Wetgeving

TRANSPARANTE WETGEVING?

Het is van democratisch groot belang dat het wetgevingsproces voor iedereen op elk moment transparant is.
Dat is het helaas niet, zo concludeerde Dr.Stoter :
Ambtenaren en politiek blijken deel uit te maken van een netwerk, dat wordt beheerst door de sterkste bedrijven en branches. Want die hebben toegang tot de departementen en geld en tijd om te lobbyen/ Lobbyisten van de grote belangengroepen maken gebruik van hun contacten binnen het Ministerie. In de Memorie an Toelichting kwam dan ook te staan dat er goed overleg was geweest met de achterban.Dat wil de Minister graag in de toelichting Een uitonderhandeld wetsvoorstel geeft weinig gelegenheid tot amendementen in de Tweede kam er.
Stoter deed een onderzoek naar het proces in een andere sector.
Helaas geldt het bovenstaande net zo goed voor het Ministerie van E, L, en I.
We kwamen tot deze onthutsende conclusie na het lezen van de nieuwe concept wet Natuur.

De Woudreus was samen met Iquatro afgevaardigde in het klankbordgroep voor de concept nieuwe natuurwet. We hadden vooraf de Memorie van Toelichting bestudeerd, en de wetsteksten .
Het zou uitsluitend Natura 2000 betreffen. Dit was nu de Vogel en Habitatrichtijn. Welnu, het was de deur open naar wensnatuur.Ontbossing bij wet.
Iquatro heeft een wetsontwerp opgesteld dat werkelijk aan de vereisten voldoen en niet aan EHSdoelstellingen.
Lees u wat er zou moet staan.
Iquatro heeft het concept wetsontwerp doorgehaald ( rood) verbeterd, ( groen) en aangevuld. (Blauw).
Zo zou het prachtige werkbare en deugdelijke wetgeving kunnen worden. Deze zomer zouden de ambtenaren de opmerkingen van eenieder “ meenemen” .We gaan er van uit dat we er veel van terug zien als het ontwerp in d e inspraak komt…………

Onze Opmerkingen

Onze opmerkingen

Onze aanmerkingen op het nieuwe concept-wetsvoorstel natuur

1.Bos is natuur. De strofe in paragraaf..artikel….. dat bos mag wijken voor “ natuurontwikkeling “ zou impliceren dat bos geen natuur was. dat bestrijden wij. Ook bij de aanwezigen op 15-06 op het wetsvoorstel bleek dat er geen sympathie bestond om bos te laten wijken voor “ natuur”

Daarbij zijn de volgende punten van belang

1. Ons bosareaal slinkt met rond 1500 ha per jaar. Nederland wordt in snel tempo dus ontbost en doet het niet beter dan een ontwikkelingsland. Zie hierover het stuk uit Kritisch `Bosbeheer

2.Bos in andere landschappen: bos zou nu, zelfs bij wet, mogen worden omgevormd tot andere landschappen die het hier niet goed “doen”

3. Ook andere krachtenvelden werken hier aan mee

4. Er is weinig samenhang te ontdekken in de achterliggende processen en beleid. Een versnelling hiervan mag worden verwacht.Veel bossen, in ieder geval die in N2000 en naar te vrezen valt ook de EHS, zuilen dus binnenkort verdwijnen voor andere doelen. Duizenden ha zullen in de /Veluwe in Drenthe en Achterhoek en Brabant voor andere functies worden omgevormd. Vele bossen zijn al geveld ten faveure van zandwoestijnen en andere doelen.

5. Belangrijke drijfveer:subsidies
De meeste belangenorganisaties zijn verslaafd aan subsidies. Of het nu biomassa is, vlechtheggen, agrarisch natuurbeheer. Hiermee wordt aan de levensvoorwaarden van zeker de helft aan organismen in een bos getornd en natuurlijke kringloopprocessen worden zo doorsneden.Zie voor punten 1/5: bijlage ~Kritisch bosbeheer

