Categoriearchief: Nieuws

November 2008 (2)

De Telegraaf:

Een veelvoud aan reacties was het antwoord op het verzoek om te kijken hoe wij als eigenaren over de niet-toegankelijke natuur dachten. Jos van Noord noemt ook onze ingezonden brief naar aanleiding van het artikel: Boswachter loopt naast zijn schoenen.

Beheerplan

De Woudreus woonde de eerste voorlichtingsavond bij van de drie over het beheerplan van het Dwingelderveld. De Woudreus kreeg meteen bezoek van een bewaker toen we 4 vragen moesten beantwoorden met de tafelgroep. Er ontspon zich een pittige discussie tussen een volledig voorgeprogrammeerde natuurbeschermer en de Woudreus. Twee werelden. Woudreus meldde dat het een wijdverbreid misverstand is dat agrarisch niet in N2000 gebied thuishoort. Uiteraard moet er voor aangepast agrarisch beheer betaald, dus duurzaam beheer belonen! Dat was na een avond dreigen over de vermeende ammoniakuitstoot weer eens wat anders. Een groep ondernemers uit Lheebroek was verontwaardigd dat zij nooit betrokken zijn.

Een verslag van het feest komt nog. Zie ook voor het “proces” : Drenthe plan van aanpak beheerplannen september 2008.

Een week ervoor sprak de Woudreus met Laura Van Dijk (projectleider), en de heer Maatsman (Tauw) die de inventarisatieopdracht van naar we aannemen wensnatuur heeft – leest u ons verslag van dit ‘huiskamergesprek’-, Het echte inventariseren van de HR is natuurlijk al lang gedaan en de resultaten daarvan liggen, na het reactie- document 2004, in Brussel. Deze opgaven zijn goedgekeurd op 7 december 2004. De Vr heeft rechtstreekse werking.

Maar ook daar heeft de Minister een antwoord op: leest u haar antwoord naar aanleiding van vragen over de Deurnse Peel. : schuivende panelen!

We wachten de reactie van de Tweede Kamer af.

Intentieverklaring Beheerplannen

De op 9 september gesloten intentieverklaring van LNV met de IPO, (de provincies) de VNG, (alle gemeenten) de LTO en vrijwel alle andere belangenorganisaties om doelstellingen uit de Natura 2000 concept-aanwijzingsbesluiten van 2007 te volgen (terwijl de zienswijzen 2007 nog lopen), betekent dat de deelnemers van de Gebiedsplannen vooraf akkoord gaan met toevoeging van nationale- natte -doelstellingen die afbreuk doen veelal aan de Europese. Deze verklaring verdraagt zich ook niet met de wens van de Tweede Kamer, zie motie 194, in maart van dit jaar, van Kamerlid Snijder. De minister had toegezegd deze motie te zullen uitvoeren.

Deze organisatie van het ” proces” heeft veel weg van een echoput. Heel democratisch toch?

Eenmaal vastgestelde beheerplannen worden door de rechter niet meer getoetst dus laat u vooraf mogelijke schade vaststellen.En dien een zienswijze in: wij houden u op de hoogte.

Beheers- en Inrichtingenplan blijft bestaan.

Naast het beheerplan blijft het BIP en dus ook het Overlegorgaan bestaan.

Het Beheers- en Inrichtingsplan schetst vooral het” beleidskader” . en de daarbij behorende maatregelen. Het toekomstperspectief houdt in dat het gaat om een lange- termijnvisie (alsof dat niet bij een beheerplan zo is). Het SYSTEEM staat centraal, meer dan de soorten. Van het Dwingelderveld werd het inrichtingsplan nu in een openbare vergadering (6-11) van het Overlegorgaan gepresenteerd: het resultaat van veel geheime sessies, dus wat we nog met een beheerplan aanmoeten?.Voordeel van een inrichtingsplan is dat het 10 jaar duurt, vinden de deelnemers van het Overlegorgaan, en dat men streeft naar onderlinge afstemming tussen bestuurders, het bestuurlijk handjeklap Stel reeds nu voor alsdan de afzonderlijke bestuursorganen aansprakelijk door middel van 6.162 BW; laat alles vastleggen op video of foto en deponeer bij de deurwaarder of notaris.Zij kunnen u nader informeren.Zie ook onze website eerder dit jaar, de concept-brief hebben we daar voor u klaarliggen.

Bestaand gebruik is niet onaantastbaar zo vinden de bestuurders in een Overlegorgaan. Bovendien is het Beheers- en Inrichtingenplan niet bindend voor derden en is inspraak niet verplicht. Heel handig! Dus daar kunnen de verstrekkende gevolgen in verpakt, en in een beheerplan doe je de flauwekul of stel je natuurontwikkelingsactiviteiten vergunningvrij. Overigens is Europa, we zeggen het nog maar een keer: voor natuurbehoud en niet voor natuurontwikkeling of vernatting.. Er hoeven maar 2 hoogveengebieden. door Europa bewaard : Bargerveen en Fochteloerveen.

Bestuurlijke onderonsjes

Welke middelen zijn er nog meer om de bestuurlijke onderonsjes te regelen? De Overlegorganen bedienen zich nu ook van bestuursovereenkomsten. De bevolking staat buiten spel hoewel hun eigendomsrecht, bedrijf, woongenot, mogelijk erdoor wordt geschaad.De bestuurders verplichten zich door middel van hun handtekening of toezegging verregaande ingrepen in hun gebied en het eigendom van hun burgers door te voeren.

Bestuursovereenkomst ontwikkelagenda Appelscha

In de bestuursovereenkomst Appelscha d.d. 29 oktober 2008 is besloten onder meer:

* een nu nog agrarische enclave af te graven, (en te vernatten) aangewezen ingevolge de Vogelrichtlijn als SBZ voor het Paapje e.a.

*nieuwe gebieden opnemen in het aangewezen Natura 2000 gebied: dus de grenzen verleggen!

*recreatie uit te breiden naar een SBZ- aangewezen ingevolge de Vogelrichtlijn voor de Zwarte Specht en wespendief;

.* Aanpassing begrenzing omdat een deel van het gebied ongeschikt is gebleken voor de vogelsoorten waarvoor het destijd is aangewezen.!

