Bericht aan Timmermans

Bericht aan Eurocommissaris voor betere regelgeving Timmermans

Stichting de Woudreus en Stichting IQuatro hebben eurocommissaris Timmermans op 4 mei jl. een notitie doen toekomen die is opgesteld naar aanleiding van de reactie van Staatssecretaris Dijksma op zijn uitspraken over het Nederlands natuurbeleid op 4 april jl. naar aanleiding van vragen in het Europarlement.

De stichtingen lichten toe dat de Nederlandse invulling van de richtlijnverplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijnen) een travestie is. Het Nederlands beleid van de Ecologische Hoofdstructuur – recent omgedoopt tot Nationaal NatuurNetwerk – met verschraling, vernatting en ontgronding en vernieling van bestaande natuur, heeft ongekende mogelijkheden tot landroof van particulieren buiten de in 2004 aangewezen gebieden tot gevolg. Particulieren, lagere overheden en de agrarische sector zijn door de implementatie van het EHS- beleid het slachtoffer geworden van willekeur en omdat de EHS niet wettelijk is ingebed ontbreekt het de slachtoffers aan elke vorm van bescherming door het recht.

Bij schending van eigendomsrechten worden de omwonenden van een Natura 2000 gebied – burgers en boeren – ernstig financieel en in hun woongenot getroffen zonder enige vorm van compensatie. Opvallend is dat de Nederlandse rechter dit fiatteert, eraan voorbijgaande dat dit in strijd is met de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM benodigde fair balance.

De nationale rechter legt de richtlijnverplichtingen naast zich neer. Dit komt vooral tot uiting doordat de hoogste rechter zonder nadere motivatie herhaaldelijk afziet van verzoeken aan het EU-Hof tot het doen van een prejudiciele uitspraak, wanneer het gaat om toetsing van het Nederlandse beleid aan de richtlijnen.

De uitspraken van het Hof die Dijksma noemde ter verdediging van dit ongrondwettelijke beleid waren al lang in de richtlijn te vinden.Wat Dijksma ook niet vertelt is dat Nederland jarenlang talloze veroordelingen aan de broek heeft gehad van het Hof inzake het niet nakomen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De laatste veroordeling door het Hof in 2005 heeft slechts tot een minimale aanpassing van de nationale wetgeving geleid, net genoeg om de Commissie kennelijk niet tot een inbreuk te doen besluiten.

OPROEP                                                                                                                                       De stichtingen roepen een ieder op om zich tot de Commissie te richten door het invullen van de enquête Natura2000 voor 24 juli 2015 en bovenstaande en in het de bijlage genoemde kenbaar te maken. De raadpleging is hier te vinden (Engels): http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm

Zie de beide bijlagen hieronder voor de uitgebreide studie naar de onwettelijkheid van de Nederlandse invulling van de beide Europese richtlijnen door wetenschappelijk instituut iQuatro – met name eigendom (woningen en agrarisch eigendom) zijn vogelvrij onder de Nederlandse invulling!
IQuatro 2013-01 Natura2000 bedrogen
IQuatro2010-10 Natura2000 Verplichtingen en Koppen