OKTOBER 2020

SLACHTING  DOOR  TOPNATUUR: Meten is weten

We ontvingen de uitgave van de Takkeling van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

In deze uitgave van oktober van dit jaar bevindt zich het resultaat een 30 jarig onderzoek  in het Drents Friese Wold van Rob Bijlsma, wiens naam en reputatie geen toelichting behoeft.  

Tussen 1990 en 2020 werd een lokale broedvogelpopulatie van roofvogels intensief en systematisch bestudeerd. Deze soorten staan aan de top van de voedselpiramide. Hij schetst dat er tot aan 2000 weinig veranderingen waren, behalve het zand-uitbreidingssyndroom in het Aekingerzand. Maar  toen werd het Nationaal Park en brak de hel los. Vooral de exotenhaat muntte uit: 54% Douglas en Corsicaanse Den verdween; 61% van de Oostenrijkse den, 63% van de fijnspar, 69% van de Japanse Lariks, 75% van de Amerikaanse Eik, 76% van de Sitka en 99%van de Pinus Contorta.

Het ging hier om volledige kaalkap, fragmentatiekap, dunningen- als gevolg waarvan van die schaamlappen bos overbleven die uiteraard gevoelig waren voor aantasting. De fragmentatie door grote grazers, fiets en wandel en mountainbikepaden deden de rest. Voeg daarbij de toename van de recreatiedruk, ( 10 tot 30 voudig) en de ramp is compleet. 

Kaalkap…

Helaas hebben de 8000 handtekeningen van de inwoners bij oprichting van Stichting De Woudreus, de waarschuwingen van boswachters  als Harry Hees de ideologische boskap en herinrichting niet mogen verhinderen. Het resultaat voor het bos als leefgemeenschap is schokkend. Zie

https://docplayer.nl/373549-Naaldbossen-in-nederland.html

Een bos van een eeuw waar roofvogels huizen betekent veel voor flora en fauna en voor mensen. Niet zo voor de beheerders en het bevoegd gezag…………..Bijlsma laat in dit onderzoek gedetailleerd  zien wat de gevolgen zijn van dit ramp-beheer.

Flagrante schending van artikel 6 lid 2  HR

Ten eerste: Wespendief, waarvoor dit gebied kwalificeert, is gehalveerd!

Dit gebied staat aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De Soort staat samen met de Zwarte Specht op Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm

Slopen van Habitats van een kwalificerende soort is verboden. Het is dan ook te gek voor woorden en illegaal om habitat  van een kwalificerende soort te slopen. En dat nog  onder het mom van   illegale gedragscode die in de Habitatrichtlijn niet eens bestaat. Onder die fameuze code is 30% van de nesten niet eens opgemerkt. En  overtreding- dus vernieling- al dan niet opzettelijk,  is vooral onbestraft gebleven. Dat is bij de wilde spinnen af en is alleen in een bananenrepubliek te verwachten.

Als de Wespendief in aantal is afgenomen geldt dit net zo voor de Zwarte Specht, hoewel deze soort in dit onderzoek niet wordt genoemd, maar ziet u deze publicatie en dan weet u dat habitatvernieling ook sportvernieling inhoudt.
https://www.nardinclant.nl/ecologisch-profiel-van-de-zwarte-specht/

Het Bosbeheer wordt in Trouw ook als schuldige aangewezen als oorzaak voor de slechte stand van de Zwarte `Specht in een artikel van 12 juli 2019; een onderzoek van de Stichting Bargerveen wijst uit dat de soort dol is op boktorlarven (naast mieren) en die zijn vooral in naaldbomen als  Douglas te vinden .

Schending art. 3 Vr.

Hieronder vallen de in Bijlsma’s onderzoek betrokken Havik en Buizerd (-60%), Sperwers(-90%), Toren- en Boomvalk  met bijna 100%! 

Nestenvernieling

Wat nestboomkeuze betreft had Wespendief voorkeur fijnspar, Havik voor larix, Sperwer voor fijnspar, douglas en sitka en Buizerd voor lariks. 

Door deze nestboomkeuze kreeg je een enorm verlies van nesten.(Van de Zwarte Specht weten we dat de voorkeur uitging naar naaldbomen: die zijn alle negen  weggehaald in het Dwingelderveld voor uitbreiding van de heide en een afvalberg naast de A28. Alleen daar al.)

Kortom: voedsel en nestlokaties verwijderen voor ideologie heeft nefaste gevolgen voor de soorten.En is in een aangewezen Vogelrichtlijngebied een gotspe. Ook al zou overigens  het omvormingsbeleid nationaal beleid zijn, het is strikt verboden het uit te voeren als het gebied eenmaal is aangewezen en dat gebeurde in 2004 of eerder. Dat is vaste jurisprudentie van het Hof.

De rest van de soorten laat zich raden. Wij zullen dat publiceren zodra we er gegevens over vinden.

Niet alleen vogels: zoals we al zeiden is er meer dan veren in een bosgemeenschap: en deze leefgemeenschap is voorgoed teloor gegaan dan wel zeer ernstig aangetast.

Leest u  eerst het uitgebreide goed gedocumenteerde onderzoek  van Rob Bijlsma  over de gevolgen van exotenkap in het Drents Friese Wold, dat exemplarisch is voor ons huidig ideologisch natuur”beheer” in Nederland dat “topnatuur” heet. 

U kunt lid worden door 15 euro per jaar te storten – meer mag-  op NL85 INGB 0000076284 t.n.v. Werkgroep Roofvogels Nederland te Eext.