Drents Friese Wold

Enquête edel- en damherten verlengd

Op dit moment loopt er een enquête onder bewoners waarin hun mening wordt gevraagd over de mogelijke komst van edel- en damherten naar het Drents-Friese Wold. De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek laat dit jaar een Soorteneffectrapportage (SER) opstellen over de mogelijke (her)introductie van edelherten en de zelfstandige vestiging van damherten in het Nationaal Park. Een SER brengt alle plussen en minnen zorgvuldig, objectief en goed in beeld. Onderdeel van deze SER is een bewonersenquete in en om het gebied middels een steekproef door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. De reactietermijn is vanwege de vakantieperiode  verlengd tot 1 september. Een uitnodigingsbrief voor de online enquête is op 14/15 juli verstuurd aan 4.200 adressen in en om het Drents-Friese Wold, verkregen via een a-selecte steekproef (waarbij ieder adres evenveel kans maakt). Zo’n enquête wordt gezien als een representatieve verkenning. Daar zet de Woudreus vraagtekens bij, omdat een ieder overlast en/ of schade kan ondervinden, zie de ervaringen van bewoners rond de Amsterdamse Waterleidingduinen………………                                                                                        De deadline om te reageren lag op 8 augustus.  De stuurgroep heeft besloten de termijn te verlengen naar 1 september a.s. om ook degenen die nu met vakantie zijn, voldoende kans te geven om te reageren. Hoe hoger de respons, hoe beter de mensen in de stuurgroep weten hoe er over gedacht wordt.                                   Aangezien de bewonersenquete reacties en ook vragen over de Soorteneffectrapportage oproept, heeft stuurgroep besloten dat er een mailbox wordt geopend zodat iedereen die de behoefte daartoe voelt een reactie kan achterlaten. Het mailadres is: drents-friese- wold@drenthe.nl (mailto:drents-friese-wold@drenthe.nl).

Herten in het Drents-Friese Wold?                                                                            In 2014 is in opdracht van de provincie Drenthe, voortvloeiend uit het Flora- en Faunabeleidsplan Drenthe en het Beheer- en Inrichtingsplan Drents-Friese Wold,een verkenning gedaan naar de herintroductie van groot wild in het Nationaal Park. Nu kun je er als bezoeker genieten van reeën en wordt het natuurbeheer ondersteund met runderen en paarden. De uitkomst van de verkenning was positief over de mogelijkheden voor edelherten en damherten: het gebied is geschikt en herten voegen duidelijk iets toe aan het ecosysteem en aan de ontwikkeling van natuurlijk boslandschap. En wild kan een economische waarde opleveren in de directe omgeving.                                                                    Soorteneffectrapportage                                                                                            Aan een herintroductie is de voorwaarde gesteld dat er een SoortenEffectRapportage (SER) wordt opgesteld om objectief de lusten en lasten te kunnen wegen. Een SER kan helpen om een goed beeld per natuurgebied te krijgen van de effecten van de dieren op landbouw, natuur, verkeersveiligheid, maatschappelijk, recreatie etc. Het bewonersonderzoek wordt gebruikt om niet-ecologische onderdelen van de SER zoals maatschappelijke consequenties en de recreatieve analyse, specifieker te maken.                                             Procedure                                                                                                                               Het opstellen van de SER valt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek, een samenwerkingsverband van natuur- en overheidsorganisaties rondom Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Een kernteam is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering. Om de SER inhoud te geven, wordt gesproken met belangenorganisaties vanuit landbouw, ondernemers, recreatie, natuur en dorpen. Samen met LTO worden de effecten voor landbouw zo objectief mogelijk in beeld gebracht. De uitkomst van deze SER over de herintroductie van edelherten én de spontane vestiging van damherten in het Drents-Friese Wold is een advies. Pas als de SER vastgesteld is door de commissies landelijk gebied van beide provincies wordt deze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Drenthe én Fryslân: mogelijk eind dit jaar. Zij besluiten vervolgens of er wel of geen herintroductie van edel- en damherten in het Drents-Friese Wold plaatsvindt, en in hoeverre de streek hier dan wederom in gekend wordt. De Woudreus hoopt van harte dat rekening wordt gehouden met de negatieve effecten elders in Nederland van deze soorten; niet in het minst omdat reeën niet echt blij zijn met deze nieuwe inwoners .Zij  zullen  vertrekken. Waar naar toe ?