Alle berichten van Admin Woudreus

Januari 2010

Nieuwjaarswensen

Allereerst wenst de Stichting al haar  lezers een voorspoedig nieuwjaar toe met vooral de gezondheid hoog in het vaandel.

Zienswijzen

Stichting de Woudreus heeft op 21 december een gedocumenteerde zienswijze ingediend  tegen het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Westerveld, Dwingelderveld.Hoewel de inspraakrondes voor het bestemmingplan van het hele buitengebied  binnen korte  tijd van start gaan,  is niettemin besloten  dit gedeelte ervan met voorrang te behandelen, opdat dit gedeelte van het Dwingelderveld zo snel mogelijk op de schop kan.De voorgenomen maatregelen zijn gebaseerd  op een  Beheer-en Inrichtingplan (BIP).  Deze maatregelen leveren een flagrante strijd op  met de Europese Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.Stichting de Woudreus stuurt op 4 januari ook haar zienswijze over de toepassing van de  Wet Inrichting Landelijk Gebied en de MERtoets naar de Provincie.      Daarbij is de Wet Inrichting Landelijk gebied die  het BIP een wettelijke status  moet geven,  een onjuiste toepassing van die wet. Ook mag zij niet verder gaan dan de mogelijkheden  die de Wet ruimtelijke ordening biedt.                               Belangrijk in deze kwestie is de naleving van met name de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de eerste plaats moet een bestemmingplan de nakoming van de verplichtingen van de  Vogel- en Habitatrichtlijn  verzekeren. In Nederland worden deze verplichtingen in een beheerplan opgesteld. Dat beheerplan is er nog niet.                                                                De Woudreus vindt,   dat bij de opstelling van het voorontwerpbestemmingsplan niet conform de richtlijnen is gehandeld.  Daaruit  moet worden geconcludeerd dat het effect van het plan erop neerkomt dat de Speciale Beschermingszone (SBZ) Dwingelderveld in omvang, variatie en daarmee in biodiversiteit afneemt. Dit blijkt uit  het kappen van de naaldbossen, omdat Nederland een omvormingsbeleid heeft, het kappen van de eiken langs de Kraloerweg, terwijl zij zijn aangewezen ingevolge de Vogelrichtlijn, en het afgraven en onder water zetten van het agrarische  beschermde Vogelrichtlijngebied Noordenveld. Daarbij dient te worden bedacht dat Nederland zelf dat Noordenveld met zijn eikenlaan heeft opgegeven als waardevol. Dat geldt ook voor de naaldbossen. Dan is er geen ruimte dit gebied te veranderen, te verkleinen of  te vernietigen.                                                                                                               De aanleg van de betonnen fiets- en rijpaden  en de grondwal veroorzaken  een verkleining van het SBZ . Dat betekent dat er vooraf  toestemming van de Europese Commissie moet zijn voor de verkleining van de SBZ.                                           Een Beheer- en Inrichtingsplan is  een noch de burger noch de overheid bindend plan, opgesteld door een polderend  Overlegorgaan, een orgaan zonder juridische status. Dus de maatregelen die daaruit voortvloeien moeten door een passende beoordeling  aan wet-en regelgeving worden getoetst. Ook mogen die maatregelen  niet strijden met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwste Europese richtlijn milieueffectrapportage stelt, dat bij een passende beoordeling altijd een Mer-beoordeling noodzakelijk is, ongeacht de opgegeven oppervlakte.

Waterbesluit Slenkensysteem Dwingelderveld

Dit is de wereld op zijn kop, maar in Drenthe is alles mogelijk: op 17 december heeft het bestuur van het Waterschap het Waterbesluit vastgesteld. Dit terwijl het inrichtingsplan dat dit besluit mogelijk moet maken,  nog aan zienswijzen onderhevig is. De zienswijze van de Woudreus is voor een deel gehonoreerd: er is een soort extra toetsing van de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet geweest – een soort passende beoordeling?- en daardoor heeft een planaanpassing plaatsgevonden. Het water blijft nu niet zo lang staan in het Dwingelderveld als aanvankelijk gepland. Wat betekent dat dan voor de plannen zoals die nu ter inzage liggen?

