En nu stop op biomassa en houtstook

Uitstoot Stikstofdioxide te hoog? Weg met gesubsidieerde pelletkachels en biomassa-ovens!

 BIOMASSA- centrales bron van fijnstof:  niet groen, maar pikzwart!    Niet alleen het verkeer en de landbouw horen de zwarte piet krijgen, Milieudefensie,   maar ook ten onrechte geroemde duurzame groene bronnen van energie: Biomassa en houtkachels. Houtkachels stoten net zoveel uit als al het verkeer in Nederland! Over de biomassa’kachel’ nog meer. Het getuigt van grote hypocrisie om dit niet te noemen. De bewindsvrouw Mevrouw Dijksma kan dit niet buiten beschouwing laten na het vonnis van de rechtbank Den Haag,  enkel en alleen omdat de heer Kamp vindt dat we nu eenmaal hebben afgesproken biomassa groene energie te nemen. We is dom, of liegt: biomassa is pikzwart, kankerverwekkend en levensbedreigend. Bovendien zorgt dit voor massale ontbossing die nog gesubsidieerd wordt ook. Dag vogels, dag bloemen dag bijen, dag honing dag beesten.

BIOMASSAcentrales                                                                                                                    De biomassacentrales werden massaal uitgerold omdat er veel subsidiegeld beschikbaar is voor ‘duurzame’ oplossingen. Maar dat duurzaamheids- en groenlogo mogen wel weg.

Niet duurzaam, groot gezondheidsrisico                                                              Dat is een groot probleem : biomassacentrales zijn niet duurzaam en vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid van alle omwonenden. Zie bijvoorbeeld ook https://www.youtube.com/watch?v=4n7mNxSoFdk  De ontvanger van de subsidie, maar erger nog de overheid,  heeft geen boodschap aan de bezwaren van de omwonenden. Ga voor meer informatie o.a. naar http://www.houtrookvrij.nl .

Duurzame groene energie in zijn algemeenheid.                                              20 miljard subsidie wordt er de komende jaren uitgegeven om in zee windmolenparken te plaatsen. De energie moet schoner, zo is in het energieakkoord afgesproken                                                                                              Bij de kolencentrales in Delfzijl en elders ketenden mensen zich vast omdat men het milieu niet met verbrandingsgassen wil belasten. Er wordt energiebelasting ingesteld op ons schone aardgas en op de elektra om alle kosten van de subsidies te kunnen financieren.

Hiertoe horen ook biomassa als bijstook in de kolencentrales omdat wind en electra niet genoeg energie leveren. Biomassa is alleen maar schoon omdat “we” dat hebben afgesproken (aldus de heer Kamp). In het Energieakkoord, nogmaals, buiten de Kamers om. En buiten de- genen om die het gelag  moeten betalen. Hiermee ontstond meteen een vrijbrief voor de natuurbeheerders om bossen nog verder te vernietigen met subsidie SDE+ en met Life subsidie de kale vlakten te herinrichten! Dubbel subsidievangen! Zie ook website “Interessante tijden” auteur Rypke Zeilmaker

http://interessantetijden.nl/2017/08/16/kaplustig-staatsbosbeheer/

Particulieren en gesubsidieerde pelletkachels; open haarden                                                  De vervuiler betaalt niet: met zijn luchtvervuilende houtstook, betaalt veel minder dan de schone stoker,  en wordt zelfs beloond met subsidie, terwijl door zijn toedoen het milieu extra wordt belast en omwonenden de smerige zware pijp krijgen te roken. Buren in de ellende:  zij zitten in de stank en worden vergiftigd met kankerverwekkende lucht.

Vonnis rechtbank integraal naleven: voor elke levensbedreigende bron!                                                                                                                                Stichting de Woudreus vindt het een goede zaak dat Nederland zijn richtlijnverplichtingen nakomt. Dat doet Nederland vaak niet,  of hangt er kerstballen aan, en het is goed dat de rechtbank in deze zaak dat netjes heeft verwoord voor dit geval.

Maar anderzijds doen wij een dringend beroep op gelijkheid voor een ieder. We rekenen erop dat  Milieudefensie en Groen Links even hard tegen de vervuiling van de biomassa-centrales tekeer gaan als ze nu doen tegen de landbouw en de verkeersstromen.Want de  veelal gesubsidieerde houtkachels in Nederland van particulieren alleen al  zijn net zo schadelijk als het verkeer tezamen!

Wat gaat u hier aan doen, mevrouw Dijksma? U bent nog bewindsvrouw en U is aan zet om  dit vonnis integraal na te leven voor elke vervuiler.