NNN, Natura 2000 en zonneparken.

Waarde lezer,

Dit keer drie onderwerpen:  te beginnen met de plannen opschoning (van doelen) van N2000 gebieden, vervolgens de NNN, en als laatste het bericht over  de Vereniging voor Cultuurlandschap die kritisch is over zonneparken.

N2000

Tot op heden is ons kabinet niet verder gekomen in de stikstofperikelen dan  snelheid verminderen, veevoer veranderen, en varkensboeren warm uitkopen.  Tot onze niet geringe verrassing kwam  eindelijk het bericht dat het kabinet ook gaat kijken naar de natuurgebieden. Naast uiteraard weer bakken geld voor “herstel”maatregelen worden ook – eindelijk – de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bekeken. Daar ligt de werkelijke oorzaak- zie ook verder-, en die ligt niet in de stikstofdioxide of ammoniak.

 Deze aanwijzingsbesluiten worden opgeschoond, met als doel instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waaronder habitattypen die na aanwijzing nog zijn toegevoegd, waar mogelijk te schrappen. 

(Het is maar een suggestie: laat hetgeen Dr. Nico Gerrits heeft gepubliceerd, geheel uitwerken. Ook in wetgeving!)

Kwaliteit zwak 

Het kabinet meent dat de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak blijven, zelfs wanneer er herstelmaatregelen worden getroffen. Daar waar dat aan de orde is, zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast. Daarover gaat het kabinet met Europese Commissie in gesprek. 

Samenvoegen 

Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen. Ook het wijzigingsbesluit aanwezige waarden zal niet worden vastgesteld. 

Duidelijk is dat de Nederlandse politiek heel onverstandig is geweest zo veel natuurgebieden neer te zetten in ons kleine land.

Dr. Nico Gerrits benoemt de oorzaken van de crisis en doet de  oplossing aan de hand :

“De fundamentele fouten, elk met een verschillende impact, die aan de crisis ten grondslag liggen zijn de volgende:
1: geknoei bij de selectie van gebieden door LNV en de natuurbeschermingsorganisaties,
2: een onjuiste omzetting van de richtlijnen naar Nederlands recht, gevolgd door een zeer discutabel beleid wat strijdig is met die richtlijnen, maar desondanks wordt voortgezet,
3: het belasten van gebieden met de ambities (geen richtlijnverplichtingen) van de natuur-beschermingsorganisaties,
4: het toekennen van een KDW aan habitattypen die aanmerkelijk lager is dan wat internationaal geaccepteerd kan worden,
5: een door de bestuursrechter gehanteerde drempelwaarde die te hilarisch laag is om er woorden aan vuil te maken.
6: ammoniakdepositie van individuele bedrijven berekenen met een model wat nooit gevalideerd is.

De minister van LNV heeft de zelfstandige bevoegdheid hier verandering in te brengen, want zijn voorgangers hebben het bovenop de richtlijnverplichtingen gestapeld. Het vereist politieke moed en stamina om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, want er liggen twee behoorlijke obstakels op de weg, die schuldig zijn aan het ontstaan van de crisis. 

Ten eerste de kleine groep ambtenaren op LNV, die volkomen autonoom zijn geweest bij het selectie proces van de Natura2000 gebieden en bij het opstellen van de natuurbeschermingswetgeving. 

Ten tweede de natuurbeschermingsorganisaties die, in nauwe samenspraak met die ambtenaren, hun ambities hebben vertaald als richtlijnverplichtingen .

Om de crisis op te lossen zal de Minister als eerste die twee obstakels terug het hok in moeten jagen, de rest is kinderspel.”

 NNN Notabene 

NNN: het Nationaal Natuur Netwerk mag evenmin aan forse opschoning ontkomen. Immers NNN is niet anders dan de Ecologische Hoofdstructuur en dat nederlands beleid  is natuurontwikkeling en heeft ook  maar een doel: landroof, verschraling vernatting en ontgronding.  Het resultaat noemt men – o.i. ten onrechte- altijd “natuur”.Dit netwerk EHS/NNN is  verspreid over Nederland en de bevoegde gezagen doen daaraan alle mee,de burger heeft niets te vertellen. Maar  krijgt wel ook natte voeten door dit beleid. Dit Nederlands beleid, begonnen in 1990, moet ook met onmiddellijke ingang gestopt. Want ook dit is verantwoordelijk voor de impasse waarin Nederland is beland. Het is voorts  in strijd met art. 6 lid 1 van de EVRM en art 14 van de Grondwet. Het is al schandalig genoeg dat dit landelijk beleid bovenop de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000 is gelegd. Daarnaast geldt dit beleid overal in Nederland. Hierdoor ontstaat nog meer drang tot kappen van bos  ontgronding en vernatting en het vervolg is mislukte wensnatuur.

Dus ook dit EHS/NNN beleid moet grondig herzien en veranderd in aanleg van bos in plaats van schrale natuur. Dat schiet op: je vangt en CO2 en je compenseert de enorme ontbossing van de laatste 20 jaar.

Bos is goed voor opvang van  fijnstof, reguleert de temperatuur, zorgt voor wateropvang, gaat erosie tegen, dempt lawaai,  en geeft onze alsmaar groeiende bevolking een ruimte voor waardevolle natuur, naast stilte, habitat  en rust voor diersoorten.

ENERGIE _ELLENDE :ZONNEPARKEN IN DE WEI?

Terwijl grootschalige zonneparken  worden opgericht in onze nog groene weiden, door allerlei buiten  het parlement gesloten akkoorden,   is er een organisatie die de poot dwars zet en terecht.

VNC niet akkoord met zonneparken in het landschap 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) behoort niet tot de medeondertekenaars van het akkoord ‘Zon op Land’ dat grootschalige zonneparken in het landschap mogelijk maakt. De VNC is er niet van overtuigd dat in het akkoord voldoende rekening wordt gehouden met ecologische waarden. 

Omdat het effect van zonneparken op de bodem nog altijd niet eenduidig bewezen is hanteert de VNC veel strengere eisen aan zonneparken dan die in het akkoord genoemd worden.

 Bovendien moet een zonnepark volgens de VNC voorzien worden van omringende landschapselementen en dienen bedreigde natuurwaarden in de directe nabijheid gecompenseerd te worden. 

Na 15 jaar moet het zonnepark opgeruimd en moeten  boeren  er weer gebruik van  kunnen maken. 

LOST dit het klimaatprobleem op?

Nog los van de invulling van het akkoord is de eigenlijke vraag die volgens VNC gesteld moet worden of het klimaatprobleem met zonneparken op Nederlandse grond opgelost kan worden. 

Windenergie is het meest efficiënt op zee of aan de kust, zonne-energie in landen waar veel zon is. Voor een omschakeling naar kringlooplandbouw is juist meer grond nodig. In dat licht is het moeilijk uit te leggen dat stadslandbouw wordt gepropageerd op daken en in gebouwen terwijl landbouwgronden volgebouwd worden met zonnepanelen. 

Als in Nederland al zonnepanelen geplaatst worden dan horen deze op daken of in braakliggende bouwlocaties, niet in de wei. 

Dit onderschrijft onze Stichting van harte.