Categoriearchief: Natura 2000

Uitspraak Hof van Justitie 8 november: PAS

Te PAS of te ONPAS?                                                                                                             De prejudiciële vragen gaan vooral over de toelaatbaarheid van de PAS, of en in hoeverre PAS concordeert met de ‘passende beoordeling’ van artikel 6 lid 3 Hr. Maar ook natuurlijk of de PAS niet te ONPAS wordt gebruikt, namelijk voor nationaal beleid! Dat krijgt u als extra. Het Hof deed uitspraak op 8 november jl.

inleiding

 • doel van de PAS

Het doel van het PAS is het verlagen van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden waar stikstof een probleem is. De stikstofdepositie wordt echter niet gemeten, maar ingeschat met het rekenmodel Aerius, dat onvoldoende gevalideerd is met metingen en de nodige onzekerheden kent.

 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/natuur/pas-aerius/

Het PAS vervangt de passende beoordeling voor stikstofdepositie bij de vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming.

Herstelmaatregelen natuurgebieden

Wat wil de PAS dus : door allerlei herstelmaatregelen in de natuurgebieden uit te voeren toch ruimte verlenen voor NBvergunningen..

 • Meting luchtkwaliteit

Belangrijk zijn dan ook de wijze en betrouwbaarheid van metingen van de ammoniak: De metingen van de luchtkwaliteit moeten de hoeveelheid ammoniak en de bron aantonen. Is er teveel in de lucht dan zijn er minder vergunningen mogelijk. Echter, er zijn nog slechts 4 stations die de kwaliteit meten en die zijn alle dichtbij en een zelfs te dicht bij een veeteeltbedrijf gevestigd : De verdergaande bezuinigingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, in combinatie met de toenemende impact van één lokale bron ( Vredepeel),   tonen aan hoe slechts één agrarisch bedrijf steeds meer bepalend wordt voor het landelijke ammoniakbeleid, aldus het rapport van 18 mei getiteld Ammoniak in Nederland, ( Rotgers&Hanekamp)

Toepassing PAS te ONPAS:

Inleiding.: Nationale koppen                                                                                     Veel schrale en natte natuurdoelen in de natuurgebieden zijn echter GEEN Europese verplichting maar nationale koppen. Deze vloeien voort uit de Relatienota 1975, de Ecologische Hoofdstructuur 1980 en later de Structuurnota 1993. Het stond toen al op de rol om landbouwgrond ( cultuurgrond) te ontgronden en tot moeras te “ ontwikkelen”. Nog voor de nationale aanwijzingsbesluiten N2000,gebieden heeft een TASKFORCE VERDROGING besloten dat Nederland verdroogt, dat daarom naaldbos moest worden gekapt en een groot aantal gebieden vernat. Dit is voortborduren op nationaal beleid: kappen en vernatten, buffergebieden aanwijzen zijn eveneens geen richtlijnverplichting. Maar heel handig als je het in de aanwijzingsbesluiten toevoegt.

 N2000 gebieden: bescherming                                                                               Het zwaarste beschermingsregime voor N2000gebieden, namelijk dat van een passende beoordeling, ( art. 6.2 t/m 6.4 Hr) is uitsluitend van toepassing op habitattypen en habitats van soorten op basis waarvan de gebieden zijn geselecteerd (zie hiervoor o.m. de uitleg van de Europese Commissie, Beheer van Natura 2000 gebieden [9]) – de z.g. kwalificerende elementen – dus niet op alle elementen die op het Standaardgegevensformulier zijn opgenomen.

Artikel 6, lid 1. Hr,:Dit lid is van toepassing op alle elementen die op het Standaardgegevensformulier zijn opgegeven. Bij het vaststellen van de maatregelen kan direct een afweging gemaakt worden met sociaaleconomische en andere aspecten om uitvoering te geven aan artikel 2, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Artikel 6 lid 1 is evenwel NIET van toepassing op een Vogelrichtlijngebied. Daar telt wel artikel 6.2/6.4. Alsook het regime van artikel 3 Vr, wat nooit is geïmplementeerd.

 

http://www.iquatro.org/iquatro-publicatie/natura-2000-europese-verplichtingen-en-nederlandse-%C2%91koppen/

Schrale en natte natuur verdraagt geen stikstof                                      Kenmerk en gevolg van schrale en natte natuur, zoals hoogveen en natte heide, is, dat deze geen stikstof verdraagt.. De stikstof minnende planten als braam en bomen, zoals naaldbomen, zullen er minder last van hebben. Integendeel, naaldbomen zijn fijnstoffilters. Zij vangen de stikstof op Als men die filters weghaalt daalt de depositie rechtstreeks op de grond. De rest laat ik aan deskundigen.

Terug naar het Hof en de PAS : toelaatbaar of niet?

Belangrijke rechtsvraag is of de PAS toelaatbaar is. Ja, zegt het Hof, het is principieel toelaatbaar, MAAR….. de onderbouwing mag niet zwakker zijn dan een passende beoordeling als aangegeven in artikel 6 lid 3 in de Habitatrichtlijn.

En dat mag de Raad van State zelf doen.

Nogmaals:Uiteraard, geldt de Habitatrichtlijn artikel 6 lid 2 tot en met 4 en dus ook de PAS uitsluitend voor die soorten of habitats ( van soorten) waarvoor het Natura 2000gebied is geselecteerd en door Europa aangewezen. Dat zegt het Hof ook: dus niet zomaar “ alle natuur”! maar:“voor de natuurlijke kenmerken” van de betrokken gebieden”. Het begrip “Natuurlijke kenmerken” wordt uitgebreid behandeld in de Arresten Briels en Sweetman. Zie ook AG Yves Bot, zaak C-441/17: ‘dat de lidstaten op grond van de habitatrichtlijn passende beschermingsmaatregelen dienen te nemen om de ecologische kenmerken van gebieden waarin dergelijke natuurlijke habitats liggen, te behouden.’

 De Deurneschepeel, Mariapeel en Groote Peel

Een van de natuurlijke kenmerken van de Deurneschepeel, Mariapeel en Groote Peel is habitattype 7120, dat van herstellend / verdwenen hoogveen. Dit staat dus op het SDF. Dat stelt minder hoge eisen aan stikstof dan het type 7110, (actief hoogveen). Doordat er type 7110 wordt uitgevoerd met voorrang – overigens met Life subsidie- hebben in 2009 150 boeren al het veld geruimd, is land ontgrond en zo kwamen de volgende boeren aan de beurt. Het probleem van bedrog breidt zich als een inktvlek uit.   Het is te betreuren dat het Hof daar niets over opmerkt, want 7110  is daar immers geen natuurlijk kenmerk.

De kwalifcerende elementen, , ecologische kenmerken, natuurlijke kenmerken: die zijn te vinden op Het Standaard Gegevensformulier van elk Natura 2000 gebied.De gegevens van het SDF zijn cruciaal voor de instandhoudingsdoelstellingen. Het Hof verwijst naar Sweetman arrest: “Volgens de tiende overweging van de habitatrichtlijn moet elk plan of programma dat een significant effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van een aangewezen gebied of een gebied dat in de toekomst aangewezen zal worden, immers op passende wijze worden beoordeeld. Deze overweging komt tot uitdrukking in artikel 6, lid 3, van deze richtlijn, dat onder meer bepaalt dat voor een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied, slechts toestemming kan worden gegeven nadat een passende beoordeling is gemaakt van de gevolgen daarvan voor het gebied (arrest van 12 april 2018, People Over Wind en Sweetman, C323/17, EU:C:2018:244, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Het Hof neemt dan voetstoots aan wat de verwijzende rechter zegt:

69      “In casu blijkt uit de in punt 27 van dit arrest genoemde bevindingen van de verwijzende rechter dat er in veel Nederlandse Natura 2000-gebieden sprake is van overbelasting van stikstofdepositie, en dat de belangrijkste nationale bron van uitstoot van stikstof de agrarische sector is.”

Veel Nederlandse Natura 2000 gebieden hebben actief hoogveen7110 toegevoegd, waarvoor bijvoorbeeld 2 gebieden, w.o. het Bargerveen kwalificeren. Hoogveenontwikkeling in een N2000 gebied zonder dat het daarvoor kwalificeert is een nationale kop: en dus voor eigen risico, dus heeft geen recht op de zwaarste bescherming. van de richtlijn en PAS  Is dan te ON-       PAS van toepassing.

Het zal een vogel als de Zwarte Specht een zorg zijn. Als zijn habitat maar in stand blijft: die hoeft niet bang te zijn voor een N molletje meer of minder.

De schrale natuur is, als gezegd, door Nederland in groten getale als natuurdoel bovenop en in plaats van de verplichtingen van alle N2000 gebieden gelegd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                                               Het Hof zegt: Opletten: niet je winst incalculeren.: Daarbij, zo overweegt het Hof, moet in de passende beoordeling niet alleen worden gekeken naar de te verwachten positieve gevolgen van die maatregelen, maar ook naar vaststaande of mogelijke nadelige gevolgen daarvan. Kortom, maatregelen die losstaan van het PAS mogen niet worden betrokken in een passende beoordeling indien de verwachte voordelen van die maatregelen niet vaststaan ten tijde van die passende beoordeling.

De onderbouwing van de dalende trend van de stikstofdepositie is wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd. Ook het Europese Hof, zo lijkt het, pleit voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van stikstofeffecten van genomen maatregelen.

Beweiden en bemesten ook passend beoordelen ?Het Hof vervolgt:

70      ‘Zoals de advocaat-generaal in de punten 117 en 126 van haar conclusie heeft opgemerkt, moet dan ook worden nagegaan of activiteiten zoals het op of in de bodem brengen van meststoffen en het weiden van vee verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde gebieden in de provincies Gelderland en Limburg, dan wel significante gevolgen kunnen hebben voor die gebieden.

