Weg met de weg

De gemeente Westerveld heeft het hem weer geflikt. De Raad ging accoord met sluiting. Dat is meteen het einde van de eiken en het einde van een cultuurlandschap dat in stand moet blijven van Europa. De weg is opgeofferd uit partij-politieke overwegingen en de meerderheid van de raad wist/behoorde te weten dat een belissing zonder vergunningen en onderzoeken vooraf gewoonweg niet kon. Waaruit blijkt dat bestuurlijke accoorden, waar iedereen zich vooraf had gecommitteerd, het hebben gewonnen van de democratische spelregels en wet-en regelgeving. De CDA-fractie speelde een sleutelrol. De belangstelling was overweldigend.

Oproep: Gemeenteraad Westerveld beslist over lot weg Lhee-Kraloo op 9 september a.s.

Aanstaande dinsdag komt de raad bijeen om te bekijken of ze akkoord gaan met plan B: dat wil zeggen: afsluiting weg Achter het Zaand en onttrekking aan de openbaarheid van de weg Lhee Kraloo. Dat kost de gemeente 400.000 euro, (als de subsidie voor het hele inrichtingsproject Noordenveld doorgaat, wat zeer de vraag is)  – om de pijn te verzachten voor de bevolking  een ” soepel” ontheffingssysteem van de weg tot 2015, en nu over de Oude Hoogeveense Dijk: ambulance, paard en wagen en auto, op een zandpad met ernaast een breed betonnen fietspad dat ten koste gaat van aangewezen Natura 2000 soorten.

Ook zo hier en daar nog een familiepad,en paden voor enkel- en dubbelgehandicapten, terwijl het bestemmingspan aanleg van paden verbiedt en Natura 2000 ook, maar wat geeft het. Staatbosbeheer is vrijgesteld van de wetten waar u en ik zich alleen maar aan moeten houden. Woudreus is geschrokken van de wijze waarop de natuurorganisaties vrij spel hebben gehad ondanks strenge aanleg- en verbodsvoorschriften in het enige juridisch de burger en overheid bindend plan,  i.c. het bestemmingsplan buitengebied Dwingelo 1993. Natura 2000 telt ook niet, alleen maar een BIP, die natuurontwikkeling uitvoert die ten koste gaat van natuurwaarden die Europees beschermd zijn. Waarmee de belangen van Woudreus wel degelijk worden geraakt: bomen worden omgehakt voor infrastruktuur . Zelfs de meer dan 80 jaar  1200 oude zomereiken,  die de bestaande weg omzomen, moeten wijken omdat deze landschappelijk in de weg staan.  Deze bomen zijn een orientatiepunt voor de trekvogels, herbergen beschermde vleermuizen, en zijn vluchtpunt voor  beschermde vogelsoorten. Dit staat allemaal in het aanwijzingsbesluit van de Vogelrichtlijn 1986.

Zou de gemeente haar eigen bestemmingsplan naleven en Natura 2000, dan is herasfalteren over de bestaande route de enige optie. Dat kost bovendien maar 100.000. euro. En de eiken, inlands nog wel,blijven dan gespaard. Omhakken brengt grote schade toe aan de biodiversiteit en in strijd met de aanwijzing.

De gemeente is bevoegd gezag en wordt geacht te toetsen aan wet-en regelgeving.

Woudreus zal inspreken en zal zeker in bezwaar komen.We zoeken een goede advocaat voor de voorlopige voorziening.

We hopen dat u de raadsvergadering zult kunnen bezoeken.

TOT 9 SEPTEMBER IN  Gemeentehuis HAVELTE, 19.30 uur

Over Staatsbosbeheer vertelt  de Woudreus u een volgende keer, we zullen u niet te lang in spanning laten!

Juni 2008

SALVE SILVAE

Van onze zusterorganisatie in Belgie publiceren wij graag het credo.

WERKBEZOEK

Op 26 mei mocht de Woudreus toch mee met het bezoek van de Kamerdelegatie aan het Drents-Friese Wold. Vooraf hadden we een toelichting gestuurd. Er mocht er maar 1 komen en dat was Mieke Vodegel. Zie de uitnodiging. Vanaf 12 uur, en niet eerder. Gelukkig arriveerde de stoet later, dus ze kon een strategische positie innemen, koffie vooraf genieten en de mensen welkom heten! Zowel de heer Wanders als de heer Post van Staatbosbeheer verzekerden de Woudreus dat ze graag weer in gesprek wilden en wel zonder voorwaarden vooraf. Met de heer Koenders (SBB) uit Driebergen ook nog gesproken, en daarna kwam een presentatie van de ondernemers over allerlei inrichtingsplannen waar de Woudreus nog weinig van weet. Het was de bedoeling daar toestemming voor te krijgen en Janneke Snijder vroeg gefronst, want a. het gebied was Natura 2000 en b. hoe moest het dan in dat gebied met de Zwarte Specht?

Daarna kregen de gebruikers het woord. Woudreus moest als derde. Kort verteld wie we waren, opgericht in 2005 na de grootschalige kapwerkzaamheden en gesteund door 9000 handtekeningen; dat we ons er aan  stoorden dat de instandhoudingsdoelen van Natura 2000, in 2003 aan Europa opgegeven, niet op de website van LNV stonden, zodat het erg veel moeite en tijd had gekost om een verantwoord document voor de Kamer te maken; dat wij de gegevens van het Drents Friese Wold van een wetenschappelijk bureau hadden gekregen. Hieruit bleek dat bestaande natuur moet worden beschermd en dat geen wensnatuur wordt beoogd. We zijn er zelfs zeker van dat 15 doelen in 2007 zijn toegevoegd, die contrair zijn aan de kwaliteitsdoelen van 2003. We zijn tegen het omvormingsbeleid als dogma, omdat wij er bezorgd over zijn dat met het verwijderen en uitdunnen van de exoten ook de beschermde soorten het loodje leggen, omdat die hechten aan Amerkaanse eik, spar, en andere exoten, die nog onverkort op het  verdwijnlijstje van SBB staan. Uiteraard verdwijnen met die bomen mossen, zeldzame paddenstoelenpracht  en andere  nog onbekende zeldzame organismen die samen de biodiversiteit in een habitat vormen.

Daarna weerwoord van de heer Post, een leuke presentatie van de SBNL, en toen eindelijk de bus weer in voor de excursie. Tot slot een drankje in Doldersum.

We proberen nog voor het reces bij de LNVcommissie in den Haag te komen want dit tuinierwerk zint ons allerminst, temeer daar er ijverig wordt getracht een BIP (Beheer en Inrichtingenplan ) naast een beheerplan te laten voortrennen, want bij een beheerplan heb je mogelijkheden van bezwaar!!

OVERLEGORGAAN:

Op 29 mei sprak de Woudreus in tijdens een vergadering van  het Dwingelderveld.

GS DRENTHE

We bezochten de gedeputeerde de heer Munniksma, op 22 mei. Een verslag:

Onderwerpen:

1. Natura 2000 en Natuurontwikkeling

2.Implementatie wetgeving door Provincie

3.naaldboomreservaten

Om een gehele indruk  van het gesprek te geven: we hebben ons standpunt kenbaar gemaakt. Om nou te zeggen dat we weerklank vonden:  niet echt.

Hij deelde ons zelfs mee niet blij te zijn met onze standpunten.

Wel bleek tussen de coulissen door dat de standpunten van Woudreus het beleid toch op onderdelen zou hebben doen bijstellen. Aldus dhr.Munniksma.

Ad 1. Voor het onderhoud een 3tal pagina’s klaargemaakt om nog een keer duidelijk te maken dat Natura 2000 geen natuurontwikkeling voorstaat. (bijlage:onderhoud). Ook had hij niet gehoord van motie 194: alleen die soorten die zijn aangegeven in 2003 mogen beschermd, geen nastreving van wensnatuur,maw geen natuurontwikkeling in N.2000 gebieden. (M. bleek dol op hoogveen).

Bijgevoegd gaven we hem nog artikel 6 lid 1 en 2 van de Habitatrichtijn en de uitleg ervan van de Europese Gemeenschappen. Tijdens dit onderdeel, dat lang duurde, kwam nummer 2 ook al aan de orde.

