekend als het ijstijdvak, maar het was beslist niet alleen een periode van extreme kou en kale grasvlakten. IJstijden werden afgewisseld door warmere perioden (interglacialen), waarin loofbossen tot ontwikkeling kwamen. Vanaf het Midden-Pleistoceen groeiden in Nederland tijdens de interglacialen dichte eikenbossen. De zomereik was hierin een van de meest voorkomende boomsoorten. Zomereiken boden nestelgelegenheid aan vogels en tussen de bomen scharrelden zwijnen, herten en oerossen rond die zich tegoed deden aan gevallen eikels. Ook krioelden de eiken van de insecten. Zomereiken komen nog steeds in ons land voor. Ze kunnen groeien op uiteenlopende bodemsoorten, maar komen het best tot hun recht op voedselrijke, vochtige grond zonder veen.

Pleistoceen kent grofweg 3 periodes ,

 1. het vroeg pleistoceen: 781.000- 1.8 miljoen jaar geleden:

Nederland in het Vroeg-Pleistoceen is warm en vochtig, bijna subtropisch. Vleugelnootbomen en wilde druiven, die in rivierbossen groeien, produceren een overvloed aan fruit. Een ideaal leefgebied waar bevers, herten en zwijnen zich thuis voelen. Zelfs makaken, verwanten van de magots die nu op de rots van Gibraltar toeristen vermaken, wisten de weg naar ons land te vinden. Dergelijke warme periodes vormden kortstondige intermezzo’s tussen ijstijden waarin ijsbergen in de Noordzee ronddreven.

 

 1. Midden pleistoceen 126.00-781.000 jaar geleden

Tijdens de interglacialen van het Midden-Pleistoceen was Nederland bedekt met gemengd loof- en naaldbos. Op veel plekken groeide hoogveen. De vegetatie leek op wat we nu in ons land zien. Warmteminnende soorten als de gomboom (Eucommia) verdwenen aan het begin van het Midden-Pleistoceen. In het bos leefden bekende grote planteneters zoals edelhert en damhert naast exotische soorten zoals de bosolifant. In deze periode bewoonde de heidelbergmens (Homo heidelbergensis) ons land. Dit is de voorloper van de neanderthaler (H. neanderthalensis) en misschien ook van de moderne mens (H. sapiens).

Opvallende verschijningen in sommige van de interglacialen waren nijlpaard en waterbuffel,.

Tijdens de ijstijden was Nederland vermoedelijk begroeid met dennenbossen en een steppeachtige vegetatie, waarin onder meer berken, grassen, zeggen en mossen voorkwamen. De zoogdierfauna verschilt enorm van die van het Vroeg-Pleistoceen: grazers waren gaan domineren. De vlakten werden onder meer bevolkt door de steppeneushoorn, steppemammoet,

voorlopers van de huidige muskusossen en wisenten. In de kuddes waren grazers veilig. Veel roofdieren gingen daarom in groepen jagen.

 1. Laat pleistoceen: 11.800- 126.000 jaar geleden, te verdelen in:
 • het Eemien, 128.000-116.000 jaren geleden en het Weichselien, 116.000-10.500 jaar geleden. In het Eemien lag het westen nog onder zee en de rest van Nederland was bedekt met bossen :Het resterende land tijdens het Eemien was bedekt door warm-gematigde bossen waarin planten en dieren voorkwamen die wijzen op iets hogere temperaturen dan nu: bijv. olifanten en nijlpaarden.In het Eemien werd het langzaam kouder en droger en begon
 • het Weichselien (116.000-10.500 jaar geleden). De zee trok zich steeds verder terug omdat veel zeewater door de dalende temperaturen werd vastgelegd in poolijs.

Nederland kwam onder invloed van een continentaal klimaat, met strenge tot zeer strenge winters en een zomerse maximumtemperatuur die door de jaren heen gestaag daalde. Het was gemiddeld droger, maar in het voorjaar kwamen grote hoeveelheden smeltwater vrij.

Bossen, eerst nog gedomineerd door dennen en berken, verdwenen op den duur.

