Kort nieuws


Stichting de Woudreus diende op 30 augustus jl. haar zienswijze in tegen het ter inzage liggende ontwerp bestemmingplan windmolens en zonnepanelen in Westerveld.
Er ontbraken de nodige aanpassingen aan de recente jurisprudentie van de Raad van State en die van het Hof.

Voorts heeft De Woudreus de Provincie verblijd met een antwoord op haar brief van maart jl..
In deze brief laat de Provincie De Stichting weten dat alle bezigheden van deze winter in het Dwingelderveld waren gebaseerd op het beheerplan 2017.
Dat we er dus niks over mochten zeggen, tot 2022.Wanneer er een nieuw concept beheerplan zou zijn.

Sjoemelen:
Echter het beheerplan2017 is lijnrecht tegenovergesteld aan de instandhoudingsplicht die de provincie zichzelf ook oplegde in haar beheerplan 2016 dat in rechte vast staat……….. maar nergens meer te vinden is.
Van de inhoud 2017 verschiet je van kleur. Dus had de bevolking moeten inspreken en een passende beoordeling moeten plaats vinden. Tegenovergesteld is dit plan nl. aan de instandhoudingsdoelstellingen die vastgesteld zijn door Nederland in 2006 ( met nationale doelen)na de aanwijzing 2004 door Europa. Inhoud van 2017 namelijk is verdere invulling van het Beheer- en Inrichtingsplan, o.m. het plan WILG uit 2011 deel 3 dat niet zou doorgaan ( deel 1 en 2 van 2009/2014 vernietigden reeds habitat en 8 broedplaatsen van de/Zwarte Specht zonder MER en Passende Beoordeling)……….. Bovendien heeft Nederland ingevolge artikel 17 Habitatrichtlijn een update aan Europa gestuurd in 2017, waar geen sprake is van herinrichting en kap. Beheerplan 2016 is daarbij opgestuurd en niet te openen. In N2000 gebieden waar we notabene spreken van een kwalificerende vogelsoort, gebonden aan bos, is vermindering van zijn. habitat die streng is beschermd, verboden. Zie uit

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/faq_en.htm

:(O) The process of establishing the necessary conservation measures for each Natura 2000 site is not an optional provision; it is obligatory for all Member States. This means that, for each Natura 2000 site, those conservation measures, which are deemed to be necessary, must be established and implemented (ECJ case C-508/04).

Zie voor verdere naslag:

https://circabc.europa.eu/sd/a/41f417db-d69d-4f37-9870-6eb5dc0f1577/20150508 Guide N2000 Forests Part I-II-Annexes.pdf


We zeggen het nogmaals: Een Vogelrichtlijngebied als het Dwingelderveld en het Drents Friese Wold verplichten tot instandhouding (bos) van de habitat van de AANGEWEZEN VOGELsoorten. JE MAG ER NIET TUINIEREN !

Archief website Woudreus
Stichting de Woudreus is op zoek gegaan in haar website en vond alles bevestigd wat stiekem was uitgevoerd zonder MER en passende beoordeling, ontheffingen en zonder de vereiste inspraak. Kap van bos- habitat van de Zwarte Specht is de oorzaak van steile achteruitgang van de kwalificerende soort Zwarte Specht en natuurlijk heeft stikstof ( -dioxide) daar niks mee te maken!
Dus stelde de Stichting vast in haar antwoord vast dat dit rechtens gewoonweg niet mag en niet kan. Valse argumenten voor een economisch delict en inbreuk op de N2000 verplichtingen zijn ongepast!