Ad 2.   Ten eerste deelden we mee graag mee te doen in de beheerplannen. Even stil: en toen kwam er een litanie van zaken wat er  allemaal mis is (ammoniak is afgeschoten) en waarom ze niet kunnen beginnen met de beheerplannen. We hebben kenbaar gemaakt dat we niet akkoord gaan met het bestuurlijk circuit; ook niet als er  Beheers- en inrichtingenplannen (BIP’s )(geen juridische grondslag) worden vervaardigd, dat we tegen de ontheffing van de Boswet zijn, tegen het feit dat er geen vergunningen worden gevraagd voor ingrijpende maatregelen, dat er geen passende beoordeling wordt gemaakt; dat wij verwachten dat de overheid haarzelf gemaakte regeltjes ook  nakomt, dat het bevoegd gezag die regeltjes niet aan haar laars lapt, dat het bevoegd gezag, in casu de provincie, de regels handhaaft en er op toe ziet dat de beheerders geen onomkeerbare maatregelen nemen. Dat die een passende beoordeling toepast waar nodig. Dat er geen maatregelen worden genomen zonder besluit.  Dhr.Munniksma noemde nog een ander soort besluiten dan de AwB besluiten, waarmee hij waarschijnlijk doelde op de bestuurlijke akkoorden in de BIP’s. Die bestuurlijke accoorden hebben we afgeschoten.

We hebben er op aangedrongen dat de BIP’s van tafel moeten:dat de Natura 2000 gebieden hoogst mogelijke bescherming horen te genieten in plaats van op de schop, dat bos bos moet blijven.

Ad 3. Naaldbosreservaten:Dat SBB maar moeilijk aanspreekbaar is, over nakoming van convenant,dat de communicatie ook nog niet al te best genoemd kan worden alhoewel  de heer Munniksma vond dat dat beter was dan voorheen. Daar waren wij nog niet zo zeker van. Tenslotte: Dat naaldbos ook naaldbos moet blijven, dat de Amerikaanse eik van nut is voor de A236, dat grove dunning hem gevoeliger maakt voor zijn enige natuurlijke vijand,  en dat het omvormingsbeleid fataal is voor Europees te beschermen soorten begrijpt hij niet, dus we moeten het NOG een keer uitleggen vrezen we.

Mei 2008

Het is weer tijd om u -zij het kort-  nader te berichten wat er zoal deze maanden door onze Stichting is gedaan. In april hebben we bezocht de wethouder van Natuur en Milieu, de heer Geertsma, die ons verzekerde dat hij ook graag had gezien, dat in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied de  verplichte voortoets mbt maatregelen in Natura 2000 gebieden was ingezet. Het is de raad, alsdus de heer Geerstma, die anders heeft beslioten. Dat betekent dus dat de gemeente zich buitenspel zet. Uiteraard passen 2 kapiteins op 1 schip niet, maar het is “een beetje dom” om de rol  van de gemeente te marginaliseren.

Verder hebben we de heer Geertsma op het hart gedrukt aanwezig te zijn bij het overleg dienaangaande.

De pers is ook wat minder enthousiast over het natuurbeheer: we pakten er twee voor u op, beide uit de NRC.

1. Column Maarten Huygen

2. Knipsel Commentaar 16-april-2008

Nog steeds loopt natuurontwikkeling dwars door de Natura 2000  doelstellingen heen. Ons inziens zit het zo in elkaar:

De ene EHS is de andere niet.

De Natura 2000 gebieden zijn de ene EHS (de zogenaamde netto EHS of hoe dat ook maar benoemd gaat worden). Die EHS is dus Europees beschermd en is bedoeld voor natuurbehoud van die waarden die in Europa in 2003 zijn aangegeven. Voor het Dwingelderveld bijvoorbeeld is dat o.a. Vogel- en Habitatrichtijnsoort Zwarte specht (15, in 2004 nog 14!,) en uiteraard zijn habitat. Dat is gemengd bos, dus ook naaldbos en Amerikaanse eiken. Het beleid van moord op exotische naaldbossen en Amerikaanse eiken, het zogenaamde omvormingsbeleid, is dus desastreus voor een Europees beschermde soort. Verder het paapje en zijn habitat (grasland=cultuurgrond). Het beleid kent geen cultuurgrond in Natura 2000 gebieden. Als Habitattypen zijn in 2003 opgegeven: jeneverbesformaties die niet in gunstige staat van instandhouding verkeren. Voorts oude eikenbossen, veenslenken met snavelbies, stuifzandgebied met kraaiheide, dystrofe meren en poelen, vochtige heide met dopheide. Deze habitattypen verkeren in uitstkende staat van instandhouding. MEER hoeft dus niet! Gewoon natuurbehoud. Als goed bewaarder passen op dit erfgoed is de taak.

