Politieke agenda zit oplossing N2000 in de weg

Zo kopte de Veldpost op 26 oktober jl.. Aanleiding was het interview met Dr.Nico Gerrits, oprichter en bestuurslid van stichting Iquatro.

Nico Gerrits waarschuwde boerenbelangenbehartigers en de Tweede Kamer jaren geleden voor de stikstofproblemen waar Nederland nu mee kampt. Zijn waarschuwingen werden in de wind geslagen. De voormalig adviseur van bureau INCAconsult, verdiepte zich al in het Natura 2000-dossier toen Nederland bezig was de richtlijnen vanuit Brussel om te zetten in Nederlandse wetgeving. In die cruciale periode is de basis gelegd voor de stikstofproblemen. 

Gerrits: „Bij het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de groep ambtenaren op het ministerie van LNV, die gaat over Natura 2000, samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten meer gebieden aangewezen dan de Europese Commissie vroeg en gebieden aangewezen op oneigenlijke gronden. Diezelfde groep zit nog steeds op het ministerie.” 

https://www.veld-post.nl/artikel/223720-politieke-agenda-zit-oplossing-stikstof-dwars/

38% bos in N2000 ten onrechte gekapt. Ontbossing voor Nederlands N2000 verergert stikstofprobleem

Op 25 oktober jl, was te lezen dat VVD CDA en SGP het natuurbeleid ter discussie gaan stellen. Fouten bij de aanmelding van N200 gebieden en het opstellen en tussentijds wijzigenvan natuurdoelen hebben de stikstofproblematiek eerder verergerd dan verbeterd.

Binnen de Natura 2000 is bijna 40% bos omgezet in kwetsbare natuur. 

Waarom? Op deze wijze heeft er maar liefs 38% aan ontbossing plaatsgevonden. 

Natuurgebieden zijn daardoor kwetsbaarder geworden en dat pakt weer nadelig uit voor landbouw en aanpalende bedrijvigheid, aldus Von Martels van het CDA. 

Afgezien daarvan: hoe zit het dan met de strijdigheid  met de aanwijzing bosgebieden=habitats van kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn?

De SGP ziet een oplossing in aanpassing van de doelstellingen, immers artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn  beperkt zich tot natuurlijke kenmerken van een gebied en dat is in `nederlanduitgerekt, (contrair aan het `hof,  C-258/11 )tot alle aanwezige, zelfs onbetekenende  habitatrichtlijn typen en soorten. SGP hoopt met een motie daarvoor steun te krijgen van de `kamer. Dat is dus op zijn zachtst gezegd  raar: nu wordt gesmeekt om eindelijk het oordeel van de richtlijn en van de hoogste rechter, namelijk die van het Hof van Justitie, te volgen.

https://www.veld-post.nl/artikel/223751-cda-en-vvd-natuurbeleid-ter-discussie-stellen/

Annie Schreijer pleit voor een onafhankelijke onderzoekscommissie. Ook zij heeft zich als toenmalig Tweede Kamerlid samen met nog enkele anderen druk gemaakt over de wijze waarop de natuurbeheerders en een “ select gezelschap” de regie namen in het Natura 2000  bedrog.
https://www.veld-post.nl/artikel/223755-onafhankelijke-onderzoekscommissie-nodig-voor-natura-2000/

Tot slot: Important Bird Areas

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna 20 jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. In het op vrijdag 25 oktober gepubliceerde rapport ‘Important Bird Areas in the Netherlands 2019′ staan meer dan 100 belangrijke vogelgebieden in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden. De organisaties geven ook aan dat het niet goed gaat met verschillende natuurgebieden, omdat vogelsoorten daar verdwenen zijn of nog maar in kleine aantallen voorkomen. Of de oorzaak wordt beschreven of verklaard, bijvoorbeeld door de ontbossing,  moeten we nog nazien.

Zie voor meer informatie de publicatie Important Bird Areas in the Netherlands 2019 op de website van Vogelbescherming Nederland.

Staatsbosbeheer pleegt verdere roofbouw Drents Friese Wold

Op de webstek van het Drents Friese Wold gaf de boswachter ons het treurige nieuws dat er weer kap van exoten op het menu staat. En niet zo een heel klein beetje!!

Het betreft een mooi oud stuk bos, een van de laatste , in het Drents Friese Wold.

De laconieke opmerking van de boswachter dat bos bos blijft is werkelijk schandalig en onaanvaardbaar: je zaagt een stuk bos om van bijna honderd jaar oud, de habitat van talloze soorten is foetsie, het is ronduit moord,  je vernielt de bodem en het bodemleven er gratis bij ; en dan durf je glashard te beweren dat bos bos blijft? Als een boswachter in ernst dit durft op te schrijven dan is er echts iets heel erg mis. Voor veel mensen hebben bomen ook een grote emotionele waarde.  

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.

Daarom moet er meer aandacht komen voor de bescherming van bos en van oude monumentale bomen, die vele mensenlevens kunnen blijven staan. Je zou toch denken dat onze bosbeheerder werkzaam bij Staatsbosbeheer daar eerst en vooral bij stil stond! Behoud gaat voor vernieuwen! 

Je wurgt de kat van de buurvrouw toch ook niet en geeft  dan 4 tientjes en je zegt haal maar een kitten uit het asiel? Het is net zo perfide.

Over misschien een eeuw mogen die armzalige sprieten die SBB een keer neerzet bos worden genoemd, maar niet nu. Het blijft dus geen bos. Het is zeker geen een op een vervanging.

Het is in deze tijden niet uit te leggen dat je deze roofbouw nog durft te plegen in tijd van CO2, klimaatverandering en luchtvervuiling!

Maar SBB gaat lustig voort.

Het is een gotspe: dit geschiedt ook nog zonder vergunning: de slager keurt zijn eigen worst;  de Gedragscode wordt toegepast- dat regelrecht in strijd is met de Europese Regelgeving: er is allereerst een passende beoordeling vereist, want je vernietigt  de beschermde habitat van de Wespendief en/of Zwarte Specht en die moet je volgens de verplichtingen  de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn  ex art. 6 lid 2 t/m 4 jo 7 HR behouden– of het nu naaldhout is of iets anders dat je niet aanstaat, dat is totaal irrelevant-, je komt niet eens door de fuik van de passende beoordeling – 

zou je dat wel doen, dan pas gaan we praten over ADC criteria. (Alternatieve Oplossingen, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compensatie). Welnu, er zijn Alternatieven: laat staan, en bovendien is er GEEN sprake van dwingende reden van groot openbaar belang).Compensatie komt dus in deze toetsing helemaal niet voor want je mag niet kappen.

Deze ingreep is dus niet toegestaan in een Vogelrichtlijngebied.

Het verdienmodel heet hier Boswerkzaamheden: 

Stikstof

De  Nederlandse uitvoering van Natura 2000 richtlijnen die Nederland in 2006  geïmplementeerd heeft met toevoeging van landelijke doelstellingen, als  gevolg waarvan kortweg  de ontwikkeling  van stikstofgevoelige natuurdoeltypen  leidend werd, heeft grote gevolgen. 

Er is geen Europese maat, er is geen Europese  stikstofrichtlijn,  maar minder stikstof is wel nodig voor een realisatie van een doel : de Ecologische Hoofdstructuur, met natte schrale stikstofgevoelige  natuurdoeltypen als hoogveen, natte heide en zandvlakten- als “natuur” en vooral als biodiversiteit verkocht.  

Nico Gerrits protesteert al jaren tegen de rommelige modelbouw waarmee in Nederland de stikstofemissies en -deposities tot op de millimol precies worden gemeten. Die modellen waren de basis voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State verklaarde de PAS onlangs tot ongepast  en vervolgens zat Nederland in een stikstofcrisis.  

Wie het politieke toneel bekijkt wat zich ontvouwt, en ziet in welke richting de discussies over stikstof bewegen, zou tot de conclusie moeten komen dat de kaarten al geschud zijn. 

Omvang en realiteitsgehalte KDW onbekend: 

Men heeft geen idee over de werkelijke omvang van stikstof depositie en het realiteitsgehalte van de kritische depositiewaarde, die beide uitsluitend berusten op modelberekeningen. Hoe kun je dit negeren terwijl je reductie percentages in het rond strooit?

Boeren schuldig: doel : nog meer gratis land voor Natuurmonumenten, en andere vervuilers worden gespaard. 

Zonder onderzoek :De “groene” depositie-religie dringt bewust niet aan op een op onderzoek gefundeerde onderbouwing van de benodigde reductie van ammoniakemissie. 

De rest van de vervuilers gaat daar graag in mee want hoe meer de oplossing bij de agrarische sector wordt neergelegd, des te beter. 

Noem lastige dossiers als de toename van het vliegverkeer, het aantal inwoners,  industrie ,  verkeerstoename en de maximumsnelheid, en vele andere factoren.

Zeker is dit: de boeren hebben helemaal geen vergunning nodig voor beweiden en bemesten. Het Europese Hof van Justitie vindt dit alleen van toepassing wanneer je dat in Natura2000 gebieden gaat doen.  

FDF – Farmers Defence Force (https://farmersdefenceforce.nl/)

De demonstratie naar Den Haag  georganiseerd door FDF op 1 oktober toonde aan, dat veel `Nederlanders de boeren een warm hart toedragen en ook graag zien dat deze beroepsgroep niet langer op de braadslee wordt gelegd en meer respect verdient. We zullen zien………want in het door de beide Kamers gejaagde “Klimaatakkoord” was deze beroepsgroep al gebrandmerkt als grootleverancier van stikstof. Cie Remkes adviseert een sanering van verouderde veehouderijen rondom N2000 gebieden . Het advies wordt waarschijnlijk opgevolgd, het advies om met biomassa  te stoppen, omdat dit een duidelijke bijdrage aan vermindering stikstofdioxiden opbrengt en een vermindering van de CO2 uitstoot,   echter  niet. Er staan inmiddels ruim 600 biomassacentrales in ons land. 