Verkleining van vogelrichtlijngebieden is alleen bij uitzondering mogelijk. Uit jurisprudentie blijkt dat de oppervlakte van een vogelrichtlijngebied niet mag worden verkleind en de grenzen van een vogelrichtlijngebied niet mogen worden gewijzigd, als daardoor zones worden uitgesloten waarin vogelsoorten voorkomen waarvan de bescherming de aanwijzing van de vogelrichtlijn heeft gerechtvaardigd. Uitsluitend wanneer bij de aanwijzing sprake is geweest van een wetenschappelijke fout, is verkleining mogelijk, waarbij aan drie strenge wetenschappelijke voorwaarden moet worden voldaan.

Bestuursovereenkomsten voldoen daaraan niet!

Leest u de bestuursovereenkomst herinrichting Dwingelderveld: wordt nog gesloten met pers en publiciteit.

Bestuursovereenkomst om Noordenveld (Dwingelderveld), SBZ ingevolge de Vogelrichtlijn compleet te herinrichten, ongeschikt te maken voor datgene waarvoor aangewezen en een waterpeilverhoging,waterberging, een dam met vervuilde grond van de weg Lhee-Kralo (want wat er onder die weg zit wil je niet weten!) langs een eertijds aangelegd Holtveen en de A28; de toekomst: ook de beekdalen gaan eraan;

enz enz enz:: zie voor BIJGEWERKTE inhoud van de “inrichting”: bijlagen agenda punt 4 vergadering overlegorgaan Dwingelderveld op 6 november jl.

Nietig

Overigens zijn overeenkomsten die strijdig zijn met een dwingende wetsbepaling, nietig aldus 3.40 BW., nog afgezien van het feit dat deze overeenkomsten volgens de tweewegenleer niet de bestuursrechtelijke weg mogen doorkruisen.

Stiekem

Woudreus heeft een verslag van de openbare vergadering OO Dwingelderveld van 6 november. Opvallend is echter de toenemende frequentie van niet-openbare bijeenkomsten van de Overlegorganen.. Hiermee zijn we bezig met achterkamertjespolitiek en de democratie voorbij.

De opmerking dat het Overlegorgaan zelf kan bepalen hoe om te gaan met de openbaarheid en dat er geen reglementen zijn dienaangaande is een reden om zoiets als een Overlegorgaan direct af te schaffen. Zie bijlage 2 agendapunt 3 DrentsFriese Wold, verslag 10 september 2008

Leden van een OO horen vooraf verantwoording af te leggen en toestemming te vragen aan de Provinciale Staten en Raad. Deze democratisch gekozen organen worden nu voor een voldongen feit gesteld en vaak onder politieke druk gezet.

Het democratisch tekort heeft de afmetingen aangenomen van een krater.Een Overlegorgaan is daarom alleen al een juridisch monstrum dat in een democratie niet thuishoort.

De vastgestelde Europese doelen en de vastgestelde grenzen (!) opgegeven aan Europa in 2004 en eerder worden veranderd, bossen, Speciale Beschermingszones voor aangewezen Europese soorten ingevolge de Vogelrichtlijn worden verder gekapt of ontgrond, onteigening moet kunnen,- (hierbij moet u denken aan Oude Willem, en de naaldbossen). Niemand praat over schade aan bedrijf, huis en goed. Het spreekt vanzelf dat een N200 gebied externe werking heeft.

Natuurlijk, als je onderling overeenkomt de Europese wet -en regelgeving te overtreden, is het eigendomsrecht helemaal iets om in de kachel te werpen. Als burgers/boeren/bedrijven straks natte voeten hebben kunnen ze hun schade nergens verhalen. Dat is ook al elders in Drenthe het geval.

En die vogeltjes vliegen wel toch?

Gelooft u het niet? Lees de agenda en bijlagen voor de vergadering DRFR Wold op 26 november a.s..=

Nota van Antwoord Inspraakprocedure Natura 2000-gebieden, p. 45

November 2008

Overlegorgaan 6 november

De Woudreus was aanwezig. De bestuursovereenkomst en de herinrichting namen de meeste tijd in beslag. We raden u aan om het hele document herinrichting Noordenveld/Dwingelderveld goed te bestuderen.(zie de stukken op de website van het Overlegorgaan, bijlage agenda 6 november )In een enkele zin namelijk stond nonchalant dat er tussen de beekdalen ook heringericht ging worden, nu nog niet, maar er staat nog meer te gebeuren.  Enfin, gevolg van maatregelen Noordenveld en Kloosterveld is onder meer enorme overlast op de weg (ja, naar Spier). Dat dachten we al. We raden u aan de procedures te volgen en waar u belanghebbende bent, uw zienswijze in te dienen. En bovendien is het niet alleen subsidie: partijen, ook gemeente Westerveld, moeten fllink in de buidel tasten! Men was zo druk met het herinrichten, dat er voor het wettelijk voorgeschreven beheerplan weinig tijd restte.Dhr. Muggen vroeg zich af wat er nog met een beheerplan moest als het Dwingelerveld net zo op de schop was gegaan door de herinrichting; een vraag die niet werd beantwoord………

20 november as, vanaf 19.30 :Beheerplan en Natura 2000

We hebben een datum voor U: 20 november, Hotel Wesseling, Dwingeloo, voor het beheerplan Dwingelderveld. De eerste van de drie voor alle inwoners.

Overigens heeft de provincie Drenthe met De Woudreus- op ons initiatief- aanstaande vrijdag een gesprek over deelname aan  het beheerplan Dwingelderveld.

Kap vliegdennen Wapserveld

Dit najaar zijn er op het Wapserveld een groot aantal vliegdennen gekapt. Hoewel het om relatief weinig bomen gaat, betekent het een flinke aantasting van het landschap. Vereniging Natuurmonumenten, verdedigt zich met het argument dat de ingreep noodzakelijk was voor het behoud en herstel van de vochtige heide ter plekke. Bomen en speciaal naaldbomen worden gezien als ‘wateronttrekkers’ die daardoor schadelijk zijn voor een nat milieu. Helaas hebben wij van geen enkele organisatie ooit harde cijfers gezien die dit standpunt onderbouwen. Daarom betreuren wij de kap van deze dennen die al een respectabele leeftijd hadden. Maar respect voor grote, gezichtsbepalende bomen is in ons land helaas niet vanzelfsprekend!

We hebben er bij de Tweede Kamer al op aangedrongen om de ontbossing die in Nederland op grote schaal plaatsvindt aan de kaak te stellen.  Er zijn vragen over gesteld tijdens een debat: waarom gekakel over de Amazone als we hier de boel zelf kaal slaan en niet eens in ons eigen  houtonderhoud voorzien. Maar het beleid dendert door. Het is des te meer onbegrijpelijk omdat Europese subsidiegelden (Life subsidies) deze kaalslag in Nederland mogelijk maken. Hoe gek kan je het maken.

OPROEP: Overlegorgaan 6 november:

Op 6 november, 10 uur is er een bijeenkomst van het overlegorgaan Dwingelderveld in Ruinen,Hotel Kuik, zie voor agenda en bijlagen de sote van Overlegorgaan Dwingelderveld. Belangrijk onderdeel is de inrichting van het Noordenveld. Dus wie er meer van wil weten en vooral op de hoogte wil blijven: we hopen u daar in groten getale te zien………dan weten ze dat je er alleen met een bestuursovereenkomst nog lang niet bent maar dat de bewoners nog steeds meetellen.

Beheerplannen:

Komen ook op bovengenoemde vergadering aan de orde.Voor zie hier economisch gebonden is, is  de komst daarom al nodig.

Convenant Inrichtingsplan Dwingelderveld

Wat Woudreus grote zorgen baart is de  het fenomeen convenant, waar alle bestuursorganen zoals gemeente en provincie, vooraf met de beheerders overeenkomen dat de marsroute vaststaat. Je zult er, bij een bestuursorgaan die dit heeft ondertekend, als eerzaam burger maar je zienswijze of bezwaar indienen! Zie hiervoor de agenda: inrichting Noordenveld 2009-2016. Een goede lezer ziet in 1 zin, dat ook de omringende landerijen richting beekdalen natter moeten om het Grote Project te doen slagen: dag boer, dag  recreatie, enz.:: je hebt je handtekening gezet onder je eigen doodvonnis toch?

Dat inrichtingsplan is dus een tweede plan naast het wettelijk beheerplan! Wie het nu nog begrijpt mag het zeggen!!! Een ding is zeker: de wet gaat voor alles. Het is wellicht een vrome wens die opzij te zetten, want de Grote Projecten kunnen anders niet doorgaan!

Dat  fenomeen convenant is ook ingezet met de beheerplannen: op 8 september is er een intentieverklaring ondertekend door alle partijen, waaronder de belangengenorganisaties als Recron, ANWB en ook de LTO, om de beheerplannen vast te stellen volgens 2007 opgaven. De opgaven van 2003 met een kop erop ! En strijdig met de Natura 2003 doelstellingen opgegeven aan Europa.

Oktober 2008

Drenthe start  met beheerplannen natura 2000 gebieden

Samen met de beheerders, belangenorganisaties en andere betrokken overheden is de provincie Drenthe gestart met het opstellen van de concept-beheerplannen voor 8 natuurgebieden. We merken hierbij op dat de provincie aan ons verzoek om de Stichting hierbij aanwezig te laten zijn, is voorbij gegaan.

De burgers en bedrijven worden bij dit proces betrokken en daarom worden er 3 informatieavonden georganiseerd. Zodra we de die avonden weten hoort u dat van ons.

Is Nederland bezig een groot staatbos te worden? Wordt alles genationaliseerd en komen overal posten van Staatsbosbeheer bemand door Vera- discipelen ? In een paginagroot artikel uit de Telegraaf van zaterdag 26 september jl. meldt de Federatie Particulier Grondbezit  dat alle vrijgekomen grond geluidloos wordt doorgeschoven naar gesubsidieerde natuurbeheerders zonder dat er particulieren aan te pas komen. Zeer bedenkelijk en een democratie onwaardig. Ook Staatsbosbeheer kreeg er van langs: de organisatie voert teveel eigen beleid, aldus Dagblad van het Noorden op 25 september, en BNDeStem op 11 oktober.

Actief Hoogveen blijkt geen verplicht doel in de Peel

De Deurnesche Peel, MariaPeel en de Grote Peel vormen een pilotprojecrt voor het opstellen van de beheerplannen voor Nederland in het kader van Natura 2000. De Nederlandse Melk Veehouders Bond heeft de gegevens die ten grondslag lagen aan de aanwijzing van deze Natura 2000 gebieden in 2003, door middel van een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, achterhaald. Uit die gegevens blijkt dat de betreffende gebieden in Brussel niet zijn aangemeld voor het habitattype Actief hoogveen H7110. De NMV schakelde het adviesbureau Incaconsult in, gespecialiseerd in de wetgeving rondom Natuurbescherming. De gevolgen van de foutieve vegetatietypen in de  beheerplannen van De Peel hebben volgens Incaconsult adviseur Tesja de Groot grote consequenties voor de uitvoering van de Natura 2000 gebieden. „Er bestaat jurisprudentie van het Europese Hof”, vertelt adviseur De Groot, “dat de originele aanmelding niet eigenhandig door een lidstaat gewijzigd mag  worden. Nederland moet  bij  het opstellen van beheerplannen uitgaan van de aanvraag die in Brussel ligt. Een groot gedeelte van de Natura 2000 gebieden in Nederland voldoet hier niet aan.”

Wij zoeken uit of dat ook voor onze Natura 2000 gebieden het geval is. Ook zij moeten het vegetatietype H7110  herbergen en daarmee is het afgelopen met de bossen.

De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de inspraakprocedures, omdat de bevolking totaal niet wordt betrokken in de plannen in haar directe omgeving.

Dat bleek eens te meer uit het tevredenheidsonderzoek landschap Drents Friese Wold: een groot deel van de bevolking vond dat er teveel bomen werden gekapt.

Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de mycologische vereniging vonden we voor U in de septemberuitgave van het vakblad Natuur Bos Landschap een artikel van Eef Arnolds dat eens te meer onze stelling onderschrijft: kappen van exoten vermindert de biodiversiteit en met het verdwijnen van de exoten en het inzetten van grazers kunt u ook  dag zeggen tegen de paddestoel! Misschien denken de beheerders dat door de inzet van grazers de exoten wegblijven, maar een ander onderzoek, een promotieonderzoek van de heer Dekker, gooit nu elke theorie over de exoot en saaie naaldbossen aan diggelen: Natuur helpt  beheerders niet bij creëren gevarieerd bos: het naaldbos komt gewoon terug. Mocht de beheerder in zijn wanhoop de schapen het bos in jagen om zijn dogma uit te voeren, is dat  eerder  dierenmishandeling dan natuurbeheer. Er komt bovendien geen boompje meer terug !