We nemen aan dat er binnenkort wel publicatie van het besluit plaatsvindt:  houdt u de kranten in het oog; we raden belanghebbenden aan in beroep te gaan bij de Provincie: die toetst vol, dus niet alleen de rechtmatigheid (regeltjes) maar ook de doelmatigheid.  We zullen in beroep komen. Zo werkt het niet in Nederland.

Kappen met kappen

Opnieuw uitvoering van het bosomvormingsbeleid: het restant  oude naaldboom dat er nog staat in het Dwingelderveld en het gebied cachet geeft en waar de kwalificerende soort Zwarte Specht huist, moet dood. Het is een schande om een land waar de fijnstof- norm op rood staat nog verder te ontdoen van de superfijnstofzuigers.  Dit nog afgezien van de  schoonheid en afwisseling die zij toevoegen.    Bij Doldersum  in het Drents-Friese Wold vindt ook kaalslag  als ” beheer” plaats.

Woudreus roept opnieuw  de politiek  op om SBB te laten kappen met kappen!

Juni 2009

Nieuws uit de Tweede Kamer

De Woudreus heeft haar commentaar op het antwoord van de Minister over de kap van de 200 ha in het Aekingerzand op 15 mei aan de commissie LNV gestuurd.

Een tweede commentaar ging naar de Cie LNV Tweede Kamer, op 27 mei naar aanleiding van het antwoord van de minister op de kamervragen van Snijder Jacobi en Jager . Wij ontvingen het antwoord van de commissie over de brief van 15 mei. Deze reactie is betrokken bij de voortzetting van het algemeen overleg op 3 juni. De minister heeft toegezegd naar aanleiding hiervan een brief te zenden over de beheerplannen Natura 2000. U kunt het verslag bestellen of lezen op de internetsite.

Natura 2000

Nederland moet de plannen N2000 bijstellen, zo zei europarlementariër Jan Mulder op een bijeenkomst op 1 mei van cumela Nederland. Volgens hem heeft iedereen zitten slapen toen de plannen werden opgesteld. Volgens de Woudreus wordt er al met een vooropgezet doel sinds begin jaren 90 daadwerkelijk aan de “nieuwe natuur” gewerkt, ondanks een Vogelrichtlijn is of een Habitatrichtijn die bescherming van oude natuur voorstaat!

Van Laura van Dijk, de trekker van provincie Drenthe afdeling beheerplannen, niets vernomen ondanks haar belofte na medio mei contact op te nemen. De Woudreus is vergeten- waarschijnlijk ook omdat er gebrom hoorbaar is van degenen die het meest moeten inleveren bij de beheerplannen. Kortom, het duurt nog voort en stilte alom.

We zullen een bezwaarschrift insturen.

Dwingelderveld

Van het Waterschap kregen we eindelijk nieuws over het Waterbesluit april (!) 2008 Dwingelderveld en herinrichting van het Noordenveld. Het heet nu natuurlijk dat alles nodig is om het Dwingelderveld te “herstellen”. Dat mag toch vreemd heten nu in het aanwijzingsbesluit Dwingelderveld in november 2004 goed gekeurd door de Europese Commissie, er geen enkele herstelopgave van de te nemen maatregelen wordt genoemd. Er werd gesteld dat de plannen anders werden uitgevoerd, nu het besluit van de Gemeenteraad om de weg Lhee Kraloo te sluiten in september was genomen. Daar heeft men dan een geruime tijd over na zitten denken. Verder vinden we het natuurlijk aardig dat we eens een keer bericht krijgen, maar een bestuursorgaan heeft 10 weken de tijd om over een zienswijze te besluiten, en geen 10 maanden. Maar daar wordt overheen gehuppeld. We zouden worden uitgenodigd als het bestuur het besluit tot waterverhoging, de Grote Stap Voorwaarts definitief maakte (met veranderingen?). Er is nieuws over de “ herinrichting” : en de data van de vergunningsaanvragen.: zie inrichtingsplan en vergunningoverzicht,

Denk eraan: dient uw zienswijze in!!!

