Alle berichten van Mieke

December

Promotie en symposium

Arjen Buys (Alterra) heeft  de Woudreus twee keer geinterviewd. Dit naar aanleiding van de  protesten die wij op niet mis te verstane wijze laten horen  naar aanleiding van de kap in de Staatsbossen. In september is hij gepromoveerd: het proefschrift heette : Public Natures. Social Respresentations of Nature and Local Practices. In november volgde een symposium met als titel Burgers, beleid en natuur. Daarbij is onze folder in een pps opgenomen. Vinden we prima.  Een klein berichtje hadden we wel op prijs gesteld, maar helaas, dat  ontbrak. Het geeft aan dat wij als organisatie serieus worden genomen. Dat is maar goed ook, want wij vertegenwoordigen nog altijd 9000  burgers die ons met handtekeningen hebben gesteund! De Woudreus zal zich blijven inzetten om de ongebreidelde kap in de bossen aan de kaak te stellen.

Excursie Natuurmonumenten.

De Woudreus is  9 november op bezoek geweest in Berkenheuvel, op uitnodiging van Natuurmonumenten. We zijn rondgeleid langs diverse percelen. Een van die percelen stond op de nominatie gekapt te worden. Dank zij Rob Chrispijns aanwijzingen dat hier een aantal rosselboleten stond, dank zij larixen, worden dit vak gespaard. Totdat ook zij te natte voeten krijgen helaas. We betreuren dat beleid maar het lijkt landelijk erin geheid. Desalniettemin was het een leuke geste die we bijzonder waarderen. Dank Natuurmonumenten, en graag tot een volgende keer!

Zienswijzen Dwingelderveld

Ter inzage liggen de volgende documenten:

-concept bestemmingsplan Westerveld, Middenveld en De Wolden tot 31-12

-inrichtingsplan Dwingelderveld op grond van de Wilg tot 0601. Hierin staat de weg Lhee -Kralo! Het feit dat er 1500 90- jaar oude eiken worden gekapt langs de weg  voor de ruimtelijke beleving, slaat werkelijk alles.

-Merbeoordeling ( die zou niet hoeven): tot 0601. De Grontmij komt met interessante nieuwe visies. Het lezen waard.

Alles is digitaal te downloaden. We raden u aan uw zienswijze bij alle 3  in te dienen. De Woudreus is in ieder geval druk bezig. We zijn het er niet mee eens dat een Europees beschermd gebied kan worden heringericht voor landelijke doelstellingen-  ten koste van de biodiversiteit,  zoals de jeneverbes (jawel!) en de bossen. Te vrezen valt ook dat de  omringende beekdalen de grondwaterstijging wel degelijk zullen ondervinden. Het kan niet anders: er zijn waterlopen van het Dwingelderveld naar de omgeving: van beekdal tot beekdal. Kortom: de bevolking wordt “uitgerookt”……..

November – Kort Nieuws

Binnenkort ligt er een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Dit behelst alle maatregelen die in het Dwingelderveld zullen worden uitgevoerd. Wij adviseren u dringend hiervan kennis te nemen en uw zienswijze in te dienen. Zodra het zover is informeren wij u nader.

Informatie-avond Dorpsbelangen.
De Woudreus was aanwezig op 3 november, tijdens de jaarvergadrring van Dorpsbelangen Dwingelo. Na afloop presenteerde de heer Urlings de plannen in het Dwingelderveld. De aanwezigen waren sduidelijk niet onder de indruk: een van hen maakte een groot geheim openbaar dat de wateroverlast niet uit de hemel kwam maar werd veroorzaakt door een gemaal dat niet werkte in IJsselmuiden! Daardoor stond alles blank in 1998- dus die waterberging in het Noordenveld is op drijfzand gebaseerd zo lijkt het.
Kapwerkzaamheden.
We verzoeken de lezers ons opmerkzaam te maken op kapwerkzaamheden in en rond het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.
Woudreus en Natuurmonumenten op stap
Op 9 novemebr aanbstaande is de Woudreus door Natuurmonumenten uitgenodigd voor een excursie in een door hen beheerd deel van het Drents-Friese Wold. Wij zullen U verslag doen.

septembernieuws

De Woudreus heeft de pers laten weten dat zij de Amvb ruimte aan de kaak stelt. Zoals de Minister in haar brief van 1 september stelt, is het een basisbeginsel dat zij handelt in overeenstemming met de vigerende wet-en regelgeving, ook op het gebied van natuur en milieu. Crisis of geen crisis.
Dat is helemaal waar en daarom moet de waarborg van rechtmatig handelen in Natura 2000 gebieden door de overheid alsook de gevolgen ervan voor de burger geen fopspeen worden!