We voegen tot slot  twee foto’s toe van het Malieveld:  de ene  de achtergelaten puinhoop na de klimaatdemonstranten, de andere na vertrek  van de boeren op 1 oktober.

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
heeft als doelstelling:
Behoud van bossen en bomen in dorpen en in stedelijk gebied, langs
rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen, langs de spoorlijnen van
Prorail en langs de rivieren.
Het is niet meer van deze tijd van een veranderend klimaat dat
gezonde bomen worden gekapt; bomen die CO2 opnemen, fijnstof 
opvangen en belangrijke bronnen van zuurstof zijn. 
Bomen waarin vele honderden soorten insecten huizen en waarvan 
de populatie, zoals bekend, inmiddels al met 70% is afgenomen. 
Tevens heeft dit Netwerk tot doel kennis en ervaring te delen en 
elkaar waar mogelijk te ondersteunen.

(De volgende organisaties ondersteunen overigens tevens onze petitie: 
https://beternatuurbeleid.petities.nl)

De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming zijn:

Actiegroep Red Ons Bos Nijmegen/ Groesbeek
Bomen Brigade Boxtel
Bomenclub Nederland
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Den Haag
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
De Rechtmakers
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Partij voor de Bomen op TexelPlatform Duurzame en Solidaire Economie
Platform GROEN!natuurlijk
Stichting Amsterdam Fossielvrij
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Stichting Behoud Natuurlijk HelenaveenStichting Bomenridders Groningen en Ommelanden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Boom en Bosch
Stichting Boombehoud Vlaardingen
Stichting De Woudreus Drenthe
Stichting Groen in Amersfoort
Stichting Haarlemse Bomenridders
Stichting Kritisch Bosbeheer Dieren
Stichting Laat Mij Staan
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Leven met de Aarde
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurbehoud
Stichting Natuurbelang Nederland
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting NatuurvanVroegerNU
Stichting Red het Beusebos
Stichting Sparrenrijk 
Stichting Tuin van Zeeland
Stichting Vrienden van de Bisonbaai
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling
Werkgroep Behoud Bomen ArnhemWerkgroep Bomen Groningen
Werkgroep Grenzeloos Groen Groningen
Werkgroep Het Bos de Klos Helenaveen/ Griendtsveen
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Werkgroep Stop Bomenkap Noord-Hollands DuinreservaatWerkgroep Transitie Boxtel
Werkgroep Voetafdruk Nederland

“Rampzalige mitchmatches tussen wetenschap en beleid blijven bestaan”

Rampzalige mitchmatches tussen wetenschap en beleid blijven bestaan, zo kopt  een artikel uit het tijdschrift  Global Change  Biology ,- Bo-energy:

Oproep tot internationale actie om de biomassa  uit bossen  stop te zetten:

 Het internationale peer-reviewed tijdschrift “Global Change Biology – Bio-energy” heeft zojuist een paper gepubliceerd , vervaardigd door  15 van EASAC’s Environmental Experts :

Biomassa uit bossen werd in 2009 onvoorwaardelijk geclassificeerd als “hernieuwbare energie” onder de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED). Sindsdien is het in veel lidstaten gebruikt om het aandeel van hun energie uit “hernieuwbare” bronnen te vergroten. Vroeger werd aangenomen dat het gebruik van biomassa inherent goed is voor het klimaat, omdat de koolstof in de biomassa uit de atmosfeer kwam en kan worden geresorbeerd wanneer bossen groeien, zodat biomassa als ‘koolstofneutraal’ kan worden beschouwd.Dat concept had misschien enige geldigheid in 2009, toen het idee was dat niet-gebruikte bosresiduen de belangrijkste bron van bio-energie zouden zijn.

De  aanzienlijke  subsidies voor hernieuwbare energie die in sommige lidstaten beschikbaar zijn, hebben echter geleid tot een enorme toename van het gebruik van bosbiomassa – inclusief de vervanging van steenkool in grote energiecentrales. 

Industrie

Het proces om bossen te oogsten om houtpellets te produceren, is geïndustrialiseerd op een schaal van vele miljoenen tonnen per jaar en over duizenden kilometers getransporteerd. 

Waarschuwing van wetenschap genegeerd

Ondanks veel wetenschappelijke input die waarschuwt dat dergelijke praktijken schadelijk kunnen zijn voor zowel het klimaat als de wereldwijde bossen, blijft biomassa geclassificeerd als hernieuwbaar volgens de RED  die is herzien in 2018.

Bekijk papers:

https://mailchi.mp/0db14437fdb3/easacs-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioenergy-schemes

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12643

Commentaar op brief aan minister Schouten

Commentaar op  de brief aan minister Schouten,  die aan de Tweede Kamer berichtte een bossen strategie te  willen ontwikkelen.

Dit  onderwerp wordt waarschijnlijk op 12 september a.s. behandeld.

De brief is door  Marjan Houpt, Bomenstichting Achterhoek, Joke Volkers, Stichting tot Behoud van de Schoorlse Bossen, en ondergetekende opgesteld en inmiddels ondertekend door vele andere organisaties.

Ontbossing Nederland – Een korte Documentaire

Robin Noorda en het team van Kunstenaars van de Stichting Tropism Art & Science Collective (www.tropism.eu) hebben voor ons allen een no budget film gemaakt over de kaalkap die plaatsvindt in ons land, niet in de laatste plaats vanwege de perverse subsidieprikkel die hiermee gepaard gaat.

Zij maakten deze ook vooral als voorlichtingsfilm voor politici en beleidsmakers die zich helaas nog steeds niet bewust zijn van de omvang van deze zeer schadelijke gang van zaken, in de hoop bij te dragen aan bewustwording.

Het ons veel  goed dat deze mensen zomaar de moeite hebben genomen ons op deze manier te steunen!

In onderstaande link wordt de problematiek van de Nederlandse ontbossing treffend verfilmd en van commentaar voorzien, met  heel veel dank aan de makers voor de belangeloze inzet !

BRIEF aan Provincie Drenthe

RE: STAAN BOMEN IN DE WEG?

Geachte heer, Koen,  Geacht College, geachte leden van het Drents Parlement,

Het algehele klimaat op dit moment is een al langer sluimerende discussie over de manier waarop overheden en semi-overheden met onze bomen en ons bos omgaan. De provincie kapt bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid, 

Rijkswaterstaat kapt voor de brandveiligheid en de doorstroming, Staatsbosbeheer kapt voor “bosomvorming”…. 

In veel gevallen lijken subsidiestromen voor natuurherstel en bio-energie een niet-onbelangrijke reden, al wordt dat zelden erkend.

Na twee eeuwen is Nederland weer aan het ontbossen. Het Nederlandse bomenareaal daalt sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare en meer.

 Herplant laat zwaar te wensen over.  De overheid is de belangrijkste verantwoordelijke. 

In het Klimaatakkoord staat  daarentegen dat we er alles aan moeten doen om te voorkomendat het bosareaal verder afneemt, en dat we zelfs méérbos nodig hebben.

. Als de provincie de komende jaren dus duizenden bomen langs N-wegen wil omzagen, moet daar wel een hele goede reden voor zijn, belangrijker dan natuur, biodiversiteit, klimaat, zuurstofvoorziening, luchtverkoeling, luchtzuivering, landschap, bestrijding van droogte, tempering van wind en aantrekkelijkheid voor toerisme bij elkaar. 

Dat geldt evenzo voor  de ecologische functie van de laanbomen: lanen vormen belangrijke leef plekken voor vogels, vleermuizen [1]waarvoor wij een internationale verplichting tot behoud en bescherming hebben,  en andere dieren. De laanbomen zijn de lijnvormige lijnen in ons cultuurlandschap met ieder een eigen karakter en de schoonheid van de desbetreffende streek. Verder reduceren de bomen de nadelige effecten van onze toegenomen mobiliteit, ze dempen geluid en ze nemen kooldioxide en fijnstof op,

Dat  geldt zowel voor Drenthe als elke andere provincie..

Wat is die belangrijke reden dan wèl die groter is dan bovenstaande goede eigenschappen van bomen?

Verkeersveiligheid, zo lezen we in het verhaal aan de lezer in de krant. De lezer wordt vervolgens uitgenodigd te schrijven/mailen wat hij van bomen in Drenthe vindt.

Laten we eens inzoomen op waar het over gaat.

Er waren vorig jaar in Nederland 678 verkeersdoden, waarvan 93 in Gelderland. 

Er waren er 26 in Drenthe. Drenthe is met Friesland en Groningen de provincie die het minst aantal doden heeft te betreuren!

Volgens de huidige publicatie in de krant is bij een derde  van de ongevallen  een boom betrokken in Drenthe. Dus dat zijn er  26 gedeeld door 3.  Dat is 4x zo hoog als Gelderland, dat toch op zijn minst  net zo bomenrijk mag worden genoemd.

Van de verkeersdoden is ongeveer 1/3e fietser en 1/3eautomobilist.  Voor Drenthe, deze berekening overnemend, dus  ongeveer 3 of  4.

 In 2017 waren in Nederland 613 verkeersdoden. 

Dat is minder dan in 2016 maar 8% hoger dan 2013 en 2014

Zoals bekend  volgens de CBS statistieken waren er in 2017 meer fietsers -206- dan auto’s  -204-betrokken. Veelal e-bikes  en senioren. Ook opvallend was  het grote percentage dodelijke ongevallen in de gemeentes  ( in 2016: 61%  versus 21% op provinciale wegen)- op kruisingen, en op Rijks snelwegen van 130 km per uur. Hiervan sluit ik statistieken bij. 

Grofweg kan gesteld: de helft van de dodelijke ongevallen gebeurt opgemeentelijke wegen, 19% op provinciale wegen.  

De N-wegen zijn dus zeker niet de belangrijkste locaties van verkeersongevallen, zoals soms beweerd wordt. Het lijkt ons wel primair dat informatie goed  wordt verwerkt en dan  ook zuiver  wordt verspreid!