Gelukkig gaan onze beheerders door op het gebaande pad: er wordt gekapt op het Ter Horster Zand: de exoot moet dood! Ze zijn nog steeds saai en bieden geen biodiversiteit. Dat u maar weet dat dat een leugen is. We hebben het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe vragen over de kap gesteld.

Daar komt nog eens een ding bij: de rigoureuze aanpak in de Natura 2000 gebieden door de beheerders is een “project” in de zin van  art. 6.3 HR – zoals de heer Dimas Nederland antwoordt namens de Commissie: strikte uitleg  van dit artikel.Totdat de N2000 gebieden zijn vastgesteld geldt de art. 6.3 Hr onverkort ook voor die gebieden: grove dunning valt daar bijvoorbeeld ook al onder. Alles draait onverkort om 1 ding: brengt de handeling in of nabij het Natura 2000 gebied de instandhoudingsdoelstellingen, zoals opgegeven in 2003 aan de EU, in gevaar? Als niemand weet wat er in 2003 is opgegeven, dan is het feest voor de “ herinrichters” die zonder enige toetsing de boel op de schop mogen gooien.

Natuurlijk willen wij U niet onthouden de antwoorden van het College van Ben W op de vragen van Gemeentebelangen over de plannen in het Dwingelderveld en het WOT rapport 74, hoofdstuk 5, over het Drents-Friese Wold.

Ook verandert de wetgeving:in het kader van de deregulering: Nbwet, FFwet en Boswet worden een wet. Op 8 oktober vergadert de Minister van LNV samen met de Cie LNV hierover. Opnieuw heeft de Stichting de Woudreus gepleit  – naar we vrezen vruchteloos- voor handhaving van de  Boswet, althans de herplantplicht.

Natuurlijk ook nog het nieuws van LNV van september 2008.

Weg met de weg

De gemeente Westerveld heeft het hem weer geflikt. De Raad ging accoord met sluiting. Dat is meteen het einde van de eiken en het einde van een cultuurlandschap dat in stand moet blijven van Europa. De weg is opgeofferd uit partij-politieke overwegingen en de meerderheid van de raad wist/behoorde te weten dat een belissing zonder vergunningen en onderzoeken vooraf gewoonweg niet kon. Waaruit blijkt dat bestuurlijke accoorden, waar iedereen zich vooraf had gecommitteerd, het hebben gewonnen van de democratische spelregels en wet-en regelgeving. De CDA-fractie speelde een sleutelrol. De belangstelling was overweldigend.

Oproep: Gemeenteraad Westerveld beslist over lot weg Lhee-Kraloo op 9 september a.s.

Aanstaande dinsdag komt de raad bijeen om te bekijken of ze akkoord gaan met plan B: dat wil zeggen: afsluiting weg Achter het Zaand en onttrekking aan de openbaarheid van de weg Lhee Kraloo. Dat kost de gemeente 400.000 euro, (als de subsidie voor het hele inrichtingsproject Noordenveld doorgaat, wat zeer de vraag is)  – om de pijn te verzachten voor de bevolking  een ” soepel” ontheffingssysteem van de weg tot 2015, en nu over de Oude Hoogeveense Dijk: ambulance, paard en wagen en auto, op een zandpad met ernaast een breed betonnen fietspad dat ten koste gaat van aangewezen Natura 2000 soorten.

Ook zo hier en daar nog een familiepad,en paden voor enkel- en dubbelgehandicapten, terwijl het bestemmingspan aanleg van paden verbiedt en Natura 2000 ook, maar wat geeft het. Staatbosbeheer is vrijgesteld van de wetten waar u en ik zich alleen maar aan moeten houden. Woudreus is geschrokken van de wijze waarop de natuurorganisaties vrij spel hebben gehad ondanks strenge aanleg- en verbodsvoorschriften in het enige juridisch de burger en overheid bindend plan,  i.c. het bestemmingsplan buitengebied Dwingelo 1993. Natura 2000 telt ook niet, alleen maar een BIP, die natuurontwikkeling uitvoert die ten koste gaat van natuurwaarden die Europees beschermd zijn. Waarmee de belangen van Woudreus wel degelijk worden geraakt: bomen worden omgehakt voor infrastruktuur . Zelfs de meer dan 80 jaar  1200 oude zomereiken,  die de bestaande weg omzomen, moeten wijken omdat deze landschappelijk in de weg staan.  Deze bomen zijn een orientatiepunt voor de trekvogels, herbergen beschermde vleermuizen, en zijn vluchtpunt voor  beschermde vogelsoorten. Dit staat allemaal in het aanwijzingsbesluit van de Vogelrichtlijn 1986.

Zou de gemeente haar eigen bestemmingsplan naleven en Natura 2000, dan is herasfalteren over de bestaande route de enige optie. Dat kost bovendien maar 100.000. euro. En de eiken, inlands nog wel,blijven dan gespaard. Omhakken brengt grote schade toe aan de biodiversiteit en in strijd met de aanwijzing.

De gemeente is bevoegd gezag en wordt geacht te toetsen aan wet-en regelgeving.

Woudreus zal inspreken en zal zeker in bezwaar komen.We zoeken een goede advocaat voor de voorlopige voorziening.

We hopen dat u de raadsvergadering zult kunnen bezoeken.

TOT 9 SEPTEMBER IN  Gemeentehuis HAVELTE, 19.30 uur

Over Staatsbosbeheer vertelt  de Woudreus u een volgende keer, we zullen u niet te lang in spanning laten!

Juni 2008

SALVE SILVAE

Van onze zusterorganisatie in Belgie publiceren wij graag het credo.

WERKBEZOEK

Op 26 mei mocht de Woudreus toch mee met het bezoek van de Kamerdelegatie aan het Drents-Friese Wold. Vooraf hadden we een toelichting gestuurd. Er mocht er maar 1 komen en dat was Mieke Vodegel. Zie de uitnodiging. Vanaf 12 uur, en niet eerder. Gelukkig arriveerde de stoet later, dus ze kon een strategische positie innemen, koffie vooraf genieten en de mensen welkom heten! Zowel de heer Wanders als de heer Post van Staatbosbeheer verzekerden de Woudreus dat ze graag weer in gesprek wilden en wel zonder voorwaarden vooraf. Met de heer Koenders (SBB) uit Driebergen ook nog gesproken, en daarna kwam een presentatie van de ondernemers over allerlei inrichtingsplannen waar de Woudreus nog weinig van weet. Het was de bedoeling daar toestemming voor te krijgen en Janneke Snijder vroeg gefronst, want a. het gebied was Natura 2000 en b. hoe moest het dan in dat gebied met de Zwarte Specht?

