Juni 2019

LUCHTZUIVERING DOOR BOMEN EN PLANTEN

Een samenwerkend onderzoek van wetenschappers  van de universiteit Antwerpen, de Sierteelt Technopool en de Vlaamse Milieuteelt, operationeel  onder de naam Green-Air probeerde alle wetenschappelijke kennis over het luchtzuiverend effect van bomen en planten te verzamelen.

Dat bomen, heggen en groene wanden en daken fungeren als filter en fijnstof afvangen is  bekend. Een en ander is wel afhankelijk van  de locatie. Bomen met grote kruin zijn niet aan te raden in een smalle straat omdat zij daardoor de ventilatie blokkeren, waardoor luchtverontreinigende  stoffen niet kunnen verdwijnen/.

Een aantal punten:

Hoe hoger de concentratie schadelijke stoffen , hoe sneller de  afbraak vise versa,

Hoe meer licht hoe meer afbraak;

Hoe groter de luchtverplaatsing hoe sneller de zuivering;

Hoe hoger de dichtheid van huidmondjes en hoe meer relief op het blad, hoe beter de zuivering.

Wat het afvangen van fijnstof betreft, zijn naaldbomen over het algemeen een betere keuze dan loofbomen. Dat heeft u op deze website al eerder aangetroffen. Ook blad- karakteristieken hebben effect: zouten, ionen op het bladoppervlak,  aanwezigheid van haren en de complexiteit van bladvorm hebben invloed.

Windstroming blijkt de belangrijkste factor.

In de top tien beste fijnstoffilters staan:

Vlinderstruik ( Buddleja davidii)

Gelderse roos,(viburnum opulus)

Haagbeuk,( carpinus betulus)

Steeneik (quercus ilex)

Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana)

Japanse bottelroos ( rosa rugosa)

Meelbes( sorbus aria)

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum

Douglasspar ( Pseudotsuga mensiesii) – ( wee  U exotenhaters!!!)

Veldesdoorn ( acer campestre)

Verkoelende werking van groen

Groen heeft  tevens absoluut invloed op te temperatuur naast het feit dat groen water vasthoudt en de biodiversiteit ondersteunt.

 Het is daarom opmerkelijk dat er twee landen zijn die dit zeer ter harte hebben genomen:

Daarbij past voor wat betreft China de voorzichtige opmerking dat de aanvankelijke keuze voor slechts een tot 3 species  in het Grain for Green Program minder voedsel biedt aan vogels dan de landbouwgewassen, dus minder species een habitat kan bieden, en eerder een groene woestijn is dan een gevarieerd landschap. Het moet dus beter voor de biodiversiteit.

Nederland doet het  radicaal anders, zie:

Overig nieuws:

Duurzame biomassa

Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven hoeveel duurzame biomassa er nu en in de toekomst beschikbaar is, dit wordt in het kader van het uitwerken van het duurzaamheidskader door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nader onderzocht. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op vragen vanuit de Tweede kamer. 

Wat er duurzaam is aan biomassa is niet helder.

Beantwoord

Groen is te kostbaar om in de ovens te belanden.het duurzaamheidsprincipe vraagt wel van ons dat volgende generaties ook over dergelijke kwaliteiten kunnen beschikken en dat we dus veel meer oppervlakte in alle stadia van bosontwikkeling moeten hebben om dat te kunnen garanderen, ook pioniersstadia. Voor toekomstige niches heb je nu veel jong bos nodig.  Geen omvorming van bossen meer, want alle stadia zijn van belang.

Als we dan ook de koolstofopslag willen behouden ( verbeteren dus) is uitbreiding van bossen , wegbeplantingen en singels dringend aan de orde. Meer rottend hout betekent minder opslag van koolstof. Klimaat en biodiversiteit vergen identieke inspanningen op het terrein van bosuitbreiding….heel veel meer bos.

Het bossenbeleid van provincies en terreinbeheerders is  dus  ‘voor verbetering’ vatbaar. Het gaat niet om een paar boompjes..

Natura 2000 ‘doelen’

 Nederland heeft zich wat op de hals gehaald met wensnatuur,waarop de  Nederlandse natura 2000 is gebaseerd bij de  nationale aanwijzing in 2006. ( de zogenaamde landelijke doelen).

In drie zeer uitgebreide rapporten van voormalig Alterra,  thans Wageningen University, wordt een en ander uit de doeken gedaan. Minister Schouten bericht de Kamer dat  er nog onvoldoende zicht is op de resultaten van de inzet van landelijke doelen. Uit een verkennende studie in afwachting van de daadwerkelijke evaluatie van het Natura 2000-doelen blijkt dat de uitwerking en resultaten nog niet zodanig zijn dat een echte beleidsevaluatie mogelijk is, onder andere omdat de beheerplannen nog niet lang genoeg in werking zijn om zichtbare effecten te sorteren. De inzet van de actualisatie is om de landelijke gunstige staat van instandhouding van de habitattypen en soorten efficiënter en effectieverte kunnen bereiken. Een advies hierover wordt dit najaar naar de Tweede Kamer verzonden. Daarna wordt gekeken of en hoe de oplossingen doorgevoerd kunnen worden in de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. De adviezen uit deze rapporten zullen in dit traject meegenomen worden. 

Zie voor meer informatie de rapporten Advies over de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen, Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden en Advies over correcties en bijstelling van Natura 2000-doelen op de site van het ministerie van LNV. 

