Nieuws

STOP Boomkap: Parkbossenland adoptieplan.

Kwekerijen rooien massaal hun oudere bomen: te groot geworden bomen gaan eruit. De gemeenten hebben geen geld er voor over om oudere bomen te planten of ze zijn net iets te duur. Doodzonde want ze zijn juist nodig voor het aanleggen van parken volgens de unieke methode Ruyten.                                                                                                                              Dr. Ing. Ruyten, landschapsarchitect, zint op methoden om een adoptieplan met deelnemende gemeentes ondernemingen en kwekerijen op te zetten. Immers bomen zijn bij uitstek CO2 vreters; zij kunnen de opwarming van de aarde juist temperen. Nederland wordt een parkbossenland: een aangename bijvangst. Nu er zoveel bomen moeten worden gerooid omdat de gemeenten bomenaanleg als sluitpost zien en oude bomen bij aanleg te duur zouden worden, bepleit Ruyten zijn methode. Het kan ook anders. Zo is er in Limburg een project erfbeplanting gedaan volgens zijn methode: Plantmethode Ruyten.

De plantmethode Ruyten is al jaren te zien in het parkbos te Hoofddorp, in 1999 aangelegd. Een volwassen bos. Ruyten heeft uitgerekend dat je bij aanleg duurder uit bent; want oudere bomen zijn duurder, maar omdat je later niet hoeft te dunnen, meteen een volwassen en voldragen bos hebt. Voorbeeld: voor een park van 3.3 ha moet je 77.000 euro betalen met deze integrale methode tegenover 41.000 bij de traditionele, zegt hij..   Dat is dus duurder in aanleg maar de enige kostenpost daarna is water geven en hier en daar wat schoffelen. Verschil tussen deze en de traditionele en oude bosbouw op termijn is 17.000 euro voordeel. En belangrijker: het bos is meteen mooier en volwassener, neemt meer CO2 op, zal sneller biodiversiteit bieden en de bosbodem blijft ongeroerd. Bij de oude bosbouw moet er worden gedund dus er is altijd machinewerk dat de bodem beroert en voor onbepaalde tijd vernielt. Met vrijkoming van CO2.

Zie verder de webstek Ruyteninstituut

Brochure:https://www.ruyteninstituut.nl/brochures – .WbvOVpjssZM.email

En ter illustratie de beplantingsfilm Ijsselpark 2017https://youtu.be/pAiiExJulNo

Met deze vindingrijke methode gaan er geen kostbare CO2 eters verloren en verdienen we aan biodiversiteit. Tel daarbij op dat de bosbeheerders het bos in de biomassa-oven gooien zonder herplantverplichting, dan hebben wij die bomen hard nodig bij aanleg nieuwe parkbossen volgens deze methode. Wellicht een goed idee voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om de helft van die miljoenen die ze binnenhalen via de bosomvorming en zogenaamde duurzame oogst, aan de plantmethode Ruyten te besteden. De “ natuurlijke herplant” hebben we nu wel meer dan genoeg van. Van de watervlakten en modderpoelen hebben we nu wel meer dan genoeg. Kunnen we eindelijk weer eens een goed bos beleven en benutten nietwaar? Misschien kunnen ze nog subsidie hiervoor krijgen via hun ANBI-buitenfonds. Jazeker, de semi- overheidsinstelling SBB is ook een goed doel, dat u dan maar weet.

Drents Friese Wold.

RE: Vleermuizen Oude Willem en andere strikt beschermde soorten.  

We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in Oude Willem omdat we lazen dat de heer Urlings, leider van de Projectgroep going up to a level volgens het door ons vorige maand gelezen krantenartikel , een vleermuiskast een prima vervanging zou vinden voor de te slopen schuren aldaar. Met de sloop van de schuren zou er teruggegaan worden naar de natuur, aldus de heer Urlings. Hij schijnt daarmee kennelijk geen oog te hebben voor de daar aanwezige soorten die streng beschermd zijn. Nogmaals we hebben dit uit een krantenartikel, maar gelet op hetgeen geschied is in het Dwingelderveld met de daar aanwezige strikt beschermde soorten vrezen we dat daarmee opnieuw geen rekening wordt gehouden. De zoogdierenvereniging raadde desgevraagd vleermuiskasten als vaste nieuwe behuizing, af, en dan hing het nog af van de soort. Iedere ecoloog weert dat en het is ook aanbevolen in het ecologische rapport van 2013: vervangende verblijfplaats zou prima een ruïne kunnen zijn van een van de boerderijen. Nergens is over vleerkasten gesproken!

We verzochten de Provincie dan ook dringend om de inhoud van onze brief d.d. 4 september zo spoedig mogelijk door te geleiden naar de stuurgroep/projectgroep en vooral de uitvoerder van het project Oude Willem. Rapport Tonckens: “Het plangebied, met name de bomenstructuur langs de Oude Willem en opgaande beplanting rond de boerderijen wordt gebruikt als foerageergebied door diverse soorten vleermuizen. Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen is vastgesteld in verschillende boerderijen binnen het plangebied. In de Annahoeve (Oude Willemsweg 14) zijn een zomer- en paarverblijf vastgesteld. In drie andere boerderijen, waaronder nr. 14 aan de Oude Willemsweg zijn paarverblijven aangetroffen. Naast de streng beschermde vleermuizen zijn twee dassenburchten aanwezig.. In de boerderijen Oude Willem 13 en 14 is vastgesteld dat deze gebruikt worden door 
gewone dwergvleermuizen. Indien de boerderijen gesloopt worden, dient er een vervangende verblijfplaats gerealiseerd te worden. Een goede mogelijkheid is om een van deze boerderijen om te vormen en in te richten tot vleermuisverblijfplaats. Ook andere fauna kan in een dergelijke ruïne een plek vinden.”We hebben gevraagd of dit advies is overgenomen, of er een ontheffing is aangevraagd zoals het rapport aangaf, of er een nieuw/recent ecologisch rapport was vervaardigd, of er een ecoloog aanwezig was bij de sloop of liefst eraan voorafgaand, of er een ecologische werkprotocol was, of er een ontwerp was gemaakt voor een ruïne zoals aanbevolen, en hoe men op het idee van vleermuiskasten kwam dat nergens in het advies van 2013 is te zien en wat ook wordt afgeraden door de Zoogdierenvereniging, ten eerste omdat het tijdelijk verblijf is en ten tweede zeker niet vervangend en ten derde lang niet voor iedere soort geschikt.

We zijn benieuwd naar het antwoord.

Verder nieuws omtrent de Parken:                                                                Rondom bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt op zondag 24 september de jaarlijkse markt gehouden. Deze kleinschalige markt bestaat uit kramen met tuinplanten, kunst, tuindecoraties, ijs, jam, honing etc. Tussen 11.00 en 16.00 uur; aan de Benderse 22 in Ruinen.

Vergaderingen van de Stuurgroep Regionaal Landschap en Gebruikersplatform                                                                                                           Als zelfbenoemd opvolger van de opgeheven twee Overlegorganen van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold in 2010 en met toevoeging van het Holtingerveld, is de Stuurgroep Regionaal Landschap in of omstreeks 2013 van start gegaan, maar de vergaderingen waren niet openbaar. Ook waren de agendapunten niet in te zien en de notulen voor een groot deel niet te raadplegen. De Woudreus heeft daar tegen geprotesteerd. Gelukkig heeft men medio vorig jaar besloten om de deuren voor toehoorders open te gooien, en stukken te publiceren – openbaar bestuur hoort in een rechtstaat thuis, zo heeft men ingezien. U ziet op de webstek regionaal landschap provincie Drenthe, stukken vanaf 2013.

Mocht u belangstelling hebben:

eerstvolgende vergadering is 16 november , 9 uur ’s ochtends.