Als men wil uitrekenen hoeveel doden er vallen per 100 kilometer weg in Drenthe en dan versmallen naar die categorie waar een boom  was betrokken, nog afgezien van de oorzaak, dan ziet men dat het probleem en de maatregel niet met elkaar in verhouding zijn.

Proportionaleitsvereiste

Hoe tragisch elk ongeval ook is – gaan we voor 2 van de 93 dodelijke ongevallen alle provinciale bomen  in Gelderland bijvoorbeeld omzagen die op minder dan 4,5 tot 6 meter langs de weg staan? 

En zou het in Drenthe dan voor die  maximaal vier (4) doden van de 26die natuurlijk ontegenzeggelijk  heel tragisch zijn, gelden?? 

. Zie ook CBS  statistieken en verder info, die wij insluiten als bijlage.

Terwijl  de Tweede Kamer dat niet wil, de Minister dat niet wil? 

 Er is een regel die aangeeft  dat proportionaliteiteen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is. Niet schieten derhalve met een kanon op een mug. 

Het doel van de maatregel moet m.a.w. in verhouding staan tot de gevolgen.

 Gelet op het bovenstaande kan men  vraagtekens  zetten bij de stelling dat bomen de verkeersveiligheid in gevaar brengen en dus weg moeten.

 Integrale afweging ontbreekt

Insteek van het beleid is, zoals aangevoerd, het verhogen van de verkeersveiligheid. Van de overheid mag worden verwacht dat zij bij elk beleid een integrale afwegingmaakt. Zeker als het  om zo een ingrijpende maatregel gaat. Zowel inhoudelijk als financieel. In dit geval spelen behalve verkeersveiligheidook zaken als klimaatbeleid, landschap, leefbaarheid, toeristische aantrekkelijkheid, tegengaan van hittestress, enz. een prominente rolWeliswaar worden in de plannen de effecten ten dele gecompenseerd,  (hierover later meer), maar dat is iets anders dan een integrale afweging maken. 
 Dus gesteld kan worden dat beleid maken zonder zo’n afweging, strijdigheid met de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Algemene wet bestuursrecht) oplevert, zoals het Zorgvuldigheidsbeginsel (art 3.2). 

Strijdigheid met ander internationaal beleid. 

Het is niet te verkopen anno 2019 dat de overheid op basis van internationale afspraken en een breed erkend zwaarwegend belang van burgers en bedrijfsleven vergaande inspanningen en investeringen verwacht om het klimaatprobleem door CO2 te keren, en tegelijkertijd zelf het omgekeerde doet. Kappen van volwassen bomen betekent dat deze geen CO2meer vastleggen.  In een bijlage ziet u wat dat voor gevolg heeft. De verbranding van een aanzienlijk deel van het organisch materiaal in biomassacentrales zorgt nog eens voor een extra uitstoot, zelfs meer dan met een gasgestookte centrale. Het Planbureau voor de Leefomgeving en WUR (2013) zegt in een studie naar de omschakeling van fossiele brandstof naar biomassa: “Hout dat wordt gekapt voor energieopwekking zorgt echter voor hogere CO2-uitstootten opzichte van de situatie waar de bomen zouden blijven staan. Zonder kap kunnen de bomen doorgroeien met CO2-opname tot gevolg. Daarnaast groeitnieuwe aanplant de eerste jaren veel minder snel In veel gevallen duurt het meer dan honderd jaarvoordat daadwerkelijk een vermindering van CO2 in de atmosfeer optreedt. Dit kan het bereiken van de CO2-doelen voor 2020 en 2050 eerder moeilijker maken!Dit jaar was een reportage van het tv-programma De Monitor te zien waaruit bleek dat – zonder dat er enige registratie of inventarisatie plaats vindt – door provincies massaal gekapt wordt. Misschien nog wel belangrijker is dat dit soort inconsequent gedrag van (semi-) overheden bijdraagt aan de groeiende onvrede in de samenleving met de overheid als geheel, die niet meer die vanzelfsprekende rol van hoeder van het algemeen belang op zich neemt maar haar eigen agenda volgt, gestuurd door krachten waar de burger geen zicht en geen invloed op heeft. 

Dat is een zorgelijke en ongewenste ontwikkeling. 

Het is natuurlijk aardig om de mening over bomen kappen nu bij de burgers neer te leggen,  maar zo werkt het niet. Het bestuur heeft de onderzoeks plicht, dient een integrale afweging te maken en dient proportionaliteit daarbij in ogenschouw te nemen. 

Zoals ook het vorige bestuur van uw provincie antwoordde aan de PVV, dat er ook andere maatregelen zijn om aanrijdingen met een boom te voorkomen, en dat omdat  bomen niet de weg op springen. Dat doen lantaarnpalen niet, en wegwijzers ook niet. Deze zijn ook in de berm gesitueerd.  Die worden toch ook niet verwijderd? 

Ik heb in een brief voor de stichting  de Woudreus, vorig jaar , die ik als bijlage toevoeg – ook andere  dodelijke ongevallen genoemd waar geen boom stond. 

Juist daar.

Want er is nog een belangrijker punt.

 Het beleid gaat namelijk helemaal niet wérken. Sterker nog, er zouden wel eens méér doden door kunnen vallen. 

Ik zal dat toelichten. Het is namelijk beleid dat  op drijfzand is  gebaseerd/

Er heeft ooit iemand bedacht dat obstakelvrije zones de verkeersveiligheid bevorderen. Dat is een verklaarbare aanname, wetenschappelijk gezien een hypothese. We snappen allemaal dat je geen aanrijding kunt krijgen met een boom die er niet meer staat. Maar verkeersgedrag is ook psychologie. 

Iedereen kent de reflex dat als je een tunnel in rijdt, je vaart mindert. En als je de tunnel uitrijdt, geef je weer gas. Een weg met bomen er dicht langs werkt als die tunnel. En andersom, een weg met brede kale bermen nodigt uit tot harder en roekelozer rijden. Het wachten is op andere ongelukken en misschien wel méér ongelukken.

Daar zijn aanwijzingen voor:

Zoals iemand ons schreef die de discussie op sociale media volgde en het grootste deel van het jaar in Hongarije woont: “Hier zijn sommige trajecten vrijgemaakt van bomen en andere stukken niet. Alleongelukken gebeuren op de stukken waar de bomen gekapt zijn”.


Of een andere reactie: “Mijn neefje liep langs een weg waar een automobilist de macht over het stuur kwijt raakte. Had er maar een boom gestaan, dan had mijn neefje nog geleefd.” Zelfs mensen (Maria Quist, journaliste) die hun kind verloren door een botsing tegen een boom, schreven in een reactie in de Volkskrant te vinden dat de bomen moeten blijven staan.

Bomen veroorzaken geen ongelukken, om met een Achterhoekse burgemeester te spreken.

 In 90% van de gevallen ontstaan ongelukken door verkeerd rijgedrag: te hoge snelheid, alcohol, smartphonegebruik, afleiding en het verslappen van de aandacht zoals bij polderwegen. 

Drijfzand

De hypothese van de veiliger obstakelvrije zones is tot nu toe een hypothese gebleken. Het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. 

Toch baseert de CROW er zijn zgn. richtlijnen op en gebruikt de ANWB het in haar EuroRAP rapport om de veiligheidsgraad van wegen te categoriseren. 

Beleid gebouwd op deze norm is beleid gebouwd op drijfzand en moet van tafel voor we zinvol kunnen praten over een nieuw beleid met respect voor bomen. 

Anders hebben wij bij elke provinciale weg die in de toekomst onder handen wordt genomen telkens weer dezelfde discussie.

We hebben de provincie er meermalen op gewezen dat het dogma van de veilige 4,5 tot 6 meter boomvrije berm geen wetenschappelijke basis heeft.

 Dat betekent dat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht op het bestuursorgaan (in casu de provincie) een eigen onderzoek plicht rust. Negeren hiervan kan aangemerkt worden als een vorm van onbehoorlijk bestuur. 

U kunt het nalezen in artikel 3:2 AwB.

Wij zijn niet de enigen die denken dat obstakelvrije bermen geen zinvolle basis van beleid zijn. 

 • Rijkswaterstaat heeft een voorspellingsmodel gemaakt van de effecten van verkeersaanpassingen op wegen. Hieruit blijkt dat aanpassen van wegen niet significant minder ongelukken geeft. De enige significante factor is aanpassen van het rijgedrag.
 •  En dat bereik je niet door bermen obstakelvrij te maken. 
 • Een ander onderzoek (SWOV-Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), waarbij 535 boomongevallen werden geanalyseerd, toont aan dat de ernst van boomongevallen niet afneemt bij het groter worden van de afstand tussen bomen en de wegrand. 
 • VVN : Er zou eerst gekeken moeten worden naar de oorzaken van dodelijke ongevallen voordat men gaat aanpassen. Bomen staan doodstil. Lantaarnpalen en andere bebording ook. En veel ongevallen zijn terug te voeren op het gedrag van de automobilist”
 • ANWB: Wij hebben géén pleidooi gehouden voor het kappen van bomen. Wel hebben wij, in het kader van ons recente onderzoek naar de verkeersveiligheid van provinciale wegen, wegbeheerders aanbevolen om te zorgen voor goede afscherming vanbomen en andere obstakels die dicht langs de wegen staan.” 

Wat wèl werkt, en wèl wetenschappelijk bewezen is, is snelheidsverlaging. U kunt op de website van de SWOV de formules vinden waarbij de uitkomsten met 95% nauwkeurigheid te voorspellen zijn: door de snelheid te verlagen van 80 naar 70 km/uur, daalt het aantal dodelijke ongevallen met 41 tot 50 procent (!). Als de wegen met bomen langs de N-wegen zo gevaarlijk zijn als de provincie beweert is er in de Wegenverkeerswet ook ruimte voor dit soort limieten.

