Politieke agenda zit oplossing N2000 in de weg

Zo kopte de Veldpost op 26 oktober jl.. Aanleiding was het interview met Dr.Nico Gerrits, oprichter en bestuurslid van stichting Iquatro.

Nico Gerrits waarschuwde boerenbelangenbehartigers en de Tweede Kamer jaren geleden voor de stikstofproblemen waar Nederland nu mee kampt. Zijn waarschuwingen werden in de wind geslagen. De voormalig adviseur van bureau INCAconsult, verdiepte zich al in het Natura 2000-dossier toen Nederland bezig was de richtlijnen vanuit Brussel om te zetten in Nederlandse wetgeving. In die cruciale periode is de basis gelegd voor de stikstofproblemen. 

Gerrits: „Bij het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de groep ambtenaren op het ministerie van LNV, die gaat over Natura 2000, samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten meer gebieden aangewezen dan de Europese Commissie vroeg en gebieden aangewezen op oneigenlijke gronden. Diezelfde groep zit nog steeds op het ministerie.” 

https://www.veld-post.nl/artikel/223720-politieke-agenda-zit-oplossing-stikstof-dwars/

38% bos in N2000 ten onrechte gekapt. Ontbossing voor Nederlands N2000 verergert stikstofprobleem

Op 25 oktober jl, was te lezen dat VVD CDA en SGP het natuurbeleid ter discussie gaan stellen. Fouten bij de aanmelding van N200 gebieden en het opstellen en tussentijds wijzigenvan natuurdoelen hebben de stikstofproblematiek eerder verergerd dan verbeterd.

Binnen de Natura 2000 is bijna 40% bos omgezet in kwetsbare natuur. 

Waarom? Op deze wijze heeft er maar liefs 38% aan ontbossing plaatsgevonden. 

Natuurgebieden zijn daardoor kwetsbaarder geworden en dat pakt weer nadelig uit voor landbouw en aanpalende bedrijvigheid, aldus Von Martels van het CDA. 

Afgezien daarvan: hoe zit het dan met de strijdigheid  met de aanwijzing bosgebieden=habitats van kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn?

De SGP ziet een oplossing in aanpassing van de doelstellingen, immers artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn  beperkt zich tot natuurlijke kenmerken van een gebied en dat is in `nederlanduitgerekt, (contrair aan het `hof,  C-258/11 )tot alle aanwezige, zelfs onbetekenende  habitatrichtlijn typen en soorten. SGP hoopt met een motie daarvoor steun te krijgen van de `kamer. Dat is dus op zijn zachtst gezegd  raar: nu wordt gesmeekt om eindelijk het oordeel van de richtlijn en van de hoogste rechter, namelijk die van het Hof van Justitie, te volgen.

https://www.veld-post.nl/artikel/223751-cda-en-vvd-natuurbeleid-ter-discussie-stellen/

Annie Schreijer pleit voor een onafhankelijke onderzoekscommissie. Ook zij heeft zich als toenmalig Tweede Kamerlid samen met nog enkele anderen druk gemaakt over de wijze waarop de natuurbeheerders en een “ select gezelschap” de regie namen in het Natura 2000  bedrog.
https://www.veld-post.nl/artikel/223755-onafhankelijke-onderzoekscommissie-nodig-voor-natura-2000/

Tot slot: Important Bird Areas

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna 20 jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. In het op vrijdag 25 oktober gepubliceerde rapport ‘Important Bird Areas in the Netherlands 2019′ staan meer dan 100 belangrijke vogelgebieden in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden. De organisaties geven ook aan dat het niet goed gaat met verschillende natuurgebieden, omdat vogelsoorten daar verdwenen zijn of nog maar in kleine aantallen voorkomen. Of de oorzaak wordt beschreven of verklaard, bijvoorbeeld door de ontbossing,  moeten we nog nazien.

Zie voor meer informatie de publicatie Important Bird Areas in the Netherlands 2019 op de website van Vogelbescherming Nederland.

Staatsbosbeheer pleegt verdere roofbouw Drents Friese Wold

Op de webstek van het Drents Friese Wold gaf de boswachter ons het treurige nieuws dat er weer kap van exoten op het menu staat. En niet zo een heel klein beetje!!

