Alle berichten van Mieke

juli 2010

Dwingelderveld

Stichting de Woudreus heeft beroep ingesteld tegen de besluiten die de herinrichting van het Dwingelderveld mogelijk moeten maken. Een aantal zijn gecombineerd met Vereniging Dorpsbelangen. Een en ander is onder de rechter. Wij hebben de Raad van State verzocht een aantal prejudiciele vragen aan het Hof te willen stellen.  Over onze zienswijze Natuurbeschermingswet krijgen wij binnenkort uitsluitsel van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Drents-Friese Wold

De Woudreus is in de gebiedsgroep  voor het beheerplan gevraagd- zulks naar wij begrepen op aandringen van de provincie Friesland en Drenthe. De eerste bijeenkomst is geweest. De Woudreus heeft toen opnieuw om de wetenschappelijke gegevens gevraagd die ten grondslag lagen aan de aanwijzing als Speciale Beschermings Zone in 2004, en om de gegevens van de aanmelding zelf. Aan de hand daarvan moeten de maatregelen worden vastgesteld. De concept-aanwijzingsbealuiten zijn opgetuigd met landelijke doelen en dat blijft een hoofdpijndossier.

Tweede Kamer, laatste debatten

Het waren ware woorden van Kamerlid Snijder: “een worsteling waar we nooit uitkomen”. Geen wonder.  In april bleek dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met  andere dan natuurbelangen in en rondom de  N2000gebieden. Verder staan de grenzen niet vast – althans in Nederland!-, kunnen “landelijke doelen” kennelijk voorrang krijgen- althans in Nederland!-   De Woudreus heeft zich nog gericht tot de voltallige Commissie om dan toch een moratorium int e te stellen met betrekking tot de maatregelen, die in strijd komen met de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar nee.Helaas liep ook het laatste debat met een sisser af. Niets verandert: het landelijk beleid dendert door.

Brief naar nieuwe Commissie LNV ligt klaar

De Woudreus geeft de moed niet op. Er ligt een brief klaar voor de nieuwe commissie zodra die is geformeerd.Dit vindt plaats na het reces.Hierin hamert de Stichting opnieuw op het nakomen van de internationale verplichtingen. Zodra deze is verstuurd komt hij op de website.

Groenboek EC

De Minister van LNV heeft  aan de Tweede Kamer laten weten, wat de antwoorden zijn op  de vragen gesteld in het Groenboek. De Stichting heeft hierop een reactie in voorbereiding en stuurt die op voor 31 juli. Mocht U behoeft hebben op dit groenboek te reageren, doet u het dan svp voor die datum.

Eef Arnolds

De ecoloog  sprak zich onlangs uit over de kortzichtigheid van mensen of organisaties die een ecoloog als bodngenoten zou moeten beschouwen.In het tijdschrift Natuurbehoud van Natuurmonumenten las hij een artikel over het Nationaal Park het DrentsFriese Wold  : “ Zo maken eentonige bossen van naaldbomen die uit verre buitenlanden naar deze streken zijn gehaald, plaats voor bomen die hier van nature  (…….) groeien. Donkere muren maken plaats voor afwisselende ruimtes met plekken waar het licht de bodem bereikt.met een rijker en gevareieerder planten-en direnwereld als resultaat.” Zo wil, aldus Arnolds, Natuurmonumenten rechtvaardigen dat er weer de nodige opstanden van fijnspar, Douglas en lariks zijn gekapt. Vooralsnog zijn ze omgezet in tegennatuurlijke gaten in het bos en troosteloze , kapot gereden kapvlaktes vol stronken en takken. Je zou het Drents-Friese wold bijna omdopen in Drents Friese Kaalslag. Een enkele spichtige  eik is gespaard omdat die boom hier wel thuishoort…..Noch als wandelaar, noch als ecoploog, noch als paddenstoelenliefhebber, word je daar blij van………..

Sparrenbossen vergelijken met groene muren is even onterecht als de Waddenzee afdoen als een bak modder.Integendeel, zo schrijft hij, volgroeide sparren en Douglasbossen zijn imposante natuurfenomenen met hun kaarsrechte torenhoge stammen, bemoste boden en geheimzinnige schemersfeer. De diepe schaduw geeft deze bossen een eigen charme en kracht. De kracht van het woud. Lariksen hebben van die ragfijne wintersilhouetten en verkleuren in de herfst schitterend goudgeel. In de herfst zijn deze bossen een eldorado voor de paddenstoelenliefhebber en in het winterhalfjaar vormen sparren en douglas een welkome groene component in het bladerloze tijdperk.

