Open brief: dringend verzoek: pas op de plaats

Gezien de subsidies die worden verstrekt m.b.t. “natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen” zien wij hoe overheden en natuurbeheerders in toenemende mate hierop inspelen. Niet wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie. Men gaat voor “wensnatuur”; niet zelden onomkeerbare schadelijke gevolgen ten gevolge hebbend die van tevoren niet zijn ingecalculeerd, maar wel voor de hand lagen. Tot op heden is dit nauwelijks geëvalueerd. Of er wordt ten onrechte door de beheerder geroepen dat de beoogde natuurdoelen zijn bereikt.  Omdat er geen toezichthoudende instantie blijkt, blijft de slager keurt eigen vlees-constructie, met alle gevolgen van dien.

HOOGVEEN

De Woudreus ontdekte bij toeval dat bijvoorbeeld het Koelevaartsveen in het Dwingelderveldis gekapt voor hoogveen:• Eerst snavelzegge, veenmossen, waterdrieblad; klein blaasjes kruid, veenpluis, drijvende egelskop.\- na waterperiode: veenbes, beenbreek, gevlekte orchis. Lavendelheide.-  – Totaal ongeveer 20 hectare oud bos gekapt.-  – Er groeit nu extreem zeldzaam waterlobelia. Leuk, maar niet daarvoor is gekapt!–  –  

Dan nu het eerste project: Bos wijkt voor hoogveen:Holtveen, Dwingelderveld:

50 ha bos gekapt. Oud bos,langs A28, habitat Kwalificerende soort Zwarte Specht. Wordt gekapt voor restauratie Holtveenslenk. Volgens de auteurs van toen moest er binnen 25 jaar feest zijn, en wel voor:

Drijvende egelskop, klein blaasjeskruid, Draadzegge, Snavelzegge, waterdrieblad, Been breek

Gevlekte orchis

Korhoen.

Er kwam niets van terecht. Op een ding na: de gevlekte orchis.

In plaats van hoogveen:

natte heide met heideblauwtje.   Moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw    open water met roodhalsfuut 

en struweel met niet-kwalificerende grauwe klauwier.

Dus alleen de gevlekte orchis lukte, verder kwamen de voorspellingen niet uit.

Alsof je belooft een stadion te bouwen waarvoor 70 hectare oud bos sneeft en dan zegt ja maar een speelhut is ook leuk!

Terwijl De Woudreus met stelligheid weet dat de overwinterende Wintertaling ex art4 lid 2 Vogelrichtlijn, hier huisde voor de ingrepen.

Dan is het toch van de gekke dat economie nog meer moet wijken voor wensnatuur die stikstofgevoelig is, wensnatuur die maar al te vaal niet eens lukt. Waarom geen evaluatie? Waarom eisen de natuurorganisaties om geld en land van anderen voor nog meer mislukkingen?En vinden waarschijnlijk nog gehoor????

Wij hebben hieromtrent, mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, deze Open Brief verzonden aan: alle fracties van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, Colleges van Gedeputeerden, Fractievoorzitters en Griffie van alle Provinciale Staten, met kopie aan Minister Carola Schouten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de Media: 

Download de brief hier:

BOS WIJKT TEN ONRECHTE VOOR WENSNATUUR

In Stelkampsveld stelden inwoners terecht de vraag waarom kerngezonde bomen moesten worden gekapt. Smoesjes als zouden naaldbomen water vasthouden en houtakkers waren zonder waarde werden ook in het Dwingelderveld al gebezigd 30 jaar geleden.

Helaas zijn de natuurbeheerders nog steeds de baas in het bos, hun beleid is heilig. Dus als zij meer vennen, heide of zand willen, dan komen die er.

`Nee, dat kappen van naaldbos is niet voorgeschreven door de Habitatrichtlijn. `Kijkt u maar naar de Standaard Data Formulieren, hierop staat precies vermeld hoeveel de oppervlakte bedraagt in een N2000 gebied: van bijvoorbeeld heide, of herstellend hoogveen, vennen of hulst- beukenbos of eiken en in welke staat van instandhouding dat zich bevindt. Meestal is dat A of B en bij een type kan er sprake zijn van C (behoeft verbetering). Er hoeft niet meer bij. Het overige in het gebied staand aan bos, of weiland,  dat geen naam heeft, is daarmee nog geheel niet vogelvrij! Dat dient bijvoorbeeld voor habitat van de strikt beschermde soorten als vleermuis, salamanders, mossen, en alle vogelsoorten ex art. 3 Vogelrichtlijn. De Habitatrichtlijn zegt ook al niet dat bijvoorbeeld Amerikaanse eiken, noten of acacia of lariks verwijderd moeten worden. Zelfs grasland mag grasland blijven…….

