Stikstof

De  Nederlandse uitvoering van Natura 2000 richtlijnen die Nederland in 2006  geïmplementeerd heeft met toevoeging van landelijke doelstellingen, als  gevolg waarvan kortweg  de ontwikkeling  van stikstofgevoelige natuurdoeltypen  leidend werd, heeft grote gevolgen. 

Er is geen Europese maat, er is geen Europese  stikstofrichtlijn,  maar minder stikstof is wel nodig voor een realisatie van een doel : de Ecologische Hoofdstructuur, met natte schrale stikstofgevoelige  natuurdoeltypen als hoogveen, natte heide en zandvlakten- als “natuur” en vooral als biodiversiteit verkocht.  

Nico Gerrits protesteert al jaren tegen de rommelige modelbouw waarmee in Nederland de stikstofemissies en -deposities tot op de millimol precies worden gemeten. Die modellen waren de basis voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State verklaarde de PAS onlangs tot ongepast  en vervolgens zat Nederland in een stikstofcrisis.  

Wie het politieke toneel bekijkt wat zich ontvouwt, en ziet in welke richting de discussies over stikstof bewegen, zou tot de conclusie moeten komen dat de kaarten al geschud zijn. 

Omvang en realiteitsgehalte KDW onbekend: 

Men heeft geen idee over de werkelijke omvang van stikstof depositie en het realiteitsgehalte van de kritische depositiewaarde, die beide uitsluitend berusten op modelberekeningen. Hoe kun je dit negeren terwijl je reductie percentages in het rond strooit?

Boeren schuldig: doel : nog meer gratis land voor Natuurmonumenten, en andere vervuilers worden gespaard. 

Zonder onderzoek :De “groene” depositie-religie dringt bewust niet aan op een op onderzoek gefundeerde onderbouwing van de benodigde reductie van ammoniakemissie. 

De rest van de vervuilers gaat daar graag in mee want hoe meer de oplossing bij de agrarische sector wordt neergelegd, des te beter. 

Noem lastige dossiers als de toename van het vliegverkeer, het aantal inwoners,  industrie ,  verkeerstoename en de maximumsnelheid, en vele andere factoren.

Zeker is dit: de boeren hebben helemaal geen vergunning nodig voor beweiden en bemesten. Het Europese Hof van Justitie vindt dit alleen van toepassing wanneer je dat in Natura2000 gebieden gaat doen.  

FDF – Farmers Defence Force (https://farmersdefenceforce.nl/)

De demonstratie naar Den Haag  georganiseerd door FDF op 1 oktober toonde aan, dat veel `Nederlanders de boeren een warm hart toedragen en ook graag zien dat deze beroepsgroep niet langer op de braadslee wordt gelegd en meer respect verdient. We zullen zien………want in het door de beide Kamers gejaagde “Klimaatakkoord” was deze beroepsgroep al gebrandmerkt als grootleverancier van stikstof. Cie Remkes adviseert een sanering van verouderde veehouderijen rondom N2000 gebieden . Het advies wordt waarschijnlijk opgevolgd, het advies om met biomassa  te stoppen, omdat dit een duidelijke bijdrage aan vermindering stikstofdioxiden opbrengt en een vermindering van de CO2 uitstoot,   echter  niet. Er staan inmiddels ruim 600 biomassacentrales in ons land. 

We voegen tot slot  twee foto’s toe van het Malieveld:  de ene  de achtergelaten puinhoop na de klimaatdemonstranten, de andere na vertrek  van de boeren op 1 oktober.