Jaaroverzicht 2014

Waarde lezer,

Aan het eind van dit jaar ontvangt u hierbij van ons een overzicht van onze belangrijkste activiteiten.

Spier-Moraine, tweede module inrichtingsplan Dwingelderveld.

Dit voorjaar dienden wij een zienswijze in tegen het inrichtingsplan Spier-Moraine, de tweede module herinrichting Dwingelderveld. Wij deden dit vooral omdat dit weer een voortschrijdende kaalslag zou zijn van het noorden van het Dwingelderveld. Wij wezen de Provincie er op, dat er richting de Raad van State in diverse procedures is bezworen dat het resterende bos zou worden gehandhaafd, omdat dat voldoende ” homerange” was voor de kwalificerende soort Zwarte Specht. Nu blijkt dat er nog een oprit nodig is voor het ecoduct, waarvoor bomen moeten gekapt- enzovoort. De salamitactiek doet het al jaren goed! Zo blijven de cumulatieve effecten van de voorgaande- en komende!- ingrepen buiten beeld. Conclusie is dan ook dat ten onrechte wordt voorgesteld af te zien van een –voorafgaande- passende beoordeling en (een)uitgebreide MER rapportage (s), hetgeen directe gevolgen heeft voor met name het voorontwerpbestemmingsplan, en eveneens voor het Ontwerpinrichtingsplan en Watergebiedsplan. Wordt vervolgd en we horen wel wat het antwoord is in de loop van 2015.

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents – Friese Grensstreek is 2013 ingesteld door de Provincies en beoogt voortzetting van de Overlegorganen van de NP Drents Friese Wold en Dwingelderveld, en heeft in haar niet – openbaar overleg niet alleen deze twee Parken, maar ook heel Westerveld inclusief het Holtingerveld betrokken. De eigenaren staan buitenspel en de zittingen zijn geheim. Het antwoord op onze brief gaf geen antwoord op onze meest belangrijke vraag: op welke wettelijke grondslag zijn deze stuurgroep en deze uitbreiding van bevoegdheden en gebied gebaseerd? Meer hierover op onze website eerder dit jaar.

De Inrichtingplannen Oude Willem hadden ook onze aandacht. We bezochten de presentatie-avond. Het schijnt dat beide gemeenten er op aandringen de wegbeplanting te handhaven. De Commissie Mer heeft kritiek op het slecht onderbouwde plan, dus er moet nog het nodige huiswerk worden verricht om duidelijk te maken wat deze herinrichting nu daadwerkelijk oplevert aan verdrogingbestrijding.

Pers- en andere contacten.

We werden benaderd door Endemus communicatie, naar aanleiding van een kaalslag bij Nunspeet, over onze ervaringen en bevindingen. We zagen van dit interview onder andere een artikel in het Reformatorisch Dagblad. In augustus verscheen een artikel in het wetenschappelijk blad bi-logical. De titel was Ecodrama. Hier werden Mr. Anna Jonkhoff, Cees Zoon en De Woudreus om documentatie gevraagd inzake de herinrichting van het Dwingelderveld, met onder meer de kap van laanbomen in de verboden broedtijd en de vernietiging van rond 10 ha oud bos voor dump landbouwgrond langs de A28. In dit artikel wordt belicht dat natuurbeheerders er niet in slagen om bepaalde biotopen gezond te houden of te krijgen en dat aan de andere kant natuurbeheerders een volledig eigen koers varen die soms haaks staat op het natuurbeleid vanuit Brussel. De Overheid is zo verweven met het uitgevoerde natuurbeleid en beducht om de belangen van de landbouw te schaden, dat er aan beide kanten van het spectrum niets gebeurt en ook dat de overheid wetten en opgelegde dwangsommen naast zich neer kan leggen.

Verder waren er diverse e-mails met vragen en verzoeken tot hulp of advies.

Nieuwe natuurwet

We schreven dit najaar de Tweede Kamer dat wij met de nieuwe natuurwet die voorligt, nog steeds geen vrede kunnen hebben. De wet belooft weinig goeds voor de bossen : ontbossing bij wet toestaan wordt ingegeven door de prangende wens om bestaande bossen om te vormen tot stuifzand of hoogveen. We zetten uiteen wat de waarde is van bos en bosbiotopen. We belichtten wat Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn voorschrijven mbt behoud van deze habitat voor de kwalificerende soorten, waarvan Nederland zelf heeft aangegeven die te willen beschermen. We kregen antwoord dat de inhoud van onze brief door de Vaste Commissie zou worden betrokken bij het overleg dienaangaande.

Powerpoint-presentatie

In september gaf De Woudreus een presentatie voor een grote groep studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Ons werd gevraagd de standpunten van De Woudreus toe te lichten. We gaven met een powerpoint-presentatie, vervaardigd door Stichting Iquatro- een korte toelichting omtrent Europese wet- en regelgeving versus nationaal beleid in Nederland. We belichtten dit keer de positie van de grondeigenaren in N2000.

Verzoek tot handhaving

Aan   GS van Friesland en Drenthe, aan B&W der gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld, alsmede de staatssecretaris schreven wij tot slot een verzoek tot handhaving van de verschillende wetten. In augustus zou Staatbosbeheer gaan voorlichten wat gekapt ging worden in het Drents Friese Wold. Zonder vastgesteld beheerplan is dit zonder ‘passende beoordeling’ verboden. We kregen uiteindelijk als antwoord dat zowel GS Friesland als Drenthe een NB vergunning hebben geëist van Staatsbosbeheer. Er blijken geen ecologische rapporten of inventarisaties te zijn. Van de gemeenten ontvingen we nauwelijks antwoord. Kennelijk is er geen idee, of men vindt het niet belangrijk, dat zulke ingrepen ook omgevingsvergunningen nodig hebben. Een zorgelijke ontwikkeling. Daarover volgende keer.

Tot slot……..

Het jaar 2014 loopt rap ten einde. We bedanken u allen voor uw steun en verwelkomen alle nieuwe contacten, die we dit jaar hebben gemaakt. We zien dat onze Stichting in een behoefte voorziet. Wilt u een donatie aan ons overmaken, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Rekening nummer is NL 74 RABO 0102785937.

Rest ons u en de uwen fijne feestdagen toe te wensen en een gelukkig en vooral gezond Nieuw Jaar!

Het Bestuur van De Woudreus.