Dan is het toch extra merkwaardig dat er in dit voorjaar nog vele habitattypen zijn toegevoegd en weer verwijderd aan de aanwijzingsbesluiten van zeer vele Natura 2000 gebieden./

Opmerkingen.

Wat in deze rapporten ook nog   niet staat vermeld dat de PAS is afgeschoten door de Raad van State, dus alle beheerplannen moeten opnieuw worden bekeken. Want de beheerplannen en PAS  worden in een adem genoemd. Immers toen was bij insiders  genoegzaam  bekend dat met de landelijke doelen die bovenop de gebiedsaanwijzingen van Europa in 2004 zijn gelegd,  de economie stil kwam te liggen omdat stikstof gevoelige habitats het adagium werden………immers EHS is natuurontwikkeling,wil “natuur”, die gevoelig is voor stikstof,  is gebaseerd op beleid en heeft geen criteria.  Het ontwikkelen van deze EHSnatuur heeft talloze echt kwalificerende  soorten en soorten van habitats de kop gekost.  Talloze bedrijven werden onteigend  voor wensnatuur- 2600 ha per jaar-  die de natuurbeheerders mochten hebben om er natuur van te maken.  In de goede jaren ving Natuurmonumenten daarvoor 70 miljoen per jaar. Bestaande natuur werd vernietigd ten koste van wensnatuur: denkt u maar aan wat er aan bos was in het Dwingelderveld , Holtingerveld en Drents-Friese Wold en wat nog rest. En hoezeer de soort- en habitatbescherming die de Vogel-en Hbaitrichtlijn voorschrijft,  een farce blijkt.

Door dit geknoei is het  eind van deze klucht nog niet in zicht.

Op de rapporten zelf  is veel aan te merken, maar dat houdt u nog te goed. 

JUNI 2019

Nieuws

GEBAKKEN LUCHT wordt KLIMAATWET

In ongekende snelheid heeft de Eerste Kamer, de klimaatwet erdoorheen gejakkerd.  Er is geen kostenplaatje  bij, geld speelt  kennelijk geen rol. En dit nog enkele weken voordat de senatoren  moeten plaatsmaken voor de nieuwe kandidaten Want zoals bij de kapitaalvernietiging van oorlog, zo werkt ’t ook met de Klimaatwet, de ‘strijd tegen klimaatverandering’/gebakken lucht/het CO2-spook. 

.Hierin staat dat de uitstoot van broeikasgassen moet zijn gereduceerd in 2050 met 95% t.o.v 1990. Naast dit bindende akkoord zijn er streefdoelen. De wet heeft geen concrete maatregelen maar verplicht de overheid klimaatbeleid te maken en erover te rapporteren.

Het ontwerp klimaatakkoord is het pakket maatregelen dat ertoe moet leiden dat Nederland in 2030 minimaal 49 % minder broeikasgassen uitstoot dan 1990. Met deze zeer concrete maatregelen krijgt d e burger te maken. 

. Dit is overigens een voortzetting van de ENERGIEAKKOORD uit 2013 , waar 40 organisaties, ook de ANWB!- jubelend hun handtekening onder zetten. Dat heeft al gevolgen tot 2030 en is ook op gebakken lucht gebaseerd. Wat dus nog moet volgen is het Klimaatakkoord.

HEKSENJACHT gebaseerd op DRIJFZAND

Wat de EERSTE Kamer als belangrijke Chambre de reflexion had moeten weten en vooral  toepassen is de in januari gepubliceerde verklaring van het  IPPC.

Want wat staat erin:

……..“ALONE”……….:nu eindelijk doorbraak CO2 :

 Het IPCC publiceerde in januari 2019 een ‘Summary for Policymakers’ (SFP), een mededeling over de grote beleidsprincipes voor de betrokken regeringen. Deze mededeling bevatte naast de gewone grootspraak, ook een beetje mysterieus punt A.2. op pagina 7, dat stelde dat

 ‘anthropogenic emissions alone are unlikely to cause global warming’. 

IPCC heeft bij eerdere gelegenheden wel aangegeven dat andere factoren (niet alleen de straling van de zon) ook een rol spelen bij de opwarming (schommelingen in klimaat), maar dat die moeilijk te concretiseren zijn.

Ondertussen schijnt het zo te zijn dat de onderhavige tekst zo gelezen dient te worden dat CO2 niet voor 1,5 gr. C verwarming kan zorgdragen, maar hooguit voor 0,5 gr.

De andere factoren mogelijk voor de rest.

Conclusie: CO2 is bananenschil

Dus met dit nieuwste standpunt hadden de dames en heren senatoren de hele Klimaatwet on hold moeten zetten………..zo simpel is dat.

Nu  is  de kans zeer  groot dat de draconische maatregelen op onder andere energiegebied , gebaseerd op de CO2 –dwaalleer – met fatale gevolgen voor industrie instituties en huishoudens – onnodig zijn en 1000 miljard  over de balk smijten.: Geld dat je niet aan de zorg of onderwijs kunt besteden, Paul Rosenmuller. Destructie  die 1000 miljard kost. En schrijnende armoede tot gevolg zal hebben/

De aarde warmt niet op, zij koelt af.

Wat  hebben we toch een een geweldig partijkartel, om met het FvD te spreken.

Ander nieuws.