Daarna kregen de gebruikers het woord. Woudreus moest als derde. Kort verteld wie we waren, opgericht in 2005 na de grootschalige kapwerkzaamheden en gesteund door 9000 handtekeningen; dat we ons er aan  stoorden dat de instandhoudingsdoelen van Natura 2000, in 2003 aan Europa opgegeven, niet op de website van LNV stonden, zodat het erg veel moeite en tijd had gekost om een verantwoord document voor de Kamer te maken; dat wij de gegevens van het Drents Friese Wold van een wetenschappelijk bureau hadden gekregen. Hieruit bleek dat bestaande natuur moet worden beschermd en dat geen wensnatuur wordt beoogd. We zijn er zelfs zeker van dat 15 doelen in 2007 zijn toegevoegd, die contrair zijn aan de kwaliteitsdoelen van 2003. We zijn tegen het omvormingsbeleid als dogma, omdat wij er bezorgd over zijn dat met het verwijderen en uitdunnen van de exoten ook de beschermde soorten het loodje leggen, omdat die hechten aan Amerkaanse eik, spar, en andere exoten, die nog onverkort op het  verdwijnlijstje van SBB staan. Uiteraard verdwijnen met die bomen mossen, zeldzame paddenstoelenpracht  en andere  nog onbekende zeldzame organismen die samen de biodiversiteit in een habitat vormen.

Daarna weerwoord van de heer Post, een leuke presentatie van de SBNL, en toen eindelijk de bus weer in voor de excursie. Tot slot een drankje in Doldersum.

We proberen nog voor het reces bij de LNVcommissie in den Haag te komen want dit tuinierwerk zint ons allerminst, temeer daar er ijverig wordt getracht een BIP (Beheer en Inrichtingenplan ) naast een beheerplan te laten voortrennen, want bij een beheerplan heb je mogelijkheden van bezwaar!!

OVERLEGORGAAN:

Op 29 mei sprak de Woudreus in tijdens een vergadering van  het Dwingelderveld.

GS DRENTHE

We bezochten de gedeputeerde de heer Munniksma, op 22 mei. Een verslag:

Onderwerpen:

1. Natura 2000 en Natuurontwikkeling

2.Implementatie wetgeving door Provincie

3.naaldboomreservaten

Om een gehele indruk  van het gesprek te geven: we hebben ons standpunt kenbaar gemaakt. Om nou te zeggen dat we weerklank vonden:  niet echt.

Hij deelde ons zelfs mee niet blij te zijn met onze standpunten.

Wel bleek tussen de coulissen door dat de standpunten van Woudreus het beleid toch op onderdelen zou hebben doen bijstellen. Aldus dhr.Munniksma.

Ad 1. Voor het onderhoud een 3tal pagina’s klaargemaakt om nog een keer duidelijk te maken dat Natura 2000 geen natuurontwikkeling voorstaat. (bijlage:onderhoud). Ook had hij niet gehoord van motie 194: alleen die soorten die zijn aangegeven in 2003 mogen beschermd, geen nastreving van wensnatuur,maw geen natuurontwikkeling in N.2000 gebieden. (M. bleek dol op hoogveen).

Bijgevoegd gaven we hem nog artikel 6 lid 1 en 2 van de Habitatrichtijn en de uitleg ervan van de Europese Gemeenschappen. Tijdens dit onderdeel, dat lang duurde, kwam nummer 2 ook al aan de orde.

Ad 2.   Ten eerste deelden we mee graag mee te doen in de beheerplannen. Even stil: en toen kwam er een litanie van zaken wat er  allemaal mis is (ammoniak is afgeschoten) en waarom ze niet kunnen beginnen met de beheerplannen. We hebben kenbaar gemaakt dat we niet akkoord gaan met het bestuurlijk circuit; ook niet als er  Beheers- en inrichtingenplannen (BIP’s )(geen juridische grondslag) worden vervaardigd, dat we tegen de ontheffing van de Boswet zijn, tegen het feit dat er geen vergunningen worden gevraagd voor ingrijpende maatregelen, dat er geen passende beoordeling wordt gemaakt; dat wij verwachten dat de overheid haarzelf gemaakte regeltjes ook  nakomt, dat het bevoegd gezag die regeltjes niet aan haar laars lapt, dat het bevoegd gezag, in casu de provincie, de regels handhaaft en er op toe ziet dat de beheerders geen onomkeerbare maatregelen nemen. Dat die een passende beoordeling toepast waar nodig. Dat er geen maatregelen worden genomen zonder besluit.  Dhr.Munniksma noemde nog een ander soort besluiten dan de AwB besluiten, waarmee hij waarschijnlijk doelde op de bestuurlijke akkoorden in de BIP’s. Die bestuurlijke accoorden hebben we afgeschoten.

We hebben er op aangedrongen dat de BIP’s van tafel moeten:dat de Natura 2000 gebieden hoogst mogelijke bescherming horen te genieten in plaats van op de schop, dat bos bos moet blijven.

Ad 3. Naaldbosreservaten:Dat SBB maar moeilijk aanspreekbaar is, over nakoming van convenant,dat de communicatie ook nog niet al te best genoemd kan worden alhoewel  de heer Munniksma vond dat dat beter was dan voorheen. Daar waren wij nog niet zo zeker van. Tenslotte: Dat naaldbos ook naaldbos moet blijven, dat de Amerikaanse eik van nut is voor de A236, dat grove dunning hem gevoeliger maakt voor zijn enige natuurlijke vijand,  en dat het omvormingsbeleid fataal is voor Europees te beschermen soorten begrijpt hij niet, dus we moeten het NOG een keer uitleggen vrezen we.

