Ontwerp-beheerplan, boskap en invasieve soort in Drents-Friese Wold?

Deze week was er weer veel berichtgeving over het Drents-Friese Wold.

Het laatst door ons gelezen bericht betreft de terinzagelegging van o.a. ontwerp-beheerplan Drents-Friese Wold. : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47552.html

Terinzagelegging: Het ontwerp-beheerplan ligt ter inzage van 12 september tot 24 oktober 2016. Het is digitaal te raadplegen op www.natura2000.nl/inspraak.

Op de voorbereiding en vaststelling van beheerplannen is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen naar voren kunnen brengen. Dit kan gedurende de periode van 12 september tot 24 oktober 2016.

Zienswijze digitaal indienen: Bij voorkeur dient u uw zienswijze digitaal in via www.natura2000.nl/inspraak.

Schriftelijk per post : Schriftelijke zienswijzen kunnen opgestuurd worden naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland                         T.a.v. afdeling Natura 2000, o.v.v. Drents Friese Wold ;                  Postbus 40225 ; 8004 DE Zwolle

De Woudreus vindt het triest dat dit ontwerp-beheerplan pas wordt gepubliceerd en voor inspraak vatbaar nadat het meeste inrichtingswerk al achter de rug is. Dus wat is er dan nog in redelijkheid aan zienswijzen in te brengen die mogelijk worden overgenomen of bij afwijzing kunnen worden getoetst in beroep? De kaalslag gaat intussen onverdroten voort, of het nu onder het mom van PAS is of anderszins.. Immers, het Beheer en Inrichtingsplan heeft dit alles toch al op de rol staan:

Kap van nog meer bos :  een krantenbericht  kondigt de – zoveelste- kaalslag in het Drents Friese Wold  aan en dat is – zo is het refrein- voor open plekken .Deze variatie in kort en lang maakt het bos aantrekkelijker zo is het mantra al jaren. Over cumulatief effect en dus een passende beoordeling vooraf, benevens verplichte herplant die reeds vooraf zo dicht mogelijk bij de aangedane plaats zou moeten plaatsvinden met bomen van zelfde soort en grootte, heeft De Woudreus voldoende gerept in haar bezwaarschriften en bij de Commissie voor bezwaar ten Provinciehuize.

Beschermd habitat : Dat het hier waarschijnlijk gaat om naaldbos dat dient als beschermd habitat voor de te beschermen vogelsoorten Wespendief en Zwarte Specht- een Natura 2000 verplichting- wordt genegeerd. Als men bedenkt dat het Drents Friese Wold voor 80% uit deze exoten bestond bij opgave aan Europa dan ziet het er somber uit voor het bos. En zeker voor de te beschermen soorten.  Er wordt dit seizoen in het Vledderveld, de Hoekenbrink en rond Oude Willem verder kaalgekapt. Brengt weer geld in het laatje. Het wordt moeilijk nog houtopstanden te vinden: richting Appelscha is al kaal. Zie hierover de onthutsende fotorapportage eerder op deze website. De roofvogels hebben het dankzij de natuurbeheerders nog nooit zo slecht gehad, aldus de Werkgroep Roofvogels Nederland. RTV Drenthe had vorig jaar een item over dit onderwerp:

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/sperwer-voelt-zich-niet-meer-thuis-drents-friese-wold

Introductie Damherten en herten in het Drents Friese Wold?
Deze zomer zo vertelden we,  was een werkgroep, bestaande uit natuurbeheerders en bestuurders gezeten in een stuurgroep, bezig met de aankondiging van de lancering van het edelhert en een invasieve soort, het damhert. En natuurlijk was er een soort enquête voor het “ draagvlak” onder minder dan de helft van de omringende bevolking gedurende de vakantie en er komt een SER ( zie eerder bericht ).