TOENDRA POOLWOESTIJN en MAMMOETSTEPPE

Aan het eind van het Weichselien, rond het glaciaal maximum (zo’n 18.000 jaar geleden), lag de Noordzee droog. Enorme gletsjers bedekten Engeland en Scandinavië. Nederland was niet bedekt door landijs: toendra’s en poolwoestijnen wisselden elkaar af. Tijdens de iets warmere perioden maakt ons land deel uit van de enorme ‘mammoetsteppe’, die zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot aan Oost-Siberië. Dit droge ecosysteem werd gedomineerd door eindeloze grasvlakten. Heide was pas aanwezig op de mammoetsteppe in laatste fase van het Pleistoceen.

PINGORUINES

De permafrost van de laatste ijstijd, het Weichselien, heeft tot een bijzonder fenomeen geleid in Noord-Nederland: de zogenaamde pingoruïnes. Op de stuwwallen die in het Midden-Pleistoceen zijn ontstaan vinden we ook nog droge dalen uit het Laat-Pleistoceen.

 • het Holoceen. Tussen 18.000 en 10.000 jaar geleden voltrok zich met horten en stoten de overgang naar de moderne warme tijd,

In het Laat-Pleistoceen en Holoceen breidde de beuk zich sterk vanuit het zuidoosten naar het noorden en noordwesten van Europa uit. Rond 3000 voor Chr. bereikte hij het zuiden van ons land.

De wereld van het Holoceen

Heden-12.000 jaar geleden transformatie door de mens

Het Holoceen omvat de afgelopen ruim elfduizend jaar. Geologisch gezien is dat dus bijna niets. Toch vonden er in deze korte periode op wereldschaal dramatische veranderingen plaats.

MENS NEEMT AARDE OVER

Het tijdvak is te typeren als het interglaciaal waarin de mens de aarde overneemt. Bijna alle uithoeken van de wereld raken bewoond en de natuurlijke ecosystemen worden steeds verder teruggedrongen. Dat geldt zeker voor Nederland, waar in een paar duizend jaar tijd een volledige transformatie heeft plaatsgevonden van bos- en moerasecosystemen naar een volledig door mensenhanden ingericht landschap. Dit is het gevolg van de overgang van een jagend en verzamelend bestaan naar landbouw. De mens vestigde zich in nederzettingen en ging zijn woonomgeving aanpassen aan zijn behoeften.

Bossen werden gekapt om ze in cultuur te brengen als bouwland voor het telen van gewassen.

 

Drenthe en bos

Voor Drenthe heel kort dit: er was veel bos.” Oudtijds plagt dit landschap zeer boschrijk te zijn:waarvan behalven verscheiden gemene bosschen, die thans nog in wezen zijn, en omtrent welken men nog de duidelykste blijken bespeurt, dat zij voormaals eenen veel groteren omtrek en uitgestrektheid hadden, ook nog de overblijffelen te vinden zijn in de menigte van kreupelbossen en eiken stobben die men hier en daar op de velden ontmoet………

 

SOORTENRIJKDOM zeer divers:

“Onder de houtgewas die hier van ouds placht te groeien en tegenwoordig het meest gevonden, munt de Eikenboom uit. Berken, Ypen en linden groeiden hier mede,doch worden wegens hun mindere waarde, minder gezogt en aangekweekt. Sedert enige jaren heeft men hier ook Dennen en Vuren begonnen te poten die hier tamelijk wel tieren.”

………” Beuken, Ypen en Eschenbomen, ontbreken in het Landschap niet; evenwel schinen dezelven, in het algemeen een andere grond te verkiezen. Daarentegen groeijen er de Eiken, en alle soorten van Sparre en Dennebomen zeer goed: De onvruchtbaarste Gronden, wanneer ze behoorlijk bearbeid en de nodige zorgen genomen worden. Het Eikenhout is sterk en taai gevezeld. Het Sparre en Dennenhout is hier goed in zijn soort. Voorts vindt men er de Lariks of Lorkenboom, de Pynaster, of Noordsche Ceder, de Wymouts Pinus, of Stobus, de Noordsche Pyn, de gewone of Grove Denne of het Greynenhout; en de fijne Denne, of het Vurenhout; en meer andere soorten/ De Italiaanse en andere populieren groeien welig genoeg maar zijn minder in waarde en achting dan den Berk en den Elst, waarvan men brandhout klooft.                                                                                                                                                                         De Liriodendrom Tulipifera, of zogenaamde Tulpenboom en de witte en geele Acacia zijn insgelyks hier en daar geplant en groeien tamelijk voordelig.


