Mestdump en agroforestery als alternatief

Landschapselementen verdwijnen door subsidies uit Europa

Niet alleen Natura 2000 en nationale doelen erin doen bos verdwijnen voor wensnatuur, waarbij subsidie voor hout en voor nieuwe natuuraanleg het loon is: ook boeren weten de subsidiepotten haarfijn te vinden.

Wat is het geval?

Niet alleen bermen van de gemeente, maar ook groenstroken tussen de percelen onderling en houtsingels worden door boeren gretig omgehakt omdat de mest hier kan worden gestort. Een extra hectare landbouwgrond levert volgens de gemeente Berkelland een voordeel op van 1500 euro, en dit is subsidie voor fraude.

De Achterhoekse gemeente Berkelland heeft als eerste gemeente het lef gehad het ‘landjepik’ aan te pakken en hiermee aan de kaak te stellen. De Achterhoek zal ongetwijfeld niet de enige regio zijn waarin dit voorkomt.

Voor wie dit in eigen regio tegenkomt; schrijf hierover aan de gemeente en vraag te handhaven, het betreft een economisch delict.

Vooral erg belangrijk dat dit nu zoveel mogelijk bekend wordt zodat de overheden dit wel moeten aanpakken!

 

Bos geen hindernis maar verdienmodel:                                                       Wellicht kan dit verhelderend idee van Probos de oplossing zijn?

Probos ziet kansen voor agroforestry in Nederland

In oktober 2016 is door de Nederlandse bos- en houtsector het Actieplan Bos en Hout gelanceerd om te komen tot een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelen, waaronder de absorptie van meer CO2. In het Actieplan wordt gepleit voor een uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met 100.000 hectare. Omdat ruimte voor bosaanleg in Nederland schaars is, wordt gekeken naar slimme functiecombinaties. De ambitie is daarom om 25.000 hectare van deze bosuitbreiding te realiseren in de vorm van agroforestry. Probos ziet kansen voor agroforestry in Nederland en stelt dat het zowel voor landbouw als de bosbouw voordelen op kan leveren.

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=197793&b=gr171208

 

Leest men echter de reactie van de bonden dan moet daar nog wel aan het “omdenken” worden gedaan want zo kan het ook niet langer…….

Green Deal Voedselbossen

Donderdag 23 november tekenen de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.Voedselbossen is niets nieuws. De bijzondere kwekerij Arborealis  in Willhelminaoord maakt zich hier al jaren sterk voor. Wil je iets weten over voedselbossen dan moet je meer weten over permacultuur. We verwijzen graag naar

http://voedselbos.com/wat-is-een-voedselbos/

 

 

http://achterdesamenleving.nl/er-is-inmiddels-100-hectare-voedselbos-aangeplant-nederland/ – .WiwQrBRJ8k5

 

Een kort filmpje van Mark Shepard op zijn prachtige biodiverse boerderij (125 vogelsoorten!) is hier te

bekijken:

http://www.geofflawton.com/fe/74613-permaculture-for-profit

Probleem is zoals altijd de formele kant: wat zijn voedselbossen? Natuur of landbouw? Die strenge scheiding- ook door Europa veroorzaakt- is mede oorzaak ervan dat voor bos en bomen en dus ook biodiversiteit geen plaats meer is. En dat fraude loont: meer land minder bomen is meer mest dumpen!

Het wordt eens tijd dat hier wordt doorgepakt. Veel mensen zijn er enthousiast over.

Maar het zijn de regels die aanleg belemmeren.Woudreus pleit voor een snelle oplossing zodat voor beide opties die we hierboven noemden snel meer  lokaties voor aanleg kunnen worden aangewezen.

en nogmaals, iedere boer mag zijn land inrichten zo hij wil: maar meer van deze projecten maakt weer een mooi platteland…….

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=197208&b=gr171122

Biodiversiteit

Subsidie voor welk doel dan ook werkt vaak helaas fraude in de hand. Het is ondenkbaar dat er een controleerbaar systeem zou zijn.

U heeft dat kunnen vaststellen voor het bosbeleid in de Natura 2000 gebieden waar roofbouw van de bossen voor biomassa voor omvorming en andere schone zaken wordt verkocht, en gelegaliseerd” is door diverse nationale wetten en akkoorden. Maar richtlijnsgewijs is hier sprake van een misdrijf.

Nu landwijd ook de affaire van de talloze landschapselementen die verdwijnen omdat ze illegaal gebruikt worden voor mestafzetting.

Hierbij e.e.a. over biodiversiteit; nuttig om mogelijke argumenten tegen gesubsidieerde afbraak van biodiversiteit kracht bij te zetten.

Ga naar de site van NERN, Deltaplan biodiversiteitsherstel, kijk bij hoorzitting ronde tafel gesprek. Een heel mooie diapresentatie  en via internet kun je de toelichting van de wetenschappers op de diapresentatie volgen. Let op: bij tweede “hier” voor de hoorzitting niet via google maar via Internet Explorer, anders werkt het niet. Dat laatste heeft met je computerinstellingen te maken.

Naast bovenstaande stond er ook al een hoorzitting/rondetafelgesprek met een afvaardiging van de Tweede Kamer gepland op 29 november jl met als titel “De ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan”. Ook deze zitting is goed verlopen. Klik hier voor de  compilatie van de gegeven presentaties en hier voor de hoorzitting.