Nieuwe aanplant

De worst die ons bij concrete projecten als de N319 in Gelderland, de kap van bomen Lhee Kraloo en andere kap van laanbomen wordt voorgehouden is een compensatieprogramma voor de bomenkap. Er komt vervangende aanplant en er zouden zelfs bomen verplaatst worden. 

Maar nieuwe aanplant – als die al plaatsvindt!- is de eerste vijftig jaar landschappelijk niet interessant, is  geen schuilplaats voor vleermuizen of vogels of insecten (in een flinke eik huizen ruim 400 soorten insecten!), contraproductief voor het klimaatbeleid, zorgt niet voor schaduw of verkoeling voor fietsers en wandelaars, (en tevens verkoeling van het asfalt dat minder snel slijt) bindt nauwelijks CO2, houdt geen water vast in droge tijden. 

Volgens de provincie Gelderland en Drenthe  kan de herplant zoals die bij  kap van laanbomen plaats vindt, bovendien gezien worden als het behoud van de cultuurhistorische laanstructuur.  Dat is een gotspe.

Bij cultuurhistorische waarden – en ik citeer de Monumentenwet – gaat het om sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Iets IS cultuurhistorie of is het NIET. Een nieuw aangeplant beukenrijtje dat op zijn best 75 jaar oud wordt, is geen vervanging voor wat ervoor moet wijken. En dat de rij met oude bomen niet helemaal compleet meer is, maakt de waarde eerder hoger dan lager. 

Wat meetelt bij onze kritische bejegening is onze waarneming dat de provincie niet zo veel met bomen op heeft. De beleidsplannen, die met hulp van externe bureaus zijn gemaakt, zien er gelikt uit. 

Maar de praktijk is anders., gelet op het verlies van bijna 5% van de bomen/bomenoppervlakte  in Drenthe tijdens de vorige bestuursperiode.

Met deze publicatie  van juni 2019 zijn we bevreesd dat  de discussie  opnieuw de verkeerde kant op gaat.  Het is goed dat Gelderland de bomenkap inmiddels heeft afgeblazen en inziet dat boomlanen een kostbaar erfgoed zijn.

 Nu Drenthe nog.

Tot slot: Ons grote verwijt was tot nu toe de koppigheid van de provincies. 

Minister Van Nieuwenhuijzen heeft vorig jaar nog gezegd bij het aanbieden van de ruim 46.000 handtekeningen onder de petitie

 ‘Bomen langs N-wegen moeten blijven’:

“Het laatste wat zou moeten gebeuren is dat bomen op grote schaal moeten verdwijnen.” 

Ook Veilig Verkeer Nederland vindt dat. 

Zelfs de ANWB is niet voor rigoureus kappen van bomen. 

Veel provinciewegen ontlenen aan de bomen juist hun charme,” zegt een woordvoerder

Maar in de provincie besturen de verkeersmensen het schip lijkt het: alle bomen langs de rijbaan moeten weg. Dat is ook voortdurend het onwrikbare vertrekpunt bij inspraakavonden.  

We zijn bevreesd dat deze publicatie waarin de burgers om een mening wordt gevraagd over bomen in Drenthe opnieuw een poging is om de prachtige cultuurhistorie en grote waarde in biodiversiteit die oude laanbomen bieden een kopje kleiner te maken.

Ik hoop van harte dat onze nieuwe bestuurders prudent omgaan met de laanbomen:  het vorige College  schreef dat het  van plan was voorzichtig te zijn met het groen; maar toch verdween er, als gezegd, bij deze coalitie 4,5%  van de bomen: een publicatie als deze klinkt heel sympathiek maar legt de verantwoording op de verkeerde schouders. Het blijft ook doorhameren op een route die volgens de Minister verlaten zou zijn.

Bomen staan niet in de weg, ze springen de weg niet op. Het ligt meer in de rede om snelheid te matigen, verkeersonveilig gedrag moeilijk te maken door inrichting van de wegen – en te handhaven  daarop, kruisingen te beveiligen door rotondes,  benevens ook op toezien  bijvoorbeeld gebruik  van smartphone e.d.  –  wat ook wetenschappelijk wordt bevestigd. 

Er zijn ook van vangrails.. Dan wel andere  elementen die bomen beschermen en verkeer weren. Het kost wat meer, maar dat zijn wij verschuldigd aan laanbomen die een cultuurhistorische  waarde hebben en biodiversiteit bieden, CO2 “vangen”, water vasthouden, verkoelen. lucht zuiveren, en talloze dieren onderdak bieden en het landschap structuur geven etc. etc. .En last  but not least, bitter nodig zijn in onze afspraken inzake de Klimaatdoelstelllingen.

Zie hiervoor o.a. de recente publicatie in de Volkskrant waarin  opnieuw wordt uitgevonden welke betekenis bomen  alleen al hebben voor het klimaat:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-herstel-van-bossen-is-in-theorie-genoeg-om-opwarming-van-de-aarde-te-keren~bfc9d008/

Kleine bomen als herplant is geen een op een ruil. Over 80 jaar misschien gaan ze een waarde vertegenwoordigen die de huidige laanbomen hebben, maar dan zijn de aanwezige’ inwoners’ al vertrokken en kan intussen de aanplant niet tippen aan de huidige biodiversiteit.

Bovendien vermeerdert de kap van bomen eerder de kans op dodelijke ongelukken zoals wetenschappelijk vaststaat. Ook al bolt het wegdek soms op. Welnu, als je de snelheid aanpast is er al veel spanning uit de lucht.  Wij pleitten eerder voor boombeschermers omdat steeds  de bomen  beschadigd worden doordat men een stuk schors eraf rijdt bij passeren of tegemoetkomen- en daarmee grote schade berokkent aanbomen; wat makkelijk voorkomen kan worden door goed beheer en een betere weginrichting.

Het antwoord op uw vraag: “staan bomen in de weg?” moet dan ook met klem ontkennend worden beantwoord! 

Ze moeten  daarentegen worden bewaard en gekoesterd.  Laat ons een voorbeeld aan Engeland nemen: daar worden de wegen echt niet verbreed, als er heggen of bomen aan de zijkant staan. Daar past men zijn snelheid aan. Men heeft respect voor het groen. Daar hebben bomen en bossen nog een kans oud te worden. Daarin ligt een grote verantwoordelijkheid voor de overheid.

Bomenkap langs de provinciale wegen is onnodig.  Maatwerk voor problemen  is echter wel noodzakelijk. Denk aan een slimmere weginrichting, passend bij de beoogde wegsnelheid op een bepaald wegvak, en wellicht de kap van enkele bomen op risicovolle plekken -alleenals er echt niets anders voorhanden is, zijn betere oplossingen.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting De Woudreus,

M.J.J.Vodegel-Versteeg, secretaris

Bijlagen: 

In 2017 meer verkeerdoden met de fiets dan in de auto

Aan GS 12 mei 2018, brief van Stichting De Woudreus

PS 031018A3 Beantwoording vragen dienaangaande aan PVV

Statline: Overledenen, doden als gevolg van verkeersongeval per provincie

Statline: Overledenen, doden door verkeersongeval, wijze van deelname

Foto: verschil CO2 compensatie gekapte boom en volwassen boom.


[1]

https://ecopedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdfs/692.pdf


Juni 2019

LUCHTZUIVERING DOOR BOMEN EN PLANTEN

Een samenwerkend onderzoek van wetenschappers  van de universiteit Antwerpen, de Sierteelt Technopool en de Vlaamse Milieuteelt, operationeel  onder de naam Green-Air probeerde alle wetenschappelijke kennis over het luchtzuiverend effect van bomen en planten te verzamelen.

Dat bomen, heggen en groene wanden en daken fungeren als filter en fijnstof afvangen is  bekend. Een en ander is wel afhankelijk van  de locatie. Bomen met grote kruin zijn niet aan te raden in een smalle straat omdat zij daardoor de ventilatie blokkeren, waardoor luchtverontreinigende  stoffen niet kunnen verdwijnen/.

Een aantal punten:

Hoe hoger de concentratie schadelijke stoffen , hoe sneller de  afbraak vise versa,

Hoe meer licht hoe meer afbraak;

Hoe groter de luchtverplaatsing hoe sneller de zuivering;

Hoe hoger de dichtheid van huidmondjes en hoe meer relief op het blad, hoe beter de zuivering.

Wat het afvangen van fijnstof betreft, zijn naaldbomen over het algemeen een betere keuze dan loofbomen. Dat heeft u op deze website al eerder aangetroffen. Ook blad- karakteristieken hebben effect: zouten, ionen op het bladoppervlak,  aanwezigheid van haren en de complexiteit van bladvorm hebben invloed.

Windstroming blijkt de belangrijkste factor.

In de top tien beste fijnstoffilters staan:

Vlinderstruik ( Buddleja davidii)

Gelderse roos,(viburnum opulus)

Haagbeuk,( carpinus betulus)

Steeneik (quercus ilex)

Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana)

Japanse bottelroos ( rosa rugosa)

Meelbes( sorbus aria)

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum

Douglasspar ( Pseudotsuga mensiesii) – ( wee  U exotenhaters!!!)

Veldesdoorn ( acer campestre)

Verkoelende werking van groen

Groen heeft  tevens absoluut invloed op te temperatuur naast het feit dat groen water vasthoudt en de biodiversiteit ondersteunt.

 Het is daarom opmerkelijk dat er twee landen zijn die dit zeer ter harte hebben genomen:

Daarbij past voor wat betreft China de voorzichtige opmerking dat de aanvankelijke keuze voor slechts een tot 3 species  in het Grain for Green Program minder voedsel biedt aan vogels dan de landbouwgewassen, dus minder species een habitat kan bieden, en eerder een groene woestijn is dan een gevarieerd landschap. Het moet dus beter voor de biodiversiteit.

