Oertheorie in de prullenbak

. Al weer enkele jaren geleden besteedden wij aandacht aan Frans Vera en dat is toch de man aan wie wij onder meer de Ecologische Hoofdstructuur – dus dat is de bossen zonder bos, – te danken hebben en de Oostvaardersplassen.


DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Oerlandschap: Zijn theorie was de winnende van een van de twee theorieën over het juiste oertijdscenario. De klassieke theorie stelt dat heel Europa oorspronkelijk uit dicht oerbos bestond. Als je de natuur zijn gang laat gaan wordt alles dus weer bos, ook met aanwezigheid van de oeros en het paard. De Vera-theorie gaat hier recht tegenin. Bij ecoloog Frans Vera vormt de os het bos. Het oorspronkelijke oerlandschap was volgens hem een groot parkland waar grazers de opkomst van bomen tegenhielden.

En nu?oud bos van 13.000 jaar geleden gevonden bij Oud Leusden: Bij graafwerkzaamheden op landgoed Den Treek-Henschoten bij het Utrechtse Leusden zijn de resten gevonden van een heel oud dennenbos. De bosresten zijn ongeveer 13.000 jaar oud en stammen uit een relatief warme periode tegen het einde van de laatste ijstijd. Het gaat om een bijzondere vondst die ook internationaal van grote wetenschappelijke betekenis is, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gevonden bosresten bestaan uit dennen. Daarnaast zijn ook bladresten van de dwergberk gevonden, een struik die nu nog in Scandinavië voorkomt. De boomstammen zijn goed bewaard gebleven doordat ze tijdens één of meerdere stormen zijn omgewaaid, in een veenlaag ingebed zijn geraakt en in korte tijd door verstuivend zand zijn afgedekt.

In totaal zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op een oppervlakte van 0,25 hectare de resten van 160 omgewaaide bomen gevonden, gedocumenteerd en bemonsterd. De meeste bomen hebben toentertijd een leeftijd van 50 tot 80 jaar bereikt. Een aantal bomen was echter aanzienlijk ouder. De oudste had een leeftijd van meer dan 167 jaar. Eén boom kon van wortel tot top worden gedocumenteerd en had een lengte van 18,5 meter.”

In de prullenbak dus met de oertheorie van Vera, en ALLE uitwerkingen van zijn ideëen in Nederland: BOS TERUG!

De oertijd blijkt dus zoals ook uit de geschiedenis van Drenthe te lezen is, diametraal te staan tegenover Vera’s oertheorie en de door het ministerie van LNV en nu EZ gelanceerde ‘nieuwe natuur’ plannen. Vera was werkzaam bij het Ministerie, dus zijn theorie werd te makkelijk praktijk. En hoe. Als gevolg hiervan is het Nederlandse landschap ten onrechte van zijn bossen ontdaan. Ontbost dus. Net zo erg als Borneo. De bossen hier te lande waren toen goeddeels 90 jaar oud : In de 18e en 19e eeuw kwam de bosbouw tot ontwikkeling en zijn veel methoden toegepast om het door de mens uitgeputte land en de verstoven heide tot stuifzand weer vruchtbaar te maken en productief. Het is echter onjuist om te stellen dat bos van 800 tot 1850 niet aanwezig of vogelvrij was: In het bos waren begrazing en strooiselwinning na 1750 verboden. Daardoor bleef de bodemvruchtbaarheid min of meer op peil. Bomen en hakhout uit het bos werden gebruikt voor timmerhout, de winning van eikenbast voor leerlooierijen en voor brandhout. Hierdoor veranderde de bodem vruchtbaarheid in de bossen nauwelijks. Stuifzandbebossingen ontstonden na 1850. Het zwaartepunt van de bosbouw lag tot 1950 op de ontginnings- bosbouw. . