HERFST 2021


Later dan het heilig voornemen, ontvangt u hier een  nieuwsoverzicht. We hebben nog steeds geen regering, dus weinig concreets te melden over Bossenstrategie en Boeren………..maar het gist wel.  Zie https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/16/gestuntel-agrinl-laat-staat-van-landbouw-zien

Boze boeren hebben een plan van Agri-NL getorpedeerd, een club van de Rabobank,LTO en de veevoerindustrie: diezelfde LTO heeft grootschaligheid gepropageerd en de Rabobank……….enzovoort.  Laat de hervormingen niet over aan degenen die er het meest aan hebben verdiend vinden ze.

Richtlijnen,kap van habitats:

We kregen antwoord van Drenthe op ons schrijven van begin maart, waar wij de terechte vraag stelden waar al die herinrichting in het Vogelrichtlijngebied voor de Zwarte Specht voor nodig was want het gaat ten koste van zijn habitat.  En dat is een richtlijnverplichting. Antwoord: het staat in het beheerplan………(2016) en als u weer wat mag zeggen is dat al in 2021”……….Het vervult ons langzamerhand maar zeker met het idee dat we met schuivende panelen te maken hebben. `Men voert een program uit van nationaal beleid  en zegt dan dat dat in het ( veranderde) beheerplan N2000 staat……….We weten zeker dat dat van 2016 niet datgeen bevatte dat nu in 2017 zou staan en de afgelopen tijd is uitgevoerd, daar was toen geen sprake van en het was nog geen onderdeel van de in 2009 gepubliceerde herinrichting. Dan kan he t nooit onderdeel zijn van een beheerplan. Want met herinrichting. En kap had een passende beoordeling gemoeten.

Vast staat dat Drenthe en de rest van Nederland zich helemaal niets aantrekken van de  verplichtingen van Vogel-en Habitatrichtlijn.  Daar is ook de Europese Rekenkamer van overtuigd, hoewel ze niet expliciet Nederland noemen:https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_NL.pdf

Trouwe lezers weten het wel: Nederland heeft in 2004 toch  voor haar eigen  stikstofgevoelige EHS gekozen,op aanraden van het Planbureau dat in nr.8 dit idee  lanceerde- en letterlijk debiteerde/bevestigde  dat EHS kon voortgaan onder de vlag van N2000.  Met hulp van de Raad van State kreeg dit een ongehinderde start. Die had over deze Nederlandse uitleg van de Habitatrichtlijn zeker prejudiciële vragen moeten stellen, immers, het Europese recht gaat voor-  maar de RvS sprak af met de Europese Commissie en de Nederlandse regering dat deze “natuurontwikkelingsindustrie” van Nederland ongehinderd voort kon gaan, en dus geen prejudiciële vragen aan het Hof te stellen. Dat is onzinnig onjuist, want de Europese rechter, de hoogste van al, had al in diverse arresten laten weten dat de natuurlijke kenmerken van een gebied waren aangegeven op het Standaard Gegevens formulier, en dat je daarvoor instandhoudingsdoelstellingen moet opstellen. Punt. Europa heeft in 2004 alle N2000 gebieden aangewezen met voor elke gebied een gelimiteerd aantal  natuurlijke kenmerken.  Dat SDF 2004 was niet beschikbaar voor Nederland, dus niemand wist in 2006 wat er vervalst was…………zie nog eens op een rij wat de gevolgen waren:

Met strikte uitleg van 2004 ,  blijft de rechtsbescherming van particulieren en boeren onaangetast…………En de Vogelrichtlijn was dan ook geïmplementeerd, hetgeen inhoudt dat de beheerders GEEN bossen van kwalificerende soorten mochten omhakken, onder water zetten of “uitdunnen”, zelfs als het gehate exoten waren………Integendeel! Het staat in bovenstaand rapport van de Rekenkamer. Eveneens in het in 2015 en 2018 uitgegeven “ N2000 en de bossen”. Maar ja, als d e beheerder ziet dat natuur een verdienmodel is, ziet het er heel anders uit en is er met goede lobby veel voor elkaar te krijgen. Altijd handig  ook om een oud -minister of Kamerlid in het bestuur te hebben toch?

Dan kregen we nog een rapport onder ogen, en dat is ook iets waar we ons keer op keer aan stoten, en dat is dat beheerder, bestuur dat met toezicht en handhaving is belast,  en rechtspraak op dezelfde stoel zitten…….:

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)031-e

Voor u uitgelegd:

Nederland kreeg een herkansing in 2010, bij het arrest Sweetman, en ging natuurlijk contrair – dat heeft Rutte zeker vergeten- toen bleek dat met dit arrest  de EHS werd doorgestreept……….. Ook de Europese Commissie had een “andere mening:” dan de hoogste rechter, dus ……….. Wat durft Europa dan nog te zeggen over Polen? Als je de rule of law nog wilt wegmoffelen……….

Nog eentje dan over Nederlands  en lobby: 

GREEN DEAL

De Universiteit van Kiel heeft analyse gemaakt van dit bombastisch stuk, en dat betekent amper klimaatwinst en veel gedoe ten koste van  fors welvaartsverlies. Alles – ook voedsel- wordt duurder,  maar Brussel dramt door terwijl geen klimaatwinst is te halen………….

Brief aan NM en Landschappen: boskap

We schreven als LNBBB naar Natuurmonumenten en de Landschappen.

