Biomassa, beter bosbeheer en groene energie

Vraag naar lokaal beschikbare houtige biomassa zal verdrievoudigen

De vraag naar lokaal beschikbare houtige biomassa zal naar verwachting bij onveranderd beleid bijna verdrievoudigen naar ongeveer 899.000 ton droge stof in 2030. Deze vraag kan niet worden ingevuld op basis van het huidige biomassapotentieel en zonder grote aanvullende beleidsmaatregelen. Wel zal de markt reageren op omstandigheden als krapte en de opkomst van biobased toepassingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Probos in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Inschatting

Op basis van de subsidieaanvragen die in 2016 en 2017 binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) zijn ingediend voor biomassacentrales en houtketels bij bedrijven, is door RVO.nl een inschatting gemaakt van de verwachte toename van de vraag naar verse houtige biomassa.

Toename vraag naar biomassa met 80% binnen 3 jaar!

 Voor de termijn 2018-2020 wordt op basis van deze SDE+- en ISDE8-aanvragen een toename in de vraag naar houtige biomassa verwacht van 244.000 ton droge stof ten opzichte van de situatie in 2017. Dit betekent dat de vraag naar verse houtige biomassa voor energie in Nederland op korte termijn met bijna 81% toeneemt.

Zie voor meer informatie het rapport Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 op de site van de stichting Probos.

Uit dit rapport lazen we een passage aan Drenthe gewijd en die halen we even eruit:“In de Energiestrategie van de provincie Drenthe (Drenthe, 2013) wordt een totaal aandeel hernieuwbare energie van 14% in 2020 ten doel gesteld, waarbij 30% (3.3 PJ) van dit aandeel wordt ingenomen door biomassa. Een sterke toename ten opzichte van 2010, waar het aandeel hernieuwbare energie slechts 5% was, waarvan 54% (1.9 PJ) biomassa. Het gebruik van biomassa voor energie zal naar verwachting in 2020 dus 73% toegenomen zijn ten opzichte van 2010.

Waar halen ze dat bos dan vandaan?

Want zie eens wat er al ontbost is- per jaar gemiddeld!-“door “natuurontwikkeling”:

…..“Na het toepassen van deze correctie komt de ontbossing of bosomvorming in de periode 2005-2017 uit op jaarlijks gemiddeld 3.036 ha (Schelhaas et al., 2017). Deze bosomvorming ligt hoger dan in de voorgaande jaren. Dit is het gevolg van het feit dat er in de deze periode veel grote natuurontwikkelingsprojecten plaats hebben gevonden waarbij bos is omgevormd naar andere natuurtype, zoals heide en stuifzand..                                                                                                    

Wingewesten                                                                                                                         U ziet, De Woudreus heeft gelijk gehad: Groningen en Drenthe waren de wingewesten voor biomassa. Weg bomen en bossen, in de oven ermee. De snelheid waarmee oud “tijdelijk” bos verdween  staat gelijk aan  roofzucht. Een ongehoorde aanslag op de biodiversiteit.  Dat durven ze dan nog “bosomvorming “te noemen, een aardig eufemisme.

Wat heeft men toch met biomassa, het verbranden van onze kostbare longen?  Leest u hierover nog een keer hoe rampzalig dit is, zie het artikel van Leffert Oldenkamp:

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/weblogs/weblog/2018/biomassa

Beter Bosbeheer

Gert Jan Nabuurs heeft aangegeven dat Nederland met beter bosbeheer veel meer CO2 zou kunnen compenseren:                                         Er mag in Nederland weer hardop over bosbouw worden gesproken. Over aanplant, over houtproductie. Lang was het onderwerp taboe. Bos was natuur. Maar Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit voelt dat het tij keert en dat wordt tijd ook, vindt hij. Met slimmer bosbeheer kunnen Nederlandse bossen meer betekenen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Bossen leggen 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen vast. Dat percentage kan naar 20, zegt Nabuurs. ( dagblad Trouw) Lees verder :

https://www.trouw.nl/groen/met-beter-bosbeheer-zou-nederland-veel-meer-co2-kunnen-compenseren~aea52a52/

Waar moet dat bos dan komen?

De keuze die thans is gemaakt voor windmolens, zonnepanelen en biomassa als energieleveranciers vreten ruimte:                         Productie duurzame energie kost tot 1000 keer meer ruimte dan fossiele brandstoffen                                                                                                        De overgang naar duurzame energie betekent ook dat onze ruimte anders ingedeeld moet worden. Milieu- onderzoeker Paul Behrens en masterstudent John van Zalk onderzochten voor het eerst hoeveel ruimte de productie van verschillende energievormen kost. Biomassa, waterkracht en wind – van vitaal belang voor een duurzame toekomst – nemen de meeste ruimte in beslag, aardgas en kernenergie de minste.

De onderzoekers vonden dat vermogensdichtheden met maar liefst een factor 1000 variëren, met biomassa als laagste (0,8 W/m2 ) en aardgas als hoogste (1000 W/m2). De productie van zonne- en windenergie heeft 40 tot 50 keer meer ruimte nodig dan steenkool en 90 tot 100 keer meer dan gas. “De productie van fossiele brandstoffen is zeer vervuilend”, zegt Behrens. “Hernieuwbare energie produceren neemt meer ruimte in, maar die ruimte wordt minder vervuild en kan worden ontwikkeld voor meerdere toepassingen, zoals landbouw rond de basis van windturbines.”        Uit de analyse bleek ook dat de dichtheid van zonne-energie in de loop van de tijd toeneemt: de trend is zodanig dat nieuwe, driedimensionale ontwerpen tegen het midden van de eeuw meer dan drie tot vijf keer de huidige opbrengst kunnen bereiken.

Land wordt schaars goed                                                                                              Met de toenemende bevolking en de daarmee stijgende behoefte aan voedsel en huisvesting, zal land een schaars halverwege deze eeuw een schaars goed zijn. “De zeer lage vermogensdichtheid van biomassa zal deze hernieuwbare brandstofbron weinig populair maken“, aldus Behrens, “vooral omdat de grond waarop gewassen voor de productie van brandstof worden geteeld, ook gebruikt kan worden gebruikt voor het telen van voedsel. “

Lees ook uit het AD hierover:

https://www.ad.nl/binnenland/opwekken-groene-stroom-kost-tot-duizend-keer-zoveel-ruimte~af1bf9e6/

Zie voor meer informatie het artikel The spatial extent of renewable and non-renewable power generation: A review and meta-analysis of power densities and their application in the U.S. op de site van Energy Policy.

bron: Universiteit Leiden, 28/08/18

Conclusie is dus, dat beter bosbeheer nodig is, onder andere in verband met CO2 beheer en klimaatverandering, EN de explosieve toename in biomassa- behoefte, ( waar De Woudreus nu niet echt warm voor loopt)-  maar ja helaas waar plant je dat als er geen land beschikbaar is?