Nederland doet het  radicaal anders, zie:

Overig nieuws:

Duurzame biomassa

Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven hoeveel duurzame biomassa er nu en in de toekomst beschikbaar is, dit wordt in het kader van het uitwerken van het duurzaamheidskader door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nader onderzocht. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op vragen vanuit de Tweede kamer. 

Wat er duurzaam is aan biomassa is niet helder.

Beantwoord

Groen is te kostbaar om in de ovens te belanden.het duurzaamheidsprincipe vraagt wel van ons dat volgende generaties ook over dergelijke kwaliteiten kunnen beschikken en dat we dus veel meer oppervlakte in alle stadia van bosontwikkeling moeten hebben om dat te kunnen garanderen, ook pioniersstadia. Voor toekomstige niches heb je nu veel jong bos nodig.  Geen omvorming van bossen meer, want alle stadia zijn van belang.

Als we dan ook de koolstofopslag willen behouden ( verbeteren dus) is uitbreiding van bossen , wegbeplantingen en singels dringend aan de orde. Meer rottend hout betekent minder opslag van koolstof. Klimaat en biodiversiteit vergen identieke inspanningen op het terrein van bosuitbreiding….heel veel meer bos.

Het bossenbeleid van provincies en terreinbeheerders is  dus  ‘voor verbetering’ vatbaar. Het gaat niet om een paar boompjes..

Natura 2000 ‘doelen’

 Nederland heeft zich wat op de hals gehaald met wensnatuur,waarop de  Nederlandse natura 2000 is gebaseerd bij de  nationale aanwijzing in 2006. ( de zogenaamde landelijke doelen).

In drie zeer uitgebreide rapporten van voormalig Alterra,  thans Wageningen University, wordt een en ander uit de doeken gedaan. Minister Schouten bericht de Kamer dat  er nog onvoldoende zicht is op de resultaten van de inzet van landelijke doelen. Uit een verkennende studie in afwachting van de daadwerkelijke evaluatie van het Natura 2000-doelen blijkt dat de uitwerking en resultaten nog niet zodanig zijn dat een echte beleidsevaluatie mogelijk is, onder andere omdat de beheerplannen nog niet lang genoeg in werking zijn om zichtbare effecten te sorteren. De inzet van de actualisatie is om de landelijke gunstige staat van instandhouding van de habitattypen en soorten efficiënter en effectieverte kunnen bereiken. Een advies hierover wordt dit najaar naar de Tweede Kamer verzonden. Daarna wordt gekeken of en hoe de oplossingen doorgevoerd kunnen worden in de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. De adviezen uit deze rapporten zullen in dit traject meegenomen worden. 

Zie voor meer informatie de rapporten Advies over de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen, Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden en Advies over correcties en bijstelling van Natura 2000-doelen op de site van het ministerie van LNV. 

Dan is het toch extra merkwaardig dat er in dit voorjaar nog vele habitattypen zijn toegevoegd en weer verwijderd aan de aanwijzingsbesluiten van zeer vele Natura 2000 gebieden./

Opmerkingen.

Wat in deze rapporten ook nog   niet staat vermeld dat de PAS is afgeschoten door de Raad van State, dus alle beheerplannen moeten opnieuw worden bekeken. Want de beheerplannen en PAS  worden in een adem genoemd. Immers toen was bij insiders  genoegzaam  bekend dat met de landelijke doelen die bovenop de gebiedsaanwijzingen van Europa in 2004 zijn gelegd,  de economie stil kwam te liggen omdat stikstof gevoelige habitats het adagium werden………immers EHS is natuurontwikkeling,wil “natuur”, die gevoelig is voor stikstof,  is gebaseerd op beleid en heeft geen criteria.  Het ontwikkelen van deze EHSnatuur heeft talloze echt kwalificerende  soorten en soorten van habitats de kop gekost.  Talloze bedrijven werden onteigend  voor wensnatuur- 2600 ha per jaar-  die de natuurbeheerders mochten hebben om er natuur van te maken.  In de goede jaren ving Natuurmonumenten daarvoor 70 miljoen per jaar. Bestaande natuur werd vernietigd ten koste van wensnatuur: denkt u maar aan wat er aan bos was in het Dwingelderveld , Holtingerveld en Drents-Friese Wold en wat nog rest. En hoezeer de soort- en habitatbescherming die de Vogel-en Hbaitrichtlijn voorschrijft,  een farce blijkt.

Door dit geknoei is het  eind van deze klucht nog niet in zicht.

Op de rapporten zelf  is veel aan te merken, maar dat houdt u nog te goed. 

JUNI 2019

Nieuws

GEBAKKEN LUCHT wordt KLIMAATWET

In ongekende snelheid heeft de Eerste Kamer, de klimaatwet erdoorheen gejakkerd.  Er is geen kostenplaatje  bij, geld speelt  kennelijk geen rol. En dit nog enkele weken voordat de senatoren  moeten plaatsmaken voor de nieuwe kandidaten Want zoals bij de kapitaalvernietiging van oorlog, zo werkt ’t ook met de Klimaatwet, de ‘strijd tegen klimaatverandering’/gebakken lucht/het CO2-spook. 

.Hierin staat dat de uitstoot van broeikasgassen moet zijn gereduceerd in 2050 met 95% t.o.v 1990. Naast dit bindende akkoord zijn er streefdoelen. De wet heeft geen concrete maatregelen maar verplicht de overheid klimaatbeleid te maken en erover te rapporteren.

Het ontwerp klimaatakkoord is het pakket maatregelen dat ertoe moet leiden dat Nederland in 2030 minimaal 49 % minder broeikasgassen uitstoot dan 1990. Met deze zeer concrete maatregelen krijgt d e burger te maken. 

. Dit is overigens een voortzetting van de ENERGIEAKKOORD uit 2013 , waar 40 organisaties, ook de ANWB!- jubelend hun handtekening onder zetten. Dat heeft al gevolgen tot 2030 en is ook op gebakken lucht gebaseerd. Wat dus nog moet volgen is het Klimaatakkoord.

HEKSENJACHT gebaseerd op DRIJFZAND

Wat de EERSTE Kamer als belangrijke Chambre de reflexion had moeten weten en vooral  toepassen is de in januari gepubliceerde verklaring van het  IPPC.

Want wat staat erin:

……..“ALONE”……….:nu eindelijk doorbraak CO2 :

 Het IPCC publiceerde in januari 2019 een ‘Summary for Policymakers’ (SFP), een mededeling over de grote beleidsprincipes voor de betrokken regeringen. Deze mededeling bevatte naast de gewone grootspraak, ook een beetje mysterieus punt A.2. op pagina 7, dat stelde dat

 ‘anthropogenic emissions alone are unlikely to cause global warming’. 

IPCC heeft bij eerdere gelegenheden wel aangegeven dat andere factoren (niet alleen de straling van de zon) ook een rol spelen bij de opwarming (schommelingen in klimaat), maar dat die moeilijk te concretiseren zijn.

Ondertussen schijnt het zo te zijn dat de onderhavige tekst zo gelezen dient te worden dat CO2 niet voor 1,5 gr. C verwarming kan zorgdragen, maar hooguit voor 0,5 gr.

De andere factoren mogelijk voor de rest.

Conclusie: CO2 is bananenschil

Dus met dit nieuwste standpunt hadden de dames en heren senatoren de hele Klimaatwet on hold moeten zetten………..zo simpel is dat.

Nu  is  de kans zeer  groot dat de draconische maatregelen op onder andere energiegebied , gebaseerd op de CO2 –dwaalleer – met fatale gevolgen voor industrie instituties en huishoudens – onnodig zijn en 1000 miljard  over de balk smijten.: Geld dat je niet aan de zorg of onderwijs kunt besteden, Paul Rosenmuller. Destructie  die 1000 miljard kost. En schrijnende armoede tot gevolg zal hebben/

De aarde warmt niet op, zij koelt af.

Wat  hebben we toch een een geweldig partijkartel, om met het FvD te spreken.

Ander nieuws.

Dat was ook velerlei: een greep hieruit:

De Raad van State keurt de PAS af, want dat is geen  equivalent van een passende beoordeling vooraf. Dat klopt. 

Nee, dat passend beoordelen  deed Nederland toch nooit.  Ook niet met de natuurontwikkeling en de kap in natuurgebieden, en zelfs niet met ontgronding,  want dat past allemaal in het EHS beleid, weet u nog- 

Ze noemen het Natura 2000 maar wij weten wel beter.

 Wat  toch  bevreemding wekt is dat de Raad van State het model Aerius een  wetenschappelijk iets noemt. Dat kan niet.  Wat ons ook altijd heeft bevreemd, als we het nou toch over ammoniak uitstoot en daardoor stikstof te veel hebben,  is,  dat de koeien in de natuurgebieden kennelijk  GEEN ammoniak zouden uitstoten. Die vallen nog steeds buiten beoordeling terwijl ze IN de natuurgebieden scheten laten…….excusez……..zou dat dan geen methaan in de lucht schieten?

Over bomenkap voor biomassa is nog niet het laatste woord gezegd. De bomenstichtingen gezamenlijk hebben nog niet de moed verloren.

Minister Schouten  wil een bossenstrategie  opzetten in samenwerking met degenen die het kwaad hebben aangericht, tezamen met d e provincies. Heel benieuwd waar die  herplant van die tienduizenden hectaren dan geplant moet worden  tussen de windmolens en zonnepanelen. En uiteraard moet het  op he t land van een ander,  in plaats van daar waar het hoort, namelijk in de natuurgebieden.  De bossen zijn daar gekapt voor de biomassa en niet voor de biodiversiteit, zoals de Minister met droge ogen durft te beweren.

 Leest u hierover de  update van de publicaties.

Houtkap en biomassa in de media

versie 9, 28 mei 2019

(N.B. er zijn geen artikelen meegenomen over alle acties en petities tegen bomenkap en biomassacentrales  – dit is ondoenlijk)

Nieuwsblad De Kaap (regionale abonneekrant Utrechtse Heuvelrug):

(Aanleiding voor start petitie https://beternatuurbeleid.petities.nl)

·      Kritiek op Staatsbosbeheer leidt tot kamervragen en landelijke petitie door Edith Hazelzet, 12 februari 2019:
https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/kritiek-op-staatsbosbeheer-leidt-tot-kamervragen-en-landelijke-petitie-549957

·      Regiobosbeheer onder de loep door Edith Hazelzet,29 maart 2019:

https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/regiobosbeheer-onder-de-loep-571394

De Monitor:

·      Bos weghalen voor heide of stuifzand is de omgekeerde wereld’ door Anne Mae van Tilburg,7 maart 2019

            https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/bos-weghalen-voor-heide-of-stuifzand-is-de-         omgekeerde-wereld

·      We moeten creatiever over het planten van bomen gaan denken’door Anne Mae van Tilburg, 21 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/we-moeten-creatiever-over-het-planten-van-bomen-gaan-denken

·      Kappen voor andere natuur: ‘Ik zag de biodiversiteit wegkwijnen’door Anne Mae van Tilburg,23 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/kappen-voor-andere-natuur-ik-zag-de-biodiversiteit-wegkwijnen

·      Het bos valt uit elkaardoor Anne Mae van Tilburg, 26 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/het-bos-valt-uit-elkaar

·      Staatsbosbeheer: Achteraf hebben we soms te makkelijk gekapt, door Anne Mae van Tilburg,29 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/staatsbosbeheer-achteraf-hebben-we-soms-te-makkelijk-gekapt

·      Trend van ontbossing zet door in Nederlanddoor Anne Mae van Tilburg, 6 mei 2019:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/trend-van-ontbossing-zet-door-in-nederland?

·      Feit of fictie? ‘Nederlandse bomen verdwijnen massaal in biomassacentrales’door Anne Mae van Tilburg, 30 maart 2019:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/trend-van-ontbossing-zet-door-in-nederland?NRC Handelsblad:

·      Biomassa stoken is een ramp voor het klimaat, brandbrief door hoogleraren Martijn Katan, Ben Feringa, Louise Vet e.v.a.:https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/16/biomassa-stoken-is-een-ramp-voor-het-klimaat-a2755398

·      Natte bosbodem legt veel koolstof vast – Door opwarming van de aarde zouden vochtige bossen kunnen uitdrogen en meer CO2 gaan uitstoten, door Gemma Venhuizen, 26 november 2018:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/26/natte-bosbodem-legt-veel-koolstof-vast-a2756561

·      Het bos is vogelvrij – opiniestuk door Rudy Rabbinge (hoogleraar WUR) en Jaap Kuper (oud-rentmeester Kroondomeinen), 1 maart 2019:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/het-bos-is-vogelvrij-a3861875

 • Greta heeft gelijk– column door hoogleraar Martijn Katan, 15 maart 2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/15/greta-heeft-gelijk-a3953423

·      Biljoen bomen doen tien jaar uitstoot teniet, 10 april 2019:

            https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/10/nrc-checkt-biljoen-bomen-doen-tien-jaar-uitstoot-            teniet-a3956340#/handelsblad/2019/04/10/#104

 • Stop de moord op ons bos– opiniestuk door Maria Quist (ex-SBB, ex-Natuurmonumenten, ex werkgroep roofvogels),10 april 2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/10/stop-de-moord-op-ons-bos-a3956483/appview

·      Natuurbehoud kan zijn: minder bos door Harrie Hekhuis (SBB), 12 april 2019:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/12/natuurbehoud-kan-zijn-minder-bos-a3956764/appview?fbclid=IwAR1ZHbIRHVdXKoK832cEm95TmtJrg-TiWtBGgBmcnFb48gLB6nDvnLz81l

·      Stop de houtkap en verrommeling van het bos– opiniestuk door Gerbrand Rustenburg, 19 april 2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/stop-de-houtkap-en-verrommeling-van-het-bos-a3957583

·     Een ‘gaatje in het bos’ en de grove den keert terug, 25 april 2019: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/een-gaatje-in-het-bos-en-de-grove-den-keert-terug-a3958077Algemeen Dagblad:

·      PvdD stelt vragen over ontbossing in de Provincie Utrechtdoor Marco Gerling, 6 februari 2019:

            https://www.ad.nl/utrecht/pvdd-stelt-vragen-over-ontbossing-in-provincie-    utrecht~a6c07b28/

·      Debat over gezonde bomenkap geeft demonstranten paleisplein weer hoopdoor Albert Kok,10 april 2019:
https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-hoop~aebc6922/

·      Noodkreet natuurorganisaties stop met kaalkap bossen in Nederland door Annemieke van Dongen, 12 april 2019:

https://www.ad.nl/binnenland/noodkreet-natuurorganisaties-stop-met-kaalkap-bossen-in-nederland~a712f8cd/

·      Kabinet gaat ontbossing aanpakken door Edwin van der Aa, 17 april 2019:

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-gaat-ontbossing-aanpakken~a86aaa3a/


TROUW:

·      Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool, Emiel Woutersen, Daphné Dupont-Nivet en Frank Straver, 22 november 2017:
https://www.trouw.nl/groen/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool-~a8d089d1/15% meer vervuilend dan steenkool; 95% meer dan gas.

·      Benut de natuur bij bosbeheer en we krijgen gratis meer CO2-opslag doorRudy Rabbinge en Jaap Kuper, 16 augustus 2018:
https://www.trouw.nl/opinie/benut-de-natuur-bij-bosbeheer-en-we-krijgen-gratis-meer-co2-opslag~a9a98158/

·      Waar blijft al die nieuwe natuur die de provincies ons hebben beloofd? vragen Marc van den Tweel en Frits van Bruggen zich af, 11 februari 2019:https://www.trouw.nl/groen/waar-blijft-al-die-nieuwe-natuur-die-de-provincies-ons-hebben-beloofd-~a7e085fa/

·      Inzetten op klimaatadaptatie kan meer draagvlak opleveren dan CO2-uitstootbeperkende maatregelen door Alexander Ploeg, 25 maart 2019:
https://www.trouw.nl/opinie/inzetten-op-klimaatadaptatie-kan-meer-draagvlak-opleveren-dan-co2-uitstootbeperkende-maatregelen~a1c0e18c/

·      Schoffelen, omspitten, verkavelen: bomen krijgen in Nederland geen kans om oud te worden door Joop Bouma, 4 april 2019:
https://www.trouw.nl/groen/schoffelen-omspitten-verkavelen-bomen-krijgen-in-nederland-geen-kans-om-oud-te-worden~a0d343cb/

·      Shell subsidieert Staatsbosbeheer bij herplanten essen, 8 april 2019:

https://www.trouw.nl/groen/shell-subsidieert-staatsbosbeheer-bij-herplanten-essen~aaa3a0b8/

·      Is het verstandig van Staatsbosbeheer om een deal te sluiten met Shell? door redactie Trouw, 10 april 2019:
https://www.trouw.nl/opinie/is-het-verstandig-van-staatsbosbeheer-om-een-deal-te-sluiten-met-shell-~a9ec6f5f/

·      Meer dan zestig milieuclubs eisen dat Staatsbosbeheer nu echt stopt met bomen kappendoor Frank Staver,12 april 2019:
https://www.trouw.nl/groen/meer-dan-zestig-milieuclubs-eisen-dat-staatsbosbeheer-nu-echt-%20stopt-met-bomen-kappen-~abd02f87/

·      Diemen krijgt de grootste houtoven, door Sybilla Claus, 15 april 2019:
https://www.trouw.nl/groen/de-gemeente-diemen-wil-geen-grote-duurzame-biomassacentrale-toch-komt-ie-er~a162a172/

·      Niet schoon toch labeltje duurzaam, door Frank Straver, 15 april 2019: Analyse – mega-houtketels ‘groen’ noemen: lokaal slikken politici en burgers dat niet. Toch is dit zo afgesproken. Waarom?
???

 • Al dat gezaag leidt nooit tot echt natuurlijk bos, column door ecoloog Patrick Jansen, 24 mei 2019: https://www.trouw.nl/groen/al-dat-gezaag-leidt-nooit-tot-echt-natuurlijk-bos~a9b27d25/De Volkskrant
:

·      Ontbost NL inderdaad even snel als het Amazonegebied?door Tomas van Dijk, 29 september 2017:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ontbost-nederland-inderdaad-even-snel-als-het-amazonegebied-~b740b6f6/

·      Staatsbosbeheer vernielt onze bossen. Interview met Frits van Beusekom en Jaap Kuper door Mac van Dinther, 11 februari 2019: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatsbosbeheer-vernielt-onze-bossen-vindt-een-oud-directeur-ze-maken-mooie-bossen-lelijk-~b732abbf/

·      Bomen kappen voor het Klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werkendoor Silke Spierings,12 maart 2019: https://www.volkskrant.nl/economie/bomen-kappen-voor-het-klimaatakkoord-hoe-het-gebruik-van-biomassa-ook-averechts-kan-werken~b9958c8d/

·      Bomen kappen gaat het klimaat niet redden– opiniestuk door RenéDijkgraaf, 17 maart 2019:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bomen-kappen-gaat-het-klimaat-niet-redden~b0de15b8/

·      Daarom dank ik Wodan dat ik in een van de mooiste beschermde natuurgebieden van Europa woondoor Arthur van Amerongen, 25 maart 2019:

https://www.volkskrant.nl/mensen/daarom-dank-ik-wodan-dat-ik-in-een-van-de-mooiste-beschermde-natuurgebieden-van-europa-woon~bc56acbb/

·      Ecologen laat die bomen staan! door Teun van de Keuken, 31 maart 2019:

https://twitter.com/intent/tweet/complete?text=Ecologen%2C%20laat%20die%20bomen%20staan%21&url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fts-bdf2be35&via=volkskrant&latest_status_id=1112635886821408768