Flora en Faunawet

Dus dacht men, we moeten maar weer eens een gedragscode natuurbeheer gaan opstellen, en een besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten zodat, als we ons niet vergissen, artikel 75 van de Flora en Faunawet wordt opengesteld voor o.m. ruimtelijke (her)inrichting. Vergelijk dit met de brief van Minister Veerman aan mevrouw Jorritsma in 2005

Woudreus en de Maatschappij van Weldadigheid

Een week geleden heeft de Woudreus een prettig kennismakingsgesprek gehad met de Maatschappij van Weldadigheid. Hoewel ook de Mij gehouden is een uitgezette koers te volgen volgens Den Haag, bleek dat de heer Mensing bereid was om ons toe te laten tot de terreinen teneinde inspraak te hebben bij het blessen van de bomen. De Mij heeft er geen bezwaar tegen als oude exoten gespaard blijven. We vinden het een plezierige stap voorwaarts en hopen op een voorspoedige voortzetting van dit contact.

April 2009

Leest u het antwoord van de minister op de kamervragen. Opnieuw bewijst de Minister ofwel de zaken niet te begrijpen, ofwel opzettelijk Nederland op te zadelen met onmogelijke en onhaalbare opgaven die bovendien strijdig zijn met hetgeen opgegeven is en goedgekeurd in 2004 in Europa .Dat het maar om een paar procent kaalslag zou gaan is onzin: vanaf 1996 is onophoudelijk gesloopt in het t Drents-Friese Wold. Er gaat nog veel meer gebeuren tot 2015. (en later) Wat te denken van het omvormingsbeleid dat rustig doorgaat? Alsof dat geen compleet nieuwe inrichting is! Het is alsof je een Louis Seize inrichting vervangt door Jan des Bouvrie onder het motto, het zijn toch meubels?! Het is pertinent onjuist dat er geïnventariseerd dis op paddestoelen. De Woudreus is dus zeer benieuwd naar de inventarisatiegegevens van het stuk bos dat is verwijderd!

De minister noemt als basis het Beheers en Inrichtingsplan , een plan voor natuurbeheer/herinrichting voor ieder Nationaal Park, waarover de Kroon al in 1994 oordeelde dat dit strijd opleverde met de rechtszekerheid. Alsof een BIP ooit hoger in rang kan zijn dan een Europese richtlijn. Alsof alle bulldozers en herinrichtingen niet een grove schending hiervan zouden zijn geweest : immers een gebied wordt aangewezen om wat het is en niet omdat het iets moet worden dat het niet is. Het” dynamisch bosbeheer “ hoort niet thuis in de Europese richtlijn. Bedenk dan ook dat de Vogelrichtlijn al vanaf 1981 geldend was en dat dus Nederland heeft besloten zijn eigen route te volgen, contrair aan de Vogel- en later ook Habitatrichtijn. Dat bevestigt dit antwoord eens te meer.

Tevens kwam aan de orde in die brief het antwoord van de minister aan de Stichting de Woudreus op 13 maart.

Commotie in de Tweede Kamer, na uitspraak van de Raad van State: De Minister gaat de Europese Commissie raadplegen over Natuurbeschermingswet. De Minister schrijft in haar antwoord aan Bas van der Vlies : Natuurbeschermingswet behoort bestaand gebruik niet te raken”, zie ook het originele kamerstuk .

Het wordt allemaal nog veel erger: allemaal de oorzaak van de wensnatuur!

We wensen de minister veel succes met het zoeken naar de balans tussen de economie en de natuur………..

Leest u de stand van zaken Natura 2000 en de twee bijbehorende bijlagen (bijlage 1, bijlage 2) om helemaal weer op de hoogte te zijn.

We hadden ook een gesprek met Natuurmonumenten op 8 april. Het kwam erop neer, dat Natuurmonumenten zei dat ze al deden wat wij wilden. Er volgt een ronde door de door hen beheerde gebieden in het t/Drents-Friese Wold in juni.