Verder heeft Nederland de andere EHS, en die werkt door in de Wet Ruimtelijke Ordening.

Hoe zit dat andere EHS monster in elkaar. (dus NIET dat Natura 2000 gebied!)

1. het Rijk verplicht de provincies tot het aanwijzen van een bepaaldpercentage(!) grondoppervlak van die provincie tot EHS gebied.

2. de provincie is volledig autonoom in het invullen van de natuurwaarden en de doelen, m.a.w. de provincie bepaalt of ze een droge of natte heide willen of dat het bos of weids-bloemrijk-grasland moet zijn. De provincies laten zich bij de keuzes graag leiden door natuur-belangen-organisaties.

3. op deze “bevoegdheid” van de provincie is geen enkele democratische  controle mogelijk. De ambtenaren mogen vrijelijk knippen, plakken en tuinieren.

4. de voor EHS bestemde gronden worden vastgelegd in het (provinciale) streekplan.

5. de burger is niet aan het streekplan gebonden, alleen de gemeente(n)

6. de gemeenten zijn verplicht het streekplan te effectueren in het (gemeentelijke) bestemmingsplan (uiterlijk 2008)

7 de burger (en ook de nog loslopende boeren) zijn gebonden aan het bestemmingsplan. Ze kunnen er zelfs beroep tegen aantekenen.

8 Helaas, er is alleen iets te bereiken als je bij de rechter kunt aantonen dat je als rechtstreeks belanghebbende (in de zin van de Awb!)onevenredig geschaad wordt in je belang.

9 De facto, vanaf het begin: einde oefening. Dit is nu Ruimtelijke Ordening (op z’n Nederlands, en denk erom, met hoofdletters).

10. En tussen haakjes: een klein lichtpuntje: de EHSdoelen van de provincies, mogen uiteraard de Natura 2000 doelstellingen NIET dwarsbomen of bederven/bedreigen.

11. Bedenk ook nog: de EHS natuurontwikkeling is over de Natura 2000 gebieden heen gelegd.

Zie de opgaven in 2003, en zie de opgaven in 2007. (factsheets van Incaconsult)

12.Dat betekent dus dat er natuurontwikkeling – als ware het een knip plak en tuinierplek- plaatsvindt in plaats van natuurbehoud van die  soorten natuur (HR en VR) die als sufficient, of uitstekend, of anders in 2003 resp. 1996 (VR) zijn opgegeven.

13. Dat betekent dus dat Nederland zijn internationale verplichtingen schendt als daardoor beschermde soorten of habitats worden vernietigd omdat andere troetelsoorten gewenst zijn…

Bij teruglezing is het natuurlijk een zorgelijk rijtje punten. De provincies bepalen dus ook zelf wat haalbaar is.  Het is triest dat een 2e Kamer hier ooit mee accoord is gegaan. MAAR: handjes af van de Natura 2000 gebieden! Dat dringt niet tot zeer moeizaam door. `Logisch, natuurtbeheerders en milieuorganisaties zijn in het provinciehuis kind aan huis. Kijk naar hun websites en je ziet de wenstoekomst van Nederland.

De provincie Drenthe ziet bijvoorbeeld niet in dat “natuur” iets anders is dan bos, en vindt het dus prima dat bossen die habitat vormen Europees beschermde soorten, worden omgehakt voor iets anders, bijvoorbeeld de door beheerders zo geliefde natte heide en niet te vergeten hoogveenvorming! (Dat is heel goed voor de CO2vorming!)  Ons inziens  zit er niets anders op dan dit aan de Provincie  en Parlement en als er dan nog niks gebeurt- ook Europese Commissie kenbaar te maken.

Maar——- het eerste keerpunt is er al!