De agenda en vergaderstukken worden begin november op de site gepubliceerd.

Meer info omtrent plaats en tijd is op te vragen bij het secretariaat van de stuurgroep, zie onder: bii. volgende alinea.

Gebruikersplatform

Verder is er eerder , op 27 september a.s. te Zorgvlied, Vila Nova, om 19.30, weer een vergadering van het gebruikersplatform, maar die is alleen toegankelijk op uitnodiging. ( dwz degenen die aan dat platform deelnemen).

Tijdens deze vergadering horen we meer over: Edelherten en damherten in het Drents-Friese Wold.

 

  1. Toelichting proces en besluit Stuurgroep door Henk v Hooft/Catrien Scholten
  2. Persbericht staat op de website en ook alle achtergrond stukken en verslagen:
    1. http://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/actueel/nieuws/@124407/kopie-ser-edelherten/
    2. http://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/

 

 

 

 

En nu stop op biomassa en houtstook

Uitstoot Stikstofdioxide te hoog? Weg met gesubsidieerde pelletkachels en biomassa-ovens!

 BIOMASSA- centrales bron van fijnstof:  niet groen, maar pikzwart!    Niet alleen het verkeer en de landbouw horen de zwarte piet krijgen, Milieudefensie,   maar ook ten onrechte geroemde duurzame groene bronnen van energie: Biomassa en houtkachels. Houtkachels stoten net zoveel uit als al het verkeer in Nederland! Over de biomassa’kachel’ nog meer. Het getuigt van grote hypocrisie om dit niet te noemen. De bewindsvrouw Mevrouw Dijksma kan dit niet buiten beschouwing laten na het vonnis van de rechtbank Den Haag,  enkel en alleen omdat de heer Kamp vindt dat we nu eenmaal hebben afgesproken biomassa groene energie te nemen. We is dom, of liegt: biomassa is pikzwart, kankerverwekkend en levensbedreigend. Bovendien zorgt dit voor massale ontbossing die nog gesubsidieerd wordt ook. Dag vogels, dag bloemen dag bijen, dag honing dag beesten.

BIOMASSAcentrales                                                                                                                    De biomassacentrales werden massaal uitgerold omdat er veel subsidiegeld beschikbaar is voor ‘duurzame’ oplossingen. Maar dat duurzaamheids- en groenlogo mogen wel weg.

Niet duurzaam, groot gezondheidsrisico                                                              Dat is een groot probleem : biomassacentrales zijn niet duurzaam en vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid van alle omwonenden. Zie bijvoorbeeld ook https://www.youtube.com/watch?v=4n7mNxSoFdk  De ontvanger van de subsidie, maar erger nog de overheid,  heeft geen boodschap aan de bezwaren van de omwonenden. Ga voor meer informatie o.a. naar http://www.houtrookvrij.nl .

Duurzame groene energie in zijn algemeenheid.                                              20 miljard subsidie wordt er de komende jaren uitgegeven om in zee windmolenparken te plaatsen. De energie moet schoner, zo is in het energieakkoord afgesproken                                                                                              Bij de kolencentrales in Delfzijl en elders ketenden mensen zich vast omdat men het milieu niet met verbrandingsgassen wil belasten. Er wordt energiebelasting ingesteld op ons schone aardgas en op de elektra om alle kosten van de subsidies te kunnen financieren.

Hiertoe horen ook biomassa als bijstook in de kolencentrales omdat wind en electra niet genoeg energie leveren. Biomassa is alleen maar schoon omdat “we” dat hebben afgesproken (aldus de heer Kamp). In het Energieakkoord, nogmaals, buiten de Kamers om. En buiten de- genen om die het gelag  moeten betalen. Hiermee ontstond meteen een vrijbrief voor de natuurbeheerders om bossen nog verder te vernietigen met subsidie SDE+ en met Life subsidie de kale vlakten te herinrichten! Dubbel subsidievangen! Zie ook website “Interessante tijden” auteur Rypke Zeilmaker

http://interessantetijden.nl/2017/08/16/kaplustig-staatsbosbeheer/

Particulieren en gesubsidieerde pelletkachels; open haarden                                                  De vervuiler betaalt niet: met zijn luchtvervuilende houtstook, betaalt veel minder dan de schone stoker,  en wordt zelfs beloond met subsidie, terwijl door zijn toedoen het milieu extra wordt belast en omwonenden de smerige zware pijp krijgen te roken. Buren in de ellende:  zij zitten in de stank en worden vergiftigd met kankerverwekkende lucht.

Vonnis rechtbank integraal naleven: voor elke levensbedreigende bron!                                                                                                                                Stichting de Woudreus vindt het een goede zaak dat Nederland zijn richtlijnverplichtingen nakomt. Dat doet Nederland vaak niet,  of hangt er kerstballen aan, en het is goed dat de rechtbank in deze zaak dat netjes heeft verwoord voor dit geval.

Maar anderzijds doen wij een dringend beroep op gelijkheid voor een ieder. We rekenen erop dat  Milieudefensie en Groen Links even hard tegen de vervuiling van de biomassa-centrales tekeer gaan als ze nu doen tegen de landbouw en de verkeersstromen.Want de  veelal gesubsidieerde houtkachels in Nederland van particulieren alleen al  zijn net zo schadelijk als het verkeer tezamen!

Wat gaat u hier aan doen, mevrouw Dijksma? U bent nog bewindsvrouw en U is aan zet om  dit vonnis integraal na te leven voor elke vervuiler.

 

Waarschuwing

Waarschuwing voor Staatsbosbeheer

Ons bezwaarschrift tegen het handhavingsbesluit november 2016 inzake de grootschalige kap in het Dwingelderveld van de stichting wegens overtredingen op grond van de Natuurbeschermingswet, Boswet en de Flora- en faunawet is na bezwaar deels gegrond verklaard. SBB krijgt een waarschuwing op grond van het volgende.

Provincie bevoegd gezag Soortenbescherming en Houtopstanden sinds 1 januari 2017

Naar aanleiding van overgelegde documenten heeft de behandelend ambtenaar reeds mondeling aangegeven dat de stukken niet zorgvuldig zijn bijgehouden. Om deze reden heeft de provincie toch in haar verweerschrift naar aanleiding van ons bezwaar te kennen gegeven een waarschuwing af te geven.

Reden:  Op basis van de overgelegde checklisten kan worden afgeleid dat Staatsbosbeheer vermoedelijk wel heeft gewerkt volgens de “gedragscode Bosbeheer”. Uit een bestudering van de overgelegde stukken blijkt dat de checklisten onzorgvuldig zijn ingevuld en niet altijd zijn voorzien van een juiste controleerbare kaart. Na een verzoek om toelichting op de checklisten kreeg de provincie een aanvullende mail op 6 maart met kaarten. Niet is helder of alle gekapte gebieden zijn geinventariseerd. Zonder toelichting zijn de checklisten niet goed herleidbaar.”

De provincie kwam nu tot de conclusie dat SBB haar administratie bij het handelen overeenkomstig de Gedragscode Bosbeheer onzorgvuldig heeft bijgehouden. Dus is niet vast te stellen of hiermee een verbod in de zin van artikel 3 lid 1, 3 lid 5 of 3 lid 10 Wnb is overtreden. Hoe dan ook, onzorgvuldig handelen is verboden gelet op de zorgplicht uit artikel 1.1 ‘Wnb.

