Pasen 2008

Nu de sneeuwvlokken neerdwarrelen over de laatste vakken exoten, of de enkeling die als rariteit uit vroeger tijd moest worden gespaard om het volk het idee te geven dat er toch maar inspraak was geweest, is het weer tijd voor een  overzicht van onze activiteiten van de laatste twee maanden. De Woudreus heeft zich in februari weer tot de Tweede Kamer gewend, dit keer met betrekking tot kaalkap, die gesubsidieerd wordt door Europa en waarvan het hout bovendien FSC keurmerk krijgt,  (=duurzaam bosbeheer wat o.a. betekent inventariseren, SBZ zones sparen, voldoen aan de herplantplicht, dus de Boswet), terwijl SBB niet aan  eisen die FSC stelt, voldoet.

In de begeleidende mail naar de Kamerleden afzonderlijk maakte De Woudreus melding van de opnieuw bekend geworden resultaten van het beheer in de Oostvaarderplassen (zie hierover verder verderop). Naar aanleiding daarvan heeft de heer Polderman van de SP zich tijdens het algemeen overleg van 13 februari jl. met name over het Dwingelderveld uitgelaten, waarop het vreemde antwoord van de MInister was dat men voor het  beleid, beheer en andere problemen in de Natura2000 gebieden maar naar de provincie moest. De Minister schijnt vergeten te zijn dat niemand minder dan de regering, te weten de Ministerraad EN de tweede Kamer, verantwoording verschuldigd zijn over het gevoerde beleid aan Europa.  Aan de provincies is de uitvoering van ”het beleid” en de wet- en regelgeving overgelaten, maar dat laat de verantwoordelijkheid van de Minister tegenover de Tweede Kamer over het gevoerde beleid in de provincies recht overeind !

Des te meer geldt dit, nu is gebleken dat het gevoerde beleid en beheer mbt “oernatuur” in de Oostvaardersplassen “grote grazers verdringen broedvogels een regelrechte ramp is geweest voor soorten van de rode lijst en vogelrichtlijn soorten. Zie hierover het artikel in Trouw van februari, dat trouwens al oud nieuws was. Rypke Zeilmaker schreef hier al veel eerder over. Annie Schreijer-Pierik heeft hierover kamervragen gesteld en antwoord  gekregen van de Minister.

Waarom is dit  nu voor ons van belang? Omdat koeien, na de kaalkap en uitdunning,  ook  in de Nationale Parken Dwingelderveld en DrentsFriese Wold  worden ingezet. Met mogelijk dezelfde gevolgen als die in de Oostvaardersplassen!

De weg Lhee-Kraloo en vernatting Dwingelderveld = bomen in bad

De gemeente Westerveld volhardt in het meedoen aan de vernatting van het Dwingelderveld. Eerste reden is dat daar 1000.0000 meter kubiek aan water wordt geborgen “want dan hoeven we geen schade te betalen” zei onze wethouder Geertsma = Kerstman.

Natte voeten

Wellicht heeft hij nooit van wegzijging gehoord, wellicht weet hij ook niet dat water naar beneden stroomt. Er moet bekend zijn dat de gebieden tot aan de stroomdal allemaal moeten offeren om het Dwingelderveld nat te houden.

Zie hierover  “Knelpunten en kansen Dwingelderveld” Kiwa, juni 2007. Zie ook het recent geworden rapport van Alterra, dat Drenthe veel natter is dan gedacht! Zie hierover onder meer het oudere artikel ”verdroging veelal systematisch overschat” uit H2O. Over waterberging en vernatting heeft de Woudreus nog wat voor u uitgezocht.

Woudreus heeft daarom voor u een concept-aansprakelijkheidsstelling klaarliggen. Het is een doc. dus u kunt het aanpassen aan uw eigen omstandigheden.

En wat ligt  er nog meer  in de cadeaula?

Westerveld  krijgt een volstrekt onnodige weg door het bos in Lhee,  een “transferium” waarop streetraces kunnen plaatsvinden, maar nooit wordt geparkeerd, en als kers op de slagroom een twee en een half meter breed fietspad van beton, heerlijk milieuvriendelijk, over de hei.  De andere weg over de hei waar zeker geen streetraces kunnen worden gehouden, moet dicht.  En de invaliden worden niet vergeten: heerlijk wandelen langs de schaapjes. Ook op beton.Allemaal door een Natura 2000 gebied, het laatste stukje bos dat we rijk zijn. Het is echter in een Natura 2000 gebied NIET toegestaan om NIEUWE wegen/paden aan te leggen, ze mogen wel worden gerepareerd. De bevolking is ook tegen, maar dat maakt geen indruk.  Komt en verbaast u op:

3 april in de hotel de  Brink, te Dwingeloo, informatieavond.

Omstreeks half drie beginnen de kraampjes met zoetgevooisde voorlichting en om half acht gaan we horen hoe heerlijk het er allemaal uit gaat zien.