Er hoeft al helemaal niks,  er MAG zelfs helemaal niks afgesnoept aan natuurontwikkeling ex artikel 6 lid 1 Habitatrichtlijn, ook al zijn het nog zo prioritaire soorten-   in gebieden die zijn aangewezen als habitat voor de Vogelrichtlijn voor aangewezen soorten ex artikel 4 lid 1 t/m 4 Vr. Dat heeft dezelfde bescherming van artikel 6 lid 2 tm 4 Habitatrichtlijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zwarte Specht en Wespendief, kwalificerend voor DRFRWold en Dwingelderveld. Allebei aan bos gebonden soorten. Grote oppervlakten aaneengesloten oud bos. Dat bos moet blijven staan ex art 6 lid 2 Hr. en blijven bestaan. Bos, ook of zelfs juist naaldbos, is hun habitat.

Dat dat de beheerders niet aanstaat is totaal niet relevant. Dat ze meer vennen willen hebben ook niet. Dat ze liever zandbakken hebben met zeldzame tapuiten, ook niet.

 Dat is volstrekte willekeur en zelfs onrechtmatig en een inbreuk op de richtlijnverplichtingen als je er bos voor omhakt in een gebied aangewezen voor de Zwarte Specht en Wespendief. Denk hierbij maar eens aan de bossen langs de Canadaweg en het Aekingerzand!

IN een Vogelrichtlijngebied is eerst en vooral art 4 Vogelrichtlijn van toepassing en als je zo nodig wat wilt ontwikkelen, of een troetelsoort tapuit wilt aantrekken dan is dat artikel 3 Vr -een equivalent van artikel 6 lid1 Hr.  Maar dan mag je nooit het te beschermen gebied ervoor opofferen! Dat is wat hier in Nederland op onbeschaamde wijze gebeurt. Dat is een inbreuk op de richtlijnverplichtingen. Zie ook wat Sovon aan elkaar wist te breien over het lot van de te beschermen Zwarte Specht.

https://www.sovon.nl/provincies#euring=8630&prov=DR&lang=nl

Wensnatuur gaat voor habitat- en soortbescherming

Trots is men op wat gelukt is. Men noemt niet ten koste waarvan. Men noemt niet wat voor misbaksels er zijn gebakken…………kijkt u maar eens naar de waterballetten rondom het ecoduct langs de A28, ook echt een richtlijnverplichting voor de zwarte specht. Nou kan hij zijn eieren uitbroeden op de A28, want zijn habitat is ervoor gesneefd. Ja en toen ze toch bezig waren zijn de overige 8 nestplaatsen ook verwijderd want er moest zo nodig fosfaat- rijke bovenlaag van het `Noordenveld worden gedumpt.

 En daar zou heide komen, maar dat werd blubber.Voor opnieuw zaaien was na alle echecs geen geld, dus deelden  GS van Drenthe maar de hoofdprijs uit voor het mooiste stuk geluidswal van Nederland……..afval……uiteraard alles zonder  zonder passende beoordeling en verplichte MER vooraf.

Koelevaartsveen: daar groeien rode lijst soort Waterlobelia.  (Dat hoeft nog niet eens een prioritaire soort ex art 6 lid 1 te zijn.) Fout: inbreuk VHR: artikel 6 lid 2 overtreden.  Dit was  te beschermen habitat ingevolge de  Vogelrichtlijn voor de Zwarte Specht. Dus daar is artikel 6 lid 1 niet toepassing!