·      Eenzame boomstronk tekent oorlog om het bos door Mac van Dinther, 8 april 2019:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenzame-boomstronk-tekent-oorlog-om-het-bos~b4184f63/

·      Natuurorganisaties: stop met kaalkap van bossendoor Mac van Dinther, 12 april 2019:

             https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/natuurorganisaties-stop-met-de-kaalkap-             van- bossen~b3575c8c6/

·      De compensatieboom van Shell: CO2-redder of een susser voor het geweten?door Gerard Reijn, 12 april 2019:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-compensatieboom-van-shell-co2-redder-of-een-susser-voor-het-geweten~b3d5ec9f/

 • Wie heeft er plezier van kale bossen?door Mac van Dinther, 13 april 2019

·      De nieuwste cijfers: Hoeveel bomen moeten we planten? door Bart Mijnster en Mickey Steijaert, 13 april 2019:
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/#/hoeveel-bomen-moeten-we-planten

·      Wordt Nederlands bos gekapt voor Belgische houtpellets?Door Silke Spierings,  22 april 2019:
https://www.volkskrant.nl/economie/wordt-nederlands-bos-gekapt-voor-belgische-houtpellets~ba30259d/

·      Aanpak klimaatbeleid kan bij het brandhoutopinie door Louise Vet en Klaas van Egmond,  6 mei 2019:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/aanpak-klimaatbeleid-kan-bij-het-brandhout~badbe709/

·      Vereniging Natuurmonumenten maakt zichzelf belachelijkOpinie door Maria Quist, 27 april 2019:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vereniging-natuurmonumenten-maakt-zichzelf-belachelijk~b2472349/NOS:

 • Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?, 28 april 2019:https://nos.nl/artikel/2282433-steeds-meer-biomassacentrales-goed-of-slecht-voor-het-klimaat.html

Reformatorisch Dagblad: 

·      Gehakketak over bomenkap door Staatsbosbeheerdoor Johannes Visscher, 6 februari 2019:
https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/gehakketak-over-bomenkap-door-staatsbosbeheer-1.1545663

·      Kapt Staatsbosbeheer te rigoureus bomen?, 6 februari 2019:Twee medewerkers van de organisatie geven uitleg in de bossen bij Leersum:
https://www.youtube.com/watch?v=dbWNBgJ6vMc&feature=youtu.be

·      Op de bres voor de boomdoor Johannes Visscher (interview met Jaap Cannegieter, Bomenstichting Achterhoek), 8 april 2019:

https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/op-de-bres-voor-de-boom-1.1559781

Telegraaf:

·      Meer bomen voor het klimaat, 1 april 2019:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3374079/meer-bomen-voor-het-klimaat

·      Vijf miljoen bomen erbij; hoe goed is dat?,10 april 2019:     https://www.telegraaf.nl/partnercontent/3418734/vijf-miljoen-bomen-erbij-hoe-goed-is-dat

·      Een nieuw soort volksverzet: de strijd tegen de bomenkap,11 april 2019:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3428038/een-nieuw-soort-volksverzet-de-strijd-tegen-de-bomenkap?utm_source=email&utm_medium=referral&utm_campaign=mailto

·     Bossen geofferd als biobrandstof’ingezonden brief, 13 april 2019: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3436922/bossen-geofferd-als-biobrandstof?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed

·      Uitslag stelling: Shell-plan wekt wrevel op – Meerderheid deelnemers overweegt boycot oliereusdoor René van Zwieten, 12 april 2019:
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3431602/uitslag-stelling-shell-plan-wekt-wrevel-op

·     Uitslag stelling: Onvrede over ontbossing – Deelnemers hekelen natuurbeleid van Staatsbosbeheer, 24 april 2019:
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3484529/uitslag-stelling-onvrede-over-ontbossing

Het Financieële Dagblad:

 • Biomassa bijstoken voor de energietransitie is contraproductief, 28 april 2019: https://fd.nl/opinie/1298670/biomassa-bijstoken-voor-de-energietransitie-is-contraproductief


RTL Nieuws:

Follow The Money:

De Gelderlander:

·      Mark Bosch is de bomenman van Arnhem,1 maart 2019:

                  https://www.gelderlander.nl/arnhem/mark-bosch-is-de-bomenman-van-arnhem-bomen-              zijn-van-levensbelang~a36e4b1c/

·      Zonde van ons bos, door Thed Maas, 20 maart 2019:

https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/sociaal-groesbeek-over-houtkap-door-staatsbosbeheer-zonde-van-ons-bos~a4495d9c/

·      Tijd van grootschalige bomenkap in de Achterhoek is voorbijdoor Sander Zurhake,6 april 2019:

https://www.gelderlander.nl/berkelland/tijd-van-grootschalige-bomenkap-in-de-achterhoek-is-voorbij~aa6af4c9/

·      Noodkreet natuurorganisaties: stop met kaalkap bossen in Nederlanddoor Annemieke van Dongen, 12 april 2019:

https://www.gelderlander.nl/binnenland/noodkreet-natuurorganisaties-stop-met-kaalkap-bossen-in-nederland~a712f8cd/

·      Op de Veluwe worden nog steeds bomen gekapt: ‘Dit kan gewoon niet’door Niek Opten, 15 april 2019: 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/op-de-veluwe-worden-nog-steeds-bomen-gekapt-dit- kan-gewoon-niet~ac9020f5/

·      Provincie: onderzoek naar minder bomen kappendoor Leo van Raaij, 16 april 2019:https://www.tubantia.nl/regio/provincie-onderzoek-naar-minder-bomen-kappen~a644f7bd/

·      Biomassacentrale in Arnhem: 76 miljoen euro subsidiedoor Eric van der Vegt, 11 mei 2019:https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/biomassacentrale-in-arnhem-76-miljoen-euro-subsidie~af8eaaa1/

(derde centrale die SBB gaat beleveren!)

·      Actie tegen opening ‘centrale van 76 miljoen’ voor biomassa in Arnhem, 16 mei 2019:https://www.gelderlander.nl/arnhem/actie-tegen-opening-centrale-van-76-miljoen-voor-biomassa-in-arnhem~a4467b7a/

·      Provincie onderzoekt nut massale bomenkap in Gelderlanddoor Sjors Moolenaar, 22 mei 2019:https://www.gelderlander.nl/arnhem/provincie-onderzoekt-nut-massale-bomenkap-in-gelderland~a96f78ac/

De Stentor:

 • Voortschrijdend inzicht bij Staatsbosbeheer Achterhoek: kaalkap in bossen onverantwoord,5 april 2019:

https://www.destentor.nl/achterhoek/voortschrijdend-inzicht-bij-staatsbosbeheer-

                  achterhoek-kaalkap-in-bossen-onverantwoord~ad6c9a86/

·      Protest tegen massale kap CO2 vreters in Ruurlo,12 april 2019:

                  https://www.destentor.nl/berkelland/protest-tegen-massale-kap-co2-vreters-in-              ruurlo~a0221182/

·      Hoogleraar: Bomenkap is niet oorzaak van het verdwijnen van bos, maar de Natuurwet,door Sander Zurhake en Stefan Keukenkamp, april 2019:

            https://www.destentor.nl/veluwe/hoogleraar-bomenkap-is-niet-oorzaak-van-het-   verdwijnen-van-bos-maar-de-natuurwet~aa43400c/RTV Utrecht:

·      Staatsbosbeheer pleegt roofbouw op Utrechte Heuvelrug, 2 februari 2019:https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1878418/staatsbosbeheer-pleegt-roofbouw-op-utrechtse-heuvelrug.html

 • Kritiek op Staatsbosbeheer leidt tot Kamervragen en een petitie,14 februari 2019:https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1879677/


NU.nl:

 • Het bos wordt gekapt, maar provincies kunnen die trend keren,13 maart 2019:

https://www.nu.nl/provinciale-statenverkiezingen-2019/5785746/het-bos-wordt-gekapt-maar-provincies-kunnen-die-trend-keren.html

 • Natuurorganisaties pleiten voor einde van kaalkap in bossen, 12 april 2019:

https://www.nu.nl/binnenland/5839929/natuurorganisaties-pleiten-voor-einde-van-kaalkap-in-bossen.html?redirect=1

De Veluwenaar:

·      Kapwoede van natuur(beschermings)organisaties! 2 maart 2019:

            https://www.de-veluwenaar.nl/2019/03/02/kapwoede-van-          natuurbeschermingsorganisaties/

Leeuwarder Courant: 

·      Natuurclubs boos om bomenkap Staatsbosbeheer,19 februari 2019:

                  https://www.lc.nl/friesland/Natuurclubs-boos-om-bomenkap-Staatsbosbeheer-                 24193044.html

Dagblad van het Noorden: 

·      ‘De treurnis van de ‘topnatuur’,19 februari 2019:

                  https://www.lc.nl/friesland/Natuurclubs-boos-om-bomenkap-Staatsbosbeheer-                 24193044.html

Brabants Dagblad: 

·      Het moet wennen: Shell gaat bomen planten,13 april 2019:

https://www.bd.nl/opinie/het-moet-wennen-shell-gaat-bomen-planten~a9c87c45/

Omroep Gelderland:

·      Sociaal Groesbeek: college moet kaalslag door Staatsbosbeheer stoppen,  24 maart 2019:

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/amp/2403078/Sociaal-Groesbeek-college-moet-kaalslag-door-Staatsbosbeheer-stoppen?__twitter_impression=true

Omroep West:

 • Bomen verdwijnen vanwege verhuizing Tweede Kamer, 7 december 2018:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3734333/Bomen-verdwijnen-vanwege-verhuizing-Tweede-Kamer

HP De Tijd:

·      Ophef om Diemense biocentrale: vijf vragen over biomassadoor Jeroen Konings, 18 april2019:
https://www.hpdetijd.nl/2019-04-18/ophef-over-diemense-biocentrale-vijf-vragen-over-biomassa/

·     Pleidooi tegen biomassa: Bomen moeten we knuffelen, opinie door Jan Smit, 8 mei 2019:
https://www.hpdetijd.nl/2019-05-08/bomen-moeten-we-knuffelen/

Het Parool:

·      ‘Hoge subsidies maken bouw biomassacentrales te aantrekkelijk’, Bart van Zoelen, 23 mei 2019: https://www.parool.nl/amsterdam/hoge-subsidies-maken-bouw-biomassacentrales-te-aantrekkelijk~b4b82438/

Internationaal

·      Protest Franse boswachters: “Het is hier geen houtindustrie!”

