Kaalslag en handhaving wetgeving

Verdere kaalslag Drents Friese Wold: charade

In oktober 2014 dienden wij een verzoek tot handhaving in. Uiteindelijk werd dit na een ingebrekestelling gehonoreerd. Provincie Drenthe en Friesland zouden een Nbvergunning eisen. Ons werd 24 december een document uit 2013 toegestuurd, dat een onderbouwing met een schamele inhoud was, en een concept Nbvergunning ( artikel 19d). Hierin wat gemompel over dwingende redenen en alternatieven die er niet zouden zijn. Nergens worden compenserende maatregelen genoemd, nergens is fatsoenlijke passende beoordeling te vinden zoals vereist door artikel 19j Nbwet/art. 6.3 Hr.Bij ons bezoek aan de te kappen locatie rond 10 januari bleek dat alles al kort en klein was geslagen en afgevoerd.. We nemen ook aan dat er al eerder in de winter 2013/2014 fors is vernield op basis van deze “onderbouwing”. De kap is gesubsidieerd door de RWE. Het bos gaat dus de kachel in.

Op basis van een concept vergunning art. 19d Nbwet mochten de slagers dus direct hun gang gaan: Dus waarom vraagt een provincie ons dan een zienswijze in te dienen voor 22-1 als SBB tijdens de termijn zonder vergunning haar gang kan gaan ? Wat is dit voor onrechtmatigs? Wij stuurden onze zienswijze medio januari in met het verzoek om een antwoord inzake de genomen compenserende maatregelen.

Onbetrouwbare overheid en meten met twee maten                             Omdat Nederland al in het Kokkelvisserijarrest het Hof over ‘passende boordeling’ heeft bevraagd is het op zijn minst verbazingwekkend, dat de vissers niet meer mochten mosselen, maar dat de overheid zich het permitteert om – niet alleen in het Drents Friese Woud – samen met de natuurorganisaties een wenslandschap te creëren   en dit zonder passende beoordeling vooraf te laten verrichten. De wet en de richtlijn en het Hof schrijven dit voor en Nederland legt dit wel haar burgers en boeren op. Natuurlijk mag je niet beginnen voordat de vergunning in rechte onaantastbaar is..

Deze kaalkapmaatregelen mogen immers niet plaatsvinden omdat Nederland zelf aan Europa heeft opgegeven dat zij die habitat die bos heet, wou beschermen. Drents Friese Wold is opgegeven en aangewezen door Europa en Nederland voor de Zwarte Specht en de Wespendief en het gebied bedraagt 80% bos. Aldus het Eunis formulier en zelfs het Nederlandse aanwijzingsbesluit.. Dat dient dus te worden beschermd en behouden en mag niet significant worden verstoord, laat staan gesloopt.

Jurisprudentie van het Hof.                                                                                            De bescherming wordt gegeven door artikel 6 lid 2 en 3 Hr jo art 4 lid 4 Vr. jo artikel 7 Hr: zie Sweetman arrest: conclusie AG: “ De leden 2 en 3 van artikel 6 beogen namelijk natuurlijke habitats en soorten hetzelfde beschermingsniveau te garanderen (zie in die zin arrest van 24 november 2011, Commissie/Spanje, C‐404/09, Jurispr. blz. I-11853, punt 142), terwijl lid 4 van artikel 6 enkel een uitzondering vormt op de tweede volzin van lid 3.                                                                      Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn het mogelijk maakt te voldoen aan het hoofddoel, namelijk het behoud en de bescherming van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en een algemene beschermingsverplichting oplegt die erin bestaat verslechteringen en verstoringen te voorkomen die gelet op de doelstellingen van deze richtlijn significante effecten zouden kunnen hebben (arrest van 14 januari 2010, Stadt Papenburg, C‐226/08, Jurispr. blz. I‐131, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Wil een projectontwikkelaar dat natuurlijke habitat dan nu vernietigen omdat nationale doelen die Europa niet bekend zijn in Nederland prevaleren, dan is een passende beoordeling geboden en dient men ondanks de negatieve effecten die de maatregelen veroorzaken de ADC toets te verrichten: Alternatieven, Dwingende redenen, Compensatie ( art 6 lid 4 Hr, art 19 g Nbwet)

Het recente arrest Sweetman 258/11 nogmaals: Artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn bepaalt dat indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn verrichte beoordeling, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (zie arrest van 20 september 2007, Commissie/Italië, C‐304/05, Jurispr. blz. I‐7495, punt 81, en arrest Solvay e.a., reeds aangehaald, punt 72).

Compenserende maatregelen                                                              Compenserende maatregelen, die verplicht zijn, staan zoals gezegd niet in deze Nbtoets. Dat is dus flagrante schending van de wet en de richtlijnverplichtingen.                                                                                                      Nog steeds ontvingen wij geen antwoord van de Provincies wanneer en waar de compenserende maatregelen van het verloren gegane bos worden gerealiseerd.

Die zijn er dus niet.

 

Appelscha en tovenaarsleerling gemeente Ooststellingswerf.

Gemeente Ooststellingswerf haalde dat geintje ook uit.. De volstrekt onnodige kap van een groot aantal prachtige oude bomen langs de Schapendrift werd gepubliceerd op vrijdag en maandag daaropvolgend ging de bijl erin. In strijd met hun eigen APV! Verder is dit gedrag in strijd met het verdrag van Aarhus. Onbehoorlijk bestuur is kennelijk regel en fatsoen van de overheid uitzondering.

Sliep uit; wat voor burgers wet is, is dat niet voor ons. Zowel gemeente als SBB profiteerden van deze wetsontduiking. Hierover later meer.