Dorpsbelangen Dwingeloo heeft een alternatief voor de weg Lhee–Kraloo geopperd. De Woudreus deelt niet alle meningen en stellingen, maar daar gaat het niet om. De oude weg ligt niet in de weg, en kan gerust minstens nog 10 jaar mee. De Woudreus zal zich blijven inspannen om deze prachtige weg open te houden. Al was het alleen maar om de prachtige 90 jaar oude, 1200 stuks, oude woudreuzen, waar vleermuizen en trekvogels hun oriëntatiepunt hebben!  De Woudreus heeft uit het rapport van de Grontmij (dit is in november 2006 opgesteld) ook opgemaakt dat het kappen of vernietigen van die eiken, ernstige schade doet aan de biodiversiteit. Je begrijpt niet dat deze reuzen dan toch ten dode zijn opgeschreven.

De Woudreus en convenant Staatsbosbeheer.

Dat ligt stil. De Woudreus werd 2 keuzedata voorgeschoteld. Onderwerp gesprek was: ”wat zijn de intenties van de Woudreus”. Die intenties zijn te lezen op deze website en bovendien hebben we in 2006 daarover oeverloos vergaderd met Staatbosbeheer zelf. Het evalueren van het convenant staat ze niet aan kennelijk, want op dit herhaald verzoek kregen we geen antwoord: begrijpelijk, hun beleid is exoten dood! We zijn dus niet gegaan om alleen onze intenties te bespreken.

Dat als gevolg van dit beleid de Vogelrichtlijnen waarschijnlijk ook de Habitatrichtlijn wordt geschonden doordat de SBZ van de Zwarte Specht en al die automatisch meebeschermde dieren die met dat beest samenwonen, wordt vernietigd, schijnt geen indruk te maken. Voort met de kaalslag. Dat daarmee ook kostbare paddestoelen voor altijd teloor gaan  tezamen met bedreigde soorten van mossen, mag geen naam hebben. Broer in het kwaad Natuurmonumenten gaat nu een reservaat- bos aanleggen waar paddestoelen gaan groeien! Wel 23 ha groot! Een gotspe!

Vroege Vogels en Kappen met Kappen

De Woudreus heeft ook de kapwoede gemeld aan Vroege Vogels, die een actie waren gestart die, hoe toevallig, “Kappen met kappen” heet. Als u ook wat weet, aarzelt u niet om de bomen en de locatie op te geven.  Drents Friese Wold staat er keurig op, en ook  de eiken langs de Kraloerweg. We hebben begrepen dat onze acties, brieven, publicaties en benaderingen van politici toch ergens een beetje weerklank gaan vinden.  Je kunt alleen niet precies aangeven wanneer en waardoor, maar het werkt. Maar het is duwen achter een tanker.

De Woudreus werkt bij het  Overlegorgaan Drents-Friese Wold

Tsjalling Jonkhoff heeft een praatje gehouden tijdens de vergadering medio maart van het Overlegorgaan van het Drents-Friese Wold.

Ook deze club gaat na een zeker tijdstip ter vergadering over in “commissie stiekem”. Geen publiek erbij alstublieft. Schande dat een overlegorgaan, met toch al geen enkele democratische legitimatie, onder water gaat, en onze deelnemende dames en heren bestuurders, vinden dit gebrek aan democratische openheid dus goed?  Niemand weet dus wat daar wordt bekokstoofd! Wie weet zijn de knelpunten en kansen voor het DrentsFriese Wold en Leggelderveld daar besproken. Voorwaar geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Dat  mag toch helemaal niet in een land dat zich democratie noemt? Waarom mogen de omwonenden, die toch direct belanghebbenden zijn, niet weten wat er in hun achtertuin staat te gebeuren? Stichting de  Woudreus zal dit aan de Tweede Kamer melden in een volgend schrijven.

De Woudreus in het vakblad.

We halen nu toch het vakblad “Bos natuur en landschap” en hebben de twijfelachtige eer onder Staatbosbeheer te moeten eindigen in een colofon. Leest u het maartnummer en zie het zelf in het artikel bos of hei?

Dat bos en hei evenwel zeer goed samengaan, lees hierover het heide boekje met foto’s hoe hei en bos tezamen OOK een prachtig landschap vormen.

Beheerplannen

Er wordt druk aan de beheerplannen gewerkt. Provincies hebben de vrijheid gekregen om eerst de beheerplannen te maken en dan de aanwijzing definitief te maken. Uiterlijk 2009 moeten die klaar zijn. willen we nog wat, dan moeten we dus bij de Provincie terecht, maar tegelijk ook bij de Tweede Kamer. Er is inmiddels gebleken dat er behoorlijk wat “extra” natuur is opgenomen in de aanwijzingen! De TweedeKamer heeft te kennen gegeven dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd wegens die “extra” natuur.

Februari 2008

Woudreus op youtube

Een aantal dagen geleden hebben we een film gemaakt, met veel dank aan onze webmaster, over de weg Lhee-Kralo, de weg die dwars over de Dwingeloose heide loopt. Leest U ” waar een wil is blijft een weg”….maar.

