Februari 2008

Woudreus op youtube

Een aantal dagen geleden hebben we een film gemaakt, met veel dank aan onze webmaster, over de weg Lhee-Kralo, de weg die dwars over de Dwingeloose heide loopt. Leest U ” waar een wil is blijft een weg”….maar.

De laatste hobbel moet de natuurlobby nog nemen, en dat is de gemeenteraad. Voor juni 2008 is de uitspraak gedaan. Als u onze film bekijkt ziet u om welke weg het gaat. Dan ziet u, dat een prachtig stuk cultuurhistorie, en 2×3 kilometer 100 jarige eiken, naar de bliksem gaan als we niet oppassen. Omdat dat niet in een nationaal park thuishoort. De ontoegankelijkheid van de natuur staat hoog in het vaandel bij de ecologen! We bezoeken vanaf nu elke fractie van de raad om de noodzaak van het openhouden van wegen voor gemotoriseerd verkeer door natuurparken te benadrukken. Niet iedereen is een mountainbiker. Ouderen en mindervaliden mogen ook genieten van de natuur vinden we. Er zijn foefjes genoeg om ervoor te zorgen dat het geen racebaan gaat worden na renovatie. In plaats van deze mooie weg komt er dan een recht betonnen pad, iedereen in de ganzenpas achter elkaar aan, met aan het begin van het pad een patattent en aan het eind eentje – net als het Fochteloerveen. Voor de invaliden is als troost een betonnen rondje familiepad bedacht door het laatste stuk bos dat we nog rijk zijn, en natuurlijk 2 transferia. Parkeerplaatsen in dat bos. Kunnen er weer fijn exoten omgehakt.
Kijkt u op www.woudreus.nl/wegweg of gelijk op YouTube

Januari 2008

Allereerst een gelukkig en gezond 2008 toegewenst!

We wensen dat ook onze bossen toe, maar krijgen langzamerhand steeds meer de indruk dat Staatsbosbeheer zijn naam maar aan een ander moet gaan geven. Het uitroeien van exoten gaat onvervaard verder. De open plekken waar ooit een bosgemeenschap was, nemen in aantal toe. We vragen ons af of ooit de Code Zorgvuldig Bosbeheer ooit is toegepast en zo ja, of conform is gehandeld. Er wordt al in de wandelgangen geroepen, dat de Boswet maar moet worden afgeschaft of “ondergeschikt” moet worden gemaakt aan de natuurwetten. Herplant is lastig!. Wat er dan moet met de Zwarte Specht die ingevolge de Vogelrichtlijn, en trouwens ook in de Habitatrichtlijn is aangewezen als een te beschermen diersoort, mag Joost weten. De Zwarte Specht huist in dikke oude bomen (bij voorkeur douglas), is jaarrond beschermd (!), en leeft uitsluitend en alleen in dichte niet uitgedunde sparrenbossen, (exoten), want dan is hij beschermd tegen zijn predatoren. Een bos, waar die dieren voorkomen, is een Speciale Beschermings Zone. Elke diersoort die de ook in die Zone aanwezig is, hoort de bescherming te genieten die ook de aangewezen diersoort toekomt. Hoe anders is de huidige praktijk!

Op 17 januari bezoekt de Woudreus de fractieleden van de politieke partijen van Oostellingswerf om onze visie over het boswanbeleid te vertellen. Ook geven we ze de tip dat er door LNV is uitgegeven Handreiking Bestemmingsplannen, een aansporing tot pro-actief gedrag! Dat mag ook wel eens naar de hogere overheden en beheerders toe!

Lees over de Boswet een artikel: ”moet de Boswet worden afgeschaft?” . Daar staat ook de zinnige opmerking dat nieuwe natuur prima is maar dat dat rustig NAAST de bestaande bossen moet worden aangelegd. die hoeven er niet aan worden opgeofferd!  Ook in Vlaanderen overwegen een aantal dames de stichting Salve Silvae op te richten.Ook daar kaalslag. Een troost voor de weidevogels: de minister gaat nadenken over de nieuwe natuur.Nog meer natte hei en moeras is meer dan we kunnen verdragen.

Verder vonden voor u de Nota van Antwoord over de zienswijzen natura 2000. Een dikke pil, maar interessant onder andere daar in is de visie van de Minister dat waterberging en moeras nu net niet op de hogere zandgronden moet plaatsvinden. Hoe zich dat verhoudt met de plannen voor waterberging in het Dwingelderveld, met een  capaciteit van 1000.000 kubieke meter, is op zijn zachtst gezegd curieus te noemen.

Op 6 februari a.s. ontmoeten we Staatsbosbeheer om te praten over de evaluatie van het door ons gesloten convenant. We houden  op de hoogte. Denkt u er ook aan de vergaderingen van onze Overlegorganen te blijven bezoeken, zodat u op tijd actie kunt ondernemen.Zie het schema voor 2008: op de kalender!

Over actie gesproken: Er is door de inwoners van Lhee en Dwingeloo geen genoegen genomen met de voorgenomen afsluiting van de weg Lhee – Kraloo en dat is ook op 13 december in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken. Leest u de argumenten maar. Natuurlijk rende het College 3 dagen later naar de microfoon om te vertellen dat zij besloten hadden de weg te sluiten, maar gelukkig neemt  nog  steeds de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing. Ook de provincie heeft begrepen dat het niet goed gaat: zonder instemming van de onwonenden geen “draagvlak” .Dus  het wordt vervolgd!

Stichting de Woudreus