Januari 2010

Nieuwjaarswensen

Allereerst wenst de Stichting al haar  lezers een voorspoedig nieuwjaar toe met vooral de gezondheid hoog in het vaandel.

Zienswijzen

Stichting de Woudreus heeft op 21 december een gedocumenteerde zienswijze ingediend  tegen het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Westerveld, Dwingelderveld.Hoewel de inspraakrondes voor het bestemmingplan van het hele buitengebied  binnen korte  tijd van start gaan,  is niettemin besloten  dit gedeelte ervan met voorrang te behandelen, opdat dit gedeelte van het Dwingelderveld zo snel mogelijk op de schop kan.De voorgenomen maatregelen zijn gebaseerd  op een  Beheer-en Inrichtingplan (BIP).  Deze maatregelen leveren een flagrante strijd op  met de Europese Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.Stichting de Woudreus stuurt op 4 januari ook haar zienswijze over de toepassing van de  Wet Inrichting Landelijk Gebied en de MERtoets naar de Provincie.      Daarbij is de Wet Inrichting Landelijk gebied die  het BIP een wettelijke status  moet geven,  een onjuiste toepassing van die wet. Ook mag zij niet verder gaan dan de mogelijkheden  die de Wet ruimtelijke ordening biedt.                               Belangrijk in deze kwestie is de naleving van met name de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de eerste plaats moet een bestemmingplan de nakoming van de verplichtingen van de  Vogel- en Habitatrichtlijn  verzekeren. In Nederland worden deze verplichtingen in een beheerplan opgesteld. Dat beheerplan is er nog niet.                                                                De Woudreus vindt,   dat bij de opstelling van het voorontwerpbestemmingsplan niet conform de richtlijnen is gehandeld.  Daaruit  moet worden geconcludeerd dat het effect van het plan erop neerkomt dat de Speciale Beschermingszone (SBZ) Dwingelderveld in omvang, variatie en daarmee in biodiversiteit afneemt. Dit blijkt uit  het kappen van de naaldbossen, omdat Nederland een omvormingsbeleid heeft, het kappen van de eiken langs de Kraloerweg, terwijl zij zijn aangewezen ingevolge de Vogelrichtlijn, en het afgraven en onder water zetten van het agrarische  beschermde Vogelrichtlijngebied Noordenveld. Daarbij dient te worden bedacht dat Nederland zelf dat Noordenveld met zijn eikenlaan heeft opgegeven als waardevol. Dat geldt ook voor de naaldbossen. Dan is er geen ruimte dit gebied te veranderen, te verkleinen of  te vernietigen.                                                                                                               De aanleg van de betonnen fiets- en rijpaden  en de grondwal veroorzaken  een verkleining van het SBZ . Dat betekent dat er vooraf  toestemming van de Europese Commissie moet zijn voor de verkleining van de SBZ.                                           Een Beheer- en Inrichtingsplan is  een noch de burger noch de overheid bindend plan, opgesteld door een polderend  Overlegorgaan, een orgaan zonder juridische status. Dus de maatregelen die daaruit voortvloeien moeten door een passende beoordeling  aan wet-en regelgeving worden getoetst. Ook mogen die maatregelen  niet strijden met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwste Europese richtlijn milieueffectrapportage stelt, dat bij een passende beoordeling altijd een Mer-beoordeling noodzakelijk is, ongeacht de opgegeven oppervlakte.

Waterbesluit Slenkensysteem Dwingelderveld

Dit is de wereld op zijn kop, maar in Drenthe is alles mogelijk: op 17 december heeft het bestuur van het Waterschap het Waterbesluit vastgesteld. Dit terwijl het inrichtingsplan dat dit besluit mogelijk moet maken,  nog aan zienswijzen onderhevig is. De zienswijze van de Woudreus is voor een deel gehonoreerd: er is een soort extra toetsing van de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet geweest – een soort passende beoordeling?- en daardoor heeft een planaanpassing plaatsgevonden. Het water blijft nu niet zo lang staan in het Dwingelderveld als aanvankelijk gepland. Wat betekent dat dan voor de plannen zoals die nu ter inzage liggen?

We nemen aan dat er binnenkort wel publicatie van het besluit plaatsvindt:  houdt u de kranten in het oog; we raden belanghebbenden aan in beroep te gaan bij de Provincie: die toetst vol, dus niet alleen de rechtmatigheid (regeltjes) maar ook de doelmatigheid.  We zullen in beroep komen. Zo werkt het niet in Nederland.

Kappen met kappen

Opnieuw uitvoering van het bosomvormingsbeleid: het restant  oude naaldboom dat er nog staat in het Dwingelderveld en het gebied cachet geeft en waar de kwalificerende soort Zwarte Specht huist, moet dood. Het is een schande om een land waar de fijnstof- norm op rood staat nog verder te ontdoen van de superfijnstofzuigers.  Dit nog afgezien van de  schoonheid en afwisseling die zij toevoegen.    Bij Doldersum  in het Drents-Friese Wold vindt ook kaalslag  als ” beheer” plaats.

Woudreus roept opnieuw  de politiek  op om SBB te laten kappen met kappen!