Aanvankelijk wilde de provincie er niet aan, want SBB bedoelde het zo goed, maar nu is er toch een schriftelijke waarschuwing uitgegaan Pas als ze nog een keer niet zorgvuldig zijn wordt er gehandhaafd, op grond van het volgende:

“De provincie hanteert de landelijke handhavingsstrategie. Op basis van de interventiematrix dient te worden bepaald welke interventie passend is voor de geconstateerde overtreding. De mogelijke gevolgen van het onzorgvuldig handelen achten wij nihil (er is immers wel geïnventariseerd) en het gedrag van de Staatsbosbeheer in dezen goedwillend (de intentie is goed geweest enkel de administratie dient verbeterd te worden, de bereidheid hiertoe is uitgesproken). Het feit dat Staatsbosbeheer een landelijk maatschappelijk aansprekende rechtspersoon is achten wij echter een verzwarend aspect. Gelet hierop komen wij bij interventie B2 uit. Dit houdt in dat een bestuurlijk gesprek of een waarschuwing op zijn plaats is.”

Nu vraagt de stichting zich af, of de Provincie niet zichzelf tegenspreekt.

Als er geen goede check listen zijn, zoals de provincie aangeeft, is er eenvoudig weg niet na te gaan wat er al dan niet is geinventariseerd. Het lijk is zogezegd verdwenen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe kan de provincie in de tweede helft van haar brief zichzelf zo tegenspreken en hoe kan het dat ook de Commissie van bezwaar hier niet op heeft gewezen?

En dan nog wat: u en ik kunnen het goed bedoelen, maar als we per ongeluk door het rode licht rijden krijgen we allemaal een prent. Met onze intenties houdt geen enkele Officier van Justitie rekening .

Het zij zo.

Wij vinden een gedragscode bij bosomvorming die deels uit kaalkap bestaat beslist onjuist en vinden dan ook de ontheffing en een vergunning meer in de rede liggen. Door de wetswijziging per 1-01-2017 komt de overtreder heel goed weg. In Frederiksoord heeft bij de Maatschappij van Weldadigheid ingevolge deze overtreding in 2016 een zwaarder straf gegolden.

Zorgvuldig handelen op basis van de zorgplicht is alles wat nog rest in een natuurgebied als voorzorgsmaatregel. Gelukkig is er, na ons bezwaar, alsnog een waarschuwing uitgegaan naar de overtreders nu zelfs aan die minieme eis van de nieuwe wet niet is voldaan. Ook is nog niet duidelijk waarom alleen SBB op het matje is geroepen. Daar zullen we nog navraag naar doen.

Hopelijk zet de waarschuwing aan tot een zorgvuldiger inventarisatie bij een volgende ingreep. Maar wat De Woudreus betreft moet het resterend bos nu met rust worden gelaten om te herstellen van deze aanval.

 

Nog geen herten in Drents-Friese Wold

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft  de knoop doorgehakt: de tijd is niet rijp  om edelherten en damherten te introduceren in Nationaal Park en N2000 gebied  het Drents-Friese Wold. Over de randvoorwaarden voor de uitwerking van het plan van aanpak herintroductie werd tijdens de vergadering van 22 juni geen overeenstemming bereikt. Doordat steun onder boeren onvoldoende is blijft  een unaniem advies uit.  Daarom heeft de stuurgroep nu  besloten dat de introductie van herten op dit moment bestuurlijk niet haalbaar is.

De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft de ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ ( SER) vastgesteld. Doel van het rapport was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Uit de rapportage blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied in  zowel ecologisch als maatschappelijk  als toeristisch en recreatief opzicht. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. De landbouwsector liet eerder al weten dat ze de komst van edel- en damherten alleen zien zitten als er een hek rondom het hele Drents- Friese Wold komt. Schade  door wildvraat immers wordt niet  of niet geheel vergoed en is ook lastig bewijsbaar.

Voorzitter van de stuurgroep Henk van Hooft:  vindt dat de introductie  van edelherten in het Drents- Friese Wold zorgvuldig is onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat edelherten van toegevoegde waarde zijn voor de doelen van ons Nationaal Park. Deze conclusie uit de SER werd in april 2017 dan ook door alle betrokkenen onderschreven. Over de voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten echter teveel uiteen. Dit plan heeft zowel ecologisch als economisch en maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied en de omgeving, dat volledig draagvlak binnen de stuurgroep heel belangrijk is. Zolang die ontbreekt moet je concluderen dat de tijd er nog niet rijp voor is; aldus de heer Van Hooft.

Zie voor meer informatie de volledige documenten van de SER en onderliggende rapporten op de site van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

bron: Nationaal Park Drents-Friese Wold / Natuurmonumenten, 27/06/17

 

juni 2017

We willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten tot op heden. Ook wijden wij aandacht aan bos als biomassa, met daaraan gerelateerd de nefaste consequenties die dit heeft voor de biodiversiteit. Verder een artikel over bosbodems die zware schade lijden door de zware machines en een vergelijking daarmee met Duitsland. Ook hebben we goed nieuws: er komt steeds meer beweging in samenwerking.

Bezwaar tegen niet handhaven          Ten eerste loopt de bezwaarprocedure nog tegen de nieuwe grootschalige kapactiviteiten in het Dwingelderveld deze winter. We hadden om handhaving gevraagd en tegen de weigering hiervan hebben wij bezwaar aangetekend. Tevens hebben wij laten zien wat de argumenten die altijd worden gebruikt waard zijn zoals:” aan een boom zo vol pruimpies kunnen we best wat plukken want die mist men niet”–  en: “op termijn kunnen er wel weer vogels broeden etc.”

12 juli as zou er uitspraak op bezwaar zijn.                                                        Wat ons met name opviel tijdens het gesprek met de provinciale ambtenaren en Staatsbosbeheer eind vorig jaar was de eensgezindheid van beide. Voor een toezichthouder een rare houding.                                                                                                                    Vragenlijst: Dit is voor ons aanleiding om een vragenlijst over bosbeheer , toezicht en handhaving op te stellen voor Gedeputeerde Staten. We willen vooral weten wat het nettoverlies aan bos is over heel Drenthe. Deze hebben wij 8 juni jl. ingediend.

Brief (in samenwerking met gezamenlijke bomenstichtingen) aan Provincies, IPO en Ministerie :De laatste maanden is er contact tussen De Woudreus en een aantal natuurorganisaties in Nederland ontstaan. Sommige willen nu een totaalbeeld van het beleid van de Provincies ontvangen over mogelijke ontbossing; daarna pas kunnen concrete stappen van de overheden worden gevraagd.

Derhalve is nu door Stichting De Woudreus deze brief met vragen opgesteld  gericht aan Gedeputeerde Staten met kopie ervan aan het IPO en het Ministerie Economische Zaken. Vragen waarop wij antwoord moeten hebben alvorens wij een totaalbeeld hebben van de ontbossing in Drenthe. De Woudreus heeft een kopie van deze brief en die aan het Ministerie van EZ en IPO aan 70 andere natuurorganisaties gestuurd. Met toestemming de inhoud hiervan te gebruiken. Te hopen is dat het navolging krijgt.

Intussen is er een website gestart; http://www.bomenkapmeldpunt.nl/

U kunt uw foto’s en berichten naar deze website sturen!                           Ruim 69% van de Nederlanders bezoekt een natuurgebied, en de meerderheid hiervan prefereert bos. Laat ons dan blijven vechten voor het behoud ervan! KRO monitor heeft voorbeelden gevraagd van boskap;De Woudreus heeft uitgebreid fotomateriaal opgestuurd. Ook uit Schoorl het volgende bericht, gepubliceerd op de weblog van de bomenstichting Achterhoek:

 

http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/06/weer-een-noodkreet-aan-de-monitor.html

 

 

Bos Biomassa

“Het bos, het trotse juweel van het dal, de waarborg voor het geslacht, het geluk van de toekomst, verzorg bescherm en behoud het, het is onze beste vriend. Jij die houthakt, die zich voortbeweegt, die in het bos het gereedschap hanteert, wees behoedzaam in het gebruik en de verzorging ervan. De bescherming van het bos is in het belang van de toekomst……..”