Het betreft een mooi oud stuk bos, een van de laatste , in het Drents Friese Wold.

De laconieke opmerking van de boswachter dat bos bos blijft is werkelijk schandalig en onaanvaardbaar: je zaagt een stuk bos om van bijna honderd jaar oud, de habitat van talloze soorten is foetsie, het is ronduit moord,  je vernielt de bodem en het bodemleven er gratis bij ; en dan durf je glashard te beweren dat bos bos blijft? Als een boswachter in ernst dit durft op te schrijven dan is er echts iets heel erg mis. Voor veel mensen hebben bomen ook een grote emotionele waarde.  

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.

Daarom moet er meer aandacht komen voor de bescherming van bos en van oude monumentale bomen, die vele mensenlevens kunnen blijven staan. Je zou toch denken dat onze bosbeheerder werkzaam bij Staatsbosbeheer daar eerst en vooral bij stil stond! Behoud gaat voor vernieuwen! 

Je wurgt de kat van de buurvrouw toch ook niet en geeft  dan 4 tientjes en je zegt haal maar een kitten uit het asiel? Het is net zo perfide.

Over misschien een eeuw mogen die armzalige sprieten die SBB een keer neerzet bos worden genoemd, maar niet nu. Het blijft dus geen bos. Het is zeker geen een op een vervanging.

Het is in deze tijden niet uit te leggen dat je deze roofbouw nog durft te plegen in tijd van CO2, klimaatverandering en luchtvervuiling!

Maar SBB gaat lustig voort.

Het is een gotspe: dit geschiedt ook nog zonder vergunning: de slager keurt zijn eigen worst;  de Gedragscode wordt toegepast- dat regelrecht in strijd is met de Europese Regelgeving: er is allereerst een passende beoordeling vereist, want je vernietigt  de beschermde habitat van de Wespendief en/of Zwarte Specht en die moet je volgens de verplichtingen  de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn  ex art. 6 lid 2 t/m 4 jo 7 HR behouden– of het nu naaldhout is of iets anders dat je niet aanstaat, dat is totaal irrelevant-, je komt niet eens door de fuik van de passende beoordeling – 

zou je dat wel doen, dan pas gaan we praten over ADC criteria. (Alternatieve Oplossingen, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compensatie). Welnu, er zijn Alternatieven: laat staan, en bovendien is er GEEN sprake van dwingende reden van groot openbaar belang).Compensatie komt dus in deze toetsing helemaal niet voor want je mag niet kappen.

Deze ingreep is dus niet toegestaan in een Vogelrichtlijngebied.

Het verdienmodel heet hier Boswerkzaamheden: 

Stikstof

De  Nederlandse uitvoering van Natura 2000 richtlijnen die Nederland in 2006  geïmplementeerd heeft met toevoeging van landelijke doelstellingen, als  gevolg waarvan kortweg  de ontwikkeling  van stikstofgevoelige natuurdoeltypen  leidend werd, heeft grote gevolgen. 

Er is geen Europese maat, er is geen Europese  stikstofrichtlijn,  maar minder stikstof is wel nodig voor een realisatie van een doel : de Ecologische Hoofdstructuur, met natte schrale stikstofgevoelige  natuurdoeltypen als hoogveen, natte heide en zandvlakten- als “natuur” en vooral als biodiversiteit verkocht.  

Nico Gerrits protesteert al jaren tegen de rommelige modelbouw waarmee in Nederland de stikstofemissies en -deposities tot op de millimol precies worden gemeten. Die modellen waren de basis voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State verklaarde de PAS onlangs tot ongepast  en vervolgens zat Nederland in een stikstofcrisis.  

Wie het politieke toneel bekijkt wat zich ontvouwt, en ziet in welke richting de discussies over stikstof bewegen, zou tot de conclusie moeten komen dat de kaarten al geschud zijn. 

Omvang en realiteitsgehalte KDW onbekend: 

Men heeft geen idee over de werkelijke omvang van stikstof depositie en het realiteitsgehalte van de kritische depositiewaarde, die beide uitsluitend berusten op modelberekeningen. Hoe kun je dit negeren terwijl je reductie percentages in het rond strooit?