Van Laura van dijk, de projectleider van de beheerplannen in Drenthe, waaronder het Dwingelderveld, ontvingen wij bericht dat zij ons verzoek om als belanghebbende te worden betrokken bij het beheerplan aan de Minister heeft ingebracht. Een en ander komt medio mei aan de orde. Dat de kip inmiddels het ei dan bijna heeft gelegd, is de andere zijde van de medaille, maar we willen een schriftelijk antwoord dop ons verzoek.

Toch aardig dat er nog een consumentenplatform voor natuur: over mensenwensen van de natuur: van picknickplaats tot ecoduct is opgericht!

Maart 2009

Op 7 maart heeft VVD-Kamerlid Janneke Snijder, mede namens de PvdAwoordvoerder Lutz Jacobi en CDAwoordvoerder Rikus Jager de volgende vragen aan de Minister over boskap in het Drents-Friese Wold voorgelegd, naar aanleiding van ons schrijven aan de Kamercommissie in februari. (zie hierover nader in onze editie)

Eveneens hebben de CDA fractieleden Kamervragen dienaangaande gesteld, uitgebreid met vragen over het bosbeheer in Nederland.

Schuivende bossen

Voor bos dat zich in eeuwen ontwikkelt, is schuiven met bossen funest.Ook al neemt het areaal toe. Ontbossing in Nederland, hoewel elders gecompenseerd, is procentueel vergelijkbaar met die in ontwikkelingslanden. Ook met bestaande bossen gaat het niet goed: de groepenkap en kaalkap, gevolgd door “ de hoop dat de goede soorten wel komen”, is gebouwd kennelijk op drijfzand. Zie over het onderzoek bosbeheer in Nederland door dr.ir. Gert Jan Nabuurs, senior onderzoeker Europese bossen, Alterra,Wageningen Universiteit.Van hem ook een interessant project ADAM.

OVER EXOTEN

R,Chrispijn frist ons geheugen nog eens op in ‘Veel Nederlands Bos’, een samenvatting van het artikel van Eef Arnolds.

`Bomen sterven steeds sneller‘, is onderzocht en verwacht wordt dat dit wereldwijd is.

Bomen kappen voor zandvlakten

Bomen kappen voor een zandvlakte is waanzin, zegt Tom Bade.

Maart 2009

Regelmatige bezoekers van onze website beginnen zich waarschijnlijk af te vragen of de Woudreus nog bestaat. We kunnen u geruststellen: dat zeker. Er was zoveel te doen dat de website er even bij in schoot. Wat hebben we voor U voor nieuws? Allereerst onze laatste nieuwsbrief.

“Zes maanden in het jaar is het gezaag, versnipperen van bomen in het bos in de verre omgeving te horen, om knotsgek van te worden. Onrust/angst en verwarring voor elk levend wezen zeker ook nog eens al je afhankelijk bent van een desbetreffend leefgebied. Reeen, trekvogels, spechten en alles wat leeft in het bos zien hun leefgebied drastisch veranderen en dat alleen maar om de ideeën van de tegenwoordige biologen en ecologen. En ze zijn nog maar op de helft van het kappen want 80% van alle exoten moeten verdwijnen uit het bos. Wat blijft er dan nog over want daar bestaat onze bossen uit, dus weg leefgebied van vele dieren!” zo zegt een hartekreet van een bezoeker van het DrentsFriese Wold waarbij wij ons van harte aansluiten.

Naar aanleiding van de kaalkap van het Aekingerzand, rond Grote Veen en de Kale Duinen en de grove dunning in dat deel van het Drents Friese Wold heeft de Woudreus zich tot de Minister gericht in een brief d.d 5 januari.

Ook ten aanzien van de kaalkap in het Ter Horster Zand aan de Provincie. Op beiden geen antwoord.