Vrucht en Ooftbomen heeft men er van allesoorten, insgelyks heestergewassen waarnder de Juniperus communis, of Jeneverbessen…………..

( uit: Tegenwoordige Staat van Drenthe , Mr. J.van Lier en Mr. J. Tonkens, 1792-1795)

bewoning

De eerste nederzettingen waren daar waar hooggelegen beboste gebieden waren. Maar tevens in de onmiddellijke nabijheid van water, stroom, of beek. Nadat het bos was weggekapt bouwde men het huis, , terwijl voor het huis een stuk werd vrijgemaakt voor het verbouwen van vruchten. Achter de bewoning ook steeds meer kap: hier zouden later de essen ontstaan. Doordat de een de ander aantrok, en ieder zich de ruimte schiep, onstpnd er van lieverlee een brink. Later werd deze beplant met eiken.

Open plek in het bos: loo

Veel oude Drentse dorpen eindigen op –loo hetgeen   open plek in het bos betekent: ze zijn gelegen op hoge esgronden met daarachter de uitgestrekte essen. Aan de andere kant van de nederzetting vindt men dan de madelanden en weilanden, lager gelegen. Tevens werd het hakhout in de bossen gebruikt voor “eekschillen”, en de stammen voor gebouwen. Roofbouw onstond door geringe kennis van milieu: gevolg: woestijnvorming en verlaging van de waterstand door verdamping. Uiteindelijk zandverstuivingen. Kortom: een rampenlandschap.

Vanwege een kapverbod in 1609 bij openbaar plakkaat door de staten van het landschap;ter bewaring van het houtgewas; gelijk ook in 1637 ter aanmoediging en bevordering van houtplantagien een besluit namen……..waarna de schrijver mismoedig vaststelt   dat er weinig aanplant is .

DUS:Daarnaast is natuurlijk sprake van de venen, waar veel boomresten in gevonden zijn, weiland ,woeste grond, akkers en heide, maar het is beslist niet zo dat kale vlaktes met oerveen een oerrrrrr- heide altijd en eeuwig allesoverheersend zouden zijn in Drenthe dan wel in “tout” Nederland.

Dat Nederland geen bomen had is dus geschiedvervalsing.

Ook blijkt uit dit oude geschrift dat: “bomen die hier niet thuishoren” zoals de door natuurbeheerders vermaledijde exoten onverdedigbaar is.

Ook is het verhaal dat deze naaldbomen verdroging veroorzaken een onjuiste voorstelling van zaken: het is een fabel die alle relevante factoren buiten beschouwing laat.

 

 

ONTBOSSING IN NEDERLAND BEVESTIGD

Ontbossing Dwingelderveld als voorbeeld : woudreus in rtl-nieuws:Op 22 september jl. zond RTL nieuws uit over dit onderwerp en hierin wordt o.a. ook De Woudreus bij de kaalslag in het Dwingelderveld geinterviewd, zie de link: RTL Nieuws: RTL Nieuws – Laat https://www.rtlnieuws.nl/uitzendingen/rtl-nieuws-laat-1381

( nb :uiteraard is er geknipt: er moet een stijl zijn die de makers willen: de boodschap vindt u op deze webstek)

Eindelijk

Trouwe volgers zullen het met ons eens zijn en zich afvragen waarom er eerst nu wat paniek in de tent komt. Of heeft het een dubbele bodem?  Immers het energieakkoord uit 2013 en het beleid hier te lande laat ontbossing zonder herplant al jaren onbestraft: erger nog: nu vangen de kappers 2x” eerst SDE+ subsidie en dan life + voor herstel van wensnatuur. Dat dat herstel nauwelijks lukt blijft onvermeld. Ga eens kijken langs de A28, en eerder het plankenpad: dan heeft u een mooi voorbeeld van ontbossing, milieucriminaliteit en mislukte wensnatuur: daders zijn de overheden die geen wetten respecteren. En de bosbeheerders die een vrijbrief hebben bos te vernielen en te verpatsen in plaats van het te beschermen.