Trots is men o.a. op nog een 70 ha groot uitgegraven veen, genaamd Holtveenslenk waarvoor ook “saai monotoon” naald bos is gekapt: daar zouden natte heide met  heideblauwtje,struweel met grauwe klauwier  ( ex art 3 VR)en de waterlobelia ( ook hier: is dat wel prioritair??, wel rode lijst) in ruime mate aanwezig zijn, maar hoe  geweldig ook: het was een Vogelrichtlijngebied heren!!!! De lantaarnpaal is ook van ijzer, want afblijven had gemoeten. 

Ook en niet in de laatste plaats van wege artikel 12 Habitatrichtlijn, dat zich ontfermt over strikt te beschermen soorten. De projectontwikkelaars inventariseerden niet eens.  Dus  ook daarom is zeer  ten onrechte gekapt. Naast Boschoord,  Anserveld, Aekingerzand, Wapserveld, `Holtingerveld, de weg Lhee-Kraloo met zijn bomenrijen van honderden eiken en berken etc etc etc etc.

Bos blijft bos

En dat bos bos blijft is daarmee dus ook meteen leugen nummer zoveel. En zoals de heer Kreetz ( NM) het zegt, is onnavolgbaar: “als je het de mensen nog een keer uitlegt waarom we kappen begrijpen ze het wel………”

Naaldbos deugt niet: karikatuur van de werkelijkheid:

Naaldbossen: waardevol onderdeel van het Nederlands cultuurlandschap

Naaldbossen worden ten onrechte nog steeds afgedaan als kunstmatige houtakkers van exoten zonder toegevoegde natuurwaarden. Dat is een karikatuur van de werkelijkheid!

Naaldbossen kunnen rijk zijn aan soorten en herbergen een groot aantal eigen soorten die alleen daar te vinden zijn. Dat geldt voor paddenstoelen: 475 soorten, waarvan 270 op Rode Lijst,  zeker, maar ook voor andere soorten groepen als unieke soorten mossen,- te beschermen vlgs de Habitatrichtlijn-,  insecten en broedvogels.

Een afwisseling van naald- en loofbossen draagt zeer sterk bij aan de biodiversiteit en belevingswaarde van het landschap. Een gelijksoortig bos daarentegen niet.

NNN, Natura 2000 en zonneparken.

Waarde lezer,

Dit keer drie onderwerpen:  te beginnen met de plannen opschoning (van doelen) van N2000 gebieden, vervolgens de NNN, en als laatste het bericht over  de Vereniging voor Cultuurlandschap die kritisch is over zonneparken.

N2000

Tot op heden is ons kabinet niet verder gekomen in de stikstofperikelen dan  snelheid verminderen, veevoer veranderen, en varkensboeren warm uitkopen.  Tot onze niet geringe verrassing kwam  eindelijk het bericht dat het kabinet ook gaat kijken naar de natuurgebieden. Naast uiteraard weer bakken geld voor “herstel”maatregelen worden ook – eindelijk – de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bekeken. Daar ligt de werkelijke oorzaak- zie ook verder-, en die ligt niet in de stikstofdioxide of ammoniak.

 Deze aanwijzingsbesluiten worden opgeschoond, met als doel instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waaronder habitattypen die na aanwijzing nog zijn toegevoegd, waar mogelijk te schrappen. 

(Het is maar een suggestie: laat hetgeen Dr. Nico Gerrits heeft gepubliceerd, geheel uitwerken. Ook in wetgeving!)

Kwaliteit zwak 

Het kabinet meent dat de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak blijven, zelfs wanneer er herstelmaatregelen worden getroffen. Daar waar dat aan de orde is, zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast. Daarover gaat het kabinet met Europese Commissie in gesprek. 

Samenvoegen 

Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen. Ook het wijzigingsbesluit aanwezige waarden zal niet worden vastgesteld. 

Duidelijk is dat de Nederlandse politiek heel onverstandig is geweest zo veel natuurgebieden neer te zetten in ons kleine land.

Dr. Nico Gerrits benoemt de oorzaken van de crisis en doet de  oplossing aan de hand :

“De fundamentele fouten, elk met een verschillende impact, die aan de crisis ten grondslag liggen zijn de volgende:
1: geknoei bij de selectie van gebieden door LNV en de natuurbeschermingsorganisaties,
2: een onjuiste omzetting van de richtlijnen naar Nederlands recht, gevolgd door een zeer discutabel beleid wat strijdig is met die richtlijnen, maar desondanks wordt voortgezet,
3: het belasten van gebieden met de ambities (geen richtlijnverplichtingen) van de natuur-beschermingsorganisaties,
4: het toekennen van een KDW aan habitattypen die aanmerkelijk lager is dan wat internationaal geaccepteerd kan worden,
5: een door de bestuursrechter gehanteerde drempelwaarde die te hilarisch laag is om er woorden aan vuil te maken.
6: ammoniakdepositie van individuele bedrijven berekenen met een model wat nooit gevalideerd is.

