Presentatie beheerplan en ander nieuws

Presentatie beheerplan Dwingelderveld op 9 december 2015

Op 9 december is er eindelijk de presentatie van het beheerplan Dwingelderveld. Dat zal zijn om half acht ‘s avonds in Hotel De Borken, Lhee 76 te Lhee. Tijdens deze avond krijgt u uitleg over het beheerplan en de procedure voor de vaststelling daarvan in 2016. Uiteraard krijgt u gelegenheid om vragen (…) te stellen. We roepen allen op hier naar toe te gaan. Laten we hopen dat er dit keer over beheer= onderhoud wordt gepraat en dat er niet opnieuw plannen worden gepresenteerd voor nog meer “ natte heide” ,ontgronding, moeras en plassen, waar de omgeving ook last van zal krijgen.           De Woudreus zal vragen naar nakoming van de Natura 2000 verplichtingen : het leefgebied van de zwarte specht en instandhouding van de paarse pracht en op welke wijze men denkt dit te doen.

Diezelfde dag, is er van 13.00 tot 16.00   zelfde locatie, een bijeenkomst over de nieuwe natuurwet voor genodigden/natuurgroepen. Wij zijn  ook vertegenwoordigd.Dat moet wel, want er zijn een aantal gremia waarover wij onze visie kunnen inbrengen, nl. houtopstanden, faunabeheer en natuur.

 

Verder nieuws:

Eerste resultaten fitness check: Natuurrichtlijnen voldoen, maar implementatie moet beter(bron Europese Nieuwsbrief)               Tijdens de conferentie over EU-natuurregelgeving op 20 november 2015 zijn de eerste resultaten van de Fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen gepubliceerd. De Luxemburgse voorzitter van de milieuraad en de rapporteurs van het Comité van de Regio’s en het Europees Parlement lijken het met elkaar eens: de richtlijnen voldoen, maar een betere implementatie is nodig.De publicatie Evaluation Study to support the Fitness Check of the Bird and Habitat directives draft – Emerging Findings for Fitness Check Conference of 20 November 2015 is in opdracht van de Europese Commissie gemaakt door verschillende onafhankelijke experts. De Europese Commissie komt in het voorjaar van 2016 met de eigen conclusies over de Fitness check.

Natuurrichtlijnen:  effectief en efficiënt?                                                         Met de Fitness check wil de Europese Commissie kijken of de huidige regelgeving rondom natuurbehoud voldoet. De Commissie heeft alle partijen op twee manieren geconsulteerd. Allereerst hebben zij een aantal partijen per lidstaat geselecteerd, waaronder de verantwoordelijke autoriteiten op het gebied van natuurbeleid. Het Rijk en de Nederlandse provincies hebben hier gezamenlijk op gereageerd. Deze reactie is uiteraard overgoten en doorregend met de de leer van vervaardiging van sjoemelnatuur.

Daarnaast heeft de Commissie van 30 april 2015 tot 24 juli 2015 een consultatie gelanceerd, waarbij iedereen kon reageren op de Fitness check. De Europese Commissie heeft in die periode 520.325 reacties binnengekregen, een record voor een EU-consultatie.

Implementatie                                                                                                                          De onderzoekers concluderen dat de implementatie een knelpunt is bij de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Gebrek aan financiering speelt een belangrijke rol bij de implementatieknelpunten, net als de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan.

“Richtlijnen niet herzien”                                                                                                  De sprekers van het Comité, het Parlement en de Raad kwamen tot een zelfde conclusie. Europarlementariër Mark Demesmaeker (BE/ECR) is rapporteur van de tussentijdse evaluatie biodiversiteitsstrategie. Op 9 november 2015 heeft hij in de milieucommissie van het Europees Parlement gevraagd om meer politieke inzet voor de realisatie van de 2020 doelen voor biodiversiteit.                                                                                                                  Tijdens de conferentie zei Demesmaeker: “Een grote meerderheid van de Europarlementariërs vindt dat de EU-natuurrichtlijnen beter moeten worden geïmplementeerd en nageleefd, en niet moet worden herzien.”

Verantwoordelijk voor natuurbescherming                                                         Roby Biwer (LU/PES), rapporteur in het Comité van de Regio’s, benadrukte ook het belang van een betere implementatie. “Lokale en regionale overheden hebben een grote verantwoordelijkheid in natuurbescherming. Geef ons de juiste instrumenten zodat we dit beleid beter kunnen uitvoeren.” Een wijziging van de richtlijnen ziet hij niet zitten.

De decentrale relevantie                                                                                 Decentrale overheden moeten rekening houden met het Europese natuurbeleid tijdens het beheer en de inrichting van het buitengebied en de openbare ruimte, het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van ruimtelijke plannen en het verlenen van milieu- en bouwvergunningen.

Milieuministers pleiten voor behoud richtlijnen                                            Ook de Luxemburgse milieuminister Dieschbourg wil dat er meer gefocust wordt op implementatie. Samen met de milieuministers van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Slovenië en Kroatië heeft zij op 26 oktober 2015 een brief gestuurd aan Eurocommissaris Vella. Zij pleiten bij de Eurocommissaris voor Milieu om het behoud van de huidige natuurrichtlijnen.

Luxemburg is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Nederland zal deze rol op 1 januari 2016 van Luxemburg overnemen. We hopen dat Nederland de EHS dwaalleer niet als implementatie van de richtlijnen aan de andere landen zal opdringen!

Meer informatie:  Artikel Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn, Europa decentraal                                                              Rapport Evaluation Study to support the Fitness Check of the Bird and Habitat directives draft – Emerging Findings for Fitness Check Conference of 20 November 2015, Europese Commissie                    Reactie EZ – I&M – IPO op consultatie Habitat- en Vogelrichtlijn, Huis van de Nederlandse Provincies                                                                       Brief van milieuministers, Bird Life                                                           Consultatie Public consultation as part of the ‘fitness check’ for EU nature legislation (Birds Directive, Habitats Directive), Europese Commissie

Op Twitter: #naturefit4all