Motie 194

De Tweede Kamer heeft aangenomen op 6 maart een motie van Janneke Snijder die ook wel de witsnuitlibel-motie wordt genoemd. De minister heeft gezegd die te zullen uitvoeren. Kort gezegd komt die motie daarop neer, dat uitsluitend die doelstellingen moeten worden nagestreefd die in 2003 zijn opgegeven aan Europa. De zogenaamde wensnatuur (het EHS monster),  de kop die bovenop die Natura 2000 gebieden is gelegd in 2007, moet er dus af. Ook logisch en nodig want vaak zijn die tegengesteld aan de verplichtingen van die van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

En nu de praktijk nog………

Nu moet dat nog tot de “trekkers” doordringen, dat is het bevoegd gezag (soms provincie, soms het Rijk, soms beiden) dat de beheerplannen moet maken.  Uiteraard moeten de natuurbeheerders en deelnemers in de zogenaamde niet democratische overlegorganen dienovereenkomstig worden geinstrueerd. Maar hoe gebeurt dat?

De Woudreus houdt de vinger aan de pols.

Zienswijze Waterbesluit Noordenveld

De Woudreus heeft haar zienswijze tegen het waterbesluit  ingediend.

Op de vragen die we stelden en de antwoorden die we kregen over de hele inrichting van het Noordenveld: verwondert u.

Bijeenkomst van 3 april “inspraakavond”: een massale opkomst was het resultaat, een soort entertainer die was ingehuurd om iedereen te “parkeren ” – ziedaar het droevig geheel van de vertoning. Een deel van de Woudreus is maar vertrokken, want dit was zonde van je tijd.

De Woudreus zal bij ieder besluit dit traject haar stem laten horen.

Zie voor de plannen de speciale editie van de Veldkrant: Noordenveld

Pasen 2008

Nu de sneeuwvlokken neerdwarrelen over de laatste vakken exoten, of de enkeling die als rariteit uit vroeger tijd moest worden gespaard om het volk het idee te geven dat er toch maar inspraak was geweest, is het weer tijd voor een  overzicht van onze activiteiten van de laatste twee maanden. De Woudreus heeft zich in februari weer tot de Tweede Kamer gewend, dit keer met betrekking tot kaalkap, die gesubsidieerd wordt door Europa en waarvan het hout bovendien FSC keurmerk krijgt,  (=duurzaam bosbeheer wat o.a. betekent inventariseren, SBZ zones sparen, voldoen aan de herplantplicht, dus de Boswet), terwijl SBB niet aan  eisen die FSC stelt, voldoet.

In de begeleidende mail naar de Kamerleden afzonderlijk maakte De Woudreus melding van de opnieuw bekend geworden resultaten van het beheer in de Oostvaarderplassen (zie hierover verder verderop). Naar aanleiding daarvan heeft de heer Polderman van de SP zich tijdens het algemeen overleg van 13 februari jl. met name over het Dwingelderveld uitgelaten, waarop het vreemde antwoord van de MInister was dat men voor het  beleid, beheer en andere problemen in de Natura2000 gebieden maar naar de provincie moest. De Minister schijnt vergeten te zijn dat niemand minder dan de regering, te weten de Ministerraad EN de tweede Kamer, verantwoording verschuldigd zijn over het gevoerde beleid aan Europa.  Aan de provincies is de uitvoering van ”het beleid” en de wet- en regelgeving overgelaten, maar dat laat de verantwoordelijkheid van de Minister tegenover de Tweede Kamer over het gevoerde beleid in de provincies recht overeind !

Des te meer geldt dit, nu is gebleken dat het gevoerde beleid en beheer mbt “oernatuur” in de Oostvaardersplassen “grote grazers verdringen broedvogels een regelrechte ramp is geweest voor soorten van de rode lijst en vogelrichtlijn soorten. Zie hierover het artikel in Trouw van februari, dat trouwens al oud nieuws was. Rypke Zeilmaker schreef hier al veel eerder over. Annie Schreijer-Pierik heeft hierover kamervragen gesteld en antwoord  gekregen van de Minister.

Waarom is dit  nu voor ons van belang? Omdat koeien, na de kaalkap en uitdunning,  ook  in de Nationale Parken Dwingelderveld en DrentsFriese Wold  worden ingezet. Met mogelijk dezelfde gevolgen als die in de Oostvaardersplassen!