Voor mycologen is het al lang klip en klaar da t met name bossen van fijnspar en larix zeer rijk zijn aan paddestoelen.Ze groeien nergens anders EN staan op de Rode lijst. Waarom dit op onze natuurbeheerders geen indruk maakt?

Veel beheerders geloven nog steeds heilig in het dogma dat inheems bos beter is en rijker aan soorten.Arnolds vind thet echter belangrijker om te benadrukken hoe krampachtig natuurbeheerders omgaan met het begrip natuurlijkheid.  Van de dennen  beuken en eiken kan worden gezegd dat de meesten zijn aangeplant met buitenlands plantgoed.Dus waar praten we over?

Arnolds  wijst er tot slot op, dat een bos van ingevoerde boomsoorten  als fijnspar douglas en lariks vanaf een jaar of vijftig oud een van de meer natuurlijke ecosystemen vertegenwoordigt. De bomen mogen dan ooit geplant zijn, maar verjongen spontaan onder Nederlandse omstandigheden. Als ze de tijd krijgen ontstaan vanzelf open plekken en daardoor wordt de structuur nog fraaier.  Tot slot wijst hij op de starheid onkunde bijgeloof van de natuurbeheerders, die juist als een bos rijk aan ecosystemen begint te worden, de botte bijl hanteren zodat weer bij nul kan worden begonnen.

MEI

De VPRO documentaires zijn doorgaans van goede inhoud. Helaas was d e uitzending over Brussel en Natura 2000 dat niet. De voorstelling als zou Brussel Nederland opdragen om massaal bossen te kappen en het  natte beleid uit te voeren zoals dat hier te lande gebeurt, is volstrekt onjuist. We zagen een uitgebreid interview met Staatsbosbeheer, een Zelfstandig BestuursOrgaan, een orgaan dat zich aan elke inspraak  en controle kan onttrekken.Ze zijn de grootgrondbezitter en voeren een beleid dat  stoelt op natuurontwikkeling, en niet op natuurbehoud . Dat laatste is het uitgangspunt van de Vogel-en Habitatrichtlijn, maar dat kwam helaas helemaal niet aan de orde.De concrete informatie, die verstrekt werd door de heren Jap, Bijlsma, Schaminee en Boers was helaas beperkt en uiterst vaag.Vooral de vraag van het waarom kwam niet aan de orde en werd ook niet gesteld. Wel werd bevestigd dat bos zo veel mogelijk moet verdwijnen en kennelijk als een rem wordt beschouwd voor de biodiversiteit.Dat volgens S.B.B..allerlei practische bezwaren zoals steekmuggen en teken, schade door vogels etc, maar voor lief moeten worden genomen en dat de boeren een hinderlijke factor vormen bij het tot stand brengen van nieuwe natuur, werd niet weersproken of gerelativeerd. Wij hadden gehoopt dat de verslaggevers kritische vragen zouden stellen over de praktische gevolgen van dit Nederlandse  natuurontwikkelingsbeleid en -beheer en dat zij bij vage, wollige, ontwijkende en warrige antwoorden hadden doorgevraagd, maar helaas.Eén van de taken van de journalist is waarheidsvinding: deze opdracht kwam in deze documentaire helaas onvoldoende tot uiting.We hebben onze teleurstelling over de inhoud van deze repaortage  in een brief aan de VPRO laten weten.

APRIL 2010

22  APRIL

Uitzending gemist?

Kijkt u nog even naar uitzending gemist en dan weet u het.

Jammer maar helaas, zal het advies van de rechter weinig uithalen. De opnames vonden plaats ruimt  voor de verkiezingen. We vrezen dat de nieuwe gemeenteraad niets zal doen om de hogere organen tot andere gedachten te brengen. Daar is alle reden voor, lest u maar verder. De Woudreus heeft tegen het ontwerp bestemmingplan dat dit inrichtingsplan regardeert de zienswijze ingediend. In september wordt het vastgesteld.