Mei 2008

Het is weer tijd om u -zij het kort-  nader te berichten wat er zoal deze maanden door onze Stichting is gedaan. In april hebben we bezocht de wethouder van Natuur en Milieu, de heer Geertsma, die ons verzekerde dat hij ook graag had gezien, dat in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied de  verplichte voortoets mbt maatregelen in Natura 2000 gebieden was ingezet. Het is de raad, alsdus de heer Geerstma, die anders heeft beslioten. Dat betekent dus dat de gemeente zich buitenspel zet. Uiteraard passen 2 kapiteins op 1 schip niet, maar het is “een beetje dom” om de rol  van de gemeente te marginaliseren.

Verder hebben we de heer Geertsma op het hart gedrukt aanwezig te zijn bij het overleg dienaangaande.

De pers is ook wat minder enthousiast over het natuurbeheer: we pakten er twee voor u op, beide uit de NRC.

1. Column Maarten Huygen

2. Knipsel Commentaar 16-april-2008

Nog steeds loopt natuurontwikkeling dwars door de Natura 2000  doelstellingen heen. Ons inziens zit het zo in elkaar:

De ene EHS is de andere niet.

De Natura 2000 gebieden zijn de ene EHS (de zogenaamde netto EHS of hoe dat ook maar benoemd gaat worden). Die EHS is dus Europees beschermd en is bedoeld voor natuurbehoud van die waarden die in Europa in 2003 zijn aangegeven. Voor het Dwingelderveld bijvoorbeeld is dat o.a. Vogel- en Habitatrichtijnsoort Zwarte specht (15, in 2004 nog 14!,) en uiteraard zijn habitat. Dat is gemengd bos, dus ook naaldbos en Amerikaanse eiken. Het beleid van moord op exotische naaldbossen en Amerikaanse eiken, het zogenaamde omvormingsbeleid, is dus desastreus voor een Europees beschermde soort. Verder het paapje en zijn habitat (grasland=cultuurgrond). Het beleid kent geen cultuurgrond in Natura 2000 gebieden. Als Habitattypen zijn in 2003 opgegeven: jeneverbesformaties die niet in gunstige staat van instandhouding verkeren. Voorts oude eikenbossen, veenslenken met snavelbies, stuifzandgebied met kraaiheide, dystrofe meren en poelen, vochtige heide met dopheide. Deze habitattypen verkeren in uitstkende staat van instandhouding. MEER hoeft dus niet! Gewoon natuurbehoud. Als goed bewaarder passen op dit erfgoed is de taak.

Verder heeft Nederland de andere EHS, en die werkt door in de Wet Ruimtelijke Ordening.

Hoe zit dat andere EHS monster in elkaar. (dus NIET dat Natura 2000 gebied!)

1. het Rijk verplicht de provincies tot het aanwijzen van een bepaaldpercentage(!) grondoppervlak van die provincie tot EHS gebied.

2. de provincie is volledig autonoom in het invullen van de natuurwaarden en de doelen, m.a.w. de provincie bepaalt of ze een droge of natte heide willen of dat het bos of weids-bloemrijk-grasland moet zijn. De provincies laten zich bij de keuzes graag leiden door natuur-belangen-organisaties.

3. op deze “bevoegdheid” van de provincie is geen enkele democratische  controle mogelijk. De ambtenaren mogen vrijelijk knippen, plakken en tuinieren.

4. de voor EHS bestemde gronden worden vastgelegd in het (provinciale) streekplan.

5. de burger is niet aan het streekplan gebonden, alleen de gemeente(n)

6. de gemeenten zijn verplicht het streekplan te effectueren in het (gemeentelijke) bestemmingsplan (uiterlijk 2008)

7 de burger (en ook de nog loslopende boeren) zijn gebonden aan het bestemmingsplan. Ze kunnen er zelfs beroep tegen aantekenen.

8 Helaas, er is alleen iets te bereiken als je bij de rechter kunt aantonen dat je als rechtstreeks belanghebbende (in de zin van de Awb!)onevenredig geschaad wordt in je belang.

9 De facto, vanaf het begin: einde oefening. Dit is nu Ruimtelijke Ordening (op z’n Nederlands, en denk erom, met hoofdletters).

10. En tussen haakjes: een klein lichtpuntje: de EHSdoelen van de provincies, mogen uiteraard de Natura 2000 doelstellingen NIET dwarsbomen of bederven/bedreigen.

11. Bedenk ook nog: de EHS natuurontwikkeling is over de Natura 2000 gebieden heen gelegd.

Zie de opgaven in 2003, en zie de opgaven in 2007. (factsheets van Incaconsult)

12.Dat betekent dus dat er natuurontwikkeling – als ware het een knip plak en tuinierplek- plaatsvindt in plaats van natuurbehoud van die  soorten natuur (HR en VR) die als sufficient, of uitstekend, of anders in 2003 resp. 1996 (VR) zijn opgegeven.

13. Dat betekent dus dat Nederland zijn internationale verplichtingen schendt als daardoor beschermde soorten of habitats worden vernietigd omdat andere troetelsoorten gewenst zijn…

Bij teruglezing is het natuurlijk een zorgelijk rijtje punten. De provincies bepalen dus ook zelf wat haalbaar is.  Het is triest dat een 2e Kamer hier ooit mee accoord is gegaan. MAAR: handjes af van de Natura 2000 gebieden! Dat dringt niet tot zeer moeizaam door. `Logisch, natuurtbeheerders en milieuorganisaties zijn in het provinciehuis kind aan huis. Kijk naar hun websites en je ziet de wenstoekomst van Nederland.

De provincie Drenthe ziet bijvoorbeeld niet in dat “natuur” iets anders is dan bos, en vindt het dus prima dat bossen die habitat vormen Europees beschermde soorten, worden omgehakt voor iets anders, bijvoorbeeld de door beheerders zo geliefde natte heide en niet te vergeten hoogveenvorming! (Dat is heel goed voor de CO2vorming!)  Ons inziens  zit er niets anders op dan dit aan de Provincie  en Parlement en als er dan nog niks gebeurt- ook Europese Commissie kenbaar te maken.

Maar——- het eerste keerpunt is er al!