Jaarlijks 1350 ha minder sinds 2015                                                                      Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders. Bij het bepalen van het klimaateffect zijn de bruto ontbossingscijfers van belang. Bij ontbossing komt de koolstof die is opgeslagen in de boombiomassa en het strooisel in één keer vrij en zorgt gemiddeld voor een emissie van 499 ton CO2 per hectare,

Terwijl na aanplant van nieuw bos de vastlegging circa 40 keer langzamer gaat.De bedachtzame lezer zal denken: waarom blijven ze er dan niet van af??Welke idioot heeft bedacht dat bos in de oven moet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Waar de opname van het broeikasgas CO2 in bossen wereldwijd een belangrijke rol speelt in het tegengaan van klimaatverandering, draagt ontbossing juist bij aan emissies van dit broeikasgas. Als partij in het VN- klimaatverdrag en het Kyoto Protocol moet Nederland jaarlijks zijn uitstoot en vastlegging van broeikasgassen rapporteren waarmee de voortgang van de afspraken kan worden gevolgd.

Rampzalig voor het klimaat :bomen zijn CO2-vreters

Wetenschappers schrijven open brief:                                                                                    Dat Europa medeschuldig is aan deze ecocide en dat dit in menig opzicht rampzalig is, vooral omdat er recentelijk besloten is nog meer bos te rooien tot 2030 voor biomassa schrijven thans 193 wetenschappers: ‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

Exoten Met name de door exoten vangen de meeste co2. Die zijn evenwel tot ongewenst vreemdeling verklaard zoals we hebben ervaren in onze bossen.

De dikste bomen leggen het meeste CO2vast,en bieden onderdak aan bijvoorbeeld specht en uil, dus die worden gekapt. Want: die brengen geld op.

Flora en fauna zijn dus vernietigd, verjaagd en  vermoord.

Biodiversiteit telt niet: alleen geld in het laatje.

 

VOS DIE DE PASSIE PREEKT:

Wie staat nu vooraan om bos te herstellen? Heel goed, de organisatie Sbb bijvoorbeeld met alleen vorig jaar al 27 miljoen in de zak door houtpellets!!!!

Lees maar mee:

“Staatsbosbeheer wil het tij keren”;…… zij zijn de grote veroorzaker! Hele bospercelen gaan hier de versnipperaar in voor de gesubsidieerde biomassa!

Nogal stuitend; een veel te mooi verhaal dat niet strookt met de praktijk!

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/bos-en-hout/minder-bos-in-nederland#.WcU4WAa18-4.twitter

 

Driewerf schande

Oranjewoud ook geplunderd: driewerf schande

“Oranjewoud, bij Heerenveen, werd in 1667 gesticht door Albertine Agnes van Oranje. was getrouwd met Friese Stadhouder Willem Frederik- een van de voorvaderen van ons koninklijk huis. In hun kielzog trokken tal van aanere rijke Friezen naar het gebied. Ook zij bouwden hier landhuizen en legden parken en lanen aan.

De barokke tuinen op landgoed Oranjewoud zijn rond 1700 aangelegd. De tuinen zijn ontworpen door Daniël Marot, die ook de tuinen van paleis Het Loo aanlegde. In de achttiende eeuw is in een deel van de tuinen de romantische Engelse landschapsstijl doorgevoerd. Rechthoekige patronen moesten plaats maken voor slingerpaden, grillig gevormde vijvertjes, heuveltjes en fraaie boompartijen.

Barok- en Engelse landschapsstijl                                                                                  Ook in de rest van het Oranjewoud is zowel barokstijl als Engelse landschapstijl te bewonderen.”

