SEPTEMBER 2020

Kort nieuws: 

Over subsidies


Het Hof heeft een interessante uitspraak gedaan: subsidies zijn niet uitgekeerd aan particuliere grondbezitters en wel aan TBO’s, tot een bedrag van liefst 1 miljard euro, hetgeen als onterechte staatsteun wordt gekwalificeerd aldus het Europese Hof. Leest u hierover uitgebreid: 

https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/europese-rechter-stelt-de-vereniging-gelijkberechtiging-grondbezitters-in-het-gelijk.html

Over biomassa

 Een gedegen overzicht van Mongabay. Jammer dat nog steeds de essentie van de bijdrage van bossen aan de CO2 vermindering in de atmosfeer er niet in staat. Het is vanuit ecologisch perspectief verwoord, waarbij de betekenis van voorraad en aanwas onvoldoende accenten krijgt. Daarom veronderstellen ze dat in enkele ‘decaden’ de extra overmaat als gevolg van biomassa verstoken weer kan worden vastgelegd.

Dit rapport van Mongabay levert verder veel en voldoende ammunitie om ons te helpen.

 Van rust   voor debossen is geen sprake.

Bossenstrategie

De bossenstrategie mag wel dit najaar verder worden besproken, maar onaangetast blijft toch de opzet om nog meer platte natuur te maken uitgaande van het Klimaatakkoord en de perverse prikkels van subsidie ervoor. En hoewel de resultaten meest pover zijn en veel soorten voor dat doel worden vermorzeld is dit de melodie sinds 1980!

De Woudreus pikte  dit onthullende document voor u op, en daarin staat eigenlijk alles waar wij al zoveel jaren op hameren.

Niets erover in de pers. 


Dit kwam ik tegen op Omgevingsweb: https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/provincies-kunnen-sleutelrol-spelen-in-afstemming-klimaatmaatregelen-en-natuurdoelen/?utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=Artikel+gedee

Hier staat in wat men van plan is met Nederland: voor wat betreft de hoeveelheid kap van bos en bomen en herplant liefst op boerenland of nieuw te verwerven land.

Tot onze niet geringe verbazing worden petgaten ook al als klimaatdoel gezien. 

Kortom, als u het rapport doorgespit hebt weet u alles

Commentaar Eef Arnolds

Ook kregen wij een belangwekkend  en zeer kritisch commentaar van Eef Arnolds, die Kanttekeningen  heeft bij het concept rapport Revitalisering Nederlandse bossen door Thomassen et al. (Uitgave Unie van Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Juni 2020.) Dit is een rapport dat mede ten grondslag lag aan het bovenliggend net gepubliceerde Concept- Bossenstrategie. Samenvattend: er is geen noodzaak om de vitaliteit van het bos te versterken; de bossen moeten bestand zijn tegen een scala aan catastrofale voorvallen, zelfs die onvoorspelbaar zijn;  dat zijn irreële eisen. Fundamenteel is voorts de vraag of bosopstanden met een grote biodiversiteit per definitie beter zijn dan kleine. Antwoord: Nee. Alles heeft zijn eigen waarde , dus een diversiteit van landschappen en bostypen is van eminent belang voor de biodiversiteit. Ieder type heeft zijn eigen karakteristieke organismen, ook dennenbossen. Duidelijk is zijn kritiek dat de bossen op zandgronden “geen eigen soortensamenstelling zouden  hebben en kenmerkendheid”. Immers dit is pertinent onjuist!

https://www.groene.nl/artikel/dit-is-landbouw-met-bomen

In het artikel van de Groene wordt overigens  terecht aangekaart dat ‘privatisering’ negatief heeft uitgepakt voor de kwaliteit van het bosbeheer bij Staatsbosbeheer in Nederland. De bijbehorende subsidieregels en commerciële impulsen hebben ook  terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen kansen geboden. De achteruitgang in kwaliteit van het bosbeheer beperkt zich derhalve niet tot de terreinen van Staatsbosbeheer!

De contouren van de nieuwe bossenstrategie doen vrezen, dat het nog erger wordt. Er ontbreekt een referentie, namelijk een beschrijving van de huidige toestand van ons bos. De jaarlijkse bijgroei met hout in onze bossen neemt gestaag af. Daardoor gaat  de opname capaciteit voor CO2 ook dalen. Er wordt bovendien onvoldoende gedaan om waardevolle oude bossen te krijgen. In het kader van het klimaatbeleid en voor een op biodiversiteit gebaseerde houtvoorziening is dat desastreus. Daarnaast wordt bos omgevormd tot open landschappen, waar vooral ongewenste opslag ontstaat.  Voor klimaat en voor biodiversiteit zijn dat ongunstige omstandigheden.

De reactie van Staatsbosbeheer, gaat onvoldoende op die problematiek in. De bijdragen voor een  bossenstrategie behandelen dit evenmin. De protestgeluiden van de in het artikel aangehaalde bezorgde burgers zijn begrijpelijk, maar bieden onvoldoende aanknopingspunten voor een beter bossenbeleid. Er kan heus wel worden gekapt, maar die kap moet meer worden gericht op een betere groei van de overblijvende bossen en minder op vernieling van bossen.