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/03/het-is-hier-geen-houtindustrie-franse.html

Topwetenschappers: ‘Bos is beste technologie om klimaat te regelen’, 7 oktober 2018:https://www.mo.be/nieuws/topwetenschappers-bos-beste-technologie-om-klimaat-te-regelen

Frankrijk keurt de Verklaring van de Rechten van de Boom goed; hebben bomen er voortaan rechten?16 april 2019: https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/56383/12551/frankrijk-keurt-de-verklaring-van-de-rechten-van-de-boom-goed-hebben-bomen-er-voortaan-rechten.html

https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/56262/12551/als-vrouwen-meer-inspraak-hebben-worden-minder-bomen-gekapt.html


Overig

Greenpeace:

TransitieWeb:

Er blijft geen boom meer staan als dit zo doorgaat, 19 februari 2019:

Interessante Tijden:

Groene Ruimte: 

Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieueffecten beoordeelt:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=210808&b=gr190308

Buurt en Regio:

Zorgt verbranden van het hout dat nu gekapt wordt voor meer CO2 uitstoot?,8 maart 2019:

https://buurtenregio.nl/zorgt-verbranden-van-het-hout-dat-nu-gekapt-wordt-voor-meer-     co2-uitstoot/

Tuin & Landschap:

Stop grootschalige houtkap in Nederland,6 maart 2019:

Green Musketeer,11 maart 2019:

Het was duurder om de banken in Europa te redden binnen 3 jaar na de crisis, dan het kost om ons klimaat te redden. 

https://bit.ly/2He2Kb9

Foodlog:

Klimaatvraagstuk draait straks om de aantallen bomen en mensen,6 februari 2019:

https://www.foodlog.nl/artikel/klimaatvraagstuk-draait-om-de-aantallen-bomen-en-mensen/#comment-241649

Boomzorg:

Nederlands bosareaal krimpt ondanks afspraken Klimaatakkoord,15 maart 2019:

https://www.boomzorg.nl/article/28959/nederlands-bosareaal-krimpt-ondanks-afspraken-klimaatakkoord

Noorderbreedte:

Minder bomen kleuren de horizon,15 maart 2019:

https://noorderbreedte.nl/2019/02/15/minder-bomen-kleuren-de-horizon/

PvdA Groesbeek/ Berg en Dal: Brief aan Staatsbosbeheer,februari 2016: https://bergendal.pvda.nl/nieuws/brief-aan-staatsbosbeheer/

 

Gasvrij Wonen: 

Massale bomenkap in Nederland? Teken de petitie 26 maart 2019

Groene Ruimte:

Bossen beschermen dieren en planten tegen klimaatopwarming

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=211550&b=gr190403

Minister Schouten wil een bossenstrategie ontwikkelen

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=212942

Ellaster.nl,9 april 2019:

Wat is de verborgen agenda achter de massale bomenkap? (aanleg 5G netwerk) https://bit.ly/2U6UjQY

Natuurmonumenten:

Natuurmonumenten gaat gesprek aan met leden over kapbeleid door A. Zandt, 10 april 2019:https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurmonumenten-gaat-gesprek-aan-met-leden-over-kapbeleid

Het Streekblad:

PvdD: Actieve inzet van de provincie Groningen nodig om bomenkap te stoppen en bossen te vergroten, 12 april 2019:
https://hetstreekblad.nl/artikel/1008263/pvdd-actieve-inzet-van-de-provincie-groningen-nodig-om-bomenkap-te-stoppen-en-bossen-te-vergroten.html

Duurzaam nieuws:

Hout stoken is niet CO2 neutraal, boskap moet stoppen, 7 april 2019:
https://www.duurzaamnieuws.nl/hout-stoken-is-niet-co2-neutraal-boskap-moet-stoppen/

Natuur en Milieu:

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwekHout stoken is niet CO2 neutraal, boskap moet stoppen, 4 april 2019:
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/oproep-natuur-milieu-stop-boskap-voor-energie-opwek/?utm_source=Nieuwsbrief+april+2019&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Nieuwsbrief

Houtwereld:

Natuurorganisaties tegen kaalkap, 15 april 2019:https://www.houtwereld.nl/houtnieuws/natuurorganisaties-tegen-kaalkap/

Welingelichte Kringen:

Wereldwijd 12 miljoen hectare bos gekapt vorig jaar, 25 april 2019:https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/913133/wereldwijd-12-miljoen-hectare-bos-gekapt-vorig-jaar.html

Radio en televisie

Vroege Vogels

·      Interview Frits van Beusekom plus discussie met Harrie Hekhuis (SBB) door Henny Radstaak, uitgezonden 10 februari 2019: http://www.vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/pleegt-staatsbosbeheer-kaalslag

De Monitor:

NOS Nieuwsuur:

Zembla:

 • Kolencentrales krijgen 3,6 miljard euro voor bijstook biomassa, 25 januari 2017:https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-zet-omstreden-subsidie-kolencentrales-door
 • Bos als brandstof,22 maart 2017:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bos-als-brandstof

·      Hout stoken is vervuilender dan steenkool, 22 november 2017:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/hout-stoken-is-vervuilender-dan-steenkool

Spraakmakers:

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/497913-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-2https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/498034-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-3

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/498156-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-4

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/498298-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-5

Een Vandaag:

 • Kweken met een minimum aan water, 13 april 2019:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-13-04-2019/

 • Greenpeace dreigt met kort geding: kolencentrales houden zich niet aan de afspraken,24 april 2019:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/greenpeace-dreigt-met-kort-geding-kolencentrales-houden-zich-niet-aan-de-afspraken/

 • Greenpeace dreigt met kort geding, met Joris Thijssen (directeur Greenpeace) en Frits van Beusekom, uitzending 24 april 2019 : https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/499213-greenpeace-dreigt-met-kort-geding

Vragen m.b.t. houtkap en bosbeheer in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten

Tweede Kamer:

Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’, 5 februari 2019:

 • Vragen van kamerlid Laura Bromet(GL) aan LNV-minister Carola Schouten.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02029&did=2019D04600

 • Beantwoording kamervragen door minister Schouten, 26 maart 2019:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02029&did=2019D04600

Provinciale Staten Utrecht

 • Vragen van fractievoorzitter Partij voor de Dieren Hiltje Keller aan het College van Gedeputeerde Staten, en de antwoorden van 19 maart 2019:

https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-verdwijning-van-bosgebied

Provinciale Staten Zuid-Holland

 • Vragen van Bomenstichting Achterhoek, Stichting De Woudreus en Stichting tot Behoud van het Schoorlse- en Noordkennemerduingebied, 19 maart 2019:

Filmpje over boskap van Partij voor de Dieren:

Antwoorden kamervragen over Trouw-artikelen ‘Diemen krijgt de grootste houtoven’ en ‘Niet schoon, toch labeltje duurzaam’, 22 mei 2019:

 • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/22/antwoorden-op-kamervragen-over-houtoven-in-diemen

3 juni 10:30-12:30: hoorzitting Tweede Kamer op initiatief van de Partij voor de Dieren

Biomassacentrales(rechtszaak tegen EU, plus bewijs van het gebruik van stamhout)

Euractiv:

·     EU dragged to court for backing biomass as ‘renewable energy’ door Frédéric Simon, 4 maart 2019:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-dragged-to-court-for-backing-forest-biomass-as-renewable-energy/

EU Biomass Legal Case:

·     http://eubiomasscase.org/

Bio-energiecentrale Cuijk bedrijfsvideo, 18 dec 2015(!):

·      https://www.youtube.com/watch?v=38nw09mDyss&feature=youtu.be&t=53

Ziehier de grote stapels boomstammen waarmee wordt aangetoond dat niet alleen afvalhout, en tak- en tophout uit bossen wordt verbrand.

Ecopower cvba bedrijfsvideo, 26 januari 2017:

·     https://youtu.be/Fet2zceG9VI

Dit is een cruciale video van pelletproducent Ecopower waarin getoond wordt dat hele boomstammen worden versnipperd tot pellets! SBB ontkent met dit bedrijf te werken.

Men zou immers altijd alleen maar tak- en tophout verwerken!

Screenshot centrale Cuijk(met grote stapels boomstammen):

graanulinvest.com – Environmentally friendly wood pellet and energy supplier(met grote stapels boomstammen)

 •  https://vimeo.com/156253862?fbclid=IwAR2liIXUgniputWcsifRY03jZNdxScwm55eSZsgJvLGXXr6HGGBEBfzqq3k

Eemshavencentale (RWE) stookt in 8 jaar 64.000 hectare bosdoor Rypke Zeilmaker, 27 april 2019:

 • https://www.interessantetijden.nl/2019/04/27/eemshavencentale-rwe-stookt-in-8-jaar-64-000-hectare-bos/

Where does ENVIVA source its wood?, 25 mei 2019:

 • http://www.envivabiomass.com/wp-content/uploads/02252019_Track-and-Trace-Infographic.jpg

Overzicht biomassa centrales in Nederland:

 • https://www.avih.nl/biomassakaart/

Subsidie: 

·     Zie de groene bollen in het overzicht van SDE-aanvragen en -toekenningen:
SDE-projecten https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c

FERN NGO, video 28 november 2017:

BirdLife Europe and Central Asia, video 14 december 2017:

 • Bioenergy: The Ugly Truth

Stichting de Woudreus