Open brief: dringend verzoek: pas op de plaats

Gezien de subsidies die worden verstrekt m.b.t. “natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen” zien wij hoe overheden en natuurbeheerders in toenemende mate hierop inspelen. Niet wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie. Men gaat voor “wensnatuur”; niet zelden onomkeerbare schadelijke gevolgen ten gevolge hebbend die van tevoren niet zijn ingecalculeerd, maar wel voor de hand lagen. Tot op heden is dit nauwelijks geëvalueerd. Of er wordt ten onrechte door de beheerder geroepen dat de beoogde natuurdoelen zijn bereikt.  Omdat er geen toezichthoudende instantie blijkt, blijft de slager keurt eigen vlees-constructie, met alle gevolgen van dien.

HOOGVEEN

De Woudreus ontdekte bij toeval dat bijvoorbeeld het Koelevaartsveen in het Dwingelderveldis gekapt voor hoogveen:• Eerst snavelzegge, veenmossen, waterdrieblad; klein blaasjes kruid, veenpluis, drijvende egelskop.\- na waterperiode: veenbes, beenbreek, gevlekte orchis. Lavendelheide.-  – Totaal ongeveer 20 hectare oud bos gekapt.-  – Er groeit nu extreem zeldzaam waterlobelia. Leuk, maar niet daarvoor is gekapt!–  –  

Dan nu het eerste project: Bos wijkt voor hoogveen:Holtveen, Dwingelderveld:

50 ha bos gekapt. Oud bos,langs A28, habitat Kwalificerende soort Zwarte Specht. Wordt gekapt voor restauratie Holtveenslenk. Volgens de auteurs van toen moest er binnen 25 jaar feest zijn, en wel voor:

Drijvende egelskop, klein blaasjeskruid, Draadzegge, Snavelzegge, waterdrieblad, Been breek

Gevlekte orchis

Korhoen.

Er kwam niets van terecht. Op een ding na: de gevlekte orchis.

In plaats van hoogveen:

natte heide met heideblauwtje.   Moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw    open water met roodhalsfuut 

en struweel met niet-kwalificerende grauwe klauwier.

Dus alleen de gevlekte orchis lukte, verder kwamen de voorspellingen niet uit.

Alsof je belooft een stadion te bouwen waarvoor 70 hectare oud bos sneeft en dan zegt ja maar een speelhut is ook leuk!

Terwijl De Woudreus met stelligheid weet dat de overwinterende Wintertaling ex art4 lid 2 Vogelrichtlijn, hier huisde voor de ingrepen.

Dan is het toch van de gekke dat economie nog meer moet wijken voor wensnatuur die stikstofgevoelig is, wensnatuur die maar al te vaal niet eens lukt. Waarom geen evaluatie? Waarom eisen de natuurorganisaties om geld en land van anderen voor nog meer mislukkingen?En vinden waarschijnlijk nog gehoor????

Wij hebben hieromtrent, mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, deze Open Brief verzonden aan: alle fracties van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, Colleges van Gedeputeerden, Fractievoorzitters en Griffie van alle Provinciale Staten, met kopie aan Minister Carola Schouten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de Media: 

Download de brief hier: