APRIL 2010

22  APRIL

Uitzending gemist?

Kijkt u nog even naar uitzending gemist en dan weet u het.

Jammer maar helaas, zal het advies van de rechter weinig uithalen. De opnames vonden plaats ruimt  voor de verkiezingen. We vrezen dat de nieuwe gemeenteraad niets zal doen om de hogere organen tot andere gedachten te brengen. Daar is alle reden voor, lest u maar verder. De Woudreus heeft tegen het ontwerp bestemmingplan dat dit inrichtingsplan regardeert de zienswijze ingediend. In september wordt het vastgesteld.

TWEEDE KAMER

Bas van der Vlies heeft onlangs de Minister eindelijk weten te ontfutselen dat bij opgave van de Speciale Beschermingszones een grote blunder is begaan.  Gegevens over de activiteiten rondom de Natura 2000 gebieden waren wel degelijk een verplichting. De opgave daarvan vormde een wezenlijk onderdeel van de Standaaard gegevensformulier. OOk de gebiedskaarten op de Standaardgegevensformulier missen de gedetailleerde gebiedskaarten want elke vorm van bebouwing ontbreekt daarop. Het antwoord van de Minister dat er onvoldoende informatie was over activiteiten in en rondom de gebieden is natuurlijk onzin.

Wat in het geval van het Dwingelderveld ook speelt  is de wensnatuur. Zoals bekend zijn er landelijke doelen toegevoegd aan de gebieden. De Minister geeft aan aan Van der Vlies, dat met name het habitattype H7110 actief hoogveen, problematisch is. Dit leidt tot een koude sanering van een groot aantal bedrijven. Deze nationale doelen dienen te worden geschrapt.

Inrichtingsplan Dwingelderveld inbreuk op de richtlijn

Erger nog, het inrichtingsplan Dwingelderveld is bedoeld voor actief hoogveen maar het gebied  is ervoor niet opgegeven. Het is dus het onderdeel landelijk doel, strijdig met de richtlijn. Daardoor maakt de Provincie  samen met gemeente, DLG en waterschap een inbreuk  op de richtlijn. Het erge is dat de Wet Inirchting Landelijk gebied geen beroepsmogelijkheid gunt, behalve op een paar  onderdelen. Dus met dank aan de vorige gemeenteraad is de weg waarschijnlijk foetsie. En de bomen………… en heeft die meegewertk aan de inbreuk!

De huidige gemeenteraad zou wat MOETEN doen als ze echt de  N2000discussie volgt in de Kamer; immers het gevolg is niet alleen de weg, het is de hele economie en de volksgezondheid. De raad kan nog wat doen op dit onderdeel, zo niet alles.

Ook elders in het land actie

In Groesbeek zijn de inwoners massaal in actie gekomen tegen de kap van honderden ha “bos voor heide.”

Interessant is te zien dat ook Prorail aan dit project van ontbossing meedoet.Wie het begrijpt mag het `zeggen. De gelden die zij krijgen zijn bestemd voor de rails en niet voor heide!

Kijkt u op:  www.redonsbos.blogspot.com


De Woudreus op 16 april  in de uitzending van ‘Recht in de Regio’

OP vrijdag  16 april aanstaande  is Stichting de Woudreus samen met de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo te zien in het TV-programma Recht in de Regio. Dit wordt uitgezonden op Nederland 2 en begint op 19.25 uur.

De Stichting vraagt dan advies aan rechter  Mr. Frank Visser, (Rijdende Rechter),wat  er gedaan kan  worden tegen de kap van de 1500 monumentale  inlandse eikenbomen langs de weg Lhee -Kralo.  Ze zijn 80 jaar oud,  een bron van biodiversiteit en  hebben grote ecologische waarde. De bomen die het loodje moeten leggen zijn dus niet ziek, ze passen alleen niet in het plaatje van het inrichtingsplan. Zoals de trouwe lezers weten, mag een N2000 gebied helemaal niet worden heringericht, het is Europees beschermd.

De  Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo vraagt ook aandacht voor de weg waarlangs de bomen staan,  omdat die vindt dat de weg door de heide open moet blijven voor alle verkeer. Er zijn, en dat vindt de Woudreus ook, talloze manieren om de snelheid uit die weg te halen en zo het N2000 gebied open te houden voor bezoekers.

We hopen dat u even de tijd neemt de uitzending te bekijken!

Inrichtingsplan

We vernamen dat het inrichtingplan van de provincie voor het Noordenveld, is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Drenthe. We gaan daartegen ook in beroep.

Europese Commissie  wil Europeanen bewust maken van verlies van biodiversiteit.

Uit een Eurobarometer enquete blijkt dat niet veel Europeanen begrijpen wat biodiversiteit is. Volgens een opiniepeiling blijkt slechts 38% van de Europeanen  de betekenis van het woord biodiversiteit te kennen en het gevoel te hebben niet goed geïnformeerd te zijn over het verlies aan biodiversiteit. Daarom is de Europese Commissie gestart met een publiekscampagne over het biodiversiteitsverlies in de Europese Unie. De campagne is te vinden op  de website www.verbondendoorleven.eu

Meer bos in Nederland?

Kort geleden meldde het CBS trots dat we veel meer bos hebben dan vroeger.Welnu, daar plaatst De Woudreus grote vraagtekens achter! De werkelijkheid is veel ingewikkelder. Bestemmingen zoals heideterrein, zandverstuiving, vlindercorridor, hagedispassage,  doen bos verdwijnen door conversie.  Ons ontbossingstempo staat gelijk aan dat van de ontwikkelingslanden! Geen enkele instelling houdt  echter bij hoeveel bos verdwijnt. Leest u maar mee: als die cijfers zouden kloppen is het net een processie van Eternach zo lazen wij op een website: 21.000 ha erbij en  maar dan weer 11.500 ha eraf!  Het geschuif met bossen is funest voor  de CO2 opslag,  en de biodiversiteit van een ouder bos is vele malen hoger dan die van jonge bossen.We hebben al eens eerder op deze website dit onderwerp behandeld en we verwijzen daar ook graag naar: het  Ministerie van LNV en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijven de uitgeholde propagandatoeterij heftig volhouden. Als je het maar hard genoeg schreeuwt spreekt niemand  je tegen toch?

Dat is koren op de molen voor de natuurbeheerders die dikke subsidie proberen te vangen voor natte heide, moeras en zompig hoogland en dan hebben we altijd nog de zandverstuiving, zie hierover Tom Bade elders op deze website.

Crisis en Herstelwet helaas aangenomen

Tot onze verbazing heeft de Eerste Kamer toch de Crisis- en Herstelwet aangenomen. Deze wet hoort in  de prullenbak want hoort niet thuis in een democratie. Vreemd genoeg schakelt de Kamer  hiermee zichzelf uit. Het wordt  besluiten nemen per decreet.  De Raad van State heeft niet voor niets gewaarschuwd dat deze wet in strijd is met Europese wet-en regelgeving.  Vergist u zich niet: het gaat ook u aan.