De laatste hobbel moet de natuurlobby nog nemen, en dat is de gemeenteraad. Voor juni 2008 is de uitspraak gedaan. Als u onze film bekijkt ziet u om welke weg het gaat. Dan ziet u, dat een prachtig stuk cultuurhistorie, en 2×3 kilometer 100 jarige eiken, naar de bliksem gaan als we niet oppassen. Omdat dat niet in een nationaal park thuishoort. De ontoegankelijkheid van de natuur staat hoog in het vaandel bij de ecologen! We bezoeken vanaf nu elke fractie van de raad om de noodzaak van het openhouden van wegen voor gemotoriseerd verkeer door natuurparken te benadrukken. Niet iedereen is een mountainbiker. Ouderen en mindervaliden mogen ook genieten van de natuur vinden we. Er zijn foefjes genoeg om ervoor te zorgen dat het geen racebaan gaat worden na renovatie. In plaats van deze mooie weg komt er dan een recht betonnen pad, iedereen in de ganzenpas achter elkaar aan, met aan het begin van het pad een patattent en aan het eind eentje – net als het Fochteloerveen. Voor de invaliden is als troost een betonnen rondje familiepad bedacht door het laatste stuk bos dat we nog rijk zijn, en natuurlijk 2 transferia. Parkeerplaatsen in dat bos. Kunnen er weer fijn exoten omgehakt.
Kijkt u op www.woudreus.nl/wegweg of gelijk op YouTube

Januari 2008

Allereerst een gelukkig en gezond 2008 toegewenst!

We wensen dat ook onze bossen toe, maar krijgen langzamerhand steeds meer de indruk dat Staatsbosbeheer zijn naam maar aan een ander moet gaan geven. Het uitroeien van exoten gaat onvervaard verder. De open plekken waar ooit een bosgemeenschap was, nemen in aantal toe. We vragen ons af of ooit de Code Zorgvuldig Bosbeheer ooit is toegepast en zo ja, of conform is gehandeld. Er wordt al in de wandelgangen geroepen, dat de Boswet maar moet worden afgeschaft of “ondergeschikt” moet worden gemaakt aan de natuurwetten. Herplant is lastig!. Wat er dan moet met de Zwarte Specht die ingevolge de Vogelrichtlijn, en trouwens ook in de Habitatrichtlijn is aangewezen als een te beschermen diersoort, mag Joost weten. De Zwarte Specht huist in dikke oude bomen (bij voorkeur douglas), is jaarrond beschermd (!), en leeft uitsluitend en alleen in dichte niet uitgedunde sparrenbossen, (exoten), want dan is hij beschermd tegen zijn predatoren. Een bos, waar die dieren voorkomen, is een Speciale Beschermings Zone. Elke diersoort die de ook in die Zone aanwezig is, hoort de bescherming te genieten die ook de aangewezen diersoort toekomt. Hoe anders is de huidige praktijk!

Op 17 januari bezoekt de Woudreus de fractieleden van de politieke partijen van Oostellingswerf om onze visie over het boswanbeleid te vertellen. Ook geven we ze de tip dat er door LNV is uitgegeven Handreiking Bestemmingsplannen, een aansporing tot pro-actief gedrag! Dat mag ook wel eens naar de hogere overheden en beheerders toe!

Lees over de Boswet een artikel: ”moet de Boswet worden afgeschaft?” . Daar staat ook de zinnige opmerking dat nieuwe natuur prima is maar dat dat rustig NAAST de bestaande bossen moet worden aangelegd. die hoeven er niet aan worden opgeofferd!  Ook in Vlaanderen overwegen een aantal dames de stichting Salve Silvae op te richten.Ook daar kaalslag. Een troost voor de weidevogels: de minister gaat nadenken over de nieuwe natuur.Nog meer natte hei en moeras is meer dan we kunnen verdragen.

Verder vonden voor u de Nota van Antwoord over de zienswijzen natura 2000. Een dikke pil, maar interessant onder andere daar in is de visie van de Minister dat waterberging en moeras nu net niet op de hogere zandgronden moet plaatsvinden. Hoe zich dat verhoudt met de plannen voor waterberging in het Dwingelderveld, met een  capaciteit van 1000.000 kubieke meter, is op zijn zachtst gezegd curieus te noemen.

Op 6 februari a.s. ontmoeten we Staatsbosbeheer om te praten over de evaluatie van het door ons gesloten convenant. We houden  op de hoogte. Denkt u er ook aan de vergaderingen van onze Overlegorganen te blijven bezoeken, zodat u op tijd actie kunt ondernemen.Zie het schema voor 2008: op de kalender!

Over actie gesproken: Er is door de inwoners van Lhee en Dwingeloo geen genoegen genomen met de voorgenomen afsluiting van de weg Lhee – Kraloo en dat is ook op 13 december in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken. Leest u de argumenten maar. Natuurlijk rende het College 3 dagen later naar de microfoon om te vertellen dat zij besloten hadden de weg te sluiten, maar gelukkig neemt  nog  steeds de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing. Ook de provincie heeft begrepen dat het niet goed gaat: zonder instemming van de onwonenden geen “draagvlak” .Dus  het wordt vervolgd!

Stichting de Woudreus