De weg Lhee-Kraloo en vernatting Dwingelderveld = bomen in bad

De gemeente Westerveld volhardt in het meedoen aan de vernatting van het Dwingelderveld. Eerste reden is dat daar 1000.0000 meter kubiek aan water wordt geborgen “want dan hoeven we geen schade te betalen” zei onze wethouder Geertsma = Kerstman.

Natte voeten

Wellicht heeft hij nooit van wegzijging gehoord, wellicht weet hij ook niet dat water naar beneden stroomt. Er moet bekend zijn dat de gebieden tot aan de stroomdal allemaal moeten offeren om het Dwingelderveld nat te houden.

Zie hierover  “Knelpunten en kansen Dwingelderveld” Kiwa, juni 2007. Zie ook het recent geworden rapport van Alterra, dat Drenthe veel natter is dan gedacht! Zie hierover onder meer het oudere artikel ”verdroging veelal systematisch overschat” uit H2O. Over waterberging en vernatting heeft de Woudreus nog wat voor u uitgezocht.

Woudreus heeft daarom voor u een concept-aansprakelijkheidsstelling klaarliggen. Het is een doc. dus u kunt het aanpassen aan uw eigen omstandigheden.

En wat ligt  er nog meer  in de cadeaula?

Westerveld  krijgt een volstrekt onnodige weg door het bos in Lhee,  een “transferium” waarop streetraces kunnen plaatsvinden, maar nooit wordt geparkeerd, en als kers op de slagroom een twee en een half meter breed fietspad van beton, heerlijk milieuvriendelijk, over de hei.  De andere weg over de hei waar zeker geen streetraces kunnen worden gehouden, moet dicht.  En de invaliden worden niet vergeten: heerlijk wandelen langs de schaapjes. Ook op beton.Allemaal door een Natura 2000 gebied, het laatste stukje bos dat we rijk zijn. Het is echter in een Natura 2000 gebied NIET toegestaan om NIEUWE wegen/paden aan te leggen, ze mogen wel worden gerepareerd. De bevolking is ook tegen, maar dat maakt geen indruk.  Komt en verbaast u op:

3 april in de hotel de  Brink, te Dwingeloo, informatieavond.

Omstreeks half drie beginnen de kraampjes met zoetgevooisde voorlichting en om half acht gaan we horen hoe heerlijk het er allemaal uit gaat zien.

Dorpsbelangen Dwingeloo heeft een alternatief voor de weg Lhee–Kraloo geopperd. De Woudreus deelt niet alle meningen en stellingen, maar daar gaat het niet om. De oude weg ligt niet in de weg, en kan gerust minstens nog 10 jaar mee. De Woudreus zal zich blijven inspannen om deze prachtige weg open te houden. Al was het alleen maar om de prachtige 90 jaar oude, 1200 stuks, oude woudreuzen, waar vleermuizen en trekvogels hun oriëntatiepunt hebben!  De Woudreus heeft uit het rapport van de Grontmij (dit is in november 2006 opgesteld) ook opgemaakt dat het kappen of vernietigen van die eiken, ernstige schade doet aan de biodiversiteit. Je begrijpt niet dat deze reuzen dan toch ten dode zijn opgeschreven.

De Woudreus en convenant Staatsbosbeheer.

Dat ligt stil. De Woudreus werd 2 keuzedata voorgeschoteld. Onderwerp gesprek was: ”wat zijn de intenties van de Woudreus”. Die intenties zijn te lezen op deze website en bovendien hebben we in 2006 daarover oeverloos vergaderd met Staatbosbeheer zelf. Het evalueren van het convenant staat ze niet aan kennelijk, want op dit herhaald verzoek kregen we geen antwoord: begrijpelijk, hun beleid is exoten dood! We zijn dus niet gegaan om alleen onze intenties te bespreken.

Dat als gevolg van dit beleid de Vogelrichtlijnen waarschijnlijk ook de Habitatrichtlijn wordt geschonden doordat de SBZ van de Zwarte Specht en al die automatisch meebeschermde dieren die met dat beest samenwonen, wordt vernietigd, schijnt geen indruk te maken. Voort met de kaalslag. Dat daarmee ook kostbare paddestoelen voor altijd teloor gaan  tezamen met bedreigde soorten van mossen, mag geen naam hebben. Broer in het kwaad Natuurmonumenten gaat nu een reservaat- bos aanleggen waar paddestoelen gaan groeien! Wel 23 ha groot! Een gotspe!