De minister van LNV heeft de zelfstandige bevoegdheid hier verandering in te brengen, want zijn voorgangers hebben het bovenop de richtlijnverplichtingen gestapeld. Het vereist politieke moed en stamina om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, want er liggen twee behoorlijke obstakels op de weg, die schuldig zijn aan het ontstaan van de crisis. 

Ten eerste de kleine groep ambtenaren op LNV, die volkomen autonoom zijn geweest bij het selectie proces van de Natura2000 gebieden en bij het opstellen van de natuurbeschermingswetgeving. 

Ten tweede de natuurbeschermingsorganisaties die, in nauwe samenspraak met die ambtenaren, hun ambities hebben vertaald als richtlijnverplichtingen .

Om de crisis op te lossen zal de Minister als eerste die twee obstakels terug het hok in moeten jagen, de rest is kinderspel.”

 NNN Notabene 

NNN: het Nationaal Natuur Netwerk mag evenmin aan forse opschoning ontkomen. Immers NNN is niet anders dan de Ecologische Hoofdstructuur en dat nederlands beleid  is natuurontwikkeling en heeft ook  maar een doel: landroof, verschraling vernatting en ontgronding.  Het resultaat noemt men – o.i. ten onrechte- altijd “natuur”.Dit netwerk EHS/NNN is  verspreid over Nederland en de bevoegde gezagen doen daaraan alle mee,de burger heeft niets te vertellen. Maar  krijgt wel ook natte voeten door dit beleid. Dit Nederlands beleid, begonnen in 1990, moet ook met onmiddellijke ingang gestopt. Want ook dit is verantwoordelijk voor de impasse waarin Nederland is beland. Het is voorts  in strijd met art. 6 lid 1 van de EVRM en art 14 van de Grondwet. Het is al schandalig genoeg dat dit landelijk beleid bovenop de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000 is gelegd. Daarnaast geldt dit beleid overal in Nederland. Hierdoor ontstaat nog meer drang tot kappen van bos  ontgronding en vernatting en het vervolg is mislukte wensnatuur.

Dus ook dit EHS/NNN beleid moet grondig herzien en veranderd in aanleg van bos in plaats van schrale natuur. Dat schiet op: je vangt en CO2 en je compenseert de enorme ontbossing van de laatste 20 jaar.

Bos is goed voor opvang van  fijnstof, reguleert de temperatuur, zorgt voor wateropvang, gaat erosie tegen, dempt lawaai,  en geeft onze alsmaar groeiende bevolking een ruimte voor waardevolle natuur, naast stilte, habitat  en rust voor diersoorten.

ENERGIE _ELLENDE :ZONNEPARKEN IN DE WEI?

Terwijl grootschalige zonneparken  worden opgericht in onze nog groene weiden, door allerlei buiten  het parlement gesloten akkoorden,   is er een organisatie die de poot dwars zet en terecht.

VNC niet akkoord met zonneparken in het landschap 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) behoort niet tot de medeondertekenaars van het akkoord ‘Zon op Land’ dat grootschalige zonneparken in het landschap mogelijk maakt. De VNC is er niet van overtuigd dat in het akkoord voldoende rekening wordt gehouden met ecologische waarden. 

Omdat het effect van zonneparken op de bodem nog altijd niet eenduidig bewezen is hanteert de VNC veel strengere eisen aan zonneparken dan die in het akkoord genoemd worden.

 Bovendien moet een zonnepark volgens de VNC voorzien worden van omringende landschapselementen en dienen bedreigde natuurwaarden in de directe nabijheid gecompenseerd te worden. 

Na 15 jaar moet het zonnepark opgeruimd en moeten  boeren  er weer gebruik van  kunnen maken. 

LOST dit het klimaatprobleem op?

Nog los van de invulling van het akkoord is de eigenlijke vraag die volgens VNC gesteld moet worden of het klimaatprobleem met zonneparken op Nederlandse grond opgelost kan worden. 

Windenergie is het meest efficiënt op zee of aan de kust, zonne-energie in landen waar veel zon is. Voor een omschakeling naar kringlooplandbouw is juist meer grond nodig. In dat licht is het moeilijk uit te leggen dat stadslandbouw wordt gepropageerd op daken en in gebouwen terwijl landbouwgronden volgebouwd worden met zonnepanelen. 

Als in Nederland al zonnepanelen geplaatst worden dan horen deze op daken of in braakliggende bouwlocaties, niet in de wei. 

Dit onderschrijft onze Stichting van harte.

Politieke agenda zit oplossing N2000 in de weg

Zo kopte de Veldpost op 26 oktober jl.. Aanleiding was het interview met Dr.Nico Gerrits, oprichter en bestuurslid van stichting Iquatro.

Nico Gerrits waarschuwde boerenbelangenbehartigers en de Tweede Kamer jaren geleden voor de stikstofproblemen waar Nederland nu mee kampt. Zijn waarschuwingen werden in de wind geslagen. De voormalig adviseur van bureau INCAconsult, verdiepte zich al in het Natura 2000-dossier toen Nederland bezig was de richtlijnen vanuit Brussel om te zetten in Nederlandse wetgeving. In die cruciale periode is de basis gelegd voor de stikstofproblemen. 

Gerrits: „Bij het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de groep ambtenaren op het ministerie van LNV, die gaat over Natura 2000, samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten meer gebieden aangewezen dan de Europese Commissie vroeg en gebieden aangewezen op oneigenlijke gronden. Diezelfde groep zit nog steeds op het ministerie.” 

https://www.veld-post.nl/artikel/223720-politieke-agenda-zit-oplossing-stikstof-dwars/

38% bos in N2000 ten onrechte gekapt. Ontbossing voor Nederlands N2000 verergert stikstofprobleem

Op 25 oktober jl, was te lezen dat VVD CDA en SGP het natuurbeleid ter discussie gaan stellen. Fouten bij de aanmelding van N200 gebieden en het opstellen en tussentijds wijzigenvan natuurdoelen hebben de stikstofproblematiek eerder verergerd dan verbeterd.

Binnen de Natura 2000 is bijna 40% bos omgezet in kwetsbare natuur. 

Waarom? Op deze wijze heeft er maar liefs 38% aan ontbossing plaatsgevonden. 

Natuurgebieden zijn daardoor kwetsbaarder geworden en dat pakt weer nadelig uit voor landbouw en aanpalende bedrijvigheid, aldus Von Martels van het CDA. 

Afgezien daarvan: hoe zit het dan met de strijdigheid  met de aanwijzing bosgebieden=habitats van kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn?

De SGP ziet een oplossing in aanpassing van de doelstellingen, immers artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn  beperkt zich tot natuurlijke kenmerken van een gebied en dat is in `nederlanduitgerekt, (contrair aan het `hof,  C-258/11 )tot alle aanwezige, zelfs onbetekenende  habitatrichtlijn typen en soorten. SGP hoopt met een motie daarvoor steun te krijgen van de `kamer. Dat is dus op zijn zachtst gezegd  raar: nu wordt gesmeekt om eindelijk het oordeel van de richtlijn en van de hoogste rechter, namelijk die van het Hof van Justitie, te volgen.

https://www.veld-post.nl/artikel/223751-cda-en-vvd-natuurbeleid-ter-discussie-stellen/

Annie Schreijer pleit voor een onafhankelijke onderzoekscommissie. Ook zij heeft zich als toenmalig Tweede Kamerlid samen met nog enkele anderen druk gemaakt over de wijze waarop de natuurbeheerders en een “ select gezelschap” de regie namen in het Natura 2000  bedrog.
https://www.veld-post.nl/artikel/223755-onafhankelijke-onderzoekscommissie-nodig-voor-natura-2000/

Tot slot: Important Bird Areas

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna 20 jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. In het op vrijdag 25 oktober gepubliceerde rapport ‘Important Bird Areas in the Netherlands 2019′ staan meer dan 100 belangrijke vogelgebieden in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden. De organisaties geven ook aan dat het niet goed gaat met verschillende natuurgebieden, omdat vogelsoorten daar verdwenen zijn of nog maar in kleine aantallen voorkomen. Of de oorzaak wordt beschreven of verklaard, bijvoorbeeld door de ontbossing,  moeten we nog nazien.

Zie voor meer informatie de publicatie Important Bird Areas in the Netherlands 2019 op de website van Vogelbescherming Nederland.

Staatsbosbeheer pleegt verdere roofbouw Drents Friese Wold

Op de webstek van het Drents Friese Wold gaf de boswachter ons het treurige nieuws dat er weer kap van exoten op het menu staat. En niet zo een heel klein beetje!!

Het betreft een mooi oud stuk bos, een van de laatste , in het Drents Friese Wold.

De laconieke opmerking van de boswachter dat bos bos blijft is werkelijk schandalig en onaanvaardbaar: je zaagt een stuk bos om van bijna honderd jaar oud, de habitat van talloze soorten is foetsie, het is ronduit moord,  je vernielt de bodem en het bodemleven er gratis bij ; en dan durf je glashard te beweren dat bos bos blijft? Als een boswachter in ernst dit durft op te schrijven dan is er echts iets heel erg mis. Voor veel mensen hebben bomen ook een grote emotionele waarde.  

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.

Daarom moet er meer aandacht komen voor de bescherming van bos en van oude monumentale bomen, die vele mensenlevens kunnen blijven staan. Je zou toch denken dat onze bosbeheerder werkzaam bij Staatsbosbeheer daar eerst en vooral bij stil stond! Behoud gaat voor vernieuwen! 

Je wurgt de kat van de buurvrouw toch ook niet en geeft  dan 4 tientjes en je zegt haal maar een kitten uit het asiel? Het is net zo perfide.

Over misschien een eeuw mogen die armzalige sprieten die SBB een keer neerzet bos worden genoemd, maar niet nu. Het blijft dus geen bos. Het is zeker geen een op een vervanging.

Het is in deze tijden niet uit te leggen dat je deze roofbouw nog durft te plegen in tijd van CO2, klimaatverandering en luchtvervuiling!

Maar SBB gaat lustig voort.

Het is een gotspe: dit geschiedt ook nog zonder vergunning: de slager keurt zijn eigen worst;  de Gedragscode wordt toegepast- dat regelrecht in strijd is met de Europese Regelgeving: er is allereerst een passende beoordeling vereist, want je vernietigt  de beschermde habitat van de Wespendief en/of Zwarte Specht en die moet je volgens de verplichtingen  de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn  ex art. 6 lid 2 t/m 4 jo 7 HR behouden– of het nu naaldhout is of iets anders dat je niet aanstaat, dat is totaal irrelevant-, je komt niet eens door de fuik van de passende beoordeling – 

zou je dat wel doen, dan pas gaan we praten over ADC criteria. (Alternatieve Oplossingen, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compensatie). Welnu, er zijn Alternatieven: laat staan, en bovendien is er GEEN sprake van dwingende reden van groot openbaar belang).Compensatie komt dus in deze toetsing helemaal niet voor want je mag niet kappen.

Deze ingreep is dus niet toegestaan in een Vogelrichtlijngebied.

Het verdienmodel heet hier Boswerkzaamheden: 

Stikstof

De  Nederlandse uitvoering van Natura 2000 richtlijnen die Nederland in 2006  geïmplementeerd heeft met toevoeging van landelijke doelstellingen, als  gevolg waarvan kortweg  de ontwikkeling  van stikstofgevoelige natuurdoeltypen  leidend werd, heeft grote gevolgen. 

Er is geen Europese maat, er is geen Europese  stikstofrichtlijn,  maar minder stikstof is wel nodig voor een realisatie van een doel : de Ecologische Hoofdstructuur, met natte schrale stikstofgevoelige  natuurdoeltypen als hoogveen, natte heide en zandvlakten- als “natuur” en vooral als biodiversiteit verkocht.  

Nico Gerrits protesteert al jaren tegen de rommelige modelbouw waarmee in Nederland de stikstofemissies en -deposities tot op de millimol precies worden gemeten. Die modellen waren de basis voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State verklaarde de PAS onlangs tot ongepast  en vervolgens zat Nederland in een stikstofcrisis.  

Wie het politieke toneel bekijkt wat zich ontvouwt, en ziet in welke richting de discussies over stikstof bewegen, zou tot de conclusie moeten komen dat de kaarten al geschud zijn. 

Omvang en realiteitsgehalte KDW onbekend: 

Men heeft geen idee over de werkelijke omvang van stikstof depositie en het realiteitsgehalte van de kritische depositiewaarde, die beide uitsluitend berusten op modelberekeningen. Hoe kun je dit negeren terwijl je reductie percentages in het rond strooit?

Boeren schuldig: doel : nog meer gratis land voor Natuurmonumenten, en andere vervuilers worden gespaard. 

Zonder onderzoek :De “groene” depositie-religie dringt bewust niet aan op een op onderzoek gefundeerde onderbouwing van de benodigde reductie van ammoniakemissie. 

De rest van de vervuilers gaat daar graag in mee want hoe meer de oplossing bij de agrarische sector wordt neergelegd, des te beter. 

Noem lastige dossiers als de toename van het vliegverkeer, het aantal inwoners,  industrie ,  verkeerstoename en de maximumsnelheid, en vele andere factoren.

Zeker is dit: de boeren hebben helemaal geen vergunning nodig voor beweiden en bemesten. Het Europese Hof van Justitie vindt dit alleen van toepassing wanneer je dat in Natura2000 gebieden gaat doen.  

FDF – Farmers Defence Force (https://farmersdefenceforce.nl/)

De demonstratie naar Den Haag  georganiseerd door FDF op 1 oktober toonde aan, dat veel `Nederlanders de boeren een warm hart toedragen en ook graag zien dat deze beroepsgroep niet langer op de braadslee wordt gelegd en meer respect verdient. We zullen zien………want in het door de beide Kamers gejaagde “Klimaatakkoord” was deze beroepsgroep al gebrandmerkt als grootleverancier van stikstof. Cie Remkes adviseert een sanering van verouderde veehouderijen rondom N2000 gebieden . Het advies wordt waarschijnlijk opgevolgd, het advies om met biomassa  te stoppen, omdat dit een duidelijke bijdrage aan vermindering stikstofdioxiden opbrengt en een vermindering van de CO2 uitstoot,   echter  niet. Er staan inmiddels ruim 600 biomassacentrales in ons land. 

We voegen tot slot  twee foto’s toe van het Malieveld:  de ene  de achtergelaten puinhoop na de klimaatdemonstranten, de andere na vertrek  van de boeren op 1 oktober.

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
heeft als doelstelling:
Behoud van bossen en bomen in dorpen en in stedelijk gebied, langs
rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen, langs de spoorlijnen van
Prorail en langs de rivieren.
Het is niet meer van deze tijd van een veranderend klimaat dat
gezonde bomen worden gekapt; bomen die CO2 opnemen, fijnstof 
opvangen en belangrijke bronnen van zuurstof zijn. 
Bomen waarin vele honderden soorten insecten huizen en waarvan 
de populatie, zoals bekend, inmiddels al met 70% is afgenomen. 
Tevens heeft dit Netwerk tot doel kennis en ervaring te delen en 
elkaar waar mogelijk te ondersteunen.

(De volgende organisaties ondersteunen overigens tevens onze petitie: 
https://beternatuurbeleid.petities.nl)

De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming zijn:

Actiegroep Red Ons Bos Nijmegen/ Groesbeek
Bomen Brigade Boxtel
Bomenclub Nederland
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Den Haag
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
De Rechtmakers
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Partij voor de Bomen op TexelPlatform Duurzame en Solidaire Economie
Platform GROEN!natuurlijk
Stichting Amsterdam Fossielvrij
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Stichting Behoud Natuurlijk HelenaveenStichting Bomenridders Groningen en Ommelanden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Boom en Bosch
Stichting Boombehoud Vlaardingen
Stichting De Woudreus Drenthe
Stichting Groen in Amersfoort
Stichting Haarlemse Bomenridders
Stichting Kritisch Bosbeheer Dieren
Stichting Laat Mij Staan
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Leven met de Aarde
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurbehoud
Stichting Natuurbelang Nederland
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting NatuurvanVroegerNU
Stichting Red het Beusebos
Stichting Sparrenrijk 
Stichting Tuin van Zeeland
Stichting Vrienden van de Bisonbaai
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling
Werkgroep Behoud Bomen ArnhemWerkgroep Bomen Groningen
Werkgroep Grenzeloos Groen Groningen
Werkgroep Het Bos de Klos Helenaveen/ Griendtsveen
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Werkgroep Stop Bomenkap Noord-Hollands DuinreservaatWerkgroep Transitie Boxtel
Werkgroep Voetafdruk Nederland