Motie 194

De Tweede Kamer heeft aangenomen op 6 maart een motie van Janneke Snijder die ook wel de witsnuitlibel-motie wordt genoemd. De minister heeft gezegd die te zullen uitvoeren. Kort gezegd komt die motie daarop neer, dat uitsluitend die doelstellingen moeten worden nagestreefd die in 2003 zijn opgegeven aan Europa. De zogenaamde wensnatuur (het EHS monster),  de kop die bovenop die Natura 2000 gebieden is gelegd in 2007, moet er dus af. Ook logisch en nodig want vaak zijn die tegengesteld aan de verplichtingen van die van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

En nu de praktijk nog………

Nu moet dat nog tot de “trekkers” doordringen, dat is het bevoegd gezag (soms provincie, soms het Rijk, soms beiden) dat de beheerplannen moet maken.  Uiteraard moeten de natuurbeheerders en deelnemers in de zogenaamde niet democratische overlegorganen dienovereenkomstig worden geinstrueerd. Maar hoe gebeurt dat?

De Woudreus houdt de vinger aan de pols.

Zienswijze Waterbesluit Noordenveld

De Woudreus heeft haar zienswijze tegen het waterbesluit  ingediend.

Op de vragen die we stelden en de antwoorden die we kregen over de hele inrichting van het Noordenveld: verwondert u.

Bijeenkomst van 3 april “inspraakavond”: een massale opkomst was het resultaat, een soort entertainer die was ingehuurd om iedereen te “parkeren ” – ziedaar het droevig geheel van de vertoning. Een deel van de Woudreus is maar vertrokken, want dit was zonde van je tijd.

De Woudreus zal bij ieder besluit dit traject haar stem laten horen.

Zie voor de plannen de speciale editie van de Veldkrant: Noordenveld

Pasen 2008

Nu de sneeuwvlokken neerdwarrelen over de laatste vakken exoten, of de enkeling die als rariteit uit vroeger tijd moest worden gespaard om het volk het idee te geven dat er toch maar inspraak was geweest, is het weer tijd voor een  overzicht van onze activiteiten van de laatste twee maanden. De Woudreus heeft zich in februari weer tot de Tweede Kamer gewend, dit keer met betrekking tot kaalkap, die gesubsidieerd wordt door Europa en waarvan het hout bovendien FSC keurmerk krijgt,  (=duurzaam bosbeheer wat o.a. betekent inventariseren, SBZ zones sparen, voldoen aan de herplantplicht, dus de Boswet), terwijl SBB niet aan  eisen die FSC stelt, voldoet.

In de begeleidende mail naar de Kamerleden afzonderlijk maakte De Woudreus melding van de opnieuw bekend geworden resultaten van het beheer in de Oostvaarderplassen (zie hierover verder verderop). Naar aanleiding daarvan heeft de heer Polderman van de SP zich tijdens het algemeen overleg van 13 februari jl. met name over het Dwingelderveld uitgelaten, waarop het vreemde antwoord van de MInister was dat men voor het  beleid, beheer en andere problemen in de Natura2000 gebieden maar naar de provincie moest. De Minister schijnt vergeten te zijn dat niemand minder dan de regering, te weten de Ministerraad EN de tweede Kamer, verantwoording verschuldigd zijn over het gevoerde beleid aan Europa.  Aan de provincies is de uitvoering van ”het beleid” en de wet- en regelgeving overgelaten, maar dat laat de verantwoordelijkheid van de Minister tegenover de Tweede Kamer over het gevoerde beleid in de provincies recht overeind !

Des te meer geldt dit, nu is gebleken dat het gevoerde beleid en beheer mbt “oernatuur” in de Oostvaardersplassen “grote grazers verdringen broedvogels een regelrechte ramp is geweest voor soorten van de rode lijst en vogelrichtlijn soorten. Zie hierover het artikel in Trouw van februari, dat trouwens al oud nieuws was. Rypke Zeilmaker schreef hier al veel eerder over. Annie Schreijer-Pierik heeft hierover kamervragen gesteld en antwoord  gekregen van de Minister.

Waarom is dit  nu voor ons van belang? Omdat koeien, na de kaalkap en uitdunning,  ook  in de Nationale Parken Dwingelderveld en DrentsFriese Wold  worden ingezet. Met mogelijk dezelfde gevolgen als die in de Oostvaardersplassen!

De weg Lhee-Kraloo en vernatting Dwingelderveld = bomen in bad

De gemeente Westerveld volhardt in het meedoen aan de vernatting van het Dwingelderveld. Eerste reden is dat daar 1000.0000 meter kubiek aan water wordt geborgen “want dan hoeven we geen schade te betalen” zei onze wethouder Geertsma = Kerstman.

Natte voeten

Wellicht heeft hij nooit van wegzijging gehoord, wellicht weet hij ook niet dat water naar beneden stroomt. Er moet bekend zijn dat de gebieden tot aan de stroomdal allemaal moeten offeren om het Dwingelderveld nat te houden.

Zie hierover  “Knelpunten en kansen Dwingelderveld” Kiwa, juni 2007. Zie ook het recent geworden rapport van Alterra, dat Drenthe veel natter is dan gedacht! Zie hierover onder meer het oudere artikel ”verdroging veelal systematisch overschat” uit H2O. Over waterberging en vernatting heeft de Woudreus nog wat voor u uitgezocht.

Woudreus heeft daarom voor u een concept-aansprakelijkheidsstelling klaarliggen. Het is een doc. dus u kunt het aanpassen aan uw eigen omstandigheden.

En wat ligt  er nog meer  in de cadeaula?

Westerveld  krijgt een volstrekt onnodige weg door het bos in Lhee,  een “transferium” waarop streetraces kunnen plaatsvinden, maar nooit wordt geparkeerd, en als kers op de slagroom een twee en een half meter breed fietspad van beton, heerlijk milieuvriendelijk, over de hei.  De andere weg over de hei waar zeker geen streetraces kunnen worden gehouden, moet dicht.  En de invaliden worden niet vergeten: heerlijk wandelen langs de schaapjes. Ook op beton.Allemaal door een Natura 2000 gebied, het laatste stukje bos dat we rijk zijn. Het is echter in een Natura 2000 gebied NIET toegestaan om NIEUWE wegen/paden aan te leggen, ze mogen wel worden gerepareerd. De bevolking is ook tegen, maar dat maakt geen indruk.  Komt en verbaast u op:

3 april in de hotel de  Brink, te Dwingeloo, informatieavond.

Omstreeks half drie beginnen de kraampjes met zoetgevooisde voorlichting en om half acht gaan we horen hoe heerlijk het er allemaal uit gaat zien.