Op 9 februari een brief aan de Commissie LNV der Tweede Kamer over de kaalkap ten behoeve van de a.s.’Sahara’ gericht: leest u hierover in de Meppeler Courant. De reacties in overige pers waren ook overweldigend. Van de Commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit der Tweede Kamer hebben we inmiddels bericht ontvangen dat de Cie. de minister verzoekt antwoord te geven op genoemde brief. Het is trouwens een voorschrift in de Algemene Wet Bestuursrecht, dat een bestuursorgaan ontvangst van een brief bevestigt en binnen redelijke termijn beantwoordt! En die is meer dan voorbij, hetgeen als onbehoorlijk bestuur kan worden bestempeld. Dat moet een burger eens proberen: 1 minuut te laat en hij is niet meer ontvankelijk.

We hopen op meer actie zijdens de Tweede Kamer.

Verder is er een klacht ingediend bij de Ombudsman. Ook dat genereerde veel publiciteit, en gesprekstof, zoals het interview met de Woudreus, Staatsbosbeheer en Mevrouw Tineke Witteveen in het radioprogramma Cassata. Het is al te gek voor woorden dat in een Natura 2000 gebied wordt “getuinierd” zonder passende beoordeling en een plan-MER,, en dat dit voortgaat na het vaststellen van een juridisch verankerd beheerplan door middel van een juridisch niet verankerd BIP van een Overlegorgaan (uitvoeringsplan SBB) en bijvoorbeeld bestuursovereenkomst Appelscha over zaken als herinrichting, verlegging van grenzen en bebouwing van een N2000 gebied. Protest van mevrouw Scholten, tevens secretaris Overlegorgaan Drents Friese Wold, over onze opmerkingen tav deze gang van zaken en achterkamertjespolitiek op de website, waarop antwoord van de Voorzitter van de Stichting de Woudreus.

Later in die week nodigde mevrouw Witteveen ons uit voor een kennismakingsgesprek. Als oud-Kamerlid en voorvechtster van een schone Waddenzee, had zij zeker oor voor ons standpunt, maar zij is aangenomen door LNV die voornemens met het gebied heeft om het om te vormen tot wensnatuur.

We dienden een zienswijze in tegen het ontwerp-waterbeheerplan Reest en Wieden 2010-2015, dat veel vernatting beoogt in de Natura 2000 gebieden. Dat is een omweg naar wensnatuur als hoogveen en in strijd met de Europese Richtlijnen, dus daar is de Woudreus mordicus tegen.

Februari 2009

Beheerplan Natura 2000 Dwingelderveld

De Woudreus was op 24 februari aanwezig bij de tweede avond van de beheerplannen Dwingelderveld. Dat was, tezamen met het antwoord van de minister op een e-mail van mevrouw Van den Berg -zie ook persbericht Kappen met kappen-, reden om voor de tweede keer deze maand op 26-02 ons tot de Commissie van LNV te wenden. Is een voortgang van een BIP al vreemd,het wordt nog gekker het nu bljkt dat de landelijke doelen in het beheerplan voorrang behoeven boven de Europese, waarvoor het gebied is aangemeld! Dit is de Minister vooraf overeengekomen in een intentieverklaring met de partijen die de beheerplannen opstellen,op 27-08-2008. Deze overeenkomst is trouwens een klap in het gezicht van de Tweede Kamer, die eerder de motie Snijder heeft ondersteund (witsnuitlibelmotie: geen wensnatuur, alleen die doelen instandhouden die zijn opgegeven in Europa), en aangenomen. De Minister heeft gezegd hetzelfde beleid uit te voeren……..draait zich om en gaat in Scheveningen aan de borrel met de overkoepelende partijen die de beheerplannen moeten opstellen en spreekt het tegenovergestelde af………..

Zie bijvoorbeeld over aanmeldingsgegevens Dwingelderveld het antwoord van de Minister inzake ons verzoek om inzage ingevolge de Wet Openbaarheid bestuur.

Te vrezen valt dat de herinrichting Noordenveld in het Dwingelderveld in dat beheerplan wordt geschoven, omdat het zogenaamd goed zou zijn voor het Dwingelderveld. Zie plan van aanpak Dwingelderveld. Uiteraard hebben wij op die avond geprotesteerd tegen het feit dat een Provincie in al haar wijsheid een vergunning zou gaan afgegeven voor tuinieren in een Speciale Beschermingszone! (Het Dwingelderveld is ook al aangewezen als Vogelrichtlijn gebied, dus is Europees beschermd als SBZ.).