“Rampzalige mitchmatches tussen wetenschap en beleid blijven bestaan”

Rampzalige mitchmatches tussen wetenschap en beleid blijven bestaan, zo kopt  een artikel uit het tijdschrift  Global Change  Biology ,- Bo-energy:

Oproep tot internationale actie om de biomassa  uit bossen  stop te zetten:

 Het internationale peer-reviewed tijdschrift “Global Change Biology – Bio-energy” heeft zojuist een paper gepubliceerd , vervaardigd door  15 van EASAC’s Environmental Experts :

Biomassa uit bossen werd in 2009 onvoorwaardelijk geclassificeerd als “hernieuwbare energie” onder de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED). Sindsdien is het in veel lidstaten gebruikt om het aandeel van hun energie uit “hernieuwbare” bronnen te vergroten. Vroeger werd aangenomen dat het gebruik van biomassa inherent goed is voor het klimaat, omdat de koolstof in de biomassa uit de atmosfeer kwam en kan worden geresorbeerd wanneer bossen groeien, zodat biomassa als ‘koolstofneutraal’ kan worden beschouwd.Dat concept had misschien enige geldigheid in 2009, toen het idee was dat niet-gebruikte bosresiduen de belangrijkste bron van bio-energie zouden zijn.

De  aanzienlijke  subsidies voor hernieuwbare energie die in sommige lidstaten beschikbaar zijn, hebben echter geleid tot een enorme toename van het gebruik van bosbiomassa – inclusief de vervanging van steenkool in grote energiecentrales. 

Industrie

Het proces om bossen te oogsten om houtpellets te produceren, is geïndustrialiseerd op een schaal van vele miljoenen tonnen per jaar en over duizenden kilometers getransporteerd. 

Waarschuwing van wetenschap genegeerd

Ondanks veel wetenschappelijke input die waarschuwt dat dergelijke praktijken schadelijk kunnen zijn voor zowel het klimaat als de wereldwijde bossen, blijft biomassa geclassificeerd als hernieuwbaar volgens de RED  die is herzien in 2018.

Bekijk papers:

https://mailchi.mp/0db14437fdb3/easacs-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioenergy-schemes

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12643

Commentaar op brief aan minister Schouten

Commentaar op  de brief aan minister Schouten,  die aan de Tweede Kamer berichtte een bossen strategie te  willen ontwikkelen.

Dit  onderwerp wordt waarschijnlijk op 12 september a.s. behandeld.

De brief is door  Marjan Houpt, Bomenstichting Achterhoek, Joke Volkers, Stichting tot Behoud van de Schoorlse Bossen, en ondergetekende opgesteld en inmiddels ondertekend door vele andere organisaties.

Ontbossing Nederland – Een korte Documentaire

Robin Noorda en het team van Kunstenaars van de Stichting Tropism Art & Science Collective (www.tropism.eu) hebben voor ons allen een no budget film gemaakt over de kaalkap die plaatsvindt in ons land, niet in de laatste plaats vanwege de perverse subsidieprikkel die hiermee gepaard gaat.

Zij maakten deze ook vooral als voorlichtingsfilm voor politici en beleidsmakers die zich helaas nog steeds niet bewust zijn van de omvang van deze zeer schadelijke gang van zaken, in de hoop bij te dragen aan bewustwording.

Het ons veel  goed dat deze mensen zomaar de moeite hebben genomen ons op deze manier te steunen!

In onderstaande link wordt de problematiek van de Nederlandse ontbossing treffend verfilmd en van commentaar voorzien, met  heel veel dank aan de makers voor de belangeloze inzet !