( Uit: De Man en het hout, ISBN nr. 987 90 254 4612 3)

 Het bos echter lijkt net verlaten als na een inval van Hunnen en Visigoten.  De mierenhopen liggen bedolven 0f een meter diep, dus wie daarvan afhankelijk is heeft pech. Bomen liggen dwars over paden, paden zijn niet hersteld.. De bosbodems zijn toegetakeld.    http://bit.ly/2qVLgIU :

Staatsbosbeheer gaat nog harder tekeer dan Natuurmonumenten. Het verdubbelt de houtoogst de laatste jaren naar 80 procent van de bijgroei. Dat bos gaat in snippers naar klimaatdoel-stokers (biomassa-centrales) voor het Energie-akkoord. Over dit bizarre akkoord een andere keer. Waarom dit duurzaam is, is niet verklaren omdat SBB is ontheven van de meld- en herplantplicht! Anders dan Staatsbosbeheer als reactie op de Zembla- uitzending vertelt, verdwijnen de takken lang niet alle in de versnipperaar, want vele liggen nu nog op de grond te rotten. Talloze bomen daarentegen zijn domweg WEL versnipperd voor duurzame biomassa en veelal zonder toezicht. Bergen vol getuigen van het delict. Er was geen toezicht. Het was een grote machinekamer daar in de bossen.

Op zich is afval in de vorm van biomassa niet verkeerd; het wordt anders als lukraak steeds meer bos wordt geofferd voor de energiecentrales als groene energie zonder dat vooraf herplant is gepleegd. Net als vroeger de bosbouwer een bos beheerde. Een bos was ingedeeld in vakken en men wist precies welk vak oogstrijp was, welk vak gedund, etc.

Men bedenke overigens wel dat verbranding in de onderste regionen van een de piramide staat, het is dus het minst duurzame in een biobased economy…… http://virida.nl/cascadering-waardepiramide.html

Maar er is geen boswachter meer die dat vak bosbouw heeft geleerd in Velp durven we te verwedden. Als er al een rondloopt dan krijgt hij geen voet aan de grond. Deze grootschalige aanval op hout is niet meer aan te planten: de bossen gaan eraan. Zie ook dit ouder bericht . in the Guardian: “Protected forests are being indiscriminately felled across Europe to meet the EU’s renewable energy targets, according to an investigation by the conservation group Birdlife.Up to 65% of Europe’s renewable output currently comes from bioenergy, involving fuels such as wood pellets and chips, rather than wind and solar power.” https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/24/protected-forests-in-europe-felled-to-meet-eu-renewable-targets-report?CMP=share_btn_link

Helpt het nou echt?                                                                                                                                                         Veel grootschalige bio-energie projecten zoals die thans plaatsvinden blijken desastreus voor de natuur. Bovendien helpen ze ook al niet bij het tegengaan van klimaatverandering. Dit blijkt uit een uitgekomen ‘zwartboek’ van BirdLife Europa  en Transport & Environment.                                                                                                                    Zie ook Poels hierover in zijn recente uitstekende onthutsende ‘The Uncertainty Has Settled’. In een zoektocht van anderhalf uur bevraagt de documentairemaker de aanname dat de mens afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen om zo de opwarming van de aarde af te remmen. Prachtig is Poels’ groeiende verbazing als hij, op bezoek bij gerenommeerde wetenschappers – onder wie de inmiddels 93-jarige wis- en natuurkundige Freeman Dyson – begrijpt dat dit verhaal zo niet klopt. ,,Die klimaathysterie blijkt vooral een hype van politici en lobbyisten,” zegt Poels. ,,Onder wetenschappers bestaat er geen echte consensus.”

De discussie over het klimaat is echter dermate gepolitiseerd, dat degenen die kanttekeningen willen plaatsen worden “ kalltgestellt”. Zie recent de ophef over uitlatingen van een Statenlid die totaal uit het verband zijn getrokken.

Bosbodems heilig in Duitsland                                                                                      In veel Nederlandse bossen struikel je letterlijk over alles en nog wat. Het is een heel geklauter door de diepe sporen van harvester’s en forwarders. Meestal netjes op 18 tot 20 meter van elkaar, maar ook wel eens op 9 meter en hier en daar zelfs kriskras door de opstand. Duitse bosbouwers gruwen bij het zien van de verwoesting van de bosbodems in heel Nederland zegt Harrie Schreppers van de KNVB.Bij onze oosterburen is de bosbodem heilig, wordt er gezegd. Daarom bepalen de beheerders daar hoe er in het bos geoogst wordt, en niet zoals zo vaak hier, de eigenaren van de grote machines. Vanaf de tijd van bebossing van de woeste gronden zijn we bossen gaan aanplanten waarbij we hoopten op het opbouwen van goede bosbodems, in eerste instantie voor een goede houtproductie. Als de bosbodem zo wordt toegetakeld omdat er geen enkel toezicht is, is het raadzaam dat de HH natuuurbeheerders eens naar onze oosterburen kijken hoe je op een duurzame wijze met bos en de bodem kunt omgaan.

Bos maakt plaats voor horizontale natuur                                                                                                                                         Niet alleen het Dwingelderveld, ook het Drents Friese Wold is weer ‘duurzaam’ kaler geworden. Schrijver dezes bezocht de plaatsen die dit voorjaar nog enig bos hadden maar dat is ook weggekapt. Hoe kan het zijn dat een Vogelrichtlijngebied voor Zwarte Specht en Wespendief met deze habitat te doen krijgt? Er geldt een plicht tot behoud van de habitat voor deze dieren en het zou een novum zijn als ze nu ineens paaltje konden tikken en de open vlakte opzochten !

Overijssel ook exoten-kaal?                                                                                                                 Ons bereikte het bericht dat thans Overijssel aan de beurt is. Exoten zouden “ verdroging” veroorzaken. Dus in de oven ermee. Dat de overheid en bosbeheerders nog steeds wegkomen met deze drogreden is kwalijk.

 

 

 

Vernielzucht Staatsbosbeheer

Niet alleen in het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold, ook elders in Nederland zoals in de Achterhoek, heeft Staatbosbeheer op zijn zachtst gezegd een hoogsteigen visie op “ Beschermen, Beleven en Benutten” van de bossen. Vooral het “Beschermen” van de bossen is ook daar in een vreemd daglicht komen te staan.

Van Bomenstichting Achterhoek vernamen wij dat Staatbosbeheer hen verzekerde:Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren”.

Tijdens een eerdere excursie op landgoed Slangenburg werd verklaard dat SBB “in de toekomst geen percelen groter dan een halve hectare aaneengesloten zou kappen, omdat dit visueel onaantrekkelijk was voor het publiek en om niet te grote afstanden te creëren voor met name Fauna”. Tevens had men de “F&Fwet zeer hoog in het vaandel”. Vervolgens ging men echter in het najaar van 2016 gewoon op dezelfde grove werkwijze door in Boswachterij Ruurlo. Zie de geïllustreerde reportage van hun blog hierover.

Een expert op dit gebied zei: “met name te schrikken van de schaal waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd èn dat er sprake is van vlaktegewijze vellingen.”  

 Een brief van deze Stichting naar de heer Thijssen van SBB op 28 februari 2017 van SBB bleef onbeantwoord.

Leest U in hun blog svp hierover  verder:

bit.ly/2ozIqYJ 

 

.

 

Oertheorie in de prullenbak

. Al weer enkele jaren geleden besteedden wij aandacht aan Frans Vera en dat is toch de man aan wie wij onder meer de Ecologische Hoofdstructuur – dus dat is de bossen zonder bos, – te danken hebben en de Oostvaardersplassen.


DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Oerlandschap: Zijn theorie was de winnende van een van de twee theorieën over het juiste oertijdscenario. De klassieke theorie stelt dat heel Europa oorspronkelijk uit dicht oerbos bestond. Als je de natuur zijn gang laat gaan wordt alles dus weer bos, ook met aanwezigheid van de oeros en het paard. De Vera-theorie gaat hier recht tegenin. Bij ecoloog Frans Vera vormt de os het bos. Het oorspronkelijke oerlandschap was volgens hem een groot parkland waar grazers de opkomst van bomen tegenhielden.

En nu?oud bos van 13.000 jaar geleden gevonden bij Oud Leusden: Bij graafwerkzaamheden op landgoed Den Treek-Henschoten bij het Utrechtse Leusden zijn de resten gevonden van een heel oud dennenbos. De bosresten zijn ongeveer 13.000 jaar oud en stammen uit een relatief warme periode tegen het einde van de laatste ijstijd. Het gaat om een bijzondere vondst die ook internationaal van grote wetenschappelijke betekenis is, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gevonden bosresten bestaan uit dennen. Daarnaast zijn ook bladresten van de dwergberk gevonden, een struik die nu nog in Scandinavië voorkomt. De boomstammen zijn goed bewaard gebleven doordat ze tijdens één of meerdere stormen zijn omgewaaid, in een veenlaag ingebed zijn geraakt en in korte tijd door verstuivend zand zijn afgedekt.

In totaal zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op een oppervlakte van 0,25 hectare de resten van 160 omgewaaide bomen gevonden, gedocumenteerd en bemonsterd. De meeste bomen hebben toentertijd een leeftijd van 50 tot 80 jaar bereikt. Een aantal bomen was echter aanzienlijk ouder. De oudste had een leeftijd van meer dan 167 jaar. Eén boom kon van wortel tot top worden gedocumenteerd en had een lengte van 18,5 meter.”

In de prullenbak dus met de oertheorie van Vera, en ALLE uitwerkingen van zijn ideëen in Nederland: BOS TERUG!

De oertijd blijkt dus zoals ook uit de geschiedenis van Drenthe te lezen is, diametraal te staan tegenover Vera’s oertheorie en de door het ministerie van LNV en nu EZ gelanceerde ‘nieuwe natuur’ plannen. Vera was werkzaam bij het Ministerie, dus zijn theorie werd te makkelijk praktijk. En hoe. Als gevolg hiervan is het Nederlandse landschap ten onrechte van zijn bossen ontdaan. Ontbost dus. Net zo erg als Borneo. De bossen hier te lande waren toen goeddeels 90 jaar oud : In de 18e en 19e eeuw kwam de bosbouw tot ontwikkeling en zijn veel methoden toegepast om het door de mens uitgeputte land en de verstoven heide tot stuifzand weer vruchtbaar te maken en productief. Het is echter onjuist om te stellen dat bos van 800 tot 1850 niet aanwezig of vogelvrij was: In het bos waren begrazing en strooiselwinning na 1750 verboden. Daardoor bleef de bodemvruchtbaarheid min of meer op peil. Bomen en hakhout uit het bos werden gebruikt voor timmerhout, de winning van eikenbast voor leerlooierijen en voor brandhout. Hierdoor veranderde de bodem vruchtbaarheid in de bossen nauwelijks. Stuifzandbebossingen ontstonden na 1850. Het zwaartepunt van de bosbouw lag tot 1950 op de ontginnings- bosbouw. . Er werden veel naaldbossen aangeplant.

Onder Vera en door beleid van het Ministerie heeft er naast de zuivering van de ‘buitenlandse’ naaldbossen tevens een miljarden kostende operatie plaatsgevonden van landroof van boeren want die werden meteen ten onrechte tot vijand verklaard. Gevolg was minder boerenland en een industriële landbouw. Het kostbare boerenland werd ontgrond, zoiets heet milieucriminaliteit, er kwam pitrus voor in de plaats met petgaten erin waar ganzen dol op zijn en met oerkoeien erop.

Herbebossing urgent Het is hoog tijd dat de heer Vera zijn dwaling publiekelijk erkent en verklaart dat hij met de oertheorie goed mis was en dat de klassieke theorie met de vondsten van OudLeusden een ommekeer in het beleid meer dan rechtvaardigt. Dat bossen ten onrechte zijn verwijderd. En dat hij daa r evenveel invloed voor uitoefent als voor zijn Ecologische Hoofdstructuur zonder bos.

Niet alleen om de graasvlakten van ecokoeien te ontdoen, maar ook om de bossen in groten getale aan te planten omdat die van nature thuis horen in Nederland. Bossen die bovendien als Vogelrichtlijngebied waren aangewezen door Europa werden toch door Nederlands EHS verabeleid in de kachel geflikkerd met subsidie. He t is altijd de mens geweest zoals ook uit de geschiedenis van Drenthe blijkt, die zijn fnuikende invloed op de natuur heeft doen gelden.  De mens zet de bijl erin.  En de natuurboeren laten het aan de aannemer over. Ze  hebben geen idee wat er in een bos huist dus het doel van het “oerlandschap” heiligt de middelen.  Was het ontbossen vroeger nog nodig om een akker te vervaardigen om in het leefonderhoud te voorzien en wat brandhout te hebben, nu is er door de natuurboeren een slachting aan de gang van soorten die in naaldbos leefden maar die nu hun habitat dat strikt beschermd hoort te zijn in rap tempo kwijt raken. En de soort zal uitsterven. Bovendien krijgt men er nog geld voor ook:

Het Energieakkoord zorgde ervoor dat- al ons landelijke en stedelijke groen in de klimaatsubsidie-kachel verdwijnt.

http://reports.climatecentral.org/pulp-fiction/1/

Invloed VERA  op de nieuwe Tweede Kamerleden Hopelijk kan de heer Vera dezelfde invloed doen gelden als vooreerst en heeft hij de grootheid om zijn enorme blunder te erkennen en nog groter vaart zetten achter herbebossing in Nederland: een Ecologische Hoofdstructuur met  dit keer bossen. Met een boete van 500 euro per gekapte boom in de toekomst. Er zijn inmiddels al plaatselijke intitiatieven tot boomplant genoeg vanuit de bevolking: kijk naar Lievelde, Ede, het rivierengebied etc.

Klimaatverandering en luchtfilters Wat kennelijk geen hond heeft beseft, is dat bossen een temperende invloed hebben op het klimaat; dat zij regen aantrekken. En nog meer. Maar je snapt dus niet dat als je geen temperatuurstijging wilt, bossen vernietigt: de moord op beschermde soorten op de koop toe nemend. Dat is echt ecocide. De vuile lucht wordt gratis gefilterd door de naalden van de naaldbossen.

Nationale boomplantdag voor de natuurboeren! Eindelijk natuurbescherming avant la lettre!Stop biomassakap en laat kennis leidend zijn  Bossen moeten- zo snel als maar mogelijk is teruggeplant. Herplant op grote schaal moet nu geschieden. Stop de biomassa uit de bossen en houd de zaag in het vet. Laat de natuurbescherming haar primaire taak: de bescherming van de natuur, weer zwaarder wegen dan de zorg om mensen en ledentallen. We pleiten voor een harde opstelling tegen de tijdgeest van marktdenken. Laat wetenschappelijk onderzoek in plaats van Vera beleid eindelijk eens de basis vormen voor terrein-beheer. Met de kennis van de natuurbeheerders is het, de witte raven uitgezonderd, droevig gesteld. Intensiveer ook het toezicht door eigen personeel, in plaats van dit af te breken.
Bronnen:AD, Groene Ruimete, Rijksdienst voor Cultuurwetenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehavende N2000 gebieden

Het was weer een barre winter voor de bosbewoners.

De mooiste en oudste nog aanwezige bosoppervlakken zijn nu in groten getale vernield en versnipperd. De bergen snippers waren ook vanaf de weg te zien ; vanaf september tot nu is er eindeloos veel hout afgevoerd. Ons verzoek tot handhaving heeft natuurlijk niet opgeleverd. Boskap is bestaand gebruik want SBB gaat het bos omvormen tot een ander bos. Staat niet in het beheerplan. Dus het mag niet als bestaand gebruik worden betiteld zegt zelfs de Raad van State. En zeker niet als dat inhoudt dat het te beschermen gebied alsmaar kleiner wordt hierdoor en de soort (en) mogelijk schade ondervindt.(-en) . Vogels en hun leefgebieden moeten worden beschermd. ( art., 3VR) Maar Vogelbescherming en Natuurmonumenten (!) ( medeverantwoordelijk voor grootschalige kap hier te lande) maken zich druk over verdwijnende bomen in de Sahel ;” Ze leveren brandhout of moeten plaatsmaken voor landbouw. Met rampzalige gevolgen voor trekvogels. Help mee en doneer voor vogelbomen”

Heel goed, maar wanneer komt er een actie voor vogelbomen in Nederland?

Bosomvorming                                                                                                                      Dit bosomvormingsplan is wel een heel oud plan van SBB. Dus geen “besluit” in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus niemand kon ooit bij de rechter om toetsing aan de richtlijnen aan de orde te stellen. Dat bosomvormingsplan hebben we nog niet toegestuurd gekregen. En daarmee is meteen de opbrengst van de kap van het hout verzilverd met een SDE subsidie omdat houtverbranding is gekoppeld aan een ideologie, namelijk klimaatverandering. En voor SBB is dit miljoenen geld aan inkomsten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biobrandstof: Verhoging broeikasgas                                                                 Eerder zo zegt Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, veroorzaakt gebruik biobrandstof een verhoging van broeikasgas tov gebruikelijke brandstof. De Co2 uitstoot doet dan ineens niet meer ter zake. Pran Brindaban: “Agroenergie gebaseerd op wetenschappelijk onhoudbare schattingen en productiepotenties bevordert inefficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten koste van mens, natuur en milieu.”

PM2.5 en PM10                                                                                                               Denkt u eens aan de PM10 en PM2.5, de dodelijke vormen van fijnstof die alleen al door houtrook door particulieren wordt veroorzaakt:

Bijdrage van houtrook aan fijnstofgehalte
: onderzoek Schoorl       Voor de bemeten locatie Schoorl werd het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39% voor PM2,5. Dat is bepaald geen geringe bijdrage. En vanwege de trend om meer hout te stoken lopen veel gemeentes het risico dat het aantal overschrijdingsdagen van de fijnstofnorm toeneemt.

Houtrook is schadelijk en vooral hinderlijk bij windstil weer. Dan waaiert de rook uit de schoorsteen niet uiteen maar blijft in de straat hangen waardoor omwonenden een flinke concentratie in hun longen krijgen. Verstandige stokers laten hun houtkachel dan uit, maar lang niet iedereen neemt deze regel in acht. Bekijk of download het volledige rapport De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5 tijdens een winterperiode in Schoorl.

bron: www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/

 Daarbij nog dit: de bomen die SBB en NM omhakken zijn fijnstoffilters, de naalden vangen de PM op.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behandeling bezwaar tegen niet handhaving:             Bezwaarcommissie nodigt ons uit op 3 april. Intussen hopen we dan die papieren te hebben die de grondslag vormen voor dit “bestaand gebruik”. Hoewel de Raad van State grenzen aan bestaand gebruik heeft gesteld, bij overtreding waarvan een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd. Niet zo in Drenthe. Overheid en beheerders hebben de bevoegdheid kennelijk om andere doelen na te streven dan de verplichtingen van de richtlijnen die bovendien de natuur schade berokkenen. Het beheerplan is een vod papier. Dus de afloop van ons bezwaar is al bekend.

Decentralisatie: rookgordijn                                                                                         In een artikel van Binnenlands Bestuur van augustus vorig jaar zei Douwe Elsinga hoe wij en andere landen de overheid hebben georganiseerd. “In Frankrijk doet men in beginsel alles vanuit een centraal punt, in Duitsland is er een consistente federale formule en in Zwitserland zijn de kantons de maat der bestuurlijke dingen. De Belgen hebben er een onoverzichtelijke puinhoop van gemaakt en in Nederland wordt voortuitgang geboekt door verantwoordelijkheden zoek te maken en taken driedubbel uit te splitsen zodat er geen touw meer aan vast te knopen is”. Zie maar eens hoe het in de natuursector nu geregeld is: de overheid stelt regels over de EHS in het Barro ( de oude Wet ruimtelijke ordening) en de provincies mogen dat verder uitwerken in hun ruimtelijke verordeningen, en de gemeenten zullen daar rekening mee houden in hun bestemmingplannen. Het bosrecht anno nu geeft aan dat de houtopstanden worden beschermd in de nieuwe wet. Maar wat bosbouwkundig verantwoord is mag de provincie bepalen en de gemeente heeft ook weer zijn eigen regels binnen de bebouwde kom. Verantwoordelijkheid en correcte uitvoering Natura 2000 is hiermee verdwenen. Er is geen touw meer aan vast te knopen en de helderheid die Het Hof van Justitie eist is weggeblazen. Of , zo u wilt in rook opgegaan.Geen wonder, want in Nederland is de poging om de EHS, nu NNN,  in de plaats van Natura 2000- verplichtingen door te douwen zeer goed geslaagd.

Daarmee is de waarborg van rechts zekerheid en  recht van eigendom en behoud van habitats van species niet meer aanwezig.

Uitmijnen bos voor de bijstook bos in centrales: groene energie?De resultaten zijn schokkend: een ieder die de bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold heeft doorgelopen de afgelopen weken zal het met de Stichting meer dan eens zijn: De bossen zijn nog verder in kwaliteit achteruitgegaan en de opbrengst komt ten goede aan de zogenaamde groene energie. Dank zij een 100 miljard euro kostend Energieakkoord. Het gekapt hout wordt versnipperd en aangeleverd aan de kolencentrales die dit “ groene” energie, want duurzaam, mogen noemen. Is dit wel zo duurzaam?

VISIEDOCUMENT BIOBRANDSTOF EN HOUT ALS ENERGIEBRONNENeffect op uitstoot van broeikasgassen, opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge.

De conclusie in dit rapport luidt: “het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel. Ze hebben daarnaast ongewenste effecten zoals vernietiging van natuur ……”(2015)

Zie ook: https://www.knaw.nl/nlactueel/nieuws/vetrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

Nieuws12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert.”

Amerika levert de meeste houtsnippers (pellets) en hiervoor gaan eeuwenoude bossen de ovens in:John Upton, Climate Central: (http://www.climatecentral.org/news/new-eu-wood-energy-rules- threaten-climate-forests-20988)“As American foresters ramp up logging to meet the growing demand for wood pellets by power plants on the other side of the Atlantic Ocean, a new European wood energy proposal would allow the power plants to continue claiming their operations are green for at least 13 more years, despite releasing more heat-trapping pollution than coal.

Most of the wood fueling converted coal plants in England, Denmark and other European countries is coming from North American forests. Each month, about 1 million tons of tree trunks and branches from southern U.S. pine plantations and natural forests is being turned into pellets and shipped to European power plants, mostly to Drax power station in the U.K.The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal. Only the pollution released when wood pellets are produced and transported is counted on climate ledgers. Actual pollution from the smokestack — by far the greatest source of carbon pollution from wood energy — is overlooked.”