71      Bovendien valt, zoals de advocaat-generaal in punt 118 van haar conclusie in wezen heeft aangegeven, niet uit te sluiten dat het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen in elk geval onder het begrip „project” in de zin van artikel 1, lid 2, onder a), van de MER-richtlijn vallen.”

 Dat geldt in onze opinie uitsluitend voor de twee aangewezen gebieden met name actief hoogveen 7110 op het SDF als natuurlijk kenmerk. Bijvoorbeeld het Bargerveen ( actief hoogveen); maar waaronder NIET de Deurneschpeel, Mariapeel en Groote Peel. En geldt al die gebieden waarvan 7110 en natte heide is toegevoegd als nationaal doel, dus de PAS hoort daar niet te worden toegepast!

Het Hof zegt:”Is het een herhaling van zetten  van voor de inwerkingtreding van de richtlijn, zoals sloten schonen en uitbaggeren , met instandhouding van de kwalificerende habitats en habitats van soorten, dan is geen passende beoordeling nodig want er is geen sprake van een project.:”als het gaat om één enkele verrichting, die zich kenmerkt door een gemeenschappelijk doel, continuïteit en volledige overeenstemming, met name wat betreft de plaatsen waar en de voorwaarden waaronder de activiteit wordt uitgevoerd”. Een activiteit is namelijk alleen in overeenstemming met artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn, als is gegarandeerd dat die activiteit niet leidt tot een verstoring die significante gevolgen kan hebben voor de doelstellingen van de Habitatrichtlijn.”

 Monitoring                                                                                                                         De monitoring via artikel 11 Hr (die niet eens is geimplementeerd!! ) samen met artikel 6 lid 2 , geeft de overheid in principe de mogelijkheid het bedrijf te sluiten : r.o.137:” Gelet op het voorgaande dient op de achtste vraag in zaak C293/17 te worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat maatregelen die zijn opgenomen in een nationale regeling als die in het hoofdgeding, waaronder procedures voor monitoring van en toezicht op agrarische bedrijven waarvan de activiteiten stikstofdepositie veroorzaken, en de mogelijkheid tot het opleggen van sancties waarbij zelfs sprake kan zijn van sluiting van die bedrijven, voldoende zijn om te voldoen aan deze bepaling.”

Dat is onzes inziens een zeer zware sanctie en die is buiten proportie, ten eerste omdat artikel 11 Hr niet is geimplementeerd in Nederland en ten tweede omdat de overheden   de maatregelen in natuurgebieden zelf niet eens monitoren! En ten derde omdat de betrokken gebieden in casu  niet mogen profiteren van de zwaarste bescherming!

 salamitactiek

Ook is het uitkijken geblazen met de salami-tactiek: het Hof wijst er op dat vele projecten die op zich onder de grens van het PAS liggen, tezamen de grens overschrijden: waar hebben we dat meer gehoord! Het zogezegde cumulatief effect.

PAS op: (de PAS)- passende beoordeling geldt niet alleen voor onze natuur /natuurdoelen:

Nieuwe woonwijken, toename verkeer d.m.v. aanleg wegen, en uitbreiding van industriële activiteiten moeten een afweging krijgen door middel van de PAS. Ofwel passend beoordeeld volgens de natuurwet. ( art. 6 lid 3 Hr).Dat geldt ook voor transferia, fietspaden,. Mountainbike-routes festivals, vuurwerkshows, IN of nabij Natura 2000 gebieden

Gevolg: Op slot door nationale koppen en slechte implementatie Nederland heeft zichzelf de das om gedaan door de natte en schrale natuurdoeleinden OVERAL te willen ontwikkelen, aanwezig, slecht  of niet, en die zijn helemaal niet kwalificerend in vele gevallen, want niet op het Standaard Gegevens Formulier. Maar wel gevoelig voor stikstofdioxide. Dus waarom daar het zwaarste beschermingsregime op toepassen? Dat is in strijd met geest en letter van de Habitatrichtlijn. En vragen om problemen.

Tot slot: Vogelvrij 

De opmerking dat ook bemesten en beweiden een “project” is in de zin van artikel 6 lid 3 , als aan een aantal strikte voorwaarden niet wordt voldaan, is ook iets waar Woudreus herhaaldelijk mee t e maken kreeg namelijk bij de zgn bosomvorming in N2000 gebieden, of het in toenemende mate “creeren van open plekken”, notabene als het een VRhabitat betreft.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Als je naaldbossen “omvormt “  of steeds kleiner maakt door open plekken vernietig je de habitat van aangewezen soorten volgens de Vogelrichtlijn, welke habitats dezelfde bescherming dienen te genieten volgens art. 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn.

Als aangewezen als Vr-gebied voor de wespendief en of de Zwarte Specht, vormt dit gebied eerst en vooral een „speciale beschermingszone” voor vogels,. Daar is de Hr niet van toepassing, althans niet op het gebied van herstel van prioritaire habitats. Wel zijn artikel 6 lid 2 tot en met 4 van toepassing voor de bescherming van het gebied/de habitat van die vogels.

Die habitat in een Natura 2000 gebied heeft recht op strikte bescherming; meer dan de natte natuur wanneer dit niet als natuurlijk kenmerk is aan te merken.

 

Dan is dat zeker zo als alle bestaande naaldbossen voor een percentage van 80% worden ‘omgevormd’ ………dat is precies wat het Hof aangeeft: dan pleeg je inbreuk op je richtlijnverplichtingen. En:

….dat is dan regelrecht in strijd met artikel 6 lid 3 Hr.

 Maar ja, deze habitats zijn vogelvrij in Nederland…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2018 Nieuws en achtergrondinformatie

Nieuwsflitsen mei

Zoals we eerder berichtten is er meer communicatie met de andere boomridders en boomstichtingen in Nederland, In januari ging een brief richting Gezondheidsraad. Verder werd er een oude eerdere gezamenlijke brief ” massale kap bedreigt onze bossen” uit 2011 in Dagblad van het Noorden gepubliceerd, we konden toen nog niet bevroeden hoe erg het zou worden.

De reactie van de heer Kreetz  hierop  dat er geen sprake is van massale kap is onjuist: de kap en roofbouw is structureel. Dan weer een voetbalveld aan bossen hier, dan weer een vak verder” uitgedund”, ook gaat de omvorming lustig door.

In januari schreven we de Gezondheidsraad om Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid enzovoort opnieuw te wijzen op hetgeen is gepubliceerd over schone lucht en de rol van  bomen : de Gezondheidsraad heeft met zijn signalerend advies Gezond Groen in en om de stad opnieuw aandacht gevraagd voor de waarde van groen voor de volksgezondheid en een tekort aan groen gesignaleerd . Het antwoord was helaas: dat is aan de Minister: ze doen verder dus niets.

Brief aan Minister over bomenkap langs Nwegen:

Deze maand verstuurden gezamenlijke bomenridders en –stichtingen een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De plannen om bomen langs de N wegen te kappen omdat die ongelukken zouden veroorzaken vonden de ondertekenaars, waaronder onze Stichting, verwerpelijk. Gelukkig was de Bomenstichting  hierbij ook in actie gekomen en ja hoor, de Minister reageerde op Twitter dat zij gaarne de adviezen van Bomenstichting ter harte zal gaan nemen.

https://twitter.com/CvNieuwenhuizen/status/994246276765057024

Een nuttige link over bomen langs wegen is deze:

https://www.laatmijstaan.nl/

  Burgers:

Wel aardig is de volgende publicatie uit Groene Ruimte ook, waar betrokkenheid bij natuur door burgers wordt onderzocht en gepubliceerd: mogen we hopen dat dit ook bij de natuurbeschermers en overheid in de oren wordt geknoopt: burgers inschakelen en serieus nemen is zo gek nog niet

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=202070&b=gr180502

De groene stad:

In 2016 kwamen we deze site al tegen met een interessant artikel over bomen en hun functies, toen was het een artikel over hun rol die zij kunnen vervullen om overstromingsgevaar te doen afnemen, hetgeen te denken geeft:

http://degroenestad.nl/meer-bomen-doen-overstromingswater-met-een-vijfde-afnemen/

Verder zagen we op deze site onlangs deze video:

http://degroenestad.nl/informatieve-video-hebben-we-bomen-nodig/

BIOMASSA GEVAAR GEZONDHEID:

Waar we al tijden tegen te hoop lopen is de roofbouw van bomen en bos in Nederland omdat dat allemaal zo nodig in de oven moet, lekker duurzaam: Welnu, lees de volgende recente publicatie uit trouw- een publicatie hoe het RIVM de overheid op de vingers tikt:

https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/

Ontbossing:

Maar men beseft in het Europarlement dat je voor boskap voor biomassa zoals die thans plaatsvindt bosbouw hoort te plegen, immers natuurbos of natuurlijke verjonging zoals ‘we ‘ al jaren willen, heeft een termijn van 6 jaar nodig voor er een sprietje is .Dit wordt al jaren toegepast, maar herplant en aanplant van bomen is hoogst noodzakelijk, vraag dient zich aan of er nog bosbouwers zijn…….   Hier het persbericht:

Europees Parlement steunt nationale CO2-reducties en meer bosbouw om klimaatdoelen te halen

De CO2-uitstoot in de sectoren transport, landbouw, gebouwen en afval moet tegen 2030 met 30% gereduceerd zijn en ontbossing in de Europese Unie moet worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen. Dat zijn de doelstellingen van 2 Europese ontwerpwetten die dinsdag 17 april zijn aangenomen door het Europees Parlement. De wet over CO2-reducties werd aangenomen met 343 stemmen tegen 172 en 170 onthoudingen. De tekst over ontbossing werd aangenomen met 574 stemmen tegen 79 en 32 onthoudingen. Beide wetsteksten moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Raad van ministers voordat ze in werking kunnen treden.