Dit vonden we op de webstek Oranjewoud, en u kunt hier verder lezen:

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/oranjewoud/over-oranjewoud – .WcI3_tlV3O4.email

Grootschalige kap in plaats van behoud                                                 Bewaren zo je zeggen, zuinig op zijn. Het zijn prachtige eeuwenoude bossen en die moeten ongeschonden worden doorgegeven van generatie op generatie!

Niet zo Staatsbosbeheer.

 

Biomassabron                                                                                                                          Ons bereikte het alarmerend bericht dat Staatsbosbeheer dit monumentaal park ook als biomassabron beschouwt want er schijnt vreselijk huisgehouden te worden Sporen door het bos in de bodem van 80 cm diep, moeten leiden tot stokoude bomen en die worden in groten getale geveld.

Verwoesting van koninklijk cultuurgoed.

Vragen aan de boswachter.                                                                               Woudreus heeft heden de boswachter gemaild en verzocht omtrent de reden van deze verwoesting. Ook willen we meer informatie .

We houden u op de hoogte van het naar we hopen spoedig antwoord.

 

Bos populairste type landschap in Nederland en Europa

Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd. Maar dit blijkt ook uit de Europese versie www.myplacetobe.eu die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.

Op de websites kunnen bezoekers zelf hun ideale landschap samenstellen en krijgen vervolgens een kaartje met gebieden waar in Nederland of Europa het meest aan hun ideaal wordt voldaan. De websites zijn daarmee geschikt om een vakantiebestemming te vinden en gelijk mee te helpen aan wetenschappelijke doeleinden om voorkeuren voor typen landschappen te verzamelen. Bij de voorkeur voor landschapstypen scoort bos dan het hoogst, zowel bij Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen als bij Engelsen. Het blijkt dat gemiddeld 47% van de bezoekers bos in hun ideale bestemming zou willen hebben. Bosareaal zou dan bij voorkeur circa 23% van het landschap moeten beslaan; 2 keer meer dan het huidige bosareaal van 11% dat Nederland nu heeft.

Luisteren en opvolgen: herplanten en bos aanleggen dus!

Daar mogen Staatsbosbeheer en met hen tal van anderen die zich natuurorganisaties noemen, zich wel heel veel van aantrekken, want tot nog toe is er niet anders dan gesloopt en ontbost voor kale natuur, natte natuur nattere plas dras, en allerlei dure wensnatuur van tekentafelbiologen. Die er toch nooit komt. Met subsidie aan twee kanten: dure Life+ voor de wensnatuur en SDE+ voor de sloop. Met als positief resultaat voor SBB vorige jaar 27 miljoen euro! Kassa!!!! Intussen verliezen de aan bos gebonden soorten hun terrein, hun middelen van bestaan en dus hun levens want het bos wordt al jaren geplunderd en onttakeld, en herplanten ho maar. De stropers waren er kleine jongens bij.

Waarom bos?

Bos is goed voor CO2 opname, is het middel bij uitstek tegen klimaatverandering,want tempert de temperaturen, neemt veel hemel-water op en geeft nadat het is volgroeid nog materiaal voor meubels. En in die tussentijd kunnen de mensen nog genieten van de taltrijke bronnen die het gratis geeft. Dat wil bijna de helft van de Europese b evolking.                                                                                                             Dus het is beslist niet bedoeld voor datgene waar het nu voor wordt onttakeld: namelijk de “ groenmaking” van de zwarte kolencentrales!!

Meer bos is goed voor alles en iedereen!

 

 

 

 

Nieuws

STOP Boomkap: Parkbossenland adoptieplan.

Kwekerijen rooien massaal hun oudere bomen: te groot geworden bomen gaan eruit. De gemeenten hebben geen geld er voor over om oudere bomen te planten of ze zijn net iets te duur. Doodzonde want ze zijn juist nodig voor het aanleggen van parken volgens de unieke methode Ruyten.                                                                                                                              Dr. Ing. Ruyten, landschapsarchitect, zint op methoden om een adoptieplan met deelnemende gemeentes ondernemingen en kwekerijen op te zetten. Immers bomen zijn bij uitstek CO2 vreters; zij kunnen de opwarming van de aarde juist temperen. Nederland wordt een parkbossenland: een aangename bijvangst. Nu er zoveel bomen moeten worden gerooid omdat de gemeenten bomenaanleg als sluitpost zien en oude bomen bij aanleg te duur zouden worden, bepleit Ruyten zijn methode. Het kan ook anders. Zo is er in Limburg een project erfbeplanting gedaan volgens zijn methode: Plantmethode Ruyten.