Uitstoot kankerverwekkende stoffen                                                           Daarnaast zo zegt een artikel- zie hieronder -, bezorgt de houtstook een groter aandeel aan gevaarlijke stoffen dan de fossiele energie:           Earth Institute, Columbia Univ. (2011, updated 2016) Renee Cho blog article: http://blogs.ei.columbia.edu/2011/08/18/is-biomass-really-renewable/ also discusses the reasons why wood pellet biomass energy is typically not carbon neutral. However this article also states that “In addition, burning wood biomass emits as much, if not more, air pollution than burning fossil fuels—particulate matter, nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur dioxide, lead, mercury, and other hazardous air pollutants…”

Staatbosbeheer komt hout te kort:                                                                       Zie dit onthullend document over de jaarlijkse hoeveelheid hout die Staatbosbeheer alleen al moet aanleveren en wat gewoon niet lukt omdat er niet zoveel bos aanwezig is in Nederland: http://www.gnmf.nl/upload/documenten/Verslag_informatiebijeenkomst_biomassa_19_oktober_2016.pdf

Ecocide

Biodiversiteit is een kreet die hier zeker niet thuishoort.

Meer de term ecocide!

 

 

Als de vos de passie preekt……

Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, zegt dat ons land verrommelt. “Onze Nederlandse landschappen staan onder grote druk door de intensieve landbouw, infrastructuur en bebouwing op ongeschonden plekken als de kust.”

……..boer pas op je ganzen!..Met een aanvalsplan in de hand maakt Natuurmonumenten (NM) zich er hard voor dat landschap hierin een centrale plek krijgt. Maar het gaat wel om andermans landschap, andermans eigendom. Dus oppassen geblazen.

Hoe zit het met het grondbezit van Natuurmonumenten?Staatssteun : Vanaf 1990 kreeg de Vereniging meer dan 20.000 hectare boerengrond GRATIS van de overheid. Jaarlijks krijgt NM al gemiddeld tussen 40-50 miljoen euro subsidies. De directiesalarissen van Marc en Theo Wams liggen ver boven het maximum van € 124.233 volgens de Beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.(Climategate) Dus dan zou het op hun grond prachtig moeten zijn nietwaar? Een voorbeeld voor Nederland!

Vernielzucht en onkunde overheerst                                                                De kennis van de beheerders is helaas beneden peil. Er vindt nooit een vegetatiekartering of soorteninventarisatie vooraf plaats, voordat NM gaat herinrichten. Er wordt een ‘natuurdoel’ verzonnen waar subsidie voor verkrijgbaar is, de projectontwikkelaars takelen het landschap toe en vervolgens is na het ‘natuurherstel’ minder natuurwaarde te vinden dan er voorheen was.

Natuurmonumenten verleent actieve steun aan alle negatieve trends voor het landschap, inclusief lelijke windturbines op land en in zee
:horizonvervuiling & dodelijke wentelwieken                                                                          Natuurmonumenten ondersteunt met andere natuurbeheerders de verdubbeling van windmolens op land en in zee uit het Energieakkoord.. Ze steunen zelfs de propaganda-organisatie Natuur en Milieu die deze windturbines via marketing aan de bevolking opdringt, jaarlijks met tienduizenden euro’s! De bevolking mag evenwel de rekening betalen van de windhandel. Qua portemonnee en qua gezondheid. Onbenoemd blijft en verzwegen wordt ook het groot aantal vogelsoorten en vleermuizen dat wordt kapot gewenteld!

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/fledermaus-studie-platzgefahr-in-der-naehe-von-windraedern-11849659.html

http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/news/15018.html

Ook hierover: (uit “biomassa voor electrische energie”)“Er zijn reeds vele rapporten verschenen over de grote sterfte onder vogels en vleermuizen door de windparken. Het is verbazingwekkend dat de natuurorganisaties hierop geen actie ondernemen. Enerzijds wordt een snelweg omgelegd vanwege korenwolven in Limburg die in het naburige Duitsland ruim aanwezig zijn en anderzijds hult men zich in zwijgen als windmolenparken een potentiële bedreiging voor de vogel- en vleermuizenstand vormen. Gaarne beroepen deze organisaties zich op het zgn. voorzorgsprincipe dat luidt:

Een plan moet verboden worden als op grond van wetenschappelijk onderzoek niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat er significante effecten optreden voor soorten die vallen onder de bescherming van Natura 2000.

Er zijn meldingen en rapporten uit de US, Spanje, Duitsland en Engeland die deze vereiste zekerheid twijfelachtig maken. Mij is niet bekend dat één van deze organisaties het door hen zo geliefde juridische traject heeft gevolgd om een toetsing of hertoetsing af te dwingen. Kennelijk wordt dit als ideologisch niet opportuun beschouwd”

Biomassa: NM doet mee aan kap van bos en bomen voor ‘groene’ energie met staatssteun                                                                                                                Onvermeld blijft dat de gezonde hardhout bossen in Amerika- zie Amerikaanse milieugroep Dogwood Alliance – en in Nederland- worden opgeofferd als biomassa. Met subsidie van de overheid. Deze wordt bijgemengd in de kolencentrales om te dienen als “ groene energie” vanwege een rare som met CO2. Windmolens draaien niet bij windstil weer dus de fossiele en goedkoopste energie moet dat opvangen met een “vleugje groen”.

Climate central:‘The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal.’

Resultaat: vernietiging leefgebieden                                                                                 Door deze ontbossing worden de leefgebieden van talrijke diersoorten definitief vernietigd. Ontneem een soort zijn leefgebied, dan sterft deze uit. NM & natuurorganisaties als Staatsbosbheer (SBB) en talrijke andere pro- wind organisaties samen met de overheid doen actief mee aan de ontbossing, en de moord op tienduizenden beschermde soorten.

WEIDEKAKETOES                                                                                        Merkwaardig is daarom thans ineens de ook door subsidies ingegeven zorg die Natuurmonumenten koestert voor weidevogels. Plotseling gaan ze zich weer met boeren bemoeien. Vroeger noemden ze de grutto’s weidekakatoes.

Wederom stelt De Woudreus de vraag: als NM zo dol is op weidevogels, waarom heeft NM geen eigen terreinen ervoor ingericht? Waarom moet een ander dat doen? NM heeft boerenland gratis gekregen! Wat is ermee gedaan? Grote grazers op het vernielde heringerichte- dus ontgronde – land trappen nu de nesten kapot, verstoren de broedsels en verjagen de vogels. De kosten voor ontgronding zijn idioot duur en weggegooid geld: Een boer kost per hectare “natuur”grond ( en dat mag best agrarisch zijn, zo zegt de rechtspraak) een fractie van een hectare ontgrond schraal onland, bezaaid met pitrus, dat volgens NM “ natuur” is; waar vervolgens vee op wordt losgelaten die al wat ontstaat en komt de nek omdraait.

Weidevogels en mensen lijden onder natuurterreur                                    Intensivering van de landbouw was nodig om te overleven; mest -injectie moest van Natuurmonumenten en milieuorganisaties. Zie hiervoor ook: de kleine oorlog van boer Kok: een kleine biologische boer in Amersfoort die het opnam tegen die injectering en aantoonde dat zijn wijze van boeren zonder injecteren een prachtig resultaat opgeverde. Hij kreeg een prijs van Campina voor de beste melk na onderzoek van het instituut Louis Bolk. Veerman keurde zijn wijze van bemesting goed.                                                                                                                        Navolging? Nee de injectering bleef: Schande en schadelijk voor weidevogels. De oorzaak van de achteruitgang ligt dus niet bij de boeren: het ammoniakbeleid blijkt overigens bedrog zo blijkt uit het onderzoek Hanekamp Marcel Crok en Matt Briggs:  ‘Ammonniak in Nederland- enkele kritische kanttekeningen”

Wat ook niet wordt genoemd is dat talrijke broedsels en jonge vogels worden opgevreten door predatoren die door de anti-jacht houding in Nederland floreren in aantal en overwicht. Daarnaast is zeker de vroege maaibeurt en het soort gras dat daarvoor gebruikt wordt dodelijk.