266px-dama_dama8
Bron: wikipedia

De Woudreus is uiteraard niet bevraagd want die zou toch wel bezwaar hebben. Dat hebben we; formeel omdat er nog geen vastgesteld  beheerplan is, en ook geen passende beoordeling vooraf, en inhoudelijk betreft het de bedreiging van bestaande soorten en natuurwaarden. Een en ander wordt genoegzaam gedocumenteerd en geschraagd door de mishap in de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleiding Duinen en de wetenschappelijke documentaties hierover. Die zijn onthutsend. In die onderzoeken worden vergelijkbare conclusies getrokken als in buitenlandse studies, te weten dat damherten ook negatieve effecten hebben op de biodiversiteit van het gebied en op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Deze conclusies zijn door onafhankelijke, gekwalificeerde deskundigen getrokken op basis van gedegen, objectief onderzoek.

Exoten met schadelijke bijwerkingen
De damherten zijn exoten die  bij ongebreidelde verspreiding de omringende biotoop vernielen.

Bron: wikipedia
Bron: wikipedia

De damherten zijn exoten die  bij ongebreidelde verspreiding de omringende biotoop vernielen. Bij goed populatiebeheer is dit te voorkomen, maar dat is tot op heden een mission impossible gebleken.

De begrazingsideologie van Frans Vera maakt alle discussie over verspreiding van ziekten ook van en naar de veestapel, verkeersveiligheid, verjaging endemische soorten en vernieling van fauna en flora evenwel tot een illusie. Mogelijk komen een aantal instandhoudingsdoelen van het Drents-Friese Wold met deze introductie in gevaar, zo vermelden diverse wetenschappelijke rapportages[1]; de oorspronkelijke inwoners als ree worden verjaagd en diverse vlindersoorten zullen uitsterven, omwonenden worden van hun tuinplanten en boeren van landbouwgewassen beroofd als men het net zo op zijn beloop laat als bij Amsterdam/. Zie hierover de rapporten van de Vlinderstichting e.v.a. [2]                           De conclusie is niet mals en deze aanbeveling geven we dan ook van harte mee: “ in breder verband lijkt het ook tijd dat natuur beherend Nederland zich bevindt op de grenzen van een zogenaamd natuurlijke begrazing. In dit geval door damherten. Twee belangrijke factoren- het ontbreken van grote roofdieren en de kleine schaal van natuurgebieden zorgen in Nederland voor een in hoge mate onnatuurlijke omgeving voor wilde hoefdieren. Praktijk en modelstudies laten zien dat de herbivoreninvloed in beide gevallen dominant wordt. Doordat grazers zich niet willen verspreiden of het niet kunnen. Zelfregulatie is onjuist gebleken. “[3]

Aantalscontrole :Cruciaal is het instellen van de juiste doelstand.       De Woudreus ziet het niet gebeuren dat er meer boswachters,  jagers of – nog veel beter- een onafhankelijk deskundig bureau jaarlijks hier worden aangetrokken om het juiste aantal dieren vast te stellen.  En in te laten grijpen als er te veel dieren blijken voor de draagkracht van het gebied. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat de vervrouwelijking van de hoefdieren de laatste 20-30 jaar als gevolg heeft dat er een stijgende jaarlijkse aanwas is en gemiddeld jonge populaties. Dit verschijnsel staat los van het beheer (proactief of reactief). Deze trend wordt gezien als een overlevingsstrategie in reactie op vormen van stress (e.g. voedseltekort, verstoring, sociale interacties, intensief beheer)

Verstard hobbyisme verliest het van realiteit zin. Zo vernielt Nederland de bestaande biodiversiteit dankzij de natuurbeheerders en hun starre dogma’s- ook  met betrekking de begrazingstheorie en de zelfregulering van de natuur .

 

[1] Vakblad Natuur en landschap, februari 2016

[2] Wallis de Vries, M: minder vlinders? Meer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: minder vlinders? Rapport VS2015.012, De Vlinderstichting Wageningen.(2015)

[3] Vakblad Natuur en Landschap, december 2015