De plantmethode Ruyten is al jaren te zien in het parkbos te Hoofddorp, in 1999 aangelegd. Een volwassen bos. Ruyten heeft uitgerekend dat je bij aanleg duurder uit bent; want oudere bomen zijn duurder, maar omdat je later niet hoeft te dunnen, meteen een volwassen en voldragen bos hebt. Voorbeeld: voor een park van 3.3 ha moet je 77.000 euro betalen met deze integrale methode tegenover 41.000 bij de traditionele, zegt hij..   Dat is dus duurder in aanleg maar de enige kostenpost daarna is water geven en hier en daar wat schoffelen. Verschil tussen deze en de traditionele en oude bosbouw op termijn is 17.000 euro voordeel. En belangrijker: het bos is meteen mooier en volwassener, neemt meer CO2 op, zal sneller biodiversiteit bieden en de bosbodem blijft ongeroerd. Bij de oude bosbouw moet er worden gedund dus er is altijd machinewerk dat de bodem beroert en voor onbepaalde tijd vernielt. Met vrijkoming van CO2.

Zie verder de webstek Ruyteninstituut

Brochure:https://www.ruyteninstituut.nl/brochures – .WbvOVpjssZM.email

En ter illustratie de beplantingsfilm Ijsselpark 2017https://youtu.be/pAiiExJulNo

Met deze vindingrijke methode gaan er geen kostbare CO2 eters verloren en verdienen we aan biodiversiteit. Tel daarbij op dat de bosbeheerders het bos in de biomassa-oven gooien zonder herplantverplichting, dan hebben wij die bomen hard nodig bij aanleg nieuwe parkbossen volgens deze methode. Wellicht een goed idee voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om de helft van die miljoenen die ze binnenhalen via de bosomvorming en zogenaamde duurzame oogst, aan de plantmethode Ruyten te besteden. De “ natuurlijke herplant” hebben we nu wel meer dan genoeg van. Van de watervlakten en modderpoelen hebben we nu wel meer dan genoeg. Kunnen we eindelijk weer eens een goed bos beleven en benutten nietwaar? Misschien kunnen ze nog subsidie hiervoor krijgen via hun ANBI-buitenfonds. Jazeker, de semi- overheidsinstelling SBB is ook een goed doel, dat u dan maar weet.

Drents Friese Wold.

RE: Vleermuizen Oude Willem en andere strikt beschermde soorten.  

We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in Oude Willem omdat we lazen dat de heer Urlings, leider van de Projectgroep going up to a level volgens het door ons vorige maand gelezen krantenartikel , een vleermuiskast een prima vervanging zou vinden voor de te slopen schuren aldaar. Met de sloop van de schuren zou er teruggegaan worden naar de natuur, aldus de heer Urlings. Hij schijnt daarmee kennelijk geen oog te hebben voor de daar aanwezige soorten die streng beschermd zijn. Nogmaals we hebben dit uit een krantenartikel, maar gelet op hetgeen geschied is in het Dwingelderveld met de daar aanwezige strikt beschermde soorten vrezen we dat daarmee opnieuw geen rekening wordt gehouden. De zoogdierenvereniging raadde desgevraagd vleermuiskasten als vaste nieuwe behuizing, af, en dan hing het nog af van de soort. Iedere ecoloog weert dat en het is ook aanbevolen in het ecologische rapport van 2013: vervangende verblijfplaats zou prima een ruïne kunnen zijn van een van de boerderijen. Nergens is over vleerkasten gesproken!