TWEEDE KAMER

Bas van der Vlies heeft onlangs de Minister eindelijk weten te ontfutselen dat bij opgave van de Speciale Beschermingszones een grote blunder is begaan.  Gegevens over de activiteiten rondom de Natura 2000 gebieden waren wel degelijk een verplichting. De opgave daarvan vormde een wezenlijk onderdeel van de Standaaard gegevensformulier. OOk de gebiedskaarten op de Standaardgegevensformulier missen de gedetailleerde gebiedskaarten want elke vorm van bebouwing ontbreekt daarop. Het antwoord van de Minister dat er onvoldoende informatie was over activiteiten in en rondom de gebieden is natuurlijk onzin.

Wat in het geval van het Dwingelderveld ook speelt  is de wensnatuur. Zoals bekend zijn er landelijke doelen toegevoegd aan de gebieden. De Minister geeft aan aan Van der Vlies, dat met name het habitattype H7110 actief hoogveen, problematisch is. Dit leidt tot een koude sanering van een groot aantal bedrijven. Deze nationale doelen dienen te worden geschrapt.

Inrichtingsplan Dwingelderveld inbreuk op de richtlijn

Erger nog, het inrichtingsplan Dwingelderveld is bedoeld voor actief hoogveen maar het gebied  is ervoor niet opgegeven. Het is dus het onderdeel landelijk doel, strijdig met de richtlijn. Daardoor maakt de Provincie  samen met gemeente, DLG en waterschap een inbreuk  op de richtlijn. Het erge is dat de Wet Inirchting Landelijk gebied geen beroepsmogelijkheid gunt, behalve op een paar  onderdelen. Dus met dank aan de vorige gemeenteraad is de weg waarschijnlijk foetsie. En de bomen………… en heeft die meegewertk aan de inbreuk!

De huidige gemeenteraad zou wat MOETEN doen als ze echt de  N2000discussie volgt in de Kamer; immers het gevolg is niet alleen de weg, het is de hele economie en de volksgezondheid. De raad kan nog wat doen op dit onderdeel, zo niet alles.

Ook elders in het land actie

In Groesbeek zijn de inwoners massaal in actie gekomen tegen de kap van honderden ha “bos voor heide.”

Interessant is te zien dat ook Prorail aan dit project van ontbossing meedoet.Wie het begrijpt mag het `zeggen. De gelden die zij krijgen zijn bestemd voor de rails en niet voor heide!

Kijkt u op:  www.redonsbos.blogspot.com


De Woudreus op 16 april  in de uitzending van ‘Recht in de Regio’

OP vrijdag  16 april aanstaande  is Stichting de Woudreus samen met de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo te zien in het TV-programma Recht in de Regio. Dit wordt uitgezonden op Nederland 2 en begint op 19.25 uur.

De Stichting vraagt dan advies aan rechter  Mr. Frank Visser, (Rijdende Rechter),wat  er gedaan kan  worden tegen de kap van de 1500 monumentale  inlandse eikenbomen langs de weg Lhee -Kralo.  Ze zijn 80 jaar oud,  een bron van biodiversiteit en  hebben grote ecologische waarde. De bomen die het loodje moeten leggen zijn dus niet ziek, ze passen alleen niet in het plaatje van het inrichtingsplan. Zoals de trouwe lezers weten, mag een N2000 gebied helemaal niet worden heringericht, het is Europees beschermd.

De  Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo vraagt ook aandacht voor de weg waarlangs de bomen staan,  omdat die vindt dat de weg door de heide open moet blijven voor alle verkeer. Er zijn, en dat vindt de Woudreus ook, talloze manieren om de snelheid uit die weg te halen en zo het N2000 gebied open te houden voor bezoekers.

We hopen dat u even de tijd neemt de uitzending te bekijken!

Inrichtingsplan

We vernamen dat het inrichtingplan van de provincie voor het Noordenveld, is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Drenthe. We gaan daartegen ook in beroep.

Europese Commissie  wil Europeanen bewust maken van verlies van biodiversiteit.

Uit een Eurobarometer enquete blijkt dat niet veel Europeanen begrijpen wat biodiversiteit is. Volgens een opiniepeiling blijkt slechts 38% van de Europeanen  de betekenis van het woord biodiversiteit te kennen en het gevoel te hebben niet goed geïnformeerd te zijn over het verlies aan biodiversiteit. Daarom is de Europese Commissie gestart met een publiekscampagne over het biodiversiteitsverlies in de Europese Unie. De campagne is te vinden op  de website www.verbondendoorleven.eu

Meer bos in Nederland?