Ze voelen zich niet aangesproken en vinden dat ze het natuurbeheer  heel goed doen. Teo Wams van Natuurmonumenten richtte mede namens deze Landschappen zich ook tot de Woudreus daarmee, en dan moet je natuurlijk wel een bal terug verwachten, zeker als je het over exotenbeheer hebt en eigenlijk vindt boven het bevoegd gezag te staan………..

Dus die brief krijgt hij van ons apart van het antwoord van LNBBB.

 We hebben nog steeds de vernieling van Dwingelderveld en Drents Friese Wold niet vergeten.Over het Noordenveld dat werd afgegraven voor natte hei en de grond-dump ervan langs de A28, wat ten koste ging van de habitat vaan de kwalificerende Zwarte Specht, raak je niet uitgepraat. Temeer daar nu het Fochteloerveen geld krijgt voor boekweitakkers en eerder dit:


Rogge- en boekweitakkers op de heide vergroten de biodiversiteit
Natuurmonumenten poogt met tijdelijke akkers de heide op de Sallandse Heuvelrug te herstellen en daarmee ook de biodiversiteit te vergroten. Op een aantal locaties op de Sprengenberg heeft de organisatie boekweit en rogge ingezaaid. De veldjes trekken veel wespen, hommels, zweefvliegen en andere insecten aan.  

Dan hadden ook de 900 90 jaar oude eiken langs de weg mogen blijven……………

En wat te denken van de prachtige Hedwigepolder? 

Laat agrarisch agrarisch blijven! Het moet.

BOSSENSTRATEGIE

Omdat deze discussie zich verengt tot “hoe groot mag een gebied zijn waar je kapt”, willen we daar een bredere kijk op.  Helaas zien we te veel invloed van de beheerders op de TK leden en zelfs de 1,5 ha kap standaard wordt steeds meer ondersteund vrezen we.

Ander natuurbeleid: petitie van 32.000 overhandigd aan Tweede Kamer

. Ons Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming wil een petitie overhandigen aan Mw. Atje Kuiken. Deze petitie is ondertekend door 34.265 burgers die een “ander natuurbeleid” wensen.Dat gebeurt pas als er eindelijk een nieuwe regering is.

Opheffen strijdige instandhoudingsmaatregelen bos- Habitats: andere wegen?

We kijken of er  nog andere wegen zijn, ook bijvoorbeeld bij de EC of de Raad van Europa met het dringend verzoek  : de tekortkomingen in  de instandhoudingsmaatregelen voor de bos Habitats  die onder de richtlijnen vallen, op te heffen en strafbaar te stellen:

 De EU heeft de habitat- en de vogelrichtlijn goedgekeurd en de Commissie heeft verschillende strategieën vastgesteld om de slechte toestand van de biodiversiteit en staat van instandhouding van de bossen in de EU aan te pakken. “

Ook is er veel mis met de toepassing van het Verdrag/de Verordening van Aarhus. Nederland maakt de raarste kronkelingen om iemand GEEN  belanghebbende te laten zijn. 

Dat is in flagrante strijd met deze verordening.

Biodiversiteit

Niet vergeten; 70 % of meer van de bossen ligt buiten N2000 gebieden en daar mag ook wel het nodige herplant: ons cultuurlandschap is eeuwenoud en robuuste natuur gaat daar als een olifant doorheen.  Kijkt u naar de mooie reportage van 

Het gekrijs van SBB en anderen dat  met herstel ervan alle “ natuur “verloren gaat, in alle kranten verspreid zegt genoeg……….

Zie twitter van de Bomenstichting Achterhoek:

@trouw

: Voor #wederhoor hierbij onderbouwde reactie op de Bossenstrategie van 

@carolaschouten

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html…

BomenAchterhoek

Cultuurhistorisch beheer

Beheerders lijken te vergeten dat juist het oude cultuurhistorisch beheer voor de enorme biodiversiteit heeft gezorgd, als opgegeven in de Vr en Hr. Zie daarvoor de strikt beschermde soorten, zoals  bijv. vogels en vleermuizen- die bomen hard nodig hebben als functionele leefomgeving. Het zijn de lineaire elementen als laanbomen, bomenrijen, sloten, greppels, boswallen, brandsingels, rabattenbos, die de dieren  moeten kunnen volgen. En waar ook  vele diersoorten huizen.

Dat geldt zeker ook voor oude cultuurlandschappen in Nederland die daarom in stand moeten blijven  mede vanwege hun enorme bijdrage aan de biodiversiteit. 

Wat denkt u van de weidevogels? Een van de droevige voorbeelden is d e schitterende Waalenburger Polder in Texel, die is ONTpolderd……….

Een milieudelict van jewelste. Jewel, door Natuurmonumenten………….

Het is goed dat er in Drenthe daarom een vereniging is opgericht:

https://drentsagrarischerfgoed.nl/

Een selectie van ander nieuws:

Een nieuwe film van Marijn Poels over kap van bos in Noorwegen voor windparken, die Noorwegen zelf niet nodig heeft…………bizar:

Windenergie: MILIEU & GEZONDHEID

Direct of indirect zijn windmolens een ramp voor het milieu en de gezondheid:


NATURE, Scientific Reports: Effects of low‑frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals. 2021

Hinderlijk geluid van Windturbines, Jan de Laat, Louw Feenstra 2021

Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades

Windturbines -gezondheid en risico’s