We verzochten de Provincie dan ook dringend om de inhoud van onze brief d.d. 4 september zo spoedig mogelijk door te geleiden naar de stuurgroep/projectgroep en vooral de uitvoerder van het project Oude Willem. Rapport Tonckens: “Het plangebied, met name de bomenstructuur langs de Oude Willem en opgaande beplanting rond de boerderijen wordt gebruikt als foerageergebied door diverse soorten vleermuizen. Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen is vastgesteld in verschillende boerderijen binnen het plangebied. In de Annahoeve (Oude Willemsweg 14) zijn een zomer- en paarverblijf vastgesteld. In drie andere boerderijen, waaronder nr. 14 aan de Oude Willemsweg zijn paarverblijven aangetroffen. Naast de streng beschermde vleermuizen zijn twee dassenburchten aanwezig.. In de boerderijen Oude Willem 13 en 14 is vastgesteld dat deze gebruikt worden door 
gewone dwergvleermuizen. Indien de boerderijen gesloopt worden, dient er een vervangende verblijfplaats gerealiseerd te worden. Een goede mogelijkheid is om een van deze boerderijen om te vormen en in te richten tot vleermuisverblijfplaats. Ook andere fauna kan in een dergelijke ruïne een plek vinden.”We hebben gevraagd of dit advies is overgenomen, of er een ontheffing is aangevraagd zoals het rapport aangaf, of er een nieuw/recent ecologisch rapport was vervaardigd, of er een ecoloog aanwezig was bij de sloop of liefst eraan voorafgaand, of er een ecologische werkprotocol was, of er een ontwerp was gemaakt voor een ruïne zoals aanbevolen, en hoe men op het idee van vleermuiskasten kwam dat nergens in het advies van 2013 is te zien en wat ook wordt afgeraden door de Zoogdierenvereniging, ten eerste omdat het tijdelijk verblijf is en ten tweede zeker niet vervangend en ten derde lang niet voor iedere soort geschikt.

We zijn benieuwd naar het antwoord.

Verder nieuws omtrent de Parken:                                                                Rondom bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt op zondag 24 september de jaarlijkse markt gehouden. Deze kleinschalige markt bestaat uit kramen met tuinplanten, kunst, tuindecoraties, ijs, jam, honing etc. Tussen 11.00 en 16.00 uur; aan de Benderse 22 in Ruinen.

Vergaderingen van de Stuurgroep Regionaal Landschap en Gebruikersplatform                                                                                                           Als zelfbenoemd opvolger van de opgeheven twee Overlegorganen van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold in 2010 en met toevoeging van het Holtingerveld, is de Stuurgroep Regionaal Landschap in of omstreeks 2013 van start gegaan, maar de vergaderingen waren niet openbaar. Ook waren de agendapunten niet in te zien en de notulen voor een groot deel niet te raadplegen. De Woudreus heeft daar tegen geprotesteerd. Gelukkig heeft men medio vorig jaar besloten om de deuren voor toehoorders open te gooien, en stukken te publiceren – openbaar bestuur hoort in een rechtstaat thuis, zo heeft men ingezien. U ziet op de webstek regionaal landschap provincie Drenthe, stukken vanaf 2013.

Mocht u belangstelling hebben:

eerstvolgende vergadering is 16 november , 9 uur ’s ochtends.

De agenda en vergaderstukken worden begin november op de site gepubliceerd.

Meer info omtrent plaats en tijd is op te vragen bij het secretariaat van de stuurgroep, zie onder: bii. volgende alinea.

Gebruikersplatform

Verder is er eerder , op 27 september a.s. te Zorgvlied, Vila Nova, om 19.30, weer een vergadering van het gebruikersplatform, maar die is alleen toegankelijk op uitnodiging. ( dwz degenen die aan dat platform deelnemen).

Tijdens deze vergadering horen we meer over: Edelherten en damherten in het Drents-Friese Wold.

 

 1. Toelichting proces en besluit Stuurgroep door Henk v Hooft/Catrien Scholten
 2. Persbericht staat op de website en ook alle achtergrond stukken en verslagen:
  1. http://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/actueel/nieuws/@124407/kopie-ser-edelherten/
  2. http://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/

 

 

 

 

Stichting de Woudreus