Kort geleden meldde het CBS trots dat we veel meer bos hebben dan vroeger.Welnu, daar plaatst De Woudreus grote vraagtekens achter! De werkelijkheid is veel ingewikkelder. Bestemmingen zoals heideterrein, zandverstuiving, vlindercorridor, hagedispassage,  doen bos verdwijnen door conversie.  Ons ontbossingstempo staat gelijk aan dat van de ontwikkelingslanden! Geen enkele instelling houdt  echter bij hoeveel bos verdwijnt. Leest u maar mee: als die cijfers zouden kloppen is het net een processie van Eternach zo lazen wij op een website: 21.000 ha erbij en  maar dan weer 11.500 ha eraf!  Het geschuif met bossen is funest voor  de CO2 opslag,  en de biodiversiteit van een ouder bos is vele malen hoger dan die van jonge bossen.We hebben al eens eerder op deze website dit onderwerp behandeld en we verwijzen daar ook graag naar: het  Ministerie van LNV en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijven de uitgeholde propagandatoeterij heftig volhouden. Als je het maar hard genoeg schreeuwt spreekt niemand  je tegen toch?

Dat is koren op de molen voor de natuurbeheerders die dikke subsidie proberen te vangen voor natte heide, moeras en zompig hoogland en dan hebben we altijd nog de zandverstuiving, zie hierover Tom Bade elders op deze website.

Crisis en Herstelwet helaas aangenomen

Tot onze verbazing heeft de Eerste Kamer toch de Crisis- en Herstelwet aangenomen. Deze wet hoort in  de prullenbak want hoort niet thuis in een democratie. Vreemd genoeg schakelt de Kamer  hiermee zichzelf uit. Het wordt  besluiten nemen per decreet.  De Raad van State heeft niet voor niets gewaarschuwd dat deze wet in strijd is met Europese wet-en regelgeving.  Vergist u zich niet: het gaat ook u aan.MAART 2010

Nieuws

Het is  enige tijd stil geweest. Oorzaak is de  ontwikkeling rond het Dwingelderveld. Er zijn een aantal procedures tegelijk gelanceerd en daarop zijn door ons zienswijzen ingediend- hetgeen gerust tijdrovend mag worden genoemd. De eerste reactie is thans te lezen op de sites van de ontwerp-inrichtings/voorontwerpbestemmingsplannen Midden -Drenthe- en Westerveld: niets wordt aangepast. We hadden ook weinig hoop- maar niet schieten is altijd mis en we gaan door.We gaan er wel van uit dat  wij bij de nieuwe gemeenteraad  en het nieuwe gemeentebestuur thans wel gehoor vinden om de  met eiken omzoomde prachtige weg tussen Eursinge en Achter het Zaand ( de weg Lhee-Kralo)te handhaven. Het kost een fractie van wat er anders wou moeten worden  bijgedragen om die weg op te lappen, zodat de  natuur toegankelijk blijft. Het besluit van de vorige raad is nooit gepubliceerd dus heeft geen rechtswerking. We begrepen, dat er kan worden ” teruggekoppeld” als het feest van het ontgronden en vernatten niet door mocht gaan…… Niemand heeft ooit begrepen dat  aanleg van andere verharde wegen ( van beton) in een N2000 gebied niet is toegestaan.   Of Nederland zich daar iets van aantrekt is weer een ander verhaal. Staatsbosbeheer kon natuurlijk het geduld weer niet bedwingen en heeft de laatste  exoten  in het bos alvast omgezaagd, dan is daar gelukkig geen twistpunt meer over. Wij hebben bij de hoorcommissie in Assen – naar aanleiding van onze zienswijze inzake d e WILG- hier onze verontwaardiging over laten blijken.Zeker omdat wij de Provincie om handhaving hadden verzocht. Daarom hebben  aangifte gedaan bij het Functioneel Parket. Dat zou U trouwens ook kunnen doen als u  ziet dat er kap plaatsvindt in de bossen.

Drents Friese Wold.

De Woudreus heeft  zich weer laten horen op de bijeenkomst begin maart. We zijn aangenaam verrast dat  onze suggesties over het ten grave dragen van een beheer-en inrichtingsplan ten gunste van een wettig voorgeschreven beheerplan, lijkt te worden overgenomen. Maar gekapt wordt er nog, zo vernamen we van een van onze trouwe aanhangers. Wat die machines aan bodemstructuur vernietigen kost honderden jaren om te herstellen, ALS het ooit nog wat wordt. Niemand die zich dat afvraagt. Dat telt niet in het beleid?