Boeren schuldig: doel : nog meer gratis land voor Natuurmonumenten, en andere vervuilers worden gespaard. 

Zonder onderzoek :De “groene” depositie-religie dringt bewust niet aan op een op onderzoek gefundeerde onderbouwing van de benodigde reductie van ammoniakemissie. 

De rest van de vervuilers gaat daar graag in mee want hoe meer de oplossing bij de agrarische sector wordt neergelegd, des te beter. 

Noem lastige dossiers als de toename van het vliegverkeer, het aantal inwoners,  industrie ,  verkeerstoename en de maximumsnelheid, en vele andere factoren.

Zeker is dit: de boeren hebben helemaal geen vergunning nodig voor beweiden en bemesten. Het Europese Hof van Justitie vindt dit alleen van toepassing wanneer je dat in Natura2000 gebieden gaat doen.  

FDF – Farmers Defence Force (https://farmersdefenceforce.nl/)

De demonstratie naar Den Haag  georganiseerd door FDF op 1 oktober toonde aan, dat veel `Nederlanders de boeren een warm hart toedragen en ook graag zien dat deze beroepsgroep niet langer op de braadslee wordt gelegd en meer respect verdient. We zullen zien………want in het door de beide Kamers gejaagde “Klimaatakkoord” was deze beroepsgroep al gebrandmerkt als grootleverancier van stikstof. Cie Remkes adviseert een sanering van verouderde veehouderijen rondom N2000 gebieden . Het advies wordt waarschijnlijk opgevolgd, het advies om met biomassa  te stoppen, omdat dit een duidelijke bijdrage aan vermindering stikstofdioxiden opbrengt en een vermindering van de CO2 uitstoot,   echter  niet. Er staan inmiddels ruim 600 biomassacentrales in ons land. 

We voegen tot slot  twee foto’s toe van het Malieveld:  de ene  de achtergelaten puinhoop na de klimaatdemonstranten, de andere na vertrek  van de boeren op 1 oktober.

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
heeft als doelstelling:
Behoud van bossen en bomen in dorpen en in stedelijk gebied, langs
rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen, langs de spoorlijnen van
Prorail en langs de rivieren.
Het is niet meer van deze tijd van een veranderend klimaat dat
gezonde bomen worden gekapt; bomen die CO2 opnemen, fijnstof 
opvangen en belangrijke bronnen van zuurstof zijn. 
Bomen waarin vele honderden soorten insecten huizen en waarvan 
de populatie, zoals bekend, inmiddels al met 70% is afgenomen. 
Tevens heeft dit Netwerk tot doel kennis en ervaring te delen en 
elkaar waar mogelijk te ondersteunen.

(De volgende organisaties ondersteunen overigens tevens onze petitie: 
https://beternatuurbeleid.petities.nl)

De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming zijn:

Actiegroep Red Ons Bos Nijmegen/ Groesbeek
Bomen Brigade Boxtel
Bomenclub Nederland
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Den Haag
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
De Rechtmakers
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Partij voor de Bomen op TexelPlatform Duurzame en Solidaire Economie
Platform GROEN!natuurlijk
Stichting Amsterdam Fossielvrij
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Stichting Behoud Natuurlijk HelenaveenStichting Bomenridders Groningen en Ommelanden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Boom en Bosch
Stichting Boombehoud Vlaardingen
Stichting De Woudreus Drenthe
Stichting Groen in Amersfoort
Stichting Haarlemse Bomenridders
Stichting Kritisch Bosbeheer Dieren
Stichting Laat Mij Staan
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Leven met de Aarde
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurbehoud
Stichting Natuurbelang Nederland
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting NatuurvanVroegerNU
Stichting Red het Beusebos
Stichting Sparrenrijk 
Stichting Tuin van Zeeland
Stichting Vrienden van de Bisonbaai
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling
Werkgroep Behoud Bomen ArnhemWerkgroep Bomen Groningen
Werkgroep Grenzeloos Groen Groningen
Werkgroep Het Bos de Klos Helenaveen/ Griendtsveen
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Werkgroep Stop Bomenkap Noord-Hollands DuinreservaatWerkgroep Transitie Boxtel
Werkgroep Voetafdruk Nederland