Nieuws November 2020

Stikstof testament

Nico Gerrits publiceerde op Foodlog op 8 november zijn stikstof-testament.
In dit document zet hij uiteen dat 6 miljard euro de natuur niet zal helpen en waarom niet.
In dit stikstoftestament (je kunt het hier openen en downloaden), is dit te lezen.

Aerius in landbouwgrond

Maar de route is al uitgestippeld. Voor u een link van Interessante Tijden, waarin duidelijk dat onze overheid particulier eigendom in handen wil hebben. Leest u op welke wijze dit geschiedt op Interessante Tijden.

Publicatie van de Bossenstrategie

De Bossenstrategie is gepubliceerd op 18 november. Inmiddels is de Bossenstrategie aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft minister Schouten een toelichting gegeven. Klik hier om de uitwerking van ambities en doelen van de landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 te raadplegen. 

Klik hier voor de begeleidende kamerbrief. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de landelijke Bossenstrategie d.m.v. aanbiedingsbrieven van de provincies. Zijn we er blij mee? Antwoord: zeker niet, want garanties ontbreken, geld ontbreekt, en drijfzand is er vaste grond bij. 

18 november in  Overijssel: Pronkbomen

Op 50 landgoederen in Overijssel is op woensdag 18 november een pronkboom geplant. Door het planten van deze pronkboom committeren de landgoederen zich aan de afspraak om op hun landgoed tijdens dit plantseizoen minstens 1.000 bomen te planten. De pronkboom staat hier symbool voor. De pronkbomen zijn een gift van de provincie Overijssel. 

Bovendien tellen de bomen mee bij de actie ‘Iedereen een Boom’. Ook in vijf Overijsselse steden en dorpen zijn 550 bomen geplant. Dit werd gedaan door de  Groene Lopers, ‘parelsnoeren’ van groene buurtinitiatieven. Zij geven ieder 110 bomen weg aan particulieren en verenigingen.

In schril contrast: Lemelerberg

Op de Lemelerberg worden op dit moment grote aantallen bomen gekapt, in het kader van herstel van het oorspronkelijke heidelandschap.  Alweer onder de valse vlag van N2000.

Op een gebied van 20 hectare, zo groot als pakweg veertig voetbalvelden, zijn duizenden bomen gekapt. Overal langs wandelroutes liggen gevelde bomen hoog opgestapeld, tot verdriet van veel bezoekers en natuurliefhebbers uit de regio. En het kappen gaat door.

In Overijssel verdween tussen 2001-2019 totaal 14% van het bosoppervlak: 660 ha.

Forum voor Democratie heeft vragen gesteld. De kap van duizenden bomen valt volgens FVD ook niet te rijmen met het plan om de komende tien jaar 37.000 hectare (?) nieuw bos aan te leggen in Nederland, als uitloper van de landelijke ‘Bossenstrategie’.  
Of met de Overijsselse actie ‘Iedereen een Boom’.

In Overijssel verdween tussen 2001-2019 totaal 14% van het bosoppervlak: 660 ha.

Procentueel wordt Nederland sneller ontbost dan het Amazonegebied.
Verontruste bomenliefhebbers uit heel Nederland hebben zich verenigd. Als ook u zich zorgen maakt en dat tot uitdrukking wilt brengen, bezoek dan deze nieuwe gezamenlijke website Bos- en Bomenbescherming.
Hoe meer mensen dat doen – hoe sterker wij gehoord worden, Google telt de aantallen bezoekers.

Wie wil zien hoe het er in zijn eigen omgeving bijstaat -nou ja, er “nog” bijstaat- kan dat doen via Global Forest Watch.

Drents Friese Wold, Dwingelderveld en Holtingerveld

Nieuws is dat in alle gebieden grote grazers worden ingezet en een aantal schaapskuddes.  Dat is helaas niet onverdeeld gunstig.  Zoals genoegzaam bekend.

Broedresultaten van vogels: In het Dwingelderveld was het te druk en te droog , wat hoofdoorzaak is van de slechte broedresultaten van de kraanvogel, aldus Joop Kleine.

Ook waren er weinig watervogels.
Een aantal andere soorten deden het beter:
Draaihals Grauwe Klauwier en Paapje deden het goed, naast zomertortel, wielewaal aan de randen en rondom, de nachtzwaluw, zomertortel met als grote topper de fluiter.