Natuurmonumenten

Binnenkort spreken we weer met Natuurmonumenten.Er blijkt meer te zijn gekapt  dan ons was verteld.Andre Donker vond ruis in de communicatie geen goede zaak, dus hij komt er binnenkort op terug.

December

Promotie en symposium

Arjen Buys (Alterra) heeft  de Woudreus twee keer geinterviewd. Dit naar aanleiding van de  protesten die wij op niet mis te verstane wijze laten horen  naar aanleiding van de kap in de Staatsbossen. In september is hij gepromoveerd: het proefschrift heette : Public Natures. Social Respresentations of Nature and Local Practices. In november volgde een symposium met als titel Burgers, beleid en natuur. Daarbij is onze folder in een pps opgenomen. Vinden we prima.  Een klein berichtje hadden we wel op prijs gesteld, maar helaas, dat  ontbrak. Het geeft aan dat wij als organisatie serieus worden genomen. Dat is maar goed ook, want wij vertegenwoordigen nog altijd 9000  burgers die ons met handtekeningen hebben gesteund! De Woudreus zal zich blijven inzetten om de ongebreidelde kap in de bossen aan de kaak te stellen.

Excursie Natuurmonumenten.

De Woudreus is  9 november op bezoek geweest in Berkenheuvel, op uitnodiging van Natuurmonumenten. We zijn rondgeleid langs diverse percelen. Een van die percelen stond op de nominatie gekapt te worden. Dank zij Rob Chrispijns aanwijzingen dat hier een aantal rosselboleten stond, dank zij larixen, worden dit vak gespaard. Totdat ook zij te natte voeten krijgen helaas. We betreuren dat beleid maar het lijkt landelijk erin geheid. Desalniettemin was het een leuke geste die we bijzonder waarderen. Dank Natuurmonumenten, en graag tot een volgende keer!

Zienswijzen Dwingelderveld

Ter inzage liggen de volgende documenten:

-concept bestemmingsplan Westerveld, Middenveld en De Wolden tot 31-12

-inrichtingsplan Dwingelderveld op grond van de Wilg tot 0601. Hierin staat de weg Lhee -Kralo! Het feit dat er 1500 90- jaar oude eiken worden gekapt langs de weg  voor de ruimtelijke beleving, slaat werkelijk alles.

-Merbeoordeling ( die zou niet hoeven): tot 0601. De Grontmij komt met interessante nieuwe visies. Het lezen waard.

Alles is digitaal te downloaden. We raden u aan uw zienswijze bij alle 3  in te dienen. De Woudreus is in ieder geval druk bezig. We zijn het er niet mee eens dat een Europees beschermd gebied kan worden heringericht voor landelijke doelstellingen-  ten koste van de biodiversiteit,  zoals de jeneverbes (jawel!) en de bossen. Te vrezen valt ook dat de  omringende beekdalen de grondwaterstijging wel degelijk zullen ondervinden. Het kan niet anders: er zijn waterlopen van het Dwingelderveld naar de omgeving: van beekdal tot beekdal. Kortom: de bevolking wordt “uitgerookt”……..

November – Kort Nieuws

Binnenkort ligt er een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Dit behelst alle maatregelen die in het Dwingelderveld zullen worden uitgevoerd. Wij adviseren u dringend hiervan kennis te nemen en uw zienswijze in te dienen. Zodra het zover is informeren wij u nader.

Informatie-avond Dorpsbelangen.
De Woudreus was aanwezig op 3 november, tijdens de jaarvergadrring van Dorpsbelangen Dwingelo. Na afloop presenteerde de heer Urlings de plannen in het Dwingelderveld. De aanwezigen waren sduidelijk niet onder de indruk: een van hen maakte een groot geheim openbaar dat de wateroverlast niet uit de hemel kwam maar werd veroorzaakt door een gemaal dat niet werkte in IJsselmuiden! Daardoor stond alles blank in 1998- dus die waterberging in het Noordenveld is op drijfzand gebaseerd zo lijkt het.
Kapwerkzaamheden.
We verzoeken de lezers ons opmerkzaam te maken op kapwerkzaamheden in en rond het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.
Woudreus en Natuurmonumenten op stap
Op 9 novemebr aanbstaande is de Woudreus door Natuurmonumenten uitgenodigd voor een excursie in een door hen beheerd deel van het Drents-Friese Wold. Wij zullen U verslag doen.

septembernieuws

De Woudreus heeft de pers laten weten dat zij de Amvb ruimte aan de kaak stelt. Zoals de Minister in haar brief van 1 september stelt, is het een basisbeginsel dat zij handelt in overeenstemming met de vigerende wet-en regelgeving, ook op het gebied van natuur en milieu. Crisis of geen crisis.
Dat is helemaal waar en daarom moet de waarborg van rechtmatig handelen in Natura 2000 gebieden door de overheid alsook de gevolgen ervan voor de burger geen fopspeen worden!