 

 over energietransitie gesproken:

Rijksadviseur waarschuwt voor versnippering en verrommeling landschap door energietransitie                                                                                             Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, waarschuwt voor versnippering en verrommeling van het landschap als gevolg van de energietransitie. Dit kan volgens Strootman voorkomen worden door vooraf goede strategische keuzes te maken, voor volop zonnepanelen op daken, veel windparken op zee en ook voldoende aandacht voor geothermie en energiebesparing. Met zonnepanelen op landbouwgrond zou hij terughoudend zijn: “die leveren nooit landschapskwaliteit op”.

-Vereniging Nederlands Cultuurlandschap hekelt overheidsbeleid zonneparken

Het is onbegrijpelijk dat er bij de energietransitie geen centrale sturing van de overheid en lichte dwang plaatsvindt  Met de complete wildgroei aan zonneparken maakt de overheid zichzelf belachelijk. Het zou passender zijn dat zij de regie in handen neemt. Daarin past zoiets als een ‘klimaat-warroom’ waar men werkt vanuit een totaalvisie en een einddatum en als teken dat het menens is alle geschikte platte daken vordert. Dat stelt Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=202121&b=gr180504

 

 

ACHTERGROND en WETENSWAARDIGHEDEN

Aldo Leopold:

Aldo Leopold leefde van 1887 tot 1944.

Hij was altijd aangetrokken tot de natuur dus een boswachtersopleiding lag in de rede. Hij was bosbeheerder, ecoloog, natuurbeschermer en auteur. Hij was bedenker van de land etic: een ecocentrische en holostische visie over de rol van de mens in zijn natuurlijke omgeving. Dankzij hem floreerde de bescherming van wilde dieren en werd de jacht gereguleerd . Vooral door enthousiasme van de toenmalige president Theodore Roosevelt werd zijn werk voorbeeld voor andere gebieden. Hij werd in 1933 aangesteld als professor in jachtbeheer in Winconsin.

 

Wildernis

Over de jaren was Leopolds visie op wildernis danig veranderd. Het vakgebied ecologie, volgens Leopold van gelijkwaardig belang als Darwins ontdekkingen, had hem doen inzien dat alle leven samenhangt met haar milieu. Ook de mens behoorde tot die gemeenschap: het milieu kon voor Leopold niet langer gezien worden als een verzameling te ontginnen grondstoffen waar de mens over regeerde. Vanuit een “ecologisch geweten” zou de mens echt respect kunnen ontwikkelen voor alle levensvormen.

Als een gevolg daarvan zou de reden achter natuurbehoud opschuiven van het strikt economische naar iets ethisch en esthetisch.

 

Niet alleen ongerepte natuur:

Dat Leopold een natuur voor ogen stond waarin geen mens te bekennen was, is onwaar. Zijn ethiek sloeg niet alleen op behoud van ongerepte natuur, maar ook op cultuurlandschappen, op de hele levende omgeving, inclusief de mens. In de biografie die Julianne Lutz Warren schreef is dat precies te volgen.

Bodem

Over de bodem schreef hij: “Erosie van de vruchtbare bovenlaag door boskap of te intensieve landbouw, (of, zoals in Nederland in natuurontwikkeling gebeurt, het afvoeren van bosgrond of landbouwgrond), is het ergste wat er is. Een groter verlies kan de mens niet lijden”, aldus Leopold. “Met voldoende tijd en geld kan een verwaarloosde boerderij weer in bedrijf worden gebracht, áls de grond er nog is. Met voldoende geduld en wetenschappelijke kennis, kan een overbegraasd gebied worden hersteld, áls de grond er nog is. Met kostbare herbeplanting en twee generaties wachten kan een verwoest woud weer productief gemaakt worden, áls de grond er nog is. Met oneindig kostbare werken kan een vernietigde waterloop weer onze sloten vullen en onze molens aandrijven, áls de grond er nog is. Maar als de grond is verdwenen, is het verlies totaal en onomkeerbaar”, zei hij in een lezing in 1921.

Inderdaad: waarom haalt SBB nog steeds met Life subsidie grond af van voormalige landbouwgronden uit de Natura 2000 gebieden? En voert bos, volwassen eiken, beuken exoot of onheems geboomte en bosgrond af om een plas of ven eindeloos te vergroten?Weet heer Kreetz het antwoord misschien
?

 

Nieuwe vormen van beheer van natuur- en cultuurland in Nederland en elders.

Inleiding

We schreven al eerder over een ander natuurbeheer dat hoogst noodzakelijk is. De natuurontwikkeling die met het Nationaal Natuurnetwerk, vroeger EHS, (gebaseerd op beleid),   nu ook in de nieuwe wet is verankerd- en met voorrang wordt uitgevoerd-, is nooit gemonitord, nog afgezien van het feit dat met de vernatting, verschraling en de ontgraving, het bodemleven radicaal wordt vernietigd. Met de voedselarm beoogde nepnatuur wordt veel pitrus en pampagras overheersend en de pionierssoorten verdwijnen rap. Het mooie schaduwrijke bos en ook de bodem wordt opgeofferd aan een waandenkbeeld. Denk hierbij aan het Koelevaartsveen en het Holtveen in het Dwingelderveld! Het eindigt vaak toch in gras en pitrus . Waar zeker enkele soorten van profiteren. Maar de soorten en de habitats waarvoor bijvoorbeeld het Dwingelderveld is aangewezen, delven het onderspit. Wetgever en natuurorgansiaties reikten elkaar de hand in het niet implementeren van de richtlijnen en telkens weer aanvullen van de aanwijzingsbesluiten met nationale doelen.( lees subsidietrekkende nepnatuur)”

Met de Oostvaardersplassen als dieptepunt is de dwaling in Vera’s dogmaland wel bewezen. Staat er nog in een serieuze krant dat koeien en herten als Natura 2000 doel zijn opgegeven…………. Dit en Vera’s verhaal moeten naar het land der fabelen verwezen , omdat herten en koeien geen vogels zijn ( Oostvaardersplassen zijn ooit vooral aangewezen voor habitats van vogelsoorten op basis van IBA criteria, dat is het enige rechtsgeldige criterium op grond waarvan de Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen) en vanwege wetenschappelijk onderzoek dat niet grote grazers, maar bosbranden oorzaak zijn geweest van het verdwijnen van wel degelijk aanwezig bos.

Bosaanplant

Aanleg van bos is hoogst noodzakelijk, en biomassa uit bossen door middel van uitdunnen op een wijze dat er nog 1 boom per vak staat moet per direct worden verboden. Dit is roofbouw en leidt tot erosie. Aanleg van  bomen voor nieuw bos moet verplicht worden na kap en ter compensatie van alle vrijstellingen en ontheffingen.. Herplant dient te worden verplicht. Dan hebben we over 2 generaties weer jong bos…………hopelijk.

Landbouw en veeteelt in Nederland

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden. In 1950 had een doorsnee bedrijf 5,7 hectare, inmiddels is dit 32,4 hectare. Ook het aantal dieren per bedrijf steeg in een rap tempo. Een doorsnee varkenshouder had in 1950 nog 7 varkens, tegenwoordig zijn er op een bedrijf met vleesvarkens gemiddeld 1,6 duizend varkens. Het gemiddeld aantal runderen per rundveebedrijf steeg van 13 tot bijna 160 dieren. Dit meldt het CBS.Over de monocultuur en de intensieve landbouw zullen we niet verder uitweiden, want daar wordt genoeg elders over geroepen. Er lijkt hier een keerpunt te zijn bereikt, maar er is nog een lange weg te gaan. De realiteit is nog steeds dat producenten niet aarzelen het goedkoopste stuk kip uit Verweggistan te laten komen om dat bijvoorbeeld te verwerken in de kant en klaar nasi. Een bijna onoplosbaar probleem.

En verbod op bepaalde soorten gif lost niets op, zo zegt dit artikel:

Het is niet dat de boeren natuur afwijzen. Ze zijn eerder het slachtoffer van de lage voedselprijzen. Ze moeten veel en goedkoop produceren, omdat supermarkten lage inkoopsprijzen willen ‘omdat de consument goedkoop wil kopen’. Dat met name staat een snelle omwenteling in de weg. De politiek zal het ene subsidiesysteem moeten vervangen door het andere om ecologisch verantwoorde landbouw te stimuleren. Het lijkt erop dat de gifspuit veel sneller dan gedacht in de wilgen moet worden gehangen:

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/verbod-op-verbod-redt-insecten-niet.3003277.lynkx?s=LD_ga9H4ZGxgwije09ItYw==&uid=CMUMZHYno3CShXEityhMDQ%3d%3d&utm_campaign=Verbod op verbod redt insecten niet&utm_content=news-read-more&utm_medium=email&utm_source=Dagelijkse Nieuwsbrief&utm_term=

en dat een product dat met biologische bestrijding wordt vermarkt, voorrang krijgt. Dit komt door de houding van de grote supermarkten als Lidl en Jumbo. Laten de anderen snel volgen voor het te laat is.

Nieuwe vormen van landbeheer die aanvullend kunnen zijn op de huidige:

Klimaatbossen, voedselbossen, dieren in het bos en agrobosbouw.

Veel aandacht wordt besteed aan klimaatbossen: wat er ook van zij: er worden tenminste weer bomen aangeplant. Een goed initiatief!