Vroege Vogels en Kappen met Kappen

De Woudreus heeft ook de kapwoede gemeld aan Vroege Vogels, die een actie waren gestart die, hoe toevallig, “Kappen met kappen” heet. Als u ook wat weet, aarzelt u niet om de bomen en de locatie op te geven.  Drents Friese Wold staat er keurig op, en ook  de eiken langs de Kraloerweg. We hebben begrepen dat onze acties, brieven, publicaties en benaderingen van politici toch ergens een beetje weerklank gaan vinden.  Je kunt alleen niet precies aangeven wanneer en waardoor, maar het werkt. Maar het is duwen achter een tanker.

De Woudreus werkt bij het  Overlegorgaan Drents-Friese Wold

Tsjalling Jonkhoff heeft een praatje gehouden tijdens de vergadering medio maart van het Overlegorgaan van het Drents-Friese Wold.

Ook deze club gaat na een zeker tijdstip ter vergadering over in “commissie stiekem”. Geen publiek erbij alstublieft. Schande dat een overlegorgaan, met toch al geen enkele democratische legitimatie, onder water gaat, en onze deelnemende dames en heren bestuurders, vinden dit gebrek aan democratische openheid dus goed?  Niemand weet dus wat daar wordt bekokstoofd! Wie weet zijn de knelpunten en kansen voor het DrentsFriese Wold en Leggelderveld daar besproken. Voorwaar geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Dat  mag toch helemaal niet in een land dat zich democratie noemt? Waarom mogen de omwonenden, die toch direct belanghebbenden zijn, niet weten wat er in hun achtertuin staat te gebeuren? Stichting de  Woudreus zal dit aan de Tweede Kamer melden in een volgend schrijven.

De Woudreus in het vakblad.

We halen nu toch het vakblad “Bos natuur en landschap” en hebben de twijfelachtige eer onder Staatbosbeheer te moeten eindigen in een colofon. Leest u het maartnummer en zie het zelf in het artikel bos of hei?

Dat bos en hei evenwel zeer goed samengaan, lees hierover het heide boekje met foto’s hoe hei en bos tezamen OOK een prachtig landschap vormen.

Beheerplannen

Er wordt druk aan de beheerplannen gewerkt. Provincies hebben de vrijheid gekregen om eerst de beheerplannen te maken en dan de aanwijzing definitief te maken. Uiterlijk 2009 moeten die klaar zijn. willen we nog wat, dan moeten we dus bij de Provincie terecht, maar tegelijk ook bij de Tweede Kamer. Er is inmiddels gebleken dat er behoorlijk wat “extra” natuur is opgenomen in de aanwijzingen! De TweedeKamer heeft te kennen gegeven dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd wegens die “extra” natuur.

Februari 2008

Woudreus op youtube

Een aantal dagen geleden hebben we een film gemaakt, met veel dank aan onze webmaster, over de weg Lhee-Kralo, de weg die dwars over de Dwingeloose heide loopt. Leest U ” waar een wil is blijft een weg”….maar.

De laatste hobbel moet de natuurlobby nog nemen, en dat is de gemeenteraad. Voor juni 2008 is de uitspraak gedaan. Als u onze film bekijkt ziet u om welke weg het gaat. Dan ziet u, dat een prachtig stuk cultuurhistorie, en 2×3 kilometer 100 jarige eiken, naar de bliksem gaan als we niet oppassen. Omdat dat niet in een nationaal park thuishoort. De ontoegankelijkheid van de natuur staat hoog in het vaandel bij de ecologen! We bezoeken vanaf nu elke fractie van de raad om de noodzaak van het openhouden van wegen voor gemotoriseerd verkeer door natuurparken te benadrukken. Niet iedereen is een mountainbiker. Ouderen en mindervaliden mogen ook genieten van de natuur vinden we. Er zijn foefjes genoeg om ervoor te zorgen dat het geen racebaan gaat worden na renovatie. In plaats van deze mooie weg komt er dan een recht betonnen pad, iedereen in de ganzenpas achter elkaar aan, met aan het begin van het pad een patattent en aan het eind eentje – net als het Fochteloerveen. Voor de invaliden is als troost een betonnen rondje familiepad bedacht door het laatste stuk bos dat we nog rijk zijn, en natuurlijk 2 transferia. Parkeerplaatsen in dat bos. Kunnen er weer fijn exoten omgehakt.
Kijkt u op www.woudreus.nl/wegweg of gelijk op YouTube

Januari 2008

Allereerst een gelukkig en gezond 2008 toegewenst!