Augustus 2009

Het doet de Woudreus deugd dat de website zo goed wordt gelezen door onze supporters, en al helemaal dat het Ministerie van LNV ons weet te vinden. We voelen ons dan ook gevleid door die aandacht nu wij in een reactie (Rapport Adviesgroep Huys) d.d.29 juni lazen, dat er rek en ruimte zit in de N2000 doelen en hoeveel dat dan wel niet is.

Dat zal wel weer wat duiten gekost hebben.

Maar het is heel eenvoudig. Die rekmogelijkheid is er niet. Er zit namelijk een verschil tussen enerzijds artikel 6.1 Hr. en de algemene beschermingsmaatregelen uit de VR en anderzijds art. 6.2 en 6.3 HR. Bij deze twee laatste is uitsluitend sprake van kwalificerende elementen, dat zijn dus habitats en soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zoals bekend gooit LNV alles op een hoop en gooit de niet-kwalificerende elementen ook onder 6.2 en 6.3 en dat kan niet, dat is in strijd met de richtlijn. Gelukkig heeft de Minister besloten zich van dit alles niets aan te trekken en in een reactie op het ongenoegen van mevrouw van Breest-Smallenburg over het kapbeleid Dwingelderveld (Reactie met betrekking tot het kapbeleid van Staatsbosbeheer), te laten weten dat het allemaal moet. De riedel blijft zich herhalen! Leest U er onze reacties van 15 resp 27 mei op de antwoorden van de Minister aan de Kamer nog maar eens op na, zie juni dit jaar. De Stichting heeft de Tweede Kamer heden dienaangaande (090828 – ONBEGRIJPELIJK) bericht. Uiteraard laat Alterra ons weten dat de natuur kwetsbaar (14-07, Kwetsbare natuur bedreigd) is en dat de wensnatuur te wensen overlaat (22-07, Natuur niet genoeg beschermd)dat geeft cachet aan de beheerplannen op drijfzand.

Ook lazen wij dat er dankzij ons protest over de gebrekkige inspraak (Gebrekkige inspraak) weer een duur rapport is uitgebracht door Alterra, en daar heeft men het woord “draagvlakmatrix” uitgevonden, info www.kennisonline.wur.nl, contact Arjen Buijs.

Verder brachten wij onze zomernieuwsbrief (Nieuwsbrief zomer 2009) uit.

Aan de Provincie Drenthe hebben wij laten weten, dat wij niet blij zijn met de terloopse opmerking dat de Woudreus bij de opstelling van de beheerplannen opzettelijk buitenspel is gezet. De opmerking als zouden de 3 informatieavonden volstaan is in strijd met artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn. Immers daar staat dat het beheerplan in overleg met belanghebbenden en eigenaren dient te worden opgesteld. Die massale propaganda voor de wensnatuur gedurende de eerste helft van zo’n avond en daarna “roept u maar” in de zaal, heeft daarmee niets van doen.Leest u onze brief aan de Provincie hierover (…).

Verder heeft de Stichting haar zienswijze ingediend inzake de ontwerp- AMvB (Zienswijze inz ontw AMvB).

Hier worden tersluiks weer de bruto EHSdoelen en de Natura 2000 op een hoop gegooid en dat is in strijd met de richtlijn. Je moet nu protesteren, dit is een parapluwetgeving die alles lagere overheden verplicht een N2000 gebied te veranderen. Dat kan niet. Tot 1 september heeft u de gelegenheid, doen!

Nederland blaast haar deuntje mee in internationaal verband als het over ontbossing (Stoppen ontbossing) gaat: we vragen ons dan af of de Minister vertelt dat bossen hier worden neergemaaid om plaats te maken voor hei of zand, of omdat het exoten zijn die hier niet thuis horen (omvormingsbeleid) , en dat daarom andere landen beter op hun bossen moeten passen omdat het anders mis gaat met het klimaat?

Bosbeheer gekraakt