Politieke agenda zit oplossing N2000 in de weg

Zo kopte de Veldpost op 26 oktober jl.. Aanleiding was het interview met Dr.Nico Gerrits, oprichter en bestuurslid van stichting Iquatro.

Nico Gerrits waarschuwde boerenbelangenbehartigers en de Tweede Kamer jaren geleden voor de stikstofproblemen waar Nederland nu mee kampt. Zijn waarschuwingen werden in de wind geslagen. De voormalig adviseur van bureau INCAconsult, verdiepte zich al in het Natura 2000-dossier toen Nederland bezig was de richtlijnen vanuit Brussel om te zetten in Nederlandse wetgeving. In die cruciale periode is de basis gelegd voor de stikstofproblemen. 

Gerrits: „Bij het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de groep ambtenaren op het ministerie van LNV, die gaat over Natura 2000, samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten meer gebieden aangewezen dan de Europese Commissie vroeg en gebieden aangewezen op oneigenlijke gronden. Diezelfde groep zit nog steeds op het ministerie.” 

https://www.veld-post.nl/artikel/223720-politieke-agenda-zit-oplossing-stikstof-dwars/

38% bos in N2000 ten onrechte gekapt. Ontbossing voor Nederlands N2000 verergert stikstofprobleem

Op 25 oktober jl, was te lezen dat VVD CDA en SGP het natuurbeleid ter discussie gaan stellen. Fouten bij de aanmelding van N200 gebieden en het opstellen en tussentijds wijzigenvan natuurdoelen hebben de stikstofproblematiek eerder verergerd dan verbeterd.

Binnen de Natura 2000 is bijna 40% bos omgezet in kwetsbare natuur. 

Waarom? Op deze wijze heeft er maar liefs 38% aan ontbossing plaatsgevonden. 

Natuurgebieden zijn daardoor kwetsbaarder geworden en dat pakt weer nadelig uit voor landbouw en aanpalende bedrijvigheid, aldus Von Martels van het CDA. 

Afgezien daarvan: hoe zit het dan met de strijdigheid  met de aanwijzing bosgebieden=habitats van kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn?

De SGP ziet een oplossing in aanpassing van de doelstellingen, immers artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn  beperkt zich tot natuurlijke kenmerken van een gebied en dat is in `nederlanduitgerekt, (contrair aan het `hof,  C-258/11 )tot alle aanwezige, zelfs onbetekenende  habitatrichtlijn typen en soorten. SGP hoopt met een motie daarvoor steun te krijgen van de `kamer. Dat is dus op zijn zachtst gezegd  raar: nu wordt gesmeekt om eindelijk het oordeel van de richtlijn en van de hoogste rechter, namelijk die van het Hof van Justitie, te volgen.

https://www.veld-post.nl/artikel/223751-cda-en-vvd-natuurbeleid-ter-discussie-stellen/

Annie Schreijer pleit voor een onafhankelijke onderzoekscommissie. Ook zij heeft zich als toenmalig Tweede Kamerlid samen met nog enkele anderen druk gemaakt over de wijze waarop de natuurbeheerders en een “ select gezelschap” de regie namen in het Natura 2000  bedrog.
https://www.veld-post.nl/artikel/223755-onafhankelijke-onderzoekscommissie-nodig-voor-natura-2000/

Tot slot: Important Bird Areas

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna 20 jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. In het op vrijdag 25 oktober gepubliceerde rapport ‘Important Bird Areas in the Netherlands 2019′ staan meer dan 100 belangrijke vogelgebieden in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden. De organisaties geven ook aan dat het niet goed gaat met verschillende natuurgebieden, omdat vogelsoorten daar verdwenen zijn of nog maar in kleine aantallen voorkomen. Of de oorzaak wordt beschreven of verklaard, bijvoorbeeld door de ontbossing,  moeten we nog nazien.

Zie voor meer informatie de publicatie Important Bird Areas in the Netherlands 2019 op de website van Vogelbescherming Nederland.