In een beheerplan zijn handelingen/maatregelen vergunningsvrij, als die eenmaal daar zijn geparkeerd: en dat scheelt 16 vergunningen!En, niet te vergeten, inspraak, zienswijzen en beroep. Overigens zijn de effecten van ontgronding zeer wisselend, daar doen de natuurbeschcrmers eigenlijk nauwelijks onderzoek naar, zo werd bekend op een symposium in februari.


Twee petten

We lazen uit Trouw: de ziekelijke voorkeur voor moerasjes. We weten inmiddels ook dat Prof.Schouten werkt voor Staatbosbeheer en wetenschapper is bij Alterra en ook in allerlei commissies zit waar natte natuur wordt gepropageerd. Zijn integriteit trekken we natuurlijk niet in twijfel . Wij vinden echter dat de wetenschap onafhankelijk behoort te zijn en dat een wetenschapper NOOIT, NOOIT in dienst mag zijn van een organisatie, die in staat is en de macht heeft een heel land in een hoogveenlandschap te veranderen, en daar ook naar streeft.

Januari 2009

In de ons omringende landen komt veel meer bos voor dan in Nederland. Daarbij is het Nederlandse bos ook nog eens heel jong. Want veel bos in ons land was produktiebos, dat om de 40 of 50 jaar gekapt werd. Dus zou je denken dat wij in Nederland zuinig zijn op ons bos en de spaarzame Woudreuzen die hier en daar te bewonderen zijn. Toch zijn onze bossen op veel plaatsen vogelvrij, zelfs – of misschien wel juist – in Nationale Parken! Wij maken ons in Nederland – tot in de Tweede Kamer toe – terecht druk over het verdwijnen van het regenwoud in bijvoorbeeld Borneo en Brazilië. Maar deze ongerustheid strekt zich niet uit over het bosbeleid in Nederland. Alsof onze bossen ook niet een klein beetje bijdragen aan de vermindering van de CO2 en dus het tegengaan van de opwarming van de aarde. En hoe kunnen we nou kritiek hebben op andere landen als we zelf niet in staat blijken te zijn om het Nederlandse bos te beschermen?

December 2008

Het is opvallend dat juist nu vlak voor en in de kerstdrukte hard wordt gewerkt om het Drents-Friese Wold, Natura2000 gebied en onder meer SBZ voor de wespendief en de zwarte specht, een ander aanzien te geven. We hebben een serie foto’s voor u gemaakt, opdat u met eigen ogen kunt aanschouwen dat Nederland, een land dat onderaan bengelt als het om bossen gaat in Europa na Cyprus en Malta, zich er kennelijk voor beijvert om op de laatste plaats van Europa te komen en graag een infractieprocedure van Europa aan de broek wil hebben. Daarover later in dit stuk.

Je begrijpt er als domme burger dus helemaal niks meer van als Minister Verburg een oproep doet aan gemeenten en inwoners om wat te doen aan de kapwerkzaamheden in de buurt, terwijl haar ZBO Staatbosbeheer erin slaagt om zonder inspraak van de inwoners hele vlakten leeg te halen. Er is immers draagvlak onder de bestuurders wat? Er staan vast wel bordjes met van die tranentrekkers als bomen die huilen en dat soort onzin, maar daar heeft een inwoner die met de natte poelen komt te zitten, bevolkt door knutten en muggen, geen boodschap aan.

Waar wel iedereen een boodschap aan heeft is een belangwekkend interview met Incaconsult in d e Meppeler Courant : de Overheid zit fout met Natura 2000;

wij bevelen u de lezing ervan van harte aan.

We sluiten ons dan ook van harte aan bij de hartenkreet:

WAT IS ER MIS MET BOS? dat we voor u vonden in het Vakblad voor natuur bos en Landschap van deze maand.

Tevens wenst de Stichting u i een gelukkig en gezond 2009!