MEGA-VLIegenmeppers

De Groene Rekenkamer gaf in 2013 een rapport uit en dat heette de dodelijke keerzijde van windmolens. http://www.groenerekenkamer.nl/1795/windenergie-nederland-de-dodelijke-keerzijde-van- windenergie

In Boerderij 2010 werd al gewag gemaakt van een ander aspect namelijk dat van insecten en windmolens!

Eindelijk lijkt men een beetje wakker te worden want de massale sterfte van insecten kan toch niet alleen op het konto van de boeren worden geschoven kennelijk:

Het lijkt erop of het rampzalige uitsterven van de insecten voor een groot deel te wijten is aan de windmolens als je dit artikel leest uit Scientias.nl : windmolens hebben de verkeerde kleur, aldus het onderzoek. Of dat dus zo is weet ik niet, want onderzoek uit 2010 wees op een andere kleur. Wit grijs of pimpelpaars: dood gaan ze allemaal!

Wellicht reden te meer om onmiddellijk met deze milieumoordenaars te stoppen, want behalve dat ze waanzinnig duur zijn en vervuilend en maar een paar procent energie kunnen geven, het landschap vervuilen en afzichtelijk lelijk zijn, en ze vreselijke geluiden produceren waar iedereen in de omgeving doodziek van wordt en ook nog een hoop dode vogels en vleermuizen veroorzaken, blijken ze ook nog eens het rampzalige uitsterven van de insecten te veroorzaken. Miljarden per dag in Duitsland….;

Als je bedenkt dat 75% van de insecten is uitgestorven en wij niet zonder die beesten kunnen, zou je enig kabaal hebben verwacht.

Niet dus.

Onderzoeker Trieb uit Duitsland komt er voor uit dat dit een blinde vlek is geweest tot nog toe.

Ook iemand van de Vlinderstichting geeft toe dat daar nog nooit over is nagedacht. Inderdaad vliegt de Atalanta wel eens over die hoogten, maar zoveel MILJARDENinsecten die zich te pletter vliegen: DAAR is nooit alarm over geslagen……..

Hoe duurzaam zijn we bezig.


Nieuwsbrief

Geachte Donateurs en Sympathisanten,

De petitie die wij een maand geleden zijn gestart i.v.m. de toenemende grootschalige bomenkap in ons land: https://beternatuurbeleid.petities.nl is inmiddels door meer dan 11.000 mensen getekend! “Wij” zijn een samenwerkingsverband tussen Stichting de Woudreus (Drenthe), Stichting tot Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduinengebied en de Bomenstichting Achterhoek. Deze petitie wordt mede ondersteund door 20 andere bomen-, natuur- en belangenorganisaties:

 https://bit.ly/2SMWaxy. Zegt het voort!

Zoals bekend heeft het interview van Edith Hazelzet met voormalig kritisch directeur Staatsbosbeheer een stroom van artikelen teweeg gebracht in de media.

U kunt deze publicaties vinden op: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/03/publicaties-mbt-de-ontbossing-in.html

        Een aantal van u heeft over deze grootschalige kap intussen al ingezonden brieven gestuurd naar de diverse Media. Dat stellen we zeer op prijs, want het is van groot belang dat het onderwerp onder de aandacht blijft. Wie volgt?

Helemaal mooi wanneer u de petitie link erbij vermeldt:

https://beternatuurbeleid.petities.nl

Inmiddels hebben Nieuwsuur, De Monitor en Trouw contact met ons opgenomen en hebben wij deze media ruim voorzien van voorbeelden uit het hele land van de toenemende zeer schadelijke kaalkap. Nieuwsuur wijdde hier al enkele uitzendingen aan, en de Monitor plaatste intussen al een aantal artikelen op hun website (zie Publicaties).

De Monitor zendt uit op zondag 31 maart om 22.40uur op NPO2.

Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen hebben wij een Kieswijzer samengesteld; daarvoor hebben we alle fracties van deelnemende partijen in alle Provincies gevraagd een vragenlijst te beantwoorden. Relatief weinig partijen hebben gereageerd. Uit de reacties krijgen wij sterk het gevoel dat de meerderheid van de fracties m.b.t. natuur de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt! Dit is zorgelijk, want natuurbeleid moet wel voornamelijk van de Provincies komen!

U kunt de Kieswijzer per Provincie vinden op: https://www.iabac.org/nl-election-2019/.

Groene Kieswijzer

Onderzoek de Groene Kies Wijzer

In een gezamenlijke actie hebben de onderstaande bomengroepen vragen samengesteld en die naar alle Provincies en alle fracties gestuurd met de vraag om deze te beantwoorden voor de verkiezingen. De vragen hadden vooral betrekking op de natuur in de Provincies en de bomenkap die door heel Nederland plaatsvindt.

Het aantal Provincies en Partijen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven is relatief klein. Over het algemeen vindt men dat de huidige bomenkap moet stoppen, en daar zijn we blij om. Toch wordt er nog teveel “politiek correct” geantwoord. Wij zouden graag concrete doelstellingen hebben gezien.

Maar we hebben een behoorlijk beeld kunnen krijgen uit de antwoorden die ons gegeven zijn.

We zien de bezorgdheid voor ons klimaat verwoord in de meeste antwoorden. De meeste van de antwoorders menen het goed en zeggen open te staan voor burgerparticipatie. Maar we zouden bij veel antwoorden een stelliger antwoord willen hebben. Veelal blijft het “kunstig vaag”. Slechts een enkele partij steekt zijn nek uit en neemt stelling in.

Wat we bemerken is dat dossier Natuur niet zo goed bekend is bij de fracties als zou moeten. Wij kunnen ons voorstellen dat de hoeveelheid onderwerpen en de stapels mail die binnenkomen bij de fracties maken dat er vluchtig naar gekeken wordt en men het waarschijnlijk overlaat “aan degene die er al jaren voor verantwoordelijk voor is”. Wij als bomenorganisaties hebben maar één onderwerp en zelfs wij worden dagelijks bedolven onder de mails. Hier zou een kans liggen om als Provincie te gaan samenwerken met de bomenorganisaties die een adviserende rol kunnen spelen, dossiers lezen en met vermelding van bronnen hun bevindingen kunnen terugkoppelen, waarop besluiten met de juiste onderbouwing kunnen plaatsvinden

Het is fijn om te bemerken dat het klimaat volop in de belangstelling staat en er zijn grote zorgen over het opwarmen van de aarde. Toch is het verontrustend dat nog niet bij de beleidmakers is doorgedrongen welke factoren meespelen in het opwarmen van de aarde.

Een voorbeeld daarvan is dat de VVD Groningen geen neen zegt tegen de bouw van een biomassacentrale omdat de biomassa uit Amerika komt. Men beseft blijkbaar niet dat het kappen van bomen in Amerika óók van invloed is op ons. We hebben namelijk maar één planeet!

Want dat blijkt maar moeilijk door te dingen, het feit dat biomassacentrales voor méér CO2 uitstoot zorgen dan gas! Bij houtige biomassa is dat 15 %! Het is heel belangrijk dat dit gaat doordringen bij alle Provincies, bij alle Partijen! Bovendien worden de biomassacentrales gevoed met vooral bomen die nog in gezonde staat verkeerden en hun taak CO2 op te nemen gaat verloren bij de kap. Jonge aanplant heeft een flink aantal jaren nodig voordat zij de CO2 opname taak kunnen beginnen. Bij 50 Plus Overijssel leeft het idee dat er meer biomassa is dan van te vellen bomen. Dit duidt op grote onwetendheid en we kunnen het ze niet eens kwalijk nemen gezien alle berichten van de kappende natuurbeheerders die deze sussende woorden spreken vanuit hun groot financieel,ook nog gesubsidieerd belang.

Er zijn partijen die refereren nog naar de Boswet. Deze is echter per 1 januari 2017 afgeschaft en is overgegaan naar de Natuurbeschermingswet. Twee jaar na deze datum zou dit toch bekend moeten zijn.

Er bestaan Babylonische spraakverwarringen over wat er onder “natuur” valt.

Hoe vreemd het ook moge zijn, bomen vallen niet onder de noemer “natuur”. Dat zou volgens ons een eerste stap in de goede richting zijn om bomen wel onder deze noemer te laten vallen. ten slotte Zijn bomen als CO2 producenten van vitaal belang bij het opvangen van de klimaatverandering

Het gevoel dat veel partijen de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, komt het sterkst naar voren bij de NNN/EHS. ( Nationaal Natuurnetwerk resp. Ecologische Hoofdstructuur)Soms is binnen een Provinciale partij iemand die schijnt te beseffen dat Nederland wel erg aan het verschralen is, terwijl diezelfde partij landelijk deze natuur steunt vanwege de zgn. EHS. Verbindingen van gebieden wil nog niet zeggen dat daarmee ook automatisch bomen erbij komen. Met de EHS is dit zeker niet het geval.

De antwoorden gaven ons het gevoel dat de fracties niet goed op de hoogte zijn van het EASAC ( European Academies’ Science Advisory Council)rapport dat pleit voor bos, eventueel aaneengesloten bossen. Dus niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten gebieden creëren, wegens het verbreken en verstoren van de inmiddels ontstane biodiversiteit, die juist gebaat is bij eigen “biotoop”. Met de huidige beheerplannen wordt de biodiversiteit juist enorm aangetast!

Er komen geen kordate uitspraken uit met betrekking tot handhaving. Er wordt nog te vaak onterecht gedacht dat overleg of een toezichthoudende rol voldoende is als beschermingsmaatregel. Dit is echter in de praktijk onvoldoende gebleken! Evenals de zogenaamde gedragscode die op papier leuk lijkt, maar in de praktijk te veel de vrije hand geeft door gebrek aan kennis, controle en handhaving.

Het gemak waarmee soms wordt gedacht dat de herplantplicht de oplossing is voor het bomenkap probleem moeten we hier even recht zetten: Als je op de Veluwe alle bomen kapt en je plant vervolgens de Flevopolder vol met bomen dan is dat niet O.K.

Als je een oude boom te vroeg als “te oud” bestempeld is dat ook niet O.K. De waarde van oude bomen is onbetaalbaar en die waarde laat zich niet vertalen in een jong boompje planten en denken dat daarmee recht is gedaan.

Wij hopen dat u met onze analyse de antwoorden van de partijen beter kunt duiden en u helpen een goede keuze te maken voor uw toekomst en de onze!

Veel succes!

Een volledig overzicht van alle antwoorden op onze vragen van alle provincies ( behalve Utrecht, geen respons) , geven wij u in een aparte nieuwsbrief. Deze nieuwe versie van WordPress is niet echt gebruikersvriendelijk.


Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt

Stichting Woudreus, Mieke Vodegel

Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers

Publicaties-een overzicht

Even overzicht van alle publicaties over boskap.P

Nieuwsblad De Kaap:

  • Artikel waarmee het allemaal begon:

Zware kritiek van oud directeur Staatsbosbeheer op houtkap. Interview van journaliste Edith Hazelzet met voormalig directeur Staatsbosbeheer Frits van Beusekom: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338

De Monitor:

NRC:

            1 maart 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/het-bos-is-vogelvrij-a3861875

AD:

  • PvdD stelt vragen over ontbossing in de Provincie Utrecht

            https://www.ad.nl/utrecht/pvdd-stelt-vragen-over-ontbossing-in-provincie-    utrecht~a6c07b28/

Vroege Vogels:

De Volkskrant:

Reformatorisch Dagblad:

RTV Utrecht:

De Veluwenaar:

  • Kapwoede van natuur(beschermings)organisaties! 02 maart 2019

            https://www.de-veluwenaar.nl/2019/03/02/kapwoede-van-          natuurbeschermingsorganisaties/

trouw  OPINIE:

TransitieWeb:

  • Er blijft geen boom meer staan als dit zo doorgaat. 19 feb 2019

Gelderlander:

  • Mark Bosch is de bomenman van Arnhem. 1 maart 2019

                  https://www.gelderlander.nl/arnhem/mark-bosch-is-de-bomenman-van-arnhem-bomen-              zijn-van-levensbelang~a36e4b1c/?fbclid=IwAR1H8Etb4ZYzb5G2DlFg33OBLOOo8-                  M_oK_YwokgmNYRnvaNiMdYLxDf1G0

Euractiv:

  • EU dragged to court for backing biomass as renewable energy. https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-dragged-to-court-for-backing-forest-biomass-as-renewable-energy/

Levend erfgoed verkwanseld

Waarde lezer:

Op het ogenblik staat de kap van onze bomen en bossen  eindelijk in  de volle belangstelling van de media- Het is schandelijk wat er allemaal verdwijnt ; ook monumentale eiken moeten  om, we verkwanselen ons levend erfgoed. Alles voor de miljardensubsidie op biomassa. Natuurmonumenten ; Staatsbosbeheer, de Landschappen, gemeenten, waterschappen, het is, zoals een lezer opmerkte,ronduit misdadig.

We  hebben naast de petitie  die nu ruim 5500 handtekeningen telt , interviews  gehad met de Monitor,  Bomenstichting Achterhoek met Trouw en  Nieuwsuur doet dat met ons  de komende weken.

De MONITOR bezocht het Drents Friese Wold: we zijn benieuwd naar de reportage, want twee bijzondere ambassadeurs voor het Wold hebben met een aantal reporters het Wold bezocht! Daar zijn we heel blij mee.

Volgt u de Monitor: en blijft volgen:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/onze-omgeving-wordt-kaal-gekapt-zonder-dat-we-weten-of-er-iets-voor-terugkomt?fbclid=IwAR2tLqu7B-RbekMkGq_k5zKZt3svH2lhntCLobtwNDVqUMsA1O7TPOx3lyw

Nee, dan de boswachter in Frankrijk:

Wanneer volgen de boswachters hier? En wanneer komt de politiek in actie?

Nog een petitie: tegen biomassa:

 

https://petities.nl/petitions/geen-biomassacentrale-in-diemen-gevaar-voor-onze-gezondheid?locale=nl