Wat zo merkwaardig en tekenend is: van de Zwarte Specht niets nada, hoewel dit gebied  ervoor is geselecteerd en kwalificeert!
Jazeker: 14 Zwarte Spechten bij het Aanwijzingsbesluit EN beheerplan en SDF. Daar gaat het om. De andere genoemde soorten zijn in dat licht bezien net zo interessant als bijvoorbeeld de mus, omdat zij gezamenlijk onder art. 3 van de Vr ressorteren.
Drents-Friese Wold: zie voor een uitgebreid overzicht dat van Bijlsma in de Takkeling. Hoewel dit uiteraard “alleen” roofvogels betreft. Wespendief, die kwalificeert, wordt zijdelings benoemd.

Advies over Nationale Parken Nieuwe Stijl

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben 5 gebieden geselecteerd, van internationale betekenis. De 5 Nationale Parken Nieuwe Stijl die genoemd worden zijn:

  • Waddengebied
  • Hollandse Duinen van den `Helder tot Hoek van Holland
  • Zuidwestelijke  Delta van Biesbosch tot en met de zone voor de kust Zeeland;
  • Veluwe met overgangen Rijn IJssel en Randmeren
  • IJsseldelta en Weerribben-De Wieden met overgang naar Drents Plateau(!)

Vergissen wij ons of lijkt dit vies veel op de gedachte van de Ecologische Hoofdstructuur, waar wilde wolven achter zwijnen aan konden jagen? Maar nu is er nog een saus van Unesco en cultuur – de Belvedère gebieden – overheen gegoten. 

Het rapport vindt u hier. Een analyse houdt u nog te goed.

Stuurgroep Drents-Friese grensstreek

Dan nog even in de buurt: Het Rijk stelt voor om van 2021 t/m 2023 zes miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse Nationale Parken. De stuurgroep Drents-Friese Grensstreek heeft voor 1,5 miljoen een plan klaarliggen.

Het klinkt niet goed, we zien: ‘met inwoners en agrariërs een impuls voor landschapsbeheer met aandacht voor transitie opgaven op gebied van klimaat energie en landbouw.’ 

Wat een aantrekkelijk gebied moet zijn rondom de `nationale` parken voor wie  is ongewis en in hoeverre er zeggenschap voor die gronden is is nog minder helder. Weliswaar hebben de Gemeenteraden alsmede het College van de desbetreffende gemeenten expliciet  laten weten dat zij primo zeggenschap over het Bestemmingplan van hun gebied  hebben, EN dat de grenzen van het NP definitief zijn en onveranderd,  maar wie herinnert zich niet de weg Lhee-Kraloo, waar de zeggenschap van de Raad 20 jaar later  door chantage werd geslecht omdat de wethouder in de Stuurgroep zat? En bovendien, in een soort Overlegorgaan nieuwe Stijl worden dan, zo valt te vrezen, vertegenwoordigers van inwoners en de Raad neergezet die verreweg in de minderheid zijn wanneer een Groot Plan, meest panklaar,  wordt gepresenteerd en er draagvlak is derhalve … waar hebben we dat toch meer gehoord … Zie voor het plan met veel omhalen de site van de Provincie.

Denk ook aan de nieuwe a.s. Omgevingswet waar het bestemmingsplan, wordt vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan heeft een brede reikwijdte. Dat is het meest opvallende verschil met het bestemmingsplan. Het omgevingsplan kent niet de begrenzing van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Het kan namelijk regels bevatten die over heel de fysieke leefomgeving gaan. Het omgevingsplan beperkt zich dus niet tot planologische aspecten. Daarnaast kan het ook andere regels bevatten over activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De regels in het omgevingsplan zijn altijd regels over activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Dus, andere tijden waar dat Plan uitgangspunt zal zijn…

Alweer stuk?

Dwingelderveld wordt alweer hersteld. Middel erger dan de kwaal.

De droge heide wordt hersteld op diverse plekken door strooien van kalk en chopperen en plaggen.  Recent onderzoek wijst uit  echter dat dit funest is: juist deze methodes zijn achterhaald en desastreus. Beter is te wachten tot de stikstof is gedaald. Voor meer informatie, zie citaat hieruit: onder ‘Aanbevelingen voor het beleid’

  • Ons onderzoek bevestigt dat plaggen van droge heide onder het huidige hoge depositieniveau de al zeer ongunstige bodemchemie en voedselkwaliteit van de heide extra verslechtert. 

Het rapport vindt u hier.

Over de overige maatregelen een volgende keer. Want volgens onze gegevens is daar al subsidie voor gevoteerd en verkregen in 2008 in het kader van LIFE, te weten Project Wilg 2.

Geld voor natuurontwikkeling speelt nog geen rol, begrijpen we.

Stichting de Woudreus