Augustus 2009

Het doet de Woudreus deugd dat de website zo goed wordt gelezen door onze supporters, en al helemaal dat het Ministerie van LNV ons weet te vinden. We voelen ons dan ook gevleid door die aandacht nu wij in een reactie (Rapport Adviesgroep Huys) d.d.29 juni lazen, dat er rek en ruimte zit in de N2000 doelen en hoeveel dat dan wel niet is.

Dat zal wel weer wat duiten gekost hebben.

Maar het is heel eenvoudig. Die rekmogelijkheid is er niet. Er zit namelijk een verschil tussen enerzijds artikel 6.1 Hr. en de algemene beschermingsmaatregelen uit de VR en anderzijds art. 6.2 en 6.3 HR. Bij deze twee laatste is uitsluitend sprake van kwalificerende elementen, dat zijn dus habitats en soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zoals bekend gooit LNV alles op een hoop en gooit de niet-kwalificerende elementen ook onder 6.2 en 6.3 en dat kan niet, dat is in strijd met de richtlijn. Gelukkig heeft de Minister besloten zich van dit alles niets aan te trekken en in een reactie op het ongenoegen van mevrouw van Breest-Smallenburg over het kapbeleid Dwingelderveld (Reactie met betrekking tot het kapbeleid van Staatsbosbeheer), te laten weten dat het allemaal moet. De riedel blijft zich herhalen! Leest U er onze reacties van 15 resp 27 mei op de antwoorden van de Minister aan de Kamer nog maar eens op na, zie juni dit jaar. De Stichting heeft de Tweede Kamer heden dienaangaande (090828 – ONBEGRIJPELIJK) bericht. Uiteraard laat Alterra ons weten dat de natuur kwetsbaar (14-07, Kwetsbare natuur bedreigd) is en dat de wensnatuur te wensen overlaat (22-07, Natuur niet genoeg beschermd)dat geeft cachet aan de beheerplannen op drijfzand.

Ook lazen wij dat er dankzij ons protest over de gebrekkige inspraak (Gebrekkige inspraak) weer een duur rapport is uitgebracht door Alterra, en daar heeft men het woord “draagvlakmatrix” uitgevonden, info www.kennisonline.wur.nl, contact Arjen Buijs.

Verder brachten wij onze zomernieuwsbrief (Nieuwsbrief zomer 2009) uit.

Aan de Provincie Drenthe hebben wij laten weten, dat wij niet blij zijn met de terloopse opmerking dat de Woudreus bij de opstelling van de beheerplannen opzettelijk buitenspel is gezet. De opmerking als zouden de 3 informatieavonden volstaan is in strijd met artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn. Immers daar staat dat het beheerplan in overleg met belanghebbenden en eigenaren dient te worden opgesteld. Die massale propaganda voor de wensnatuur gedurende de eerste helft van zo’n avond en daarna “roept u maar” in de zaal, heeft daarmee niets van doen.Leest u onze brief aan de Provincie hierover (…).

Verder heeft de Stichting haar zienswijze ingediend inzake de ontwerp- AMvB (Zienswijze inz ontw AMvB).

Hier worden tersluiks weer de bruto EHSdoelen en de Natura 2000 op een hoop gegooid en dat is in strijd met de richtlijn. Je moet nu protesteren, dit is een parapluwetgeving die alles lagere overheden verplicht een N2000 gebied te veranderen. Dat kan niet. Tot 1 september heeft u de gelegenheid, doen!

Nederland blaast haar deuntje mee in internationaal verband als het over ontbossing (Stoppen ontbossing) gaat: we vragen ons dan af of de Minister vertelt dat bossen hier worden neergemaaid om plaats te maken voor hei of zand, of omdat het exoten zijn die hier niet thuis horen (omvormingsbeleid) , en dat daarom andere landen beter op hun bossen moeten passen omdat het anders mis gaat met het klimaat?

Bosbeheer gekraakt