Dorpsbelangen Dwingeloo heeft een alternatief voor de weg Lhee–Kraloo geopperd. De Woudreus deelt niet alle meningen en stellingen, maar daar gaat het niet om. De oude weg ligt niet in de weg, en kan gerust minstens nog 10 jaar mee. De Woudreus zal zich blijven inspannen om deze prachtige weg open te houden. Al was het alleen maar om de prachtige 90 jaar oude, 1200 stuks, oude woudreuzen, waar vleermuizen en trekvogels hun oriëntatiepunt hebben!  De Woudreus heeft uit het rapport van de Grontmij (dit is in november 2006 opgesteld) ook opgemaakt dat het kappen of vernietigen van die eiken, ernstige schade doet aan de biodiversiteit. Je begrijpt niet dat deze reuzen dan toch ten dode zijn opgeschreven.

De Woudreus en convenant Staatsbosbeheer.

Dat ligt stil. De Woudreus werd 2 keuzedata voorgeschoteld. Onderwerp gesprek was: ”wat zijn de intenties van de Woudreus”. Die intenties zijn te lezen op deze website en bovendien hebben we in 2006 daarover oeverloos vergaderd met Staatbosbeheer zelf. Het evalueren van het convenant staat ze niet aan kennelijk, want op dit herhaald verzoek kregen we geen antwoord: begrijpelijk, hun beleid is exoten dood! We zijn dus niet gegaan om alleen onze intenties te bespreken.

Dat als gevolg van dit beleid de Vogelrichtlijnen waarschijnlijk ook de Habitatrichtlijn wordt geschonden doordat de SBZ van de Zwarte Specht en al die automatisch meebeschermde dieren die met dat beest samenwonen, wordt vernietigd, schijnt geen indruk te maken. Voort met de kaalslag. Dat daarmee ook kostbare paddestoelen voor altijd teloor gaan  tezamen met bedreigde soorten van mossen, mag geen naam hebben. Broer in het kwaad Natuurmonumenten gaat nu een reservaat- bos aanleggen waar paddestoelen gaan groeien! Wel 23 ha groot! Een gotspe!

Vroege Vogels en Kappen met Kappen

De Woudreus heeft ook de kapwoede gemeld aan Vroege Vogels, die een actie waren gestart die, hoe toevallig, “Kappen met kappen” heet. Als u ook wat weet, aarzelt u niet om de bomen en de locatie op te geven.  Drents Friese Wold staat er keurig op, en ook  de eiken langs de Kraloerweg. We hebben begrepen dat onze acties, brieven, publicaties en benaderingen van politici toch ergens een beetje weerklank gaan vinden.  Je kunt alleen niet precies aangeven wanneer en waardoor, maar het werkt. Maar het is duwen achter een tanker.

De Woudreus werkt bij het  Overlegorgaan Drents-Friese Wold

Tsjalling Jonkhoff heeft een praatje gehouden tijdens de vergadering medio maart van het Overlegorgaan van het Drents-Friese Wold.

Ook deze club gaat na een zeker tijdstip ter vergadering over in “commissie stiekem”. Geen publiek erbij alstublieft. Schande dat een overlegorgaan, met toch al geen enkele democratische legitimatie, onder water gaat, en onze deelnemende dames en heren bestuurders, vinden dit gebrek aan democratische openheid dus goed?  Niemand weet dus wat daar wordt bekokstoofd! Wie weet zijn de knelpunten en kansen voor het DrentsFriese Wold en Leggelderveld daar besproken. Voorwaar geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Dat  mag toch helemaal niet in een land dat zich democratie noemt? Waarom mogen de omwonenden, die toch direct belanghebbenden zijn, niet weten wat er in hun achtertuin staat te gebeuren? Stichting de  Woudreus zal dit aan de Tweede Kamer melden in een volgend schrijven.

De Woudreus in het vakblad.

We halen nu toch het vakblad “Bos natuur en landschap” en hebben de twijfelachtige eer onder Staatbosbeheer te moeten eindigen in een colofon. Leest u het maartnummer en zie het zelf in het artikel bos of hei?

Dat bos en hei evenwel zeer goed samengaan, lees hierover het heide boekje met foto’s hoe hei en bos tezamen OOK een prachtig landschap vormen.

Beheerplannen

Er wordt druk aan de beheerplannen gewerkt. Provincies hebben de vrijheid gekregen om eerst de beheerplannen te maken en dan de aanwijzing definitief te maken. Uiterlijk 2009 moeten die klaar zijn. willen we nog wat, dan moeten we dus bij de Provincie terecht, maar tegelijk ook bij de Tweede Kamer. Er is inmiddels gebleken dat er behoorlijk wat “extra” natuur is opgenomen in de aanwijzingen! De TweedeKamer heeft te kennen gegeven dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd wegens die “extra” natuur.

Februari 2008

Woudreus op youtube

Een aantal dagen geleden hebben we een film gemaakt, met veel dank aan onze webmaster, over de weg Lhee-Kralo, de weg die dwars over de Dwingeloose heide loopt. Leest U ” waar een wil is blijft een weg”….maar.

De laatste hobbel moet de natuurlobby nog nemen, en dat is de gemeenteraad. Voor juni 2008 is de uitspraak gedaan. Als u onze film bekijkt ziet u om welke weg het gaat. Dan ziet u, dat een prachtig stuk cultuurhistorie, en 2×3 kilometer 100 jarige eiken, naar de bliksem gaan als we niet oppassen. Omdat dat niet in een nationaal park thuishoort. De ontoegankelijkheid van de natuur staat hoog in het vaandel bij de ecologen! We bezoeken vanaf nu elke fractie van de raad om de noodzaak van het openhouden van wegen voor gemotoriseerd verkeer door natuurparken te benadrukken. Niet iedereen is een mountainbiker. Ouderen en mindervaliden mogen ook genieten van de natuur vinden we. Er zijn foefjes genoeg om ervoor te zorgen dat het geen racebaan gaat worden na renovatie. In plaats van deze mooie weg komt er dan een recht betonnen pad, iedereen in de ganzenpas achter elkaar aan, met aan het begin van het pad een patattent en aan het eind eentje – net als het Fochteloerveen. Voor de invaliden is als troost een betonnen rondje familiepad bedacht door het laatste stuk bos dat we nog rijk zijn, en natuurlijk 2 transferia. Parkeerplaatsen in dat bos. Kunnen er weer fijn exoten omgehakt.
Kijkt u op www.woudreus.nl/wegweg of gelijk op YouTube