MEI

De VPRO documentaires zijn doorgaans van goede inhoud. Helaas was d e uitzending over Brussel en Natura 2000 dat niet. De voorstelling als zou Brussel Nederland opdragen om massaal bossen te kappen en het  natte beleid uit te voeren zoals dat hier te lande gebeurt, is volstrekt onjuist. We zagen een uitgebreid interview met Staatsbosbeheer, een Zelfstandig BestuursOrgaan, een orgaan dat zich aan elke inspraak  en controle kan onttrekken.Ze zijn de grootgrondbezitter en voeren een beleid dat  stoelt op natuurontwikkeling, en niet op natuurbehoud . Dat laatste is het uitgangspunt van de Vogel-en Habitatrichtlijn, maar dat kwam helaas helemaal niet aan de orde.De concrete informatie, die verstrekt werd door de heren Jap, Bijlsma, Schaminee en Boers was helaas beperkt en uiterst vaag.Vooral de vraag van het waarom kwam niet aan de orde en werd ook niet gesteld. Wel werd bevestigd dat bos zo veel mogelijk moet verdwijnen en kennelijk als een rem wordt beschouwd voor de biodiversiteit.Dat volgens S.B.B..allerlei practische bezwaren zoals steekmuggen en teken, schade door vogels etc, maar voor lief moeten worden genomen en dat de boeren een hinderlijke factor vormen bij het tot stand brengen van nieuwe natuur, werd niet weersproken of gerelativeerd. Wij hadden gehoopt dat de verslaggevers kritische vragen zouden stellen over de praktische gevolgen van dit Nederlandse  natuurontwikkelingsbeleid en -beheer en dat zij bij vage, wollige, ontwijkende en warrige antwoorden hadden doorgevraagd, maar helaas.Eén van de taken van de journalist is waarheidsvinding: deze opdracht kwam in deze documentaire helaas onvoldoende tot uiting.We hebben onze teleurstelling over de inhoud van deze repaortage  in een brief aan de VPRO laten weten.