We wensen dat ook onze bossen toe, maar krijgen langzamerhand steeds meer de indruk dat Staatsbosbeheer zijn naam maar aan een ander moet gaan geven. Het uitroeien van exoten gaat onvervaard verder. De open plekken waar ooit een bosgemeenschap was, nemen in aantal toe. We vragen ons af of ooit de Code Zorgvuldig Bosbeheer ooit is toegepast en zo ja, of conform is gehandeld. Er wordt al in de wandelgangen geroepen, dat de Boswet maar moet worden afgeschaft of “ondergeschikt” moet worden gemaakt aan de natuurwetten. Herplant is lastig!. Wat er dan moet met de Zwarte Specht die ingevolge de Vogelrichtlijn, en trouwens ook in de Habitatrichtlijn is aangewezen als een te beschermen diersoort, mag Joost weten. De Zwarte Specht huist in dikke oude bomen (bij voorkeur douglas), is jaarrond beschermd (!), en leeft uitsluitend en alleen in dichte niet uitgedunde sparrenbossen, (exoten), want dan is hij beschermd tegen zijn predatoren. Een bos, waar die dieren voorkomen, is een Speciale Beschermings Zone. Elke diersoort die de ook in die Zone aanwezig is, hoort de bescherming te genieten die ook de aangewezen diersoort toekomt. Hoe anders is de huidige praktijk!

Op 17 januari bezoekt de Woudreus de fractieleden van de politieke partijen van Oostellingswerf om onze visie over het boswanbeleid te vertellen. Ook geven we ze de tip dat er door LNV is uitgegeven Handreiking Bestemmingsplannen, een aansporing tot pro-actief gedrag! Dat mag ook wel eens naar de hogere overheden en beheerders toe!

Lees over de Boswet een artikel: ”moet de Boswet worden afgeschaft?” . Daar staat ook de zinnige opmerking dat nieuwe natuur prima is maar dat dat rustig NAAST de bestaande bossen moet worden aangelegd. die hoeven er niet aan worden opgeofferd!  Ook in Vlaanderen overwegen een aantal dames de stichting Salve Silvae op te richten.Ook daar kaalslag. Een troost voor de weidevogels: de minister gaat nadenken over de nieuwe natuur.Nog meer natte hei en moeras is meer dan we kunnen verdragen.

Verder vonden voor u de Nota van Antwoord over de zienswijzen natura 2000. Een dikke pil, maar interessant onder andere daar in is de visie van de Minister dat waterberging en moeras nu net niet op de hogere zandgronden moet plaatsvinden. Hoe zich dat verhoudt met de plannen voor waterberging in het Dwingelderveld, met een  capaciteit van 1000.000 kubieke meter, is op zijn zachtst gezegd curieus te noemen.

Op 6 februari a.s. ontmoeten we Staatsbosbeheer om te praten over de evaluatie van het door ons gesloten convenant. We houden  op de hoogte. Denkt u er ook aan de vergaderingen van onze Overlegorganen te blijven bezoeken, zodat u op tijd actie kunt ondernemen.Zie het schema voor 2008: op de kalender!

Over actie gesproken: Er is door de inwoners van Lhee en Dwingeloo geen genoegen genomen met de voorgenomen afsluiting van de weg Lhee – Kraloo en dat is ook op 13 december in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken. Leest u de argumenten maar. Natuurlijk rende het College 3 dagen later naar de microfoon om te vertellen dat zij besloten hadden de weg te sluiten, maar gelukkig neemt  nog  steeds de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing. Ook de provincie heeft begrepen dat het niet goed gaat: zonder instemming van de onwonenden geen “draagvlak” .Dus  het wordt vervolgd!