Aanvalsplan op andermans landschap                                                                NM vindt dat het op de weg ligt van anderen om aan de slag te gaan met belastinggeld. NM zal niets zelf financieren, ondanks hun omzet van 120 miljoen euro per jaar, (waarvan 40-50 miljoen euro subsidies) en ongeveer 15 miljoen euro gratis geld per jaar van de Postcode Loterij. (bron: Climategate) Het aanvalsplan voorziet in nog meer lastenverzwarende maatregelen voor boeren, die er toe leiden dat ze meer moeten intensiveren om de lasten te betalen.Dus nog minder weidevogels als resultaat .Mooi plan hoor.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf                                                                                  De Woudreus vindt dat NM (en andere grote natuurbeheerders als Staatsbosbeheer) zich moeten bekommeren om hun eigen groot aantal onverzorgde terreinen, dat ze qua hectares al boven de pet groeit,

Overheid heeft te veel petten op en bevoordeelt natuurorganisaties                          De Woudreus vindt: Schaf o.m. de ammoniakaannames en daarop gebaseerde regelgeving af en ook de schadelijke injectering ; stop met de PAS. Leg de wettelijke regels ook op aan de natuurorganisaties , ontvlecht en ontneem hun invloed op de politiek; handhaaf en zie toe dat er inventarisering en monitoring is door derden is en beboet als dat niet zo is. En stop met het verlenen van douceurtjes en enorme subsidies voor ontbossing en herinrichting. Dat is staatssteun. Voor de overheid een aanvalsplan met Natuurmonumenten gaat realiseren op andermans grondbezit moet de overheid zelf, voordat zij samen met de beheerders een Natura 2000-gebied bebouwt, ontbost,verziekt en exploiteert , op eigen terrein eerst zichZELF aan bestaande natuurregels houden. Een overheid die zich niet aan de door haarzelf uitgevaardigde wetten houdt staat gelijk aan een roversbende. Niet de regels en visies die de natuurorganisaties hebben geritseld: het zijn de Europese natuurrichtlijnen die eindelijk eens in hun geheel een op een boven alles moeten worden toegepast, tezamen met de jurisprudentie van het Hof.

Wetgeving lobby :Wat Nederland aan natuurwetgeving heeft is een karikatuur van de europese verplichtingen. Niemand schijnt te weten/erkennen dat de richtlijnen indien onjuist of niet toegepast, prevaleren; dus de lobby van de natuurmaffia moet ook in regelgeving worden uitgeschakeld. De Woudreus was getuige hoe na de inspraak van de ontwerpwet natuur, vertegenwoordigers SBB en NM richting ambtenaren gingen : de lobby die doorklinkt heden ten dage in de huidige Nederlandse wet.

Rechtspraak: Ook de rechtspraak dient het gelijkheidsbeginsel toe te passen: als een klein stukje bos van een habitat van een kwalificerende natura 2000 soort oppofferen slecht is als Van der Valk daar wil bouwen, waarom kan meer dan 1000 hectare cumulatief bij de kaalslag in een N2000 gebied worden gepasseerd als SBB bos gaat “ herinrichten” en de bomen laat versnipperen- ook zonder inventarisatie jaarrond vooraf?

 

 

.

 

 

 

Bossen bevorderen wolkvorming

Bossen bevorderen wolkenvorming

Bossen hebben meer invloed op het regionale weer en klimaat dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van satellietgegevens van de afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers van Wageningen University & Research en het KNMI samen met internationale collega’s vastgesteld dat er in de zomer boven bosgebieden zo’n 10% meer bewolking voorkomt dan boven het omringende gebied. De extra wolkenvorming heeft over het algemeen een afkoelend effect. Ook kan er door de sterkere wolkenvorming meer regen vallen. De bevindingen van het onderzoekteam zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Het was al bekend dat bossen het mondiale klimaat verkoelen door het vastleggen van CO2. Daarnaast was het ook een gegeven dat bossen invloed hebben op de hydrologie en het lokale klimaat van een gebied vanwege hun regulerende invloed op de waterbalans en de energiebalans, die mede wordt bepaald door de sterke turbulentie boven bos. Wat de gevolgen van deze lokale effecten zijn voor het weer en klimaat op regionale schaal, bijvoorbeeld via wolkenvorming en neerslag, was echter nog onduidelijk.

Verkoelend effect van bossen

Onderzoekers uit Nederland, Engeland, België en Frankrijk hebben in 2 bosgebieden in Frankrijk op relatief vlak land de effecten op het weer en klimaat onderzocht. Op vlak land, omdat in heuvelachtige gebieden wolkenvorming en neerslag voor een belangrijk deel worden bepaald door de topografie van het gebied. Zij hebben de gegevens van de Meteosat Second Generation satelliet van de afgelopen 10 jaar bestudeerd. Deze satelliet doet vanuit een geostationaire baan op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar ononderbroken waarnemingen van het weer in Europa en Afrika.

Meer bewolking

“Uit onze analyses blijkt dat er ’s zomers circa 10% vaker sprake is geweest van wolken boven bossen dan boven omringend gebied,” zegt projectleider Ryan Teuling van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit. “De meeste wolken vormen zich aan de benedenwindse kant van het bos. In sommige gevallen kan deze wolkenvorming leiden tot extra neerslag, maar meestal zal de invloed beperkt blijven tot een koelend effect. Dat effect is het sterkst in de ochtend en de avond, omdat wolken zich boven bossen eerder vormen en er langer blijven hangen. Eerder dit jaar verscheen er een publicatie in Science waarin het verkoelende effect van bos en bosbeheer in twijfel werd getrokken. Wij laten juist zien dat er veel meer meespeelt.”

Gevolgen van storm

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de gevolgen van de storm Klaus, die in 2009 bij Bordeaux aan land kwam en over het zuidwesten van Frankrijk en het noordoosten van Spanje trok. Klaus veroorzaakte grote schade, onder andere aan bossen in Les Landes waar een aanzienlijk deel van de bomen sneuvelde. Teuling: “In de jaren na de storm (2009 – 2013) constateerden we een sterke afname van de bewolking boven de getroffen bosgebieden van Les Landes ten opzichte van de jaren voor de storm (2004 – 2008): een nieuwe en sterke aanwijzing dat bossen een sterke invloed hebben op de wolkenvorming.”

Gevonden effecten niet volledig te verklaren

Welke processen precies verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten weten de onderzoekers niet. Zij hebben het over ‘observational evidence’. Vermoedelijk gaat het om een interactie tussen opwarming, verdamping en turbulentie, maar zelfs natuurlijke aerosolen zouden een rol kunnen spelen in de wolkenvorming. “Onze bevindingen zijn niet alleen wetenschappelijk relevant,” zegt Teuling. “Ze zijn ook relevant voor de recente discussies rond het Actieplan Bos en Hout, waarin wordt voorgesteld om geschikte locaties met bossen te beplanten. Dat zal niet alleen van invloed zijn op de openheid van die gebieden, maar ook op het regionale klimaat.”

Zie voor meer informatie de publicatie Observational evidence for cloud cover enhancement over western European forests op de site van Nature.

bron: Wageningen Environmental Research, 11/01/17

Stichting de Woudreus