BOS WIJKT TEN ONRECHTE VOOR WENSNATUUR

In Stelkampsveld stelden inwoners terecht de vraag waarom kerngezonde bomen moesten worden gekapt. Smoesjes als zouden naaldbomen water vasthouden en houtakkers waren zonder waarde werden ook in het Dwingelderveld al gebezigd 30 jaar geleden.

Helaas zijn de natuurbeheerders nog steeds de baas in het bos, hun beleid is heilig. Dus als zij meer vennen, heide of zand willen, dan komen die er.

`Nee, dat kappen van naaldbos is niet voorgeschreven door de Habitatrichtlijn. `Kijkt u maar naar de Standaard Data Formulieren, hierop staat precies vermeld hoeveel de oppervlakte bedraagt in een N2000 gebied: van bijvoorbeeld heide, of herstellend hoogveen, vennen of hulst- beukenbos of eiken en in welke staat van instandhouding dat zich bevindt. Meestal is dat A of B en bij een type kan er sprake zijn van C (behoeft verbetering). Er hoeft niet meer bij. Het overige in het gebied staand aan bos, of weiland,  dat geen naam heeft, is daarmee nog geheel niet vogelvrij! Dat dient bijvoorbeeld voor habitat van de strikt beschermde soorten als vleermuis, salamanders, mossen, en alle vogelsoorten ex art. 3 Vogelrichtlijn. De Habitatrichtlijn zegt ook al niet dat bijvoorbeeld Amerikaanse eiken, noten of acacia of lariks verwijderd moeten worden. Zelfs grasland mag grasland blijven…….

Er hoeft al helemaal niks,  er MAG zelfs helemaal niks afgesnoept aan natuurontwikkeling ex artikel 6 lid 1 Habitatrichtlijn, ook al zijn het nog zo prioritaire soorten-   in gebieden die zijn aangewezen als habitat voor de Vogelrichtlijn voor aangewezen soorten ex artikel 4 lid 1 t/m 4 Vr. Dat heeft dezelfde bescherming van artikel 6 lid 2 tm 4 Habitatrichtlijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zwarte Specht en Wespendief, kwalificerend voor DRFRWold en Dwingelderveld. Allebei aan bos gebonden soorten. Grote oppervlakten aaneengesloten oud bos. Dat bos moet blijven staan ex art 6 lid 2 Hr. en blijven bestaan. Bos, ook of zelfs juist naaldbos, is hun habitat.

Dat dat de beheerders niet aanstaat is totaal niet relevant. Dat ze meer vennen willen hebben ook niet. Dat ze liever zandbakken hebben met zeldzame tapuiten, ook niet.

 Dat is volstrekte willekeur en zelfs onrechtmatig en een inbreuk op de richtlijnverplichtingen als je er bos voor omhakt in een gebied aangewezen voor de Zwarte Specht en Wespendief. Denk hierbij maar eens aan de bossen langs de Canadaweg en het Aekingerzand!

IN een Vogelrichtlijngebied is eerst en vooral art 4 Vogelrichtlijn van toepassing en als je zo nodig wat wilt ontwikkelen, of een troetelsoort tapuit wilt aantrekken dan is dat artikel 3 Vr -een equivalent van artikel 6 lid1 Hr.  Maar dan mag je nooit het te beschermen gebied ervoor opofferen! Dat is wat hier in Nederland op onbeschaamde wijze gebeurt. Dat is een inbreuk op de richtlijnverplichtingen. Zie ook wat Sovon aan elkaar wist te breien over het lot van de te beschermen Zwarte Specht.

https://www.sovon.nl/provincies#euring=8630&prov=DR&lang=nl

Wensnatuur gaat voor habitat- en soortbescherming

Trots is men op wat gelukt is. Men noemt niet ten koste waarvan. Men noemt niet wat voor misbaksels er zijn gebakken…………kijkt u maar eens naar de waterballetten rondom het ecoduct langs de A28, ook echt een richtlijnverplichting voor de zwarte specht. Nou kan hij zijn eieren uitbroeden op de A28, want zijn habitat is ervoor gesneefd. Ja en toen ze toch bezig waren zijn de overige 8 nestplaatsen ook verwijderd want er moest zo nodig fosfaat- rijke bovenlaag van het `Noordenveld worden gedumpt.

 En daar zou heide komen, maar dat werd blubber.Voor opnieuw zaaien was na alle echecs geen geld, dus deelden  GS van Drenthe maar de hoofdprijs uit voor het mooiste stuk geluidswal van Nederland……..afval……uiteraard alles zonder  zonder passende beoordeling en verplichte MER vooraf.

Koelevaartsveen: daar groeien rode lijst soort Waterlobelia.  (Dat hoeft nog niet eens een prioritaire soort ex art 6 lid 1 te zijn.) Fout: inbreuk VHR: artikel 6 lid 2 overtreden.  Dit was  te beschermen habitat ingevolge de  Vogelrichtlijn voor de Zwarte Specht. Dus daar is artikel 6 lid 1 niet toepassing!

Trots is men o.a. op nog een 70 ha groot uitgegraven veen, genaamd Holtveenslenk waarvoor ook “saai monotoon” naald bos is gekapt: daar zouden natte heide met  heideblauwtje,struweel met grauwe klauwier  ( ex art 3 VR)en de waterlobelia ( ook hier: is dat wel prioritair??, wel rode lijst) in ruime mate aanwezig zijn, maar hoe  geweldig ook: het was een Vogelrichtlijngebied heren!!!! De lantaarnpaal is ook van ijzer, want afblijven had gemoeten. 

Ook en niet in de laatste plaats van wege artikel 12 Habitatrichtlijn, dat zich ontfermt over strikt te beschermen soorten. De projectontwikkelaars inventariseerden niet eens.  Dus  ook daarom is zeer  ten onrechte gekapt. Naast Boschoord,  Anserveld, Aekingerzand, Wapserveld, `Holtingerveld, de weg Lhee-Kraloo met zijn bomenrijen van honderden eiken en berken etc etc etc etc.

Bos blijft bos

En dat bos bos blijft is daarmee dus ook meteen leugen nummer zoveel. En zoals de heer Kreetz ( NM) het zegt, is onnavolgbaar: “als je het de mensen nog een keer uitlegt waarom we kappen begrijpen ze het wel………”

Naaldbos deugt niet: karikatuur van de werkelijkheid:

Naaldbossen: waardevol onderdeel van het Nederlands cultuurlandschap

Naaldbossen worden ten onrechte nog steeds afgedaan als kunstmatige houtakkers van exoten zonder toegevoegde natuurwaarden. Dat is een karikatuur van de werkelijkheid!

Naaldbossen kunnen rijk zijn aan soorten en herbergen een groot aantal eigen soorten die alleen daar te vinden zijn. Dat geldt voor paddenstoelen: 475 soorten, waarvan 270 op Rode Lijst,  zeker, maar ook voor andere soorten groepen als unieke soorten mossen,- te beschermen vlgs de Habitatrichtlijn-,  insecten en broedvogels.

Een afwisseling van naald- en loofbossen draagt zeer sterk bij aan de biodiversiteit en belevingswaarde van het landschap. Een gelijksoortig bos daarentegen niet.