6. Factoren die daarentegen pleiten voor bos zijn:
7. Biodiversiteit
Bos is een belangrijke schatkamer aan biodiversiteit, bossen hebben het grootste assortiment aan soorten, groter dan welk ander ecosysteem dan ook.
8. Richtlijnverplichtingen:
170 soorten van Europees belang die bos prefereren, verkeren in ongunstige staat van instandhouding. 63 % van de 73 boshabitattypes uit de Habitatrichtlijn verkeerde in een ongunstige staat van instandhouding.. Dat geldt ook de regio waar Nederland zich in bevindt.
Vogelrichtlijnverplichtingen: De Habitat van de soorten die aan bos zijn gebonden moet worden behouden.De Vogelrichtlijn, geldt reeds vanaf 1981, er is een instandhoudingverplichting voor het gebied van communautair belang of N2000 bosgebied voor de vogels die als kwalificerende soort zijn aangewezen zoals de Zwarte Specht, Wespendief en Draaihals. Omvormen naar heide of stuifzand is verboden. Het beleid van Staatsbosbeheer zoals exoten kappen voor “ natuurlijk bos” is ook in strijd met de richtlijnverlichtingen..
Een wet van een lidstaat , noch provinciaal, noch landelijk beleid , noch Beheers en Inrichtingplannen, of andere vormen van provinciaal beleid, noch subsidie, noch een bevoegdheid van een Minister die hij niet heeft om andere natuurdoeltypen na te streven, of anderszins- maken deze verplichtingen ongedaan.
9. De functies van bos:
• Sociale en culturele diensten: ze zijn onze culturele erfenis en de mensen houden het meest van bossen
• Zij geven ons hout, bessen en paddestoelen en talloze andere bosvruchten
10. Economische Diensten:
• Erosiebescherming van de bodem;
• Het reguleren van hoosbuien en plaatselijke hydrologische systemen en het zuiveren van water;
• Het tegengaan van klimaatverandering
• Tempering van de temperatuur
• grootste reservoir voor biodiversiteit
• opslag CO2
• lucht zuiveraars : ze vangen stikstofoxide op, ammoniak, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen; bij een juiste toepassing geven bomen – juist een diversiteit aan soorten!- 15-20 %reductie van fijnstof, 10%minder stikstofoxide en 8% minder ozon. Notabene het aantal doden per jaar in Nederland ten gevolge van fijnstof alleen al bedraagt 18.000 per annum! Nederland heeft een derogatie van de richtlijn voor fijnstof.Alleen dit jaar, de eerste maanden ervan, zijn er door de RIVM tijdens opvallend veel dagen hoge concentraties fijnstof gemeten;alleen dit jaar waren e r op de meetpunten meer dan 35 dagen met een daggemiddelde concentratie van 75 microgram per m3

Hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel natuur betreft de bescherming van de houtopstanden.
Ad 8.1
He ti s een vervanging van de Boswet maar ook de nationale Boswet heeft een internationaal karakter waar het desbetreffende bos is gelegen of in de nabijheid valt van in een Natura 2000 gebied. Daar gaan de internationale verplichtingen voor.Er geldt een instandhoudingplicht voor de soorten waarvoor het gebied is aangewezen ingevolge de Vogelrichtlijn. Dat zijn de soorten zoals die bekend zijn op het enige juridisch kader, de SDC 2004.

Bosopslag, struiken en morassen geldt niet als bos.
Ontbossing is niet meegeteld. Veel heide wordt als bos gekwalificeerd ( zie d e bijlage)

Duurzaam bosbeheer betekent Altijd herplantplicht. “ Natuurlijke verjonging” is aardig maar levert geen kwaliteit.

Herplantplicht
Als Nederland zo graag wil houtoogsten MOET er worden herplant op dezelfde plaats
.
Biomassafunctie:
De bron als biomassa is ook ontdekt.Dat kan alleen als de houtakker weer worden in gebruik genomen en in ere hersteld.. Dat is duurzaam bos beheer. (FSC criteria). Er is geen enkel bezwaar om een bos, dat werd gebruikt als houtoogstbos en toen opgegeven als Vogelrichtlijngebied- als aangewezen in Nederlandse wetgeving N2o00 gebied, wordt gekapt wanneer iets oogstrijp is, een goed beheerder heeft alles in tijd gekweekt. Het is modieus maar in strijd met d e EC om te vertellen dat houtakkers in een N2000 niet thuishoren.Wel zal er een inventarisatie dienen te zijn, monitoring en een passende beoordeling. Die is te vinden – de leidraad ervoor op de Commissie MER. ( handleiding artikle 6.3 en 6.4. en jammer voor de “ sectoren:

• Gedragscodes
• gedragscodes kunnen niet. Generieke ontheffingen zijn niet toegestaan want in strijd met de richtlijnverplichtingen

Pagina 124: internationale afspraken over bossen nauwelijks relevant: noem ze maar op die wel relevant zijn)

Ad pagina 125
Dan komen alle uitzonderingen op de meldingsplicht.Als er een plicht is tot herplant is er een plicht tot herplant.Geen uitzonderingen, anders is er geen wet nodig.doen we in Nederland aan duurzaam bosbeheer, dan is maakt herplant daar onlosmakelijk deel van uit; nog afgezien van hetgeen gesteld van de richtlijngebieden.

De bevoegdheid van de minister tot het verlenen van ontheffing en vrijstelling van de meldings en herplantplicht (art.6 Boswet* ) enz. Twee organisaties die in het kader van natuurbeheer resp. Waterveiligheid veel met houtkap te maken hebben is een gedeeltelijke voorwaardelijke ontheffing verleend met name van de meldplicht. Stichting de Woudreus merkt hierover het volgende op.

Deze generieke ontheffing hoort niet in een nieuwe wet thuis.
Deze vrijbrieven leiden automatisch tot vrijstelling van de herplantplicht.

Niemand oefent controle uit, niemand handhaaft, en degene die dat moet gaan doen- de ~Provincie- is deelnemer van het zelfde Overlegorgaan dat van een ~Nationaal Park dat krachtens een Beheers en Inrichtingsplan (BIP) = nationaal beleid, dat bos voor natuur als uitgangspunt heeft en herinrichting als doelstelling.

Bos is internationaal beschermd: tevens op grond van richtlijnverplichtingen; deze generieke ontheffing van de meld kap en herplantplicht hoort niet thuis in de richtlijngebieden.

Bovendien en vooral is veel bos beschermd als habitat van de kwalificerende vogelsoorten op grond van de europese richtlijnen en die verplichtingen gaan als gezegd boven die van de Boswet of wel landelijk of regionaal of provinciaal beleid ook. Behoud bos is nakoming van de richtlijnverplichtingen. Daar mag niemand generiek van worden uitgezonderd. Het smoesje da t het maar “ om een kleine beetje” bos gaat, is onjuist, de salamitactiek wordt behendig toegepast om zo de passende beoordeling en de mer te vermijden. Als voorbeeld moge dienen het Dwingelderveld : minstens 1000 ha bos is verdwenen. Met hen verdwenen 16 van de 26 Zwarte Spechten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt door behoud van hun habitat.

Ook heeft de SBB een “ omvormingsbeleid” voor exoten: als gevolg waarvan generiek in den lande een onbekende hoeveelheid bos verdwenen.
Beleid hoort niet voor richtlijnverplichtingen te gaan ; maar dat gebeurt wel.

Daarnaast aandacht voor boswallen, lijnvormige elementen in het landschap, de bossen zijn niet alleen en verzameling bomen maar de ook bodem is van grote waarde voor de biodiversiteit en een goed indicatie van de status.,

Ad bladzij 126: De Woudreus is tegen de verlenging van drie naar 5 jaar. Dit is een vrijbrief voor kaalslag.

De werkbaarheid van de regeling in samenhang met de regels voor de soorten en gebiedsbescherming:
Dit voor houtkap ten behoeve van natuurontwikkeling in een uitzondering te voorzien

Citaat:
In het bijzonder in en rondom de Natura 2000 gebieden kan in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten noodzakelijk zijn om bos om te vormen om zo de natuurwaarden die behoren bij de betrokken habitats te realiseren ( Commentaar: dit is EHS nationaal beleid )
Een derde van de N2000 gebieden bestaat uit bos, dus die omvorming kan regelmatig aan d e orde komen. Het kan dan gaan om instandhoudingsdoelstellingen in de zin van artikel eerste lid van de “`Habitatrichtijn waarvan het beheerplan voor het betrokken gebied veelal het kader zal bieden.
Commentaar:
Ten eerste:
artikel 6 lid 1 geldt NIET voor de vogelrichtlijngebieden.De meeste N2000 gebieden zijn ook vogelrichtlijn gebieden/.Voor die gebieden geldt een instandhoudingplicht ingevolge artikel 6, lid 2. Daarover heeft het Hof eens in …gezegd: dat de lidstaten een vrijheid toekomt om de gebieden aan te wijzen die in aanmerking komen als
Deze houtkap ten behoeve van natuurontwikkeling- dient te worden geschrapt; hoort niet thuis in de richtlijngebieden want is in strijd met het nuttig effect van de richtlijnen.
Ontbossing in Nederland kan nooit in ernst bij wet worden toegestaan

Geef een reactie

Stichting de Woudreus