Ook schreven we eerder over voedselbossen. In China werd het al eeuwen toegepast, zie ook Japan. Dit zijn niet echt bossen , meer een mengeling van bomen en struiken. Men zou het ook in open plekken in het bos kunnen aanleggen. Het levert geen geld op maar het is voor particulieren een leuk e bezigheid en het moet gezien als een proeftuin om wellicht later ecologische landbouw te kunnen bedrijven. Afleidingen hiervan zoals laanbouw wordt in de landbouw al aarzelend toegepast.

Twee nieuwe vormen van beheer van cultuurlandschap en (vee)teelt waar de mens deel uitmaakt van het geheel bespreken we thans nader.

agrobosbouw

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Agroforestry is a collective name for land-use systems and technologies where woody perennials (trees, shrubs, palms, bamboos, etc.) are deliberately used on the same land-management units as agricultural crops and/or animals, in some form of spatial arrangement or temporal sequence. In agroforestry systems there are both ecological and economical interactions between the different components.

Deze van de FAO afkomstige definitie hebben we als volgt vertaald voor de Nederlandse situatie:

Agrobosbouw is de collectieve naam voor landgebruikssystemen en -technologieën waarbij houtige meerjarige planten (bomen, struiken, kruiden, etc.) weloverwogen worden gebruikt op dezelfde percelen als éénjarige landbouwkundige gewassen en/of dieren, in een bepaalde ruimtelijke indeling of in een bepaalde volgorde in tijd. In een agro-ecologisch systeem als agrobosbouw vinden zowel ecologische als economische interacties plaats tussen de verschillende onderdelen.

Op zich ook niet zo nieuw: in Ecuador hebben boeren gemengde akkers . Monocultuur is niet oorspronkelijk, het is door de westerse landen in zwang geraakt zo menen wij. Bulk is goed om de mensen voedsel te verschaffen, zo is de gedachte.

We kunnen grofweg verschillende systemen onderscheiden die zeker in ons land zouden kunnen worden toegepast ook op commerciele basis:

 • Silvopasture > agrobosweide

Bij agrobosweides worden bomen en veehouderij (koeien, paarden, schapen, geiten, varkens, kippen e.d.) met elkaar gecombineerd op één perceel (zie bijvoorbeeld ook onze hoogstamboomgaarden). De bomen produceren naast hout fruit en noten e.d. en zorgen tegelijkertijd voor schaduw en bescherming tegen extreme weersomstandigheden: de hete zomerzon, de snijdende winterwind en stevige stortbuien.

 • Alley cropping > agrobosakker

Bij agrobosakkers worden bomen (en andere opgaande begroeiing) en akkerbouw (groenten, granen, bloemen, kruiden e.d.) met elkaar gecombineerd, vaak in rijen (strokenteelt). De combinatie van dieper wortelende bomen (en andere opgaande begroeiing) met oppervlakkiger wortelende akkergewassen blijkt onder de grond bijvoorbeeld te zorgen voor een grotere beschikbaarheid van nutriënten en een groter waterbergend en koolstof opnemend vermogen.

 • Forest farming > agrobos

Bij agrobossen worden open bossen/bosranden naast de productie van hout en andere biomassa ook ingezet voor de teelt van fruit en noten e.d. of de productie van paddenstoelen, (medicinale) kruiden en ander producten afkomstig van schaduwminnende planten.

 • Windbreaks > agrobosbuffer (wind)

Deze – bij voorkeur uit meerdere lagen opgebouwde – agrobuffers beschermen (als lijnvormige landschapselementen) planten, dieren, gebouwen en de bodem (erosie) tegen wind en stof; zorgen voor een gunstig microklimaat; vormen corridors voor dieren en kunnen minimaal voorzien in hun eigen onderhoudskosten.

 • Riparian Forest Buffers > agrobosbuffer (water)

Deze – bij voorkeur uit meerdere lagen opgebouwde – agrobuffers verminderen (als beekbegeleidende beplanting) de oppervlakkige uitspoeling van nutriënten naar beken e.d. en de eutrofiëring daarvan; vertragen de oppervlakkige afstroom van regenwater bij stortbuien; en kunnen minimaal voorzien in hun eigen onderhoudskosten.

Zie de website: http://www.agrobosbouw.nl/publicaties/

 

Vee houden: Dieren in het bos:

De missie van Stichting Boeren in het Bos is verandering brengen in het houden van dieren en het verbouwen van voedsel. Het huidige denken in de agrarische sector is veel dieren en gewassen op een vierkante meter, zo efficient mogelijk werken. Dit heeft negatieve effecten voor de omgeving. De stichting is van mening dat dit een doodlopend spoor is.

De stichting wil laten zien dat met de inzet van hun dieren en de aanleg van een voedselbos gericht op zowel vee als mens, een ondernemer diervriendelijk en duurzaam voedsel kan produceren met een gezonde financiële opbrengst. Daarbij dragen we de kennis en ervaring die we opdoen uit, door geïnteresseerden te ontvangen op ons bedrijf, actief kennis te delen met andere agrarische ondernemers en door samenwerking te zoeken met lokale partijen, en ook breder georiënteerde onderwijs- en onderzoeksorganisaties.

De doelen zijn;

 • Een nieuwe en natuurlijke manier van voedselproductie voor mens en dier in gang zetten
 • Dieren houden op een zoveel mogelijk natuurlijke manier
 • Biodiversiteit en natuurwaarde verhogen
 • Bospercelen met een natuurlijke functie en productiebossen multifunctioneel maken door er naast hout ook andere producten te produceren

Een verdienmodel ontwikkelen voor natuurlijke veehouderij dat ook door andere agrarisch ondernemers gebruikt kan worden.

Op diverse lokaties worden dieren ingezet. In het Drents Friese Wold moeten Tamworth varkens grazen. Ze kunnen ook worden ingezet als opruimer na de teelt op bouwland en om die duizendknoop eens en voor altijd   uit te roeien.

 

https://www.boereninhetbos.nl/de-stichting-boeren-in-het-bos/

 

 

 

Gehavende N2000 gebieden

Het was weer een barre winter voor de bosbewoners.

De mooiste en oudste nog aanwezige bosoppervlakken zijn nu in groten getale vernield en versnipperd. De bergen snippers waren ook vanaf de weg te zien ; vanaf september tot nu is er eindeloos veel hout afgevoerd. Ons verzoek tot handhaving heeft natuurlijk niet opgeleverd. Boskap is bestaand gebruik want SBB gaat het bos omvormen tot een ander bos. Staat niet in het beheerplan. Dus het mag niet als bestaand gebruik worden betiteld zegt zelfs de Raad van State. En zeker niet als dat inhoudt dat het te beschermen gebied alsmaar kleiner wordt hierdoor en de soort (en) mogelijk schade ondervindt.(-en) . Vogels en hun leefgebieden moeten worden beschermd. ( art., 3VR) Maar Vogelbescherming en Natuurmonumenten (!) ( medeverantwoordelijk voor grootschalige kap hier te lande) maken zich druk over verdwijnende bomen in de Sahel ;” Ze leveren brandhout of moeten plaatsmaken voor landbouw. Met rampzalige gevolgen voor trekvogels. Help mee en doneer voor vogelbomen”

Heel goed, maar wanneer komt er een actie voor vogelbomen in Nederland?

Bosomvorming                                                                                                                      Dit bosomvormingsplan is wel een heel oud plan van SBB. Dus geen “besluit” in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus niemand kon ooit bij de rechter om toetsing aan de richtlijnen aan de orde te stellen. Dat bosomvormingsplan hebben we nog niet toegestuurd gekregen. En daarmee is meteen de opbrengst van de kap van het hout verzilverd met een SDE subsidie omdat houtverbranding is gekoppeld aan een ideologie, namelijk klimaatverandering. En voor SBB is dit miljoenen geld aan inkomsten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biobrandstof: Verhoging broeikasgas                                                                 Eerder zo zegt Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, veroorzaakt gebruik biobrandstof een verhoging van broeikasgas tov gebruikelijke brandstof. De Co2 uitstoot doet dan ineens niet meer ter zake. Pran Brindaban: “Agroenergie gebaseerd op wetenschappelijk onhoudbare schattingen en productiepotenties bevordert inefficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten koste van mens, natuur en milieu.”

PM2.5 en PM10                                                                                                               Denkt u eens aan de PM10 en PM2.5, de dodelijke vormen van fijnstof die alleen al door houtrook door particulieren wordt veroorzaakt:

Bijdrage van houtrook aan fijnstofgehalte
: onderzoek Schoorl       Voor de bemeten locatie Schoorl werd het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39% voor PM2,5. Dat is bepaald geen geringe bijdrage. En vanwege de trend om meer hout te stoken lopen veel gemeentes het risico dat het aantal overschrijdingsdagen van de fijnstofnorm toeneemt.

Houtrook is schadelijk en vooral hinderlijk bij windstil weer. Dan waaiert de rook uit de schoorsteen niet uiteen maar blijft in de straat hangen waardoor omwonenden een flinke concentratie in hun longen krijgen. Verstandige stokers laten hun houtkachel dan uit, maar lang niet iedereen neemt deze regel in acht. Bekijk of download het volledige rapport De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5 tijdens een winterperiode in Schoorl.

bron: www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/

 Daarbij nog dit: de bomen die SBB en NM omhakken zijn fijnstoffilters, de naalden vangen de PM op.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behandeling bezwaar tegen niet handhaving:             Bezwaarcommissie nodigt ons uit op 3 april. Intussen hopen we dan die papieren te hebben die de grondslag vormen voor dit “bestaand gebruik”. Hoewel de Raad van State grenzen aan bestaand gebruik heeft gesteld, bij overtreding waarvan een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd. Niet zo in Drenthe. Overheid en beheerders hebben de bevoegdheid kennelijk om andere doelen na te streven dan de verplichtingen van de richtlijnen die bovendien de natuur schade berokkenen. Het beheerplan is een vod papier. Dus de afloop van ons bezwaar is al bekend.

Decentralisatie: rookgordijn                                                                                         In een artikel van Binnenlands Bestuur van augustus vorig jaar zei Douwe Elsinga hoe wij en andere landen de overheid hebben georganiseerd. “In Frankrijk doet men in beginsel alles vanuit een centraal punt, in Duitsland is er een consistente federale formule en in Zwitserland zijn de kantons de maat der bestuurlijke dingen. De Belgen hebben er een onoverzichtelijke puinhoop van gemaakt en in Nederland wordt voortuitgang geboekt door verantwoordelijkheden zoek te maken en taken driedubbel uit te splitsen zodat er geen touw meer aan vast te knopen is”. Zie maar eens hoe het in de natuursector nu geregeld is: de overheid stelt regels over de EHS in het Barro ( de oude Wet ruimtelijke ordening) en de provincies mogen dat verder uitwerken in hun ruimtelijke verordeningen, en de gemeenten zullen daar rekening mee houden in hun bestemmingplannen. Het bosrecht anno nu geeft aan dat de houtopstanden worden beschermd in de nieuwe wet. Maar wat bosbouwkundig verantwoord is mag de provincie bepalen en de gemeente heeft ook weer zijn eigen regels binnen de bebouwde kom. Verantwoordelijkheid en correcte uitvoering Natura 2000 is hiermee verdwenen. Er is geen touw meer aan vast te knopen en de helderheid die Het Hof van Justitie eist is weggeblazen. Of , zo u wilt in rook opgegaan.Geen wonder, want in Nederland is de poging om de EHS, nu NNN,  in de plaats van Natura 2000- verplichtingen door te douwen zeer goed geslaagd.

Daarmee is de waarborg van rechts zekerheid en  recht van eigendom en behoud van habitats van species niet meer aanwezig.

Uitmijnen bos voor de bijstook bos in centrales: groene energie?De resultaten zijn schokkend: een ieder die de bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold heeft doorgelopen de afgelopen weken zal het met de Stichting meer dan eens zijn: De bossen zijn nog verder in kwaliteit achteruitgegaan en de opbrengst komt ten goede aan de zogenaamde groene energie. Dank zij een 100 miljard euro kostend Energieakkoord. Het gekapt hout wordt versnipperd en aangeleverd aan de kolencentrales die dit “ groene” energie, want duurzaam, mogen noemen. Is dit wel zo duurzaam?

VISIEDOCUMENT BIOBRANDSTOF EN HOUT ALS ENERGIEBRONNENeffect op uitstoot van broeikasgassen, opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge.

De conclusie in dit rapport luidt: “het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel. Ze hebben daarnaast ongewenste effecten zoals vernietiging van natuur ……”(2015)

Zie ook: https://www.knaw.nl/nlactueel/nieuws/vetrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

Nieuws12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert.”

Amerika levert de meeste houtsnippers (pellets) en hiervoor gaan eeuwenoude bossen de ovens in:John Upton, Climate Central: (http://www.climatecentral.org/news/new-eu-wood-energy-rules- threaten-climate-forests-20988)“As American foresters ramp up logging to meet the growing demand for wood pellets by power plants on the other side of the Atlantic Ocean, a new European wood energy proposal would allow the power plants to continue claiming their operations are green for at least 13 more years, despite releasing more heat-trapping pollution than coal.

Most of the wood fueling converted coal plants in England, Denmark and other European countries is coming from North American forests. Each month, about 1 million tons of tree trunks and branches from southern U.S. pine plantations and natural forests is being turned into pellets and shipped to European power plants, mostly to Drax power station in the U.K.The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal. Only the pollution released when wood pellets are produced and transported is counted on climate ledgers. Actual pollution from the smokestack — by far the greatest source of carbon pollution from wood energy — is overlooked.”

Uitstoot kankerverwekkende stoffen                                                           Daarnaast zo zegt een artikel- zie hieronder -, bezorgt de houtstook een groter aandeel aan gevaarlijke stoffen dan de fossiele energie:           Earth Institute, Columbia Univ. (2011, updated 2016) Renee Cho blog article: http://blogs.ei.columbia.edu/2011/08/18/is-biomass-really-renewable/ also discusses the reasons why wood pellet biomass energy is typically not carbon neutral. However this article also states that “In addition, burning wood biomass emits as much, if not more, air pollution than burning fossil fuels—particulate matter, nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur dioxide, lead, mercury, and other hazardous air pollutants…”

Staatbosbeheer komt hout te kort:                                                                       Zie dit onthullend document over de jaarlijkse hoeveelheid hout die Staatbosbeheer alleen al moet aanleveren en wat gewoon niet lukt omdat er niet zoveel bos aanwezig is in Nederland: http://www.gnmf.nl/upload/documenten/Verslag_informatiebijeenkomst_biomassa_19_oktober_2016.pdf

Ecocide

Biodiversiteit is een kreet die hier zeker niet thuishoort.

Meer de term ecocide!

 

 

Presentatie beheerplan en ander nieuws

Presentatie beheerplan Dwingelderveld op 9 december 2015

Op 9 december is er eindelijk de presentatie van het beheerplan Dwingelderveld. Dat zal zijn om half acht ‘s avonds in Hotel De Borken, Lhee 76 te Lhee. Tijdens deze avond krijgt u uitleg over het beheerplan en de procedure voor de vaststelling daarvan in 2016. Uiteraard krijgt u gelegenheid om vragen (…) te stellen. We roepen allen op hier naar toe te gaan. Laten we hopen dat er dit keer over beheer= onderhoud wordt gepraat en dat er niet opnieuw plannen worden gepresenteerd voor nog meer “ natte heide” ,ontgronding, moeras en plassen, waar de omgeving ook last van zal krijgen.           De Woudreus zal vragen naar nakoming van de Natura 2000 verplichtingen : het leefgebied van de zwarte specht en instandhouding van de paarse pracht en op welke wijze men denkt dit te doen.

Diezelfde dag, is er van 13.00 tot 16.00   zelfde locatie, een bijeenkomst over de nieuwe natuurwet voor genodigden/natuurgroepen. Wij zijn  ook vertegenwoordigd.Dat moet wel, want er zijn een aantal gremia waarover wij onze visie kunnen inbrengen, nl. houtopstanden, faunabeheer en natuur.

 

Verder nieuws:

Eerste resultaten fitness check: Natuurrichtlijnen voldoen, maar implementatie moet beter(bron Europese Nieuwsbrief)               Tijdens de conferentie over EU-natuurregelgeving op 20 november 2015 zijn de eerste resultaten van de Fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen gepubliceerd. De Luxemburgse voorzitter van de milieuraad en de rapporteurs van het Comité van de Regio’s en het Europees Parlement lijken het met elkaar eens: de richtlijnen voldoen, maar een betere implementatie is nodig.De publicatie Evaluation Study to support the Fitness Check of the Bird and Habitat directives draft – Emerging Findings for Fitness Check Conference of 20 November 2015 is in opdracht van de Europese Commissie gemaakt door verschillende onafhankelijke experts. De Europese Commissie komt in het voorjaar van 2016 met de eigen conclusies over de Fitness check.

Natuurrichtlijnen:  effectief en efficiënt?                                                         Met de Fitness check wil de Europese Commissie kijken of de huidige regelgeving rondom natuurbehoud voldoet. De Commissie heeft alle partijen op twee manieren geconsulteerd. Allereerst hebben zij een aantal partijen per lidstaat geselecteerd, waaronder de verantwoordelijke autoriteiten op het gebied van natuurbeleid. Het Rijk en de Nederlandse provincies hebben hier gezamenlijk op gereageerd. Deze reactie is uiteraard overgoten en doorregend met de de leer van vervaardiging van sjoemelnatuur.

Daarnaast heeft de Commissie van 30 april 2015 tot 24 juli 2015 een consultatie gelanceerd, waarbij iedereen kon reageren op de Fitness check. De Europese Commissie heeft in die periode 520.325 reacties binnengekregen, een record voor een EU-consultatie.

Implementatie                                                                                                                          De onderzoekers concluderen dat de implementatie een knelpunt is bij de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Gebrek aan financiering speelt een belangrijke rol bij de implementatieknelpunten, net als de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan.

“Richtlijnen niet herzien”                                                                                                  De sprekers van het Comité, het Parlement en de Raad kwamen tot een zelfde conclusie. Europarlementariër Mark Demesmaeker (BE/ECR) is rapporteur van de tussentijdse evaluatie biodiversiteitsstrategie. Op 9 november 2015 heeft hij in de milieucommissie van het Europees Parlement gevraagd om meer politieke inzet voor de realisatie van de 2020 doelen voor biodiversiteit.                                                                                                                  Tijdens de conferentie zei Demesmaeker: “Een grote meerderheid van de Europarlementariërs vindt dat de EU-natuurrichtlijnen beter moeten worden geïmplementeerd en nageleefd, en niet moet worden herzien.”

Verantwoordelijk voor natuurbescherming                                                         Roby Biwer (LU/PES), rapporteur in het Comité van de Regio’s, benadrukte ook het belang van een betere implementatie. “Lokale en regionale overheden hebben een grote verantwoordelijkheid in natuurbescherming. Geef ons de juiste instrumenten zodat we dit beleid beter kunnen uitvoeren.” Een wijziging van de richtlijnen ziet hij niet zitten.

De decentrale relevantie                                                                                 Decentrale overheden moeten rekening houden met het Europese natuurbeleid tijdens het beheer en de inrichting van het buitengebied en de openbare ruimte, het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van ruimtelijke plannen en het verlenen van milieu- en bouwvergunningen.

Milieuministers pleiten voor behoud richtlijnen                                            Ook de Luxemburgse milieuminister Dieschbourg wil dat er meer gefocust wordt op implementatie. Samen met de milieuministers van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Slovenië en Kroatië heeft zij op 26 oktober 2015 een brief gestuurd aan Eurocommissaris Vella. Zij pleiten bij de Eurocommissaris voor Milieu om het behoud van de huidige natuurrichtlijnen.

Luxemburg is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Nederland zal deze rol op 1 januari 2016 van Luxemburg overnemen. We hopen dat Nederland de EHS dwaalleer niet als implementatie van de richtlijnen aan de andere landen zal opdringen!

Meer informatie:  Artikel Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn, Europa decentraal                                                              Rapport Evaluation Study to support the Fitness Check of the Bird and Habitat directives draft – Emerging Findings for Fitness Check Conference of 20 November 2015, Europese Commissie                    Reactie EZ – I&M – IPO op consultatie Habitat- en Vogelrichtlijn, Huis van de Nederlandse Provincies                                                                       Brief van milieuministers, Bird Life                                                           Consultatie Public consultation as part of the ‘fitness check’ for EU nature legislation (Birds Directive, Habitats Directive), Europese Commissie

Op Twitter: #naturefit4all

 

EHS, vervolg

Inleiding                                                                                                                            Omdat procesnatuur uitgangspunt is van de EHS – dit onder EHS-voorvechter Frans Vera-, is slechts het scheppen van randvoorwaarden nodig. Dit werd vanaf de jaren zeventig gepromoot door de Kritisch Bosbeheer. De goede afloop van procesnatuur is onbetwist zonder enig serieus onderzoek.

De totale Nederlandse natuur zou een oppervlakte krijgen van 728.000 ha. Via 150.000 ha extra natuurbouw zouden dan de losse eindjes aan elkaar worden geknoopt. Merkwaardig is de opvatting dat cultuurgronden, de pastorale landschappen, geen natuur zouden zijn. Vrijwel alle grond zou van boeren worden verworven, deels bij boeren en particulieren als natuurgrond in bezit. Dat natuurorganisaties verworven grond van het Rijk kregen toegespeeld en daarom grootgrondbezitter  werden moge hierbij niet onvermeld blijven.

Zo werden vanaf 1991 termen als robuuste verbindingszone onderdeel van het Nederlandse ecologenbeleid. De eilandtheorie van Mc Arthur &Wilson is uitgangspunt van deze aanname en in onze vorige aflevering hebben wij gewezen op recent gedegen onderzoek. Dit maakt gehakt van de aanname dat verbinden van gebiedjes de soortenrijkdom vermeerdert.

 

In dit artikel kort iets over natuurbouw

Herinrichten: weer een verkeerde aanname                                                   Naast verbinden, vergroten, kent Nederland in het natuurbeleid het fenomeen herinrichten van bestaande cultuurgronden (en bossen) d.m.v. natuurontwikkeling. De achtergrond gedachte is dat Nederland verdroogd is. Dat Nederland verdroogd is, is inderdaad een groot probleem. Men tracht dit te verhelpen door de waterpeilen te verhogen en sloten te dichten. Naaldbossen worden geacht schuldig te zijn aan deze verdroging; die moeten mede daarom weg. Als cultuurgronden worden vernat kunnen deze worden verschraald, maar fosfaatrijke gronden brengen dan eerder pitrus voort dan gewenste heide, aldus de ecologen. Ontgronding van de toplaag – dus weghalen van de vruchtbare laag- zou een snellere en effectiever manier zijn voor ontstaan van soortenarme habitats, dit volgens de natuurorganisaties. Ontgronding is een ingrijpende maatregel en zeer discutabel. Alles aan leven wordt met grote machines uit de bodem en wat er op groeit weggehaald. De bestaande biodiversiteit is dus totaal weg: de bacteriën, schimmels, wurmen, muizen, struiken, bomen, zeldzame soorten, habitats,  kortom, alle leven. Het staat op zeer gespannen voet met de uitgangspunten van de Vogel- en Habitatrichtlijn: het is zelfs strijdig ermee.

Monitoring ontbreekt                                                                        Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen houden nauwelijks in de gaten of bij de ontgronding van landbouwpercelen ten behoeve van natuur de vooraf gestelde doelstellingen wel worden bereikt. Dat concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een studie in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze onderzochten in 2009 de effecten van ontgrondingen die sinds 1986 in Nederland plaatsvonden. In de praktijk bleek de maatregel echter wisselende resultaten op te leveren. Soms levert de afgraving in de pioniersfase een zeer bijzondere plantengroei op en soms valt het tegen. Over de fauna is minder bekend. Uit een inventarisatie van de RUG- onderzoekers blijkt dat in zeker 275 gebieden in Nederland is gekozen voor ontgronding. In 150 gebieden betrof het zandgrond. Op 51 locaties werd geïnventariseerd wat de natuureffecten zijn. Bij één op de acht onderzochte reservaten bleek geen van de gewenste soorten zich te hebben gevestigd. Dit na twintig jaar ontgronden. Niettemin is het ontgrondingen virus met dezelfde vaart voortgegaan. Dit is ook te zien in recent ontgronde gebieden als het Noordenveld, Dwingelderveld. Dit ten koste van een lanenstelsel met zomereiken dat ecologische functionaliteit bood aan een groot aantal zwaar beschermde vleermuissoorten. Ook hun fourageer-en paarplaatsen zijn daarbij vernietigd. De vele daar aanwezige (vogel)soorten lieten de natuurontwikkelaars ook koud. Eerder idem in de Davidsplassen, en Achterlandseveen., en bossen die habitat waren van Zwarte Specht. Er is  nog steeds geen enkele externe instantie die monitoring pleegt dan wel controleert.

EHS zelfde als de Vogel-en Habitatrichtlijn?                                        Nederland trachtte vergeefs het EHS beleid  in Europa te introduceren bij de onderhandelingen over de richtlijnen. De deelnemende landen aan De Vogelrichtlijn ( 1981) en Habitatrichtlijn (1994) echter hebben als uitgangspunt behoud van bestaande soorten en habitats gekozen, zonder onderscheid tussen natuur en cultuurgrond, en hadden tot doel, om achteruitgang biodiversiteit te voorkomen. Dit op basis van stringente wetgeving en externe controle. Er zijn uitvoeringsregels en internationale criteria. Nederland werd talloze keren veroordeeld door het Hof omdat de richtlijnen niet werden uitgevoerd. In 2005 voor het laatst. Helaas heeft de Commissie toen geen maatregelen getroffen, ondanks Nederlands veroordeling door het Hof.

Referentiewaarden: 2004 en niet 1950                                                                De soorten en habitats van de respectieve Natura 2000 gebieden zijn opgegeven en aangewezen door Europa op het Standaard Data Formulier in 2004.  Dit formulier is uitgangspunt voor de instandhoudingsdoelstellingen. DAAR en daar alleen zijn de referentiewaarden te vinden, namelijk die in 2004.

Onhaalbaar, onbetaalbaar en vals spelen                                              Voorzienbaar was dat  wensnatuur niet haalbaar is. Onder referentie aan schattingen rond 1950 in plaats van de werkelijke referentie 2004 kom je goed weg. Nu blijkt dat meer land nodig is om die wensnatuur “te verwezenlijken”, zie het rapport :

https://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-EZ/Nieuws/Show/Referentiewaarden-voor-oppervlakte-en-verspreidingsgebied-van-Natura-2000habitattypen-in-Nederland-vastgesteld-.htm

“Om de trend in oppervlakte te beoordelen, zijn schattingen gemaakt van historische oppervlakten van habitattypen rond 1950 voor heide-, stuifzand-, hoogveen- en graslandtypen. Voor het verspreidingsgebied zijn trend en eventueel herstel van de historisch aanwezige geografische diversiteit en verbindingen belangrijk. Het overzicht laat zien dat bijna 25% van de habitattypen meer verspreidingsgebied nodig heeft voor een gunstige staat van instandhouding. Verder heeft ruim 20% van de habitattypen zowel meer oppervlakte als verspreidingsgebied nodig. Hierbij gaat het onder andere om de habitattypen Beken en rivieren met waterplanten, Stroomdalgraslanden, en Actieve hoogvenen”

Standaard Data Formulier SDF: uitgangspunt instandhoudingsdoelstellingen                                                                                   De richtlijnen eisen rechtszekerheid, wettelijke criteria en afdwingbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen. De Hr en VR verplichtingen voor de 166 Natura 2000 gebieden, vastgesteld in het Standaard Data Formulier in 2004, zijn in Nederland veranderd in “natuurdoelen”. Deze landelijke, vaak natte en schrale doelen kwamen bovenop en in plaats van het SDF bij aanwijzing in Nederland vanaf 2006, terwijl het SDF uitgangspunt voor de instandhoudingsdoelstellingen van de 166 gebieden moet zijn. Zie hierover uitgebreid de site van Stichting Iquatro http://www.iquatro.org/downloads/

Omdat Nederland nooit de Natura 2000 verplichtingen wilde uitvoeren, zijn -officieel na 2004- deze landelijke doelen van de EHS bij de implementatie toegevoegd en erger nog, is er voorrang verleend aan de voortgang van de EHS.

Natuurbouw loont                                                                                                             Het is triest, maar waar. De Life loketten subsidiëren deze vorm van natuurgeweld die ten onrechte herstel pretendeert te bewerkstelligen. Natuur is evenwel niet maakbaar. Zelfs niet met subsidie.

 Een volgende keer iets over het beheer van de EHS natuur, die zelfsturend is. Minder beheerders, slechts het scheppen van randvoorwaarden zou nodig zijn. Werkt dat nu?

 

Bericht aan Timmermans

Bericht aan Eurocommissaris voor betere regelgeving Timmermans

Stichting de Woudreus en Stichting IQuatro hebben eurocommissaris Timmermans op 4 mei jl. een notitie doen toekomen die is opgesteld naar aanleiding van de reactie van Staatssecretaris Dijksma op zijn uitspraken over het Nederlands natuurbeleid op 4 april jl. naar aanleiding van vragen in het Europarlement.

De stichtingen lichten toe dat de Nederlandse invulling van de richtlijnverplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijnen) een travestie is. Het Nederlands beleid van de Ecologische Hoofdstructuur – recent omgedoopt tot Nationaal NatuurNetwerk – met verschraling, vernatting en ontgronding en vernieling van bestaande natuur, heeft ongekende mogelijkheden tot landroof van particulieren buiten de in 2004 aangewezen gebieden tot gevolg. Particulieren, lagere overheden en de agrarische sector zijn door de implementatie van het EHS- beleid het slachtoffer geworden van willekeur en omdat de EHS niet wettelijk is ingebed ontbreekt het de slachtoffers aan elke vorm van bescherming door het recht.

Bij schending van eigendomsrechten worden de omwonenden van een Natura 2000 gebied – burgers en boeren – ernstig financieel en in hun woongenot getroffen zonder enige vorm van compensatie. Opvallend is dat de Nederlandse rechter dit fiatteert, eraan voorbijgaande dat dit in strijd is met de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM benodigde fair balance.

De nationale rechter legt de richtlijnverplichtingen naast zich neer. Dit komt vooral tot uiting doordat de hoogste rechter zonder nadere motivatie herhaaldelijk afziet van verzoeken aan het EU-Hof tot het doen van een prejudiciele uitspraak, wanneer het gaat om toetsing van het Nederlandse beleid aan de richtlijnen.

De uitspraken van het Hof die Dijksma noemde ter verdediging van dit ongrondwettelijke beleid waren al lang in de richtlijn te vinden.Wat Dijksma ook niet vertelt is dat Nederland jarenlang talloze veroordelingen aan de broek heeft gehad van het Hof inzake het niet nakomen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De laatste veroordeling door het Hof in 2005 heeft slechts tot een minimale aanpassing van de nationale wetgeving geleid, net genoeg om de Commissie kennelijk niet tot een inbreuk te doen besluiten.

OPROEP                                                                                                                                       De stichtingen roepen een ieder op om zich tot de Commissie te richten door het invullen van de enquête Natura2000 voor 24 juli 2015 en bovenstaande en in het de bijlage genoemde kenbaar te maken. De raadpleging is hier te vinden (Engels): http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm

Zie de beide bijlagen hieronder voor de uitgebreide studie naar de onwettelijkheid van de Nederlandse invulling van de beide Europese richtlijnen door wetenschappelijk instituut iQuatro – met name eigendom (woningen en agrarisch eigendom) zijn vogelvrij onder de Nederlandse invulling!
IQuatro 2013-01 Natura2000 bedrogen
IQuatro2010-10 Natura2000 Verplichtingen en Koppen

 

 

SBB ROOIT COMPLETE BOSSEN VOOR KOLENCENTRALE ESSENT

Dwingeloo, 13 maart 2015. Stichting de Woudreus maakt zich grote zorgen over de besteding van miljoenen euro’s, die Essent gebruikt om “natuur te ontwikkelen”. In werkelijkheid worden in opdracht van Essent bossen van Staatsbosbeheer kaalgeslagen. Zo gaat beschermd bos van het N2000-gebied Drents-Friese Wold rechtstreeks de kachel in. En hoewel de vergunningverlening rammelt, blijkt het werk al grotendeels uitgevoerd. De Woudreus is van plan alle juridische mogelijkheden te benutten om voortgaande ontbossing een halt toe te roepen.

 Omdat de laatste jaren op grote schaal bomenkap plaats vindt, maakt De Woudreus zich sterk voor de bescherming en het behoud van bomen en het bevorderen van herplanting. Speciale aandacht heeft de Stichting voor de wijze, waarop het bosbeheer in Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland plaatsvindt.

Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet                               Hoewel vergunningen en ontheffingen op basis van de Flora-en faunawet en Natuurbeschermingswet nog lang niet rond waren, bleek begin januari 2015 een groot deel van het bos reeds gekapt en waren het hout en de biomassa al afgevoerd. Achteraf bleken de werkafspraken met de aannemer in september 2014 al gemaakt te zijn, Essent betaalde de kap.

Duurzaam                                                                                                      Staatsbosbeheer beweert haar bossen te beheren volgens de voorwaarden van bestaande keurmerken van duurzaamheid, zoals bijv. het FSC-keurmerk. Recentelijk zijn afspraken met milieuorganisaties en energiebedrijven gemaakt, dat alleen houtresten en -afval gebruikt zouden worden van bos , waarvan “de vitaliteit versterkt wordt, terwijl de productie van het bos op peil blijft”. Hoe deze kaalkap past in het door FSC gepredikte en vereiste duurzame bosbeheer is De Woudreus een raadsel.

Sloopwerk                                                                                                                                 Nog voordat kolencentrales en milieuorganisaties tot overeenstemming kwamen, wat als biomassa mag worden verstookt, is dus in een beschermd Natura 2000 bos al grootschalig sloopwerk verricht om hout voor energie te kunnen leveren.

De vergunningsvoorwaarde voor het leveren van compensatie voorafgaand aan het werk wordt niet nageleefd: er wordt slechts  20 ha nieuw bos beloofd, terwijl meer dan 75 ha wordt ontbost en nog eens 70 ha van alle bosopslag en onderbegroeiing wordt ontdaan.

 

 

Kaalslag en handhaving wetgeving

Verdere kaalslag Drents Friese Wold: charade

In oktober 2014 dienden wij een verzoek tot handhaving in. Uiteindelijk werd dit na een ingebrekestelling gehonoreerd. Provincie Drenthe en Friesland zouden een Nbvergunning eisen. Ons werd 24 december een document uit 2013 toegestuurd, dat een onderbouwing met een schamele inhoud was, en een concept Nbvergunning ( artikel 19d). Hierin wat gemompel over dwingende redenen en alternatieven die er niet zouden zijn. Nergens worden compenserende maatregelen genoemd, nergens is fatsoenlijke passende beoordeling te vinden zoals vereist door artikel 19j Nbwet/art. 6.3 Hr.Bij ons bezoek aan de te kappen locatie rond 10 januari bleek dat alles al kort en klein was geslagen en afgevoerd.. We nemen ook aan dat er al eerder in de winter 2013/2014 fors is vernield op basis van deze “onderbouwing”. De kap is gesubsidieerd door de RWE. Het bos gaat dus de kachel in.

Op basis van een concept vergunning art. 19d Nbwet mochten de slagers dus direct hun gang gaan: Dus waarom vraagt een provincie ons dan een zienswijze in te dienen voor 22-1 als SBB tijdens de termijn zonder vergunning haar gang kan gaan ? Wat is dit voor onrechtmatigs? Wij stuurden onze zienswijze medio januari in met het verzoek om een antwoord inzake de genomen compenserende maatregelen.

Onbetrouwbare overheid en meten met twee maten                             Omdat Nederland al in het Kokkelvisserijarrest het Hof over ‘passende boordeling’ heeft bevraagd is het op zijn minst verbazingwekkend, dat de vissers niet meer mochten mosselen, maar dat de overheid zich het permitteert om – niet alleen in het Drents Friese Woud – samen met de natuurorganisaties een wenslandschap te creëren   en dit zonder passende beoordeling vooraf te laten verrichten. De wet en de richtlijn en het Hof schrijven dit voor en Nederland legt dit wel haar burgers en boeren op. Natuurlijk mag je niet beginnen voordat de vergunning in rechte onaantastbaar is..

Deze kaalkapmaatregelen mogen immers niet plaatsvinden omdat Nederland zelf aan Europa heeft opgegeven dat zij die habitat die bos heet, wou beschermen. Drents Friese Wold is opgegeven en aangewezen door Europa en Nederland voor de Zwarte Specht en de Wespendief en het gebied bedraagt 80% bos. Aldus het Eunis formulier en zelfs het Nederlandse aanwijzingsbesluit.. Dat dient dus te worden beschermd en behouden en mag niet significant worden verstoord, laat staan gesloopt.