Dat was ook velerlei: een greep hieruit:

De Raad van State keurt de PAS af, want dat is geen  equivalent van een passende beoordeling vooraf. Dat klopt. 

Nee, dat passend beoordelen  deed Nederland toch nooit.  Ook niet met de natuurontwikkeling en de kap in natuurgebieden, en zelfs niet met ontgronding,  want dat past allemaal in het EHS beleid, weet u nog- 

Ze noemen het Natura 2000 maar wij weten wel beter.

 Wat  toch  bevreemding wekt is dat de Raad van State het model Aerius een  wetenschappelijk iets noemt. Dat kan niet.  Wat ons ook altijd heeft bevreemd, als we het nou toch over ammoniak uitstoot en daardoor stikstof te veel hebben,  is,  dat de koeien in de natuurgebieden kennelijk  GEEN ammoniak zouden uitstoten. Die vallen nog steeds buiten beoordeling terwijl ze IN de natuurgebieden scheten laten…….excusez……..zou dat dan geen methaan in de lucht schieten?

Over bomenkap voor biomassa is nog niet het laatste woord gezegd. De bomenstichtingen gezamenlijk hebben nog niet de moed verloren.

Minister Schouten  wil een bossenstrategie  opzetten in samenwerking met degenen die het kwaad hebben aangericht, tezamen met d e provincies. Heel benieuwd waar die  herplant van die tienduizenden hectaren dan geplant moet worden  tussen de windmolens en zonnepanelen. En uiteraard moet het  op he t land van een ander,  in plaats van daar waar het hoort, namelijk in de natuurgebieden.  De bossen zijn daar gekapt voor de biomassa en niet voor de biodiversiteit, zoals de Minister met droge ogen durft te beweren.

 Leest u hierover de  update van de publicaties.

Houtkap en biomassa in de media

versie 9, 28 mei 2019

(N.B. er zijn geen artikelen meegenomen over alle acties en petities tegen bomenkap en biomassacentrales  – dit is ondoenlijk)

Nieuwsblad De Kaap (regionale abonneekrant Utrechtse Heuvelrug):

(Aanleiding voor start petitie https://beternatuurbeleid.petities.nl)

·      Kritiek op Staatsbosbeheer leidt tot kamervragen en landelijke petitie door Edith Hazelzet, 12 februari 2019:
https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/kritiek-op-staatsbosbeheer-leidt-tot-kamervragen-en-landelijke-petitie-549957

·      Regiobosbeheer onder de loep door Edith Hazelzet,29 maart 2019:

https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/regiobosbeheer-onder-de-loep-571394

De Monitor:

·      Bos weghalen voor heide of stuifzand is de omgekeerde wereld’ door Anne Mae van Tilburg,7 maart 2019

            https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/bos-weghalen-voor-heide-of-stuifzand-is-de-         omgekeerde-wereld

·      We moeten creatiever over het planten van bomen gaan denken’door Anne Mae van Tilburg, 21 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/we-moeten-creatiever-over-het-planten-van-bomen-gaan-denken

·      Kappen voor andere natuur: ‘Ik zag de biodiversiteit wegkwijnen’door Anne Mae van Tilburg,23 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/kappen-voor-andere-natuur-ik-zag-de-biodiversiteit-wegkwijnen

·      Het bos valt uit elkaardoor Anne Mae van Tilburg, 26 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/het-bos-valt-uit-elkaar

·      Staatsbosbeheer: Achteraf hebben we soms te makkelijk gekapt, door Anne Mae van Tilburg,29 maart 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/staatsbosbeheer-achteraf-hebben-we-soms-te-makkelijk-gekapt

·      Trend van ontbossing zet door in Nederlanddoor Anne Mae van Tilburg, 6 mei 2019:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/trend-van-ontbossing-zet-door-in-nederland?

·      Feit of fictie? ‘Nederlandse bomen verdwijnen massaal in biomassacentrales’door Anne Mae van Tilburg, 30 maart 2019:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/trend-van-ontbossing-zet-door-in-nederland?NRC Handelsblad:

·      Biomassa stoken is een ramp voor het klimaat, brandbrief door hoogleraren Martijn Katan, Ben Feringa, Louise Vet e.v.a.:https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/16/biomassa-stoken-is-een-ramp-voor-het-klimaat-a2755398

·      Natte bosbodem legt veel koolstof vast – Door opwarming van de aarde zouden vochtige bossen kunnen uitdrogen en meer CO2 gaan uitstoten, door Gemma Venhuizen, 26 november 2018:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/26/natte-bosbodem-legt-veel-koolstof-vast-a2756561

·      Het bos is vogelvrij – opiniestuk door Rudy Rabbinge (hoogleraar WUR) en Jaap Kuper (oud-rentmeester Kroondomeinen), 1 maart 2019:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/het-bos-is-vogelvrij-a3861875

 • Greta heeft gelijk– column door hoogleraar Martijn Katan, 15 maart 2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/15/greta-heeft-gelijk-a3953423

·      Biljoen bomen doen tien jaar uitstoot teniet, 10 april 2019:

            https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/10/nrc-checkt-biljoen-bomen-doen-tien-jaar-uitstoot-            teniet-a3956340#/handelsblad/2019/04/10/#104

 • Stop de moord op ons bos– opiniestuk door Maria Quist (ex-SBB, ex-Natuurmonumenten, ex werkgroep roofvogels),10 april 2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/10/stop-de-moord-op-ons-bos-a3956483/appview

·      Natuurbehoud kan zijn: minder bos door Harrie Hekhuis (SBB), 12 april 2019:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/12/natuurbehoud-kan-zijn-minder-bos-a3956764/appview?fbclid=IwAR1ZHbIRHVdXKoK832cEm95TmtJrg-TiWtBGgBmcnFb48gLB6nDvnLz81l

·      Stop de houtkap en verrommeling van het bos– opiniestuk door Gerbrand Rustenburg, 19 april 2019:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/stop-de-houtkap-en-verrommeling-van-het-bos-a3957583

·     Een ‘gaatje in het bos’ en de grove den keert terug, 25 april 2019: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/een-gaatje-in-het-bos-en-de-grove-den-keert-terug-a3958077Algemeen Dagblad:

·      PvdD stelt vragen over ontbossing in de Provincie Utrechtdoor Marco Gerling, 6 februari 2019:

            https://www.ad.nl/utrecht/pvdd-stelt-vragen-over-ontbossing-in-provincie-    utrecht~a6c07b28/

·      Debat over gezonde bomenkap geeft demonstranten paleisplein weer hoopdoor Albert Kok,10 april 2019:
https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-hoop~aebc6922/

·      Noodkreet natuurorganisaties stop met kaalkap bossen in Nederland door Annemieke van Dongen, 12 april 2019:

https://www.ad.nl/binnenland/noodkreet-natuurorganisaties-stop-met-kaalkap-bossen-in-nederland~a712f8cd/

·      Kabinet gaat ontbossing aanpakken door Edwin van der Aa, 17 april 2019:

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-gaat-ontbossing-aanpakken~a86aaa3a/


TROUW:

·      Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool, Emiel Woutersen, Daphné Dupont-Nivet en Frank Straver, 22 november 2017:
https://www.trouw.nl/groen/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool-~a8d089d1/15% meer vervuilend dan steenkool; 95% meer dan gas.

·      Benut de natuur bij bosbeheer en we krijgen gratis meer CO2-opslag doorRudy Rabbinge en Jaap Kuper, 16 augustus 2018:
https://www.trouw.nl/opinie/benut-de-natuur-bij-bosbeheer-en-we-krijgen-gratis-meer-co2-opslag~a9a98158/

·      Waar blijft al die nieuwe natuur die de provincies ons hebben beloofd? vragen Marc van den Tweel en Frits van Bruggen zich af, 11 februari 2019:https://www.trouw.nl/groen/waar-blijft-al-die-nieuwe-natuur-die-de-provincies-ons-hebben-beloofd-~a7e085fa/

·      Inzetten op klimaatadaptatie kan meer draagvlak opleveren dan CO2-uitstootbeperkende maatregelen door Alexander Ploeg, 25 maart 2019:
https://www.trouw.nl/opinie/inzetten-op-klimaatadaptatie-kan-meer-draagvlak-opleveren-dan-co2-uitstootbeperkende-maatregelen~a1c0e18c/

·      Schoffelen, omspitten, verkavelen: bomen krijgen in Nederland geen kans om oud te worden door Joop Bouma, 4 april 2019:
https://www.trouw.nl/groen/schoffelen-omspitten-verkavelen-bomen-krijgen-in-nederland-geen-kans-om-oud-te-worden~a0d343cb/

·      Shell subsidieert Staatsbosbeheer bij herplanten essen, 8 april 2019:

https://www.trouw.nl/groen/shell-subsidieert-staatsbosbeheer-bij-herplanten-essen~aaa3a0b8/

·      Is het verstandig van Staatsbosbeheer om een deal te sluiten met Shell? door redactie Trouw, 10 april 2019:
https://www.trouw.nl/opinie/is-het-verstandig-van-staatsbosbeheer-om-een-deal-te-sluiten-met-shell-~a9ec6f5f/

·      Meer dan zestig milieuclubs eisen dat Staatsbosbeheer nu echt stopt met bomen kappendoor Frank Staver,12 april 2019:
https://www.trouw.nl/groen/meer-dan-zestig-milieuclubs-eisen-dat-staatsbosbeheer-nu-echt-%20stopt-met-bomen-kappen-~abd02f87/

·      Diemen krijgt de grootste houtoven, door Sybilla Claus, 15 april 2019:
https://www.trouw.nl/groen/de-gemeente-diemen-wil-geen-grote-duurzame-biomassacentrale-toch-komt-ie-er~a162a172/

·      Niet schoon toch labeltje duurzaam, door Frank Straver, 15 april 2019: Analyse – mega-houtketels ‘groen’ noemen: lokaal slikken politici en burgers dat niet. Toch is dit zo afgesproken. Waarom?
???

 • Al dat gezaag leidt nooit tot echt natuurlijk bos, column door ecoloog Patrick Jansen, 24 mei 2019: https://www.trouw.nl/groen/al-dat-gezaag-leidt-nooit-tot-echt-natuurlijk-bos~a9b27d25/De Volkskrant
:

·      Ontbost NL inderdaad even snel als het Amazonegebied?door Tomas van Dijk, 29 september 2017:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ontbost-nederland-inderdaad-even-snel-als-het-amazonegebied-~b740b6f6/

·      Staatsbosbeheer vernielt onze bossen. Interview met Frits van Beusekom en Jaap Kuper door Mac van Dinther, 11 februari 2019: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatsbosbeheer-vernielt-onze-bossen-vindt-een-oud-directeur-ze-maken-mooie-bossen-lelijk-~b732abbf/

·      Bomen kappen voor het Klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werkendoor Silke Spierings,12 maart 2019: https://www.volkskrant.nl/economie/bomen-kappen-voor-het-klimaatakkoord-hoe-het-gebruik-van-biomassa-ook-averechts-kan-werken~b9958c8d/

·      Bomen kappen gaat het klimaat niet redden– opiniestuk door RenéDijkgraaf, 17 maart 2019:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bomen-kappen-gaat-het-klimaat-niet-redden~b0de15b8/

·      Daarom dank ik Wodan dat ik in een van de mooiste beschermde natuurgebieden van Europa woondoor Arthur van Amerongen, 25 maart 2019:

https://www.volkskrant.nl/mensen/daarom-dank-ik-wodan-dat-ik-in-een-van-de-mooiste-beschermde-natuurgebieden-van-europa-woon~bc56acbb/

·      Ecologen laat die bomen staan! door Teun van de Keuken, 31 maart 2019:

https://twitter.com/intent/tweet/complete?text=Ecologen%2C%20laat%20die%20bomen%20staan%21&url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fts-bdf2be35&via=volkskrant&latest_status_id=1112635886821408768

·      Eenzame boomstronk tekent oorlog om het bos door Mac van Dinther, 8 april 2019:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenzame-boomstronk-tekent-oorlog-om-het-bos~b4184f63/

·      Natuurorganisaties: stop met kaalkap van bossendoor Mac van Dinther, 12 april 2019:

             https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/natuurorganisaties-stop-met-de-kaalkap-             van- bossen~b3575c8c6/

·      De compensatieboom van Shell: CO2-redder of een susser voor het geweten?door Gerard Reijn, 12 april 2019:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-compensatieboom-van-shell-co2-redder-of-een-susser-voor-het-geweten~b3d5ec9f/

 • Wie heeft er plezier van kale bossen?door Mac van Dinther, 13 april 2019

·      De nieuwste cijfers: Hoeveel bomen moeten we planten? door Bart Mijnster en Mickey Steijaert, 13 april 2019:
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/#/hoeveel-bomen-moeten-we-planten

·      Wordt Nederlands bos gekapt voor Belgische houtpellets?Door Silke Spierings,  22 april 2019:
https://www.volkskrant.nl/economie/wordt-nederlands-bos-gekapt-voor-belgische-houtpellets~ba30259d/

·      Aanpak klimaatbeleid kan bij het brandhoutopinie door Louise Vet en Klaas van Egmond,  6 mei 2019:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/aanpak-klimaatbeleid-kan-bij-het-brandhout~badbe709/

·      Vereniging Natuurmonumenten maakt zichzelf belachelijkOpinie door Maria Quist, 27 april 2019:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vereniging-natuurmonumenten-maakt-zichzelf-belachelijk~b2472349/NOS:

 • Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?, 28 april 2019:https://nos.nl/artikel/2282433-steeds-meer-biomassacentrales-goed-of-slecht-voor-het-klimaat.html

Reformatorisch Dagblad: 

·      Gehakketak over bomenkap door Staatsbosbeheerdoor Johannes Visscher, 6 februari 2019:
https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/gehakketak-over-bomenkap-door-staatsbosbeheer-1.1545663

·      Kapt Staatsbosbeheer te rigoureus bomen?, 6 februari 2019:Twee medewerkers van de organisatie geven uitleg in de bossen bij Leersum:
https://www.youtube.com/watch?v=dbWNBgJ6vMc&feature=youtu.be

·      Op de bres voor de boomdoor Johannes Visscher (interview met Jaap Cannegieter, Bomenstichting Achterhoek), 8 april 2019:

https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/op-de-bres-voor-de-boom-1.1559781

Telegraaf:

·      Meer bomen voor het klimaat, 1 april 2019:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3374079/meer-bomen-voor-het-klimaat

·      Vijf miljoen bomen erbij; hoe goed is dat?,10 april 2019:     https://www.telegraaf.nl/partnercontent/3418734/vijf-miljoen-bomen-erbij-hoe-goed-is-dat

·      Een nieuw soort volksverzet: de strijd tegen de bomenkap,11 april 2019:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3428038/een-nieuw-soort-volksverzet-de-strijd-tegen-de-bomenkap?utm_source=email&utm_medium=referral&utm_campaign=mailto

·     Bossen geofferd als biobrandstof’ingezonden brief, 13 april 2019: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3436922/bossen-geofferd-als-biobrandstof?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed

·      Uitslag stelling: Shell-plan wekt wrevel op – Meerderheid deelnemers overweegt boycot oliereusdoor René van Zwieten, 12 april 2019:
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3431602/uitslag-stelling-shell-plan-wekt-wrevel-op

·     Uitslag stelling: Onvrede over ontbossing – Deelnemers hekelen natuurbeleid van Staatsbosbeheer, 24 april 2019:
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3484529/uitslag-stelling-onvrede-over-ontbossing

Het Financieële Dagblad:

 • Biomassa bijstoken voor de energietransitie is contraproductief, 28 april 2019: https://fd.nl/opinie/1298670/biomassa-bijstoken-voor-de-energietransitie-is-contraproductief


RTL Nieuws:

Follow The Money:

De Gelderlander:

·      Mark Bosch is de bomenman van Arnhem,1 maart 2019:

                  https://www.gelderlander.nl/arnhem/mark-bosch-is-de-bomenman-van-arnhem-bomen-              zijn-van-levensbelang~a36e4b1c/

·      Zonde van ons bos, door Thed Maas, 20 maart 2019:

https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/sociaal-groesbeek-over-houtkap-door-staatsbosbeheer-zonde-van-ons-bos~a4495d9c/

·      Tijd van grootschalige bomenkap in de Achterhoek is voorbijdoor Sander Zurhake,6 april 2019:

https://www.gelderlander.nl/berkelland/tijd-van-grootschalige-bomenkap-in-de-achterhoek-is-voorbij~aa6af4c9/

·      Noodkreet natuurorganisaties: stop met kaalkap bossen in Nederlanddoor Annemieke van Dongen, 12 april 2019:

https://www.gelderlander.nl/binnenland/noodkreet-natuurorganisaties-stop-met-kaalkap-bossen-in-nederland~a712f8cd/

·      Op de Veluwe worden nog steeds bomen gekapt: ‘Dit kan gewoon niet’door Niek Opten, 15 april 2019: 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/op-de-veluwe-worden-nog-steeds-bomen-gekapt-dit- kan-gewoon-niet~ac9020f5/

·      Provincie: onderzoek naar minder bomen kappendoor Leo van Raaij, 16 april 2019:https://www.tubantia.nl/regio/provincie-onderzoek-naar-minder-bomen-kappen~a644f7bd/

·      Biomassacentrale in Arnhem: 76 miljoen euro subsidiedoor Eric van der Vegt, 11 mei 2019:https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/biomassacentrale-in-arnhem-76-miljoen-euro-subsidie~af8eaaa1/

(derde centrale die SBB gaat beleveren!)

·      Actie tegen opening ‘centrale van 76 miljoen’ voor biomassa in Arnhem, 16 mei 2019:https://www.gelderlander.nl/arnhem/actie-tegen-opening-centrale-van-76-miljoen-voor-biomassa-in-arnhem~a4467b7a/

·      Provincie onderzoekt nut massale bomenkap in Gelderlanddoor Sjors Moolenaar, 22 mei 2019:https://www.gelderlander.nl/arnhem/provincie-onderzoekt-nut-massale-bomenkap-in-gelderland~a96f78ac/

De Stentor:

 • Voortschrijdend inzicht bij Staatsbosbeheer Achterhoek: kaalkap in bossen onverantwoord,5 april 2019:

https://www.destentor.nl/achterhoek/voortschrijdend-inzicht-bij-staatsbosbeheer-

                  achterhoek-kaalkap-in-bossen-onverantwoord~ad6c9a86/

·      Protest tegen massale kap CO2 vreters in Ruurlo,12 april 2019:

                  https://www.destentor.nl/berkelland/protest-tegen-massale-kap-co2-vreters-in-              ruurlo~a0221182/

·      Hoogleraar: Bomenkap is niet oorzaak van het verdwijnen van bos, maar de Natuurwet,door Sander Zurhake en Stefan Keukenkamp, april 2019:

            https://www.destentor.nl/veluwe/hoogleraar-bomenkap-is-niet-oorzaak-van-het-   verdwijnen-van-bos-maar-de-natuurwet~aa43400c/RTV Utrecht:

·      Staatsbosbeheer pleegt roofbouw op Utrechte Heuvelrug, 2 februari 2019:https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1878418/staatsbosbeheer-pleegt-roofbouw-op-utrechtse-heuvelrug.html

 • Kritiek op Staatsbosbeheer leidt tot Kamervragen en een petitie,14 februari 2019:https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1879677/


NU.nl:

 • Het bos wordt gekapt, maar provincies kunnen die trend keren,13 maart 2019:

https://www.nu.nl/provinciale-statenverkiezingen-2019/5785746/het-bos-wordt-gekapt-maar-provincies-kunnen-die-trend-keren.html

 • Natuurorganisaties pleiten voor einde van kaalkap in bossen, 12 april 2019:

https://www.nu.nl/binnenland/5839929/natuurorganisaties-pleiten-voor-einde-van-kaalkap-in-bossen.html?redirect=1

De Veluwenaar:

·      Kapwoede van natuur(beschermings)organisaties! 2 maart 2019:

            https://www.de-veluwenaar.nl/2019/03/02/kapwoede-van-          natuurbeschermingsorganisaties/

Leeuwarder Courant: 

·      Natuurclubs boos om bomenkap Staatsbosbeheer,19 februari 2019:

                  https://www.lc.nl/friesland/Natuurclubs-boos-om-bomenkap-Staatsbosbeheer-                 24193044.html

Dagblad van het Noorden: 

·      ‘De treurnis van de ‘topnatuur’,19 februari 2019:

                  https://www.lc.nl/friesland/Natuurclubs-boos-om-bomenkap-Staatsbosbeheer-                 24193044.html

Brabants Dagblad: 

·      Het moet wennen: Shell gaat bomen planten,13 april 2019:

https://www.bd.nl/opinie/het-moet-wennen-shell-gaat-bomen-planten~a9c87c45/

Omroep Gelderland:

·      Sociaal Groesbeek: college moet kaalslag door Staatsbosbeheer stoppen,  24 maart 2019:

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/amp/2403078/Sociaal-Groesbeek-college-moet-kaalslag-door-Staatsbosbeheer-stoppen?__twitter_impression=true

Omroep West:

 • Bomen verdwijnen vanwege verhuizing Tweede Kamer, 7 december 2018:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3734333/Bomen-verdwijnen-vanwege-verhuizing-Tweede-Kamer

HP De Tijd:

·      Ophef om Diemense biocentrale: vijf vragen over biomassadoor Jeroen Konings, 18 april2019:
https://www.hpdetijd.nl/2019-04-18/ophef-over-diemense-biocentrale-vijf-vragen-over-biomassa/

·     Pleidooi tegen biomassa: Bomen moeten we knuffelen, opinie door Jan Smit, 8 mei 2019:
https://www.hpdetijd.nl/2019-05-08/bomen-moeten-we-knuffelen/

Het Parool:

·      ‘Hoge subsidies maken bouw biomassacentrales te aantrekkelijk’, Bart van Zoelen, 23 mei 2019: https://www.parool.nl/amsterdam/hoge-subsidies-maken-bouw-biomassacentrales-te-aantrekkelijk~b4b82438/

Internationaal

·      Protest Franse boswachters: “Het is hier geen houtindustrie!”

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/03/het-is-hier-geen-houtindustrie-franse.html

Topwetenschappers: ‘Bos is beste technologie om klimaat te regelen’, 7 oktober 2018:https://www.mo.be/nieuws/topwetenschappers-bos-beste-technologie-om-klimaat-te-regelen

Frankrijk keurt de Verklaring van de Rechten van de Boom goed; hebben bomen er voortaan rechten?16 april 2019: https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/56383/12551/frankrijk-keurt-de-verklaring-van-de-rechten-van-de-boom-goed-hebben-bomen-er-voortaan-rechten.html

https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/56262/12551/als-vrouwen-meer-inspraak-hebben-worden-minder-bomen-gekapt.html


Overig

Greenpeace:

TransitieWeb:

Er blijft geen boom meer staan als dit zo doorgaat, 19 februari 2019:

Interessante Tijden:

Groene Ruimte: 

Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieueffecten beoordeelt:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=210808&b=gr190308

Buurt en Regio:

Zorgt verbranden van het hout dat nu gekapt wordt voor meer CO2 uitstoot?,8 maart 2019:

https://buurtenregio.nl/zorgt-verbranden-van-het-hout-dat-nu-gekapt-wordt-voor-meer-     co2-uitstoot/

Tuin & Landschap:

Stop grootschalige houtkap in Nederland,6 maart 2019:

Green Musketeer,11 maart 2019:

Het was duurder om de banken in Europa te redden binnen 3 jaar na de crisis, dan het kost om ons klimaat te redden. 

https://bit.ly/2He2Kb9

Foodlog:

Klimaatvraagstuk draait straks om de aantallen bomen en mensen,6 februari 2019:

https://www.foodlog.nl/artikel/klimaatvraagstuk-draait-om-de-aantallen-bomen-en-mensen/#comment-241649

Boomzorg:

Nederlands bosareaal krimpt ondanks afspraken Klimaatakkoord,15 maart 2019:

https://www.boomzorg.nl/article/28959/nederlands-bosareaal-krimpt-ondanks-afspraken-klimaatakkoord

Noorderbreedte:

Minder bomen kleuren de horizon,15 maart 2019:

https://noorderbreedte.nl/2019/02/15/minder-bomen-kleuren-de-horizon/

PvdA Groesbeek/ Berg en Dal: Brief aan Staatsbosbeheer,februari 2016: https://bergendal.pvda.nl/nieuws/brief-aan-staatsbosbeheer/

 

Gasvrij Wonen: 

Massale bomenkap in Nederland? Teken de petitie 26 maart 2019

Groene Ruimte:

Bossen beschermen dieren en planten tegen klimaatopwarming

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=211550&b=gr190403

Minister Schouten wil een bossenstrategie ontwikkelen

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=212942

Ellaster.nl,9 april 2019:

Wat is de verborgen agenda achter de massale bomenkap? (aanleg 5G netwerk) https://bit.ly/2U6UjQY

Natuurmonumenten:

Natuurmonumenten gaat gesprek aan met leden over kapbeleid door A. Zandt, 10 april 2019:https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurmonumenten-gaat-gesprek-aan-met-leden-over-kapbeleid

Het Streekblad:

PvdD: Actieve inzet van de provincie Groningen nodig om bomenkap te stoppen en bossen te vergroten, 12 april 2019:
https://hetstreekblad.nl/artikel/1008263/pvdd-actieve-inzet-van-de-provincie-groningen-nodig-om-bomenkap-te-stoppen-en-bossen-te-vergroten.html

Duurzaam nieuws:

Hout stoken is niet CO2 neutraal, boskap moet stoppen, 7 april 2019:
https://www.duurzaamnieuws.nl/hout-stoken-is-niet-co2-neutraal-boskap-moet-stoppen/

Natuur en Milieu:

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwekHout stoken is niet CO2 neutraal, boskap moet stoppen, 4 april 2019:
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/oproep-natuur-milieu-stop-boskap-voor-energie-opwek/?utm_source=Nieuwsbrief+april+2019&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Nieuwsbrief

Houtwereld:

Natuurorganisaties tegen kaalkap, 15 april 2019:https://www.houtwereld.nl/houtnieuws/natuurorganisaties-tegen-kaalkap/

Welingelichte Kringen:

Wereldwijd 12 miljoen hectare bos gekapt vorig jaar, 25 april 2019:https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/913133/wereldwijd-12-miljoen-hectare-bos-gekapt-vorig-jaar.html

Radio en televisie

Vroege Vogels

·      Interview Frits van Beusekom plus discussie met Harrie Hekhuis (SBB) door Henny Radstaak, uitgezonden 10 februari 2019: http://www.vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/pleegt-staatsbosbeheer-kaalslag

De Monitor:

NOS Nieuwsuur:

Zembla:

 • Kolencentrales krijgen 3,6 miljard euro voor bijstook biomassa, 25 januari 2017:https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-zet-omstreden-subsidie-kolencentrales-door
 • Bos als brandstof,22 maart 2017:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bos-als-brandstof

·      Hout stoken is vervuilender dan steenkool, 22 november 2017:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/hout-stoken-is-vervuilender-dan-steenkool

Spraakmakers:

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/497913-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-2https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/498034-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-3

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/498156-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-4

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/498298-hoe-ver-kunnen-we-gaan-met-de-bomenkap-deel-5

Een Vandaag:

 • Kweken met een minimum aan water, 13 april 2019:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-13-04-2019/

 • Greenpeace dreigt met kort geding: kolencentrales houden zich niet aan de afspraken,24 april 2019:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/greenpeace-dreigt-met-kort-geding-kolencentrales-houden-zich-niet-aan-de-afspraken/

 • Greenpeace dreigt met kort geding, met Joris Thijssen (directeur Greenpeace) en Frits van Beusekom, uitzending 24 april 2019 : https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/499213-greenpeace-dreigt-met-kort-geding

Vragen m.b.t. houtkap en bosbeheer in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten

Tweede Kamer:

Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’, 5 februari 2019:

 • Vragen van kamerlid Laura Bromet(GL) aan LNV-minister Carola Schouten.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02029&did=2019D04600

 • Beantwoording kamervragen door minister Schouten, 26 maart 2019:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02029&did=2019D04600

Provinciale Staten Utrecht

 • Vragen van fractievoorzitter Partij voor de Dieren Hiltje Keller aan het College van Gedeputeerde Staten, en de antwoorden van 19 maart 2019:

https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-verdwijning-van-bosgebied

Provinciale Staten Zuid-Holland

 • Vragen van Bomenstichting Achterhoek, Stichting De Woudreus en Stichting tot Behoud van het Schoorlse- en Noordkennemerduingebied, 19 maart 2019:

Filmpje over boskap van Partij voor de Dieren:

Antwoorden kamervragen over Trouw-artikelen ‘Diemen krijgt de grootste houtoven’ en ‘Niet schoon, toch labeltje duurzaam’, 22 mei 2019:

 • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/22/antwoorden-op-kamervragen-over-houtoven-in-diemen

3 juni 10:30-12:30: hoorzitting Tweede Kamer op initiatief van de Partij voor de Dieren

Biomassacentrales(rechtszaak tegen EU, plus bewijs van het gebruik van stamhout)

Euractiv:

·     EU dragged to court for backing biomass as ‘renewable energy’ door Frédéric Simon, 4 maart 2019:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-dragged-to-court-for-backing-forest-biomass-as-renewable-energy/

EU Biomass Legal Case:

·     http://eubiomasscase.org/

Bio-energiecentrale Cuijk bedrijfsvideo, 18 dec 2015(!):

·      https://www.youtube.com/watch?v=38nw09mDyss&feature=youtu.be&t=53

Ziehier de grote stapels boomstammen waarmee wordt aangetoond dat niet alleen afvalhout, en tak- en tophout uit bossen wordt verbrand.

Ecopower cvba bedrijfsvideo, 26 januari 2017:

·     https://youtu.be/Fet2zceG9VI

Dit is een cruciale video van pelletproducent Ecopower waarin getoond wordt dat hele boomstammen worden versnipperd tot pellets! SBB ontkent met dit bedrijf te werken.

Men zou immers altijd alleen maar tak- en tophout verwerken!

Screenshot centrale Cuijk(met grote stapels boomstammen):

graanulinvest.com – Environmentally friendly wood pellet and energy supplier(met grote stapels boomstammen)

 •  https://vimeo.com/156253862?fbclid=IwAR2liIXUgniputWcsifRY03jZNdxScwm55eSZsgJvLGXXr6HGGBEBfzqq3k

Eemshavencentale (RWE) stookt in 8 jaar 64.000 hectare bosdoor Rypke Zeilmaker, 27 april 2019:

 • https://www.interessantetijden.nl/2019/04/27/eemshavencentale-rwe-stookt-in-8-jaar-64-000-hectare-bos/

Where does ENVIVA source its wood?, 25 mei 2019:

 • http://www.envivabiomass.com/wp-content/uploads/02252019_Track-and-Trace-Infographic.jpg

Overzicht biomassa centrales in Nederland:

 • https://www.avih.nl/biomassakaart/

Subsidie: 

·     Zie de groene bollen in het overzicht van SDE-aanvragen en -toekenningen:
SDE-projecten https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c

FERN NGO, video 28 november 2017:

BirdLife Europe and Central Asia, video 14 december 2017:

 • Bioenergy: The Ugly Truth