Jurisprudentie van het Hof.                                                                                            De bescherming wordt gegeven door artikel 6 lid 2 en 3 Hr jo art 4 lid 4 Vr. jo artikel 7 Hr: zie Sweetman arrest: conclusie AG: “ De leden 2 en 3 van artikel 6 beogen namelijk natuurlijke habitats en soorten hetzelfde beschermingsniveau te garanderen (zie in die zin arrest van 24 november 2011, Commissie/Spanje, C‐404/09, Jurispr. blz. I-11853, punt 142), terwijl lid 4 van artikel 6 enkel een uitzondering vormt op de tweede volzin van lid 3.                                                                      Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn het mogelijk maakt te voldoen aan het hoofddoel, namelijk het behoud en de bescherming van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en een algemene beschermingsverplichting oplegt die erin bestaat verslechteringen en verstoringen te voorkomen die gelet op de doelstellingen van deze richtlijn significante effecten zouden kunnen hebben (arrest van 14 januari 2010, Stadt Papenburg, C‐226/08, Jurispr. blz. I‐131, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Wil een projectontwikkelaar dat natuurlijke habitat dan nu vernietigen omdat nationale doelen die Europa niet bekend zijn in Nederland prevaleren, dan is een passende beoordeling geboden en dient men ondanks de negatieve effecten die de maatregelen veroorzaken de ADC toets te verrichten: Alternatieven, Dwingende redenen, Compensatie ( art 6 lid 4 Hr, art 19 g Nbwet)

Het recente arrest Sweetman 258/11 nogmaals: Artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn bepaalt dat indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn verrichte beoordeling, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (zie arrest van 20 september 2007, Commissie/Italië, C‐304/05, Jurispr. blz. I‐7495, punt 81, en arrest Solvay e.a., reeds aangehaald, punt 72).

Compenserende maatregelen                                                              Compenserende maatregelen, die verplicht zijn, staan zoals gezegd niet in deze Nbtoets. Dat is dus flagrante schending van de wet en de richtlijnverplichtingen.                                                                                                      Nog steeds ontvingen wij geen antwoord van de Provincies wanneer en waar de compenserende maatregelen van het verloren gegane bos worden gerealiseerd.

Die zijn er dus niet.

 

Appelscha en tovenaarsleerling gemeente Ooststellingswerf.

Gemeente Ooststellingswerf haalde dat geintje ook uit.. De volstrekt onnodige kap van een groot aantal prachtige oude bomen langs de Schapendrift werd gepubliceerd op vrijdag en maandag daaropvolgend ging de bijl erin. In strijd met hun eigen APV! Verder is dit gedrag in strijd met het verdrag van Aarhus. Onbehoorlijk bestuur is kennelijk regel en fatsoen van de overheid uitzondering.

Sliep uit; wat voor burgers wet is, is dat niet voor ons. Zowel gemeente als SBB profiteerden van deze wetsontduiking. Hierover later meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbeheer schadelijk voor algemene en kwalificerende vogelsoorten

Britse biologen schrijven in Ecology letters dat de vogelstand in Europa sterk is gedaald. Zij baseren zich op onderzoek in 25 landen. Vergeleken met dertig jaar geleden zijn er 421 miljoen vogels minder. Negentig procent komt op rekening van de 36 vogelsoorten van alledag. De onderzoekers wijzen erop dat de manier waarop we de natuur beheren duidelijk niet goed is voor een aantal veelvoorkomende soorten als mussen, spreeuwen en leeuweriken. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de maatregelen om natuur te beschermen gericht zijn op zeldzame soorten, met veronachtzaming van de “gewone” soorten. Nederland heeft alle vogelsoorten in artikel 4 lid 1 sub b Flora- en Faunawet als beschermd aangewezen. Het spreekt dan ook vanzelf, dat de soorten voldoende habitat hebben om te overleven, zich voort te planten en/ of te overwinteren.Daartoe verplicht de vogelrichtlijn, die zelfs spreekt van herstel van habitat van alle soorten.

Een ander zorgelijk punt is dat in Nederland bijvoorbeeld te veel wordt gefocust op ontbossing met het doel ontwikkeling van hoogveen, natte heide en stuifzand. Dat zijn vegetatiesoorten die zowel de gewone vogelsoorten als de aan bos gebonden soorten niets te bieden hebben . Sovons onderzoek bevestigt de achteruitgang van vogelsoorten die aan bos zijn gebonden, zelfs kwalificerende Natura 2000 soorten als de Zwarte Specht. Hiermee verzaakt Nederland zijn Natura 2000 verplichtingen.

De oorzaken van achteruitgang van de vogelstand worden te weinig genoemd en De Woudreus pleit ook voor stopzetting van sloop van andere cultuurlandschappen ten behoeve van wensnatuur.

juli 2010

Dwingelderveld

Stichting de Woudreus heeft beroep ingesteld tegen de besluiten die de herinrichting van het Dwingelderveld mogelijk moeten maken. Een aantal zijn gecombineerd met Vereniging Dorpsbelangen. Een en ander is onder de rechter. Wij hebben de Raad van State verzocht een aantal prejudiciele vragen aan het Hof te willen stellen.  Over onze zienswijze Natuurbeschermingswet krijgen wij binnenkort uitsluitsel van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Drents-Friese Wold

De Woudreus is in de gebiedsgroep  voor het beheerplan gevraagd- zulks naar wij begrepen op aandringen van de provincie Friesland en Drenthe. De eerste bijeenkomst is geweest. De Woudreus heeft toen opnieuw om de wetenschappelijke gegevens gevraagd die ten grondslag lagen aan de aanwijzing als Speciale Beschermings Zone in 2004, en om de gegevens van de aanmelding zelf. Aan de hand daarvan moeten de maatregelen worden vastgesteld. De concept-aanwijzingsbealuiten zijn opgetuigd met landelijke doelen en dat blijft een hoofdpijndossier.

Tweede Kamer, laatste debatten

Het waren ware woorden van Kamerlid Snijder: “een worsteling waar we nooit uitkomen”. Geen wonder.  In april bleek dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met  andere dan natuurbelangen in en rondom de  N2000gebieden. Verder staan de grenzen niet vast – althans in Nederland!-, kunnen “landelijke doelen” kennelijk voorrang krijgen- althans in Nederland!-   De Woudreus heeft zich nog gericht tot de voltallige Commissie om dan toch een moratorium int e te stellen met betrekking tot de maatregelen, die in strijd komen met de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar nee.Helaas liep ook het laatste debat met een sisser af. Niets verandert: het landelijk beleid dendert door.

Brief naar nieuwe Commissie LNV ligt klaar

De Woudreus geeft de moed niet op. Er ligt een brief klaar voor de nieuwe commissie zodra die is geformeerd.Dit vindt plaats na het reces.Hierin hamert de Stichting opnieuw op het nakomen van de internationale verplichtingen. Zodra deze is verstuurd komt hij op de website.

Groenboek EC

De Minister van LNV heeft  aan de Tweede Kamer laten weten, wat de antwoorden zijn op  de vragen gesteld in het Groenboek. De Stichting heeft hierop een reactie in voorbereiding en stuurt die op voor 31 juli. Mocht U behoeft hebben op dit groenboek te reageren, doet u het dan svp voor die datum.

Eef Arnolds

De ecoloog  sprak zich onlangs uit over de kortzichtigheid van mensen of organisaties die een ecoloog als bodngenoten zou moeten beschouwen.In het tijdschrift Natuurbehoud van Natuurmonumenten las hij een artikel over het Nationaal Park het DrentsFriese Wold  : “ Zo maken eentonige bossen van naaldbomen die uit verre buitenlanden naar deze streken zijn gehaald, plaats voor bomen die hier van nature  (…….) groeien. Donkere muren maken plaats voor afwisselende ruimtes met plekken waar het licht de bodem bereikt.met een rijker en gevareieerder planten-en direnwereld als resultaat.” Zo wil, aldus Arnolds, Natuurmonumenten rechtvaardigen dat er weer de nodige opstanden van fijnspar, Douglas en lariks zijn gekapt. Vooralsnog zijn ze omgezet in tegennatuurlijke gaten in het bos en troosteloze , kapot gereden kapvlaktes vol stronken en takken. Je zou het Drents-Friese wold bijna omdopen in Drents Friese Kaalslag. Een enkele spichtige  eik is gespaard omdat die boom hier wel thuishoort…..Noch als wandelaar, noch als ecoploog, noch als paddenstoelenliefhebber, word je daar blij van………..

Sparrenbossen vergelijken met groene muren is even onterecht als de Waddenzee afdoen als een bak modder.Integendeel, zo schrijft hij, volgroeide sparren en Douglasbossen zijn imposante natuurfenomenen met hun kaarsrechte torenhoge stammen, bemoste boden en geheimzinnige schemersfeer. De diepe schaduw geeft deze bossen een eigen charme en kracht. De kracht van het woud. Lariksen hebben van die ragfijne wintersilhouetten en verkleuren in de herfst schitterend goudgeel. In de herfst zijn deze bossen een eldorado voor de paddenstoelenliefhebber en in het winterhalfjaar vormen sparren en douglas een welkome groene component in het bladerloze tijdperk.

Voor mycologen is het al lang klip en klaar da t met name bossen van fijnspar en larix zeer rijk zijn aan paddestoelen.Ze groeien nergens anders EN staan op de Rode lijst. Waarom dit op onze natuurbeheerders geen indruk maakt?

Veel beheerders geloven nog steeds heilig in het dogma dat inheems bos beter is en rijker aan soorten.Arnolds vind thet echter belangrijker om te benadrukken hoe krampachtig natuurbeheerders omgaan met het begrip natuurlijkheid.  Van de dennen  beuken en eiken kan worden gezegd dat de meesten zijn aangeplant met buitenlands plantgoed.Dus waar praten we over?

Arnolds  wijst er tot slot op, dat een bos van ingevoerde boomsoorten  als fijnspar douglas en lariks vanaf een jaar of vijftig oud een van de meer natuurlijke ecosystemen vertegenwoordigt. De bomen mogen dan ooit geplant zijn, maar verjongen spontaan onder Nederlandse omstandigheden. Als ze de tijd krijgen ontstaan vanzelf open plekken en daardoor wordt de structuur nog fraaier.  Tot slot wijst hij op de starheid onkunde bijgeloof van de natuurbeheerders, die juist als een bos rijk aan ecosystemen begint te worden, de botte bijl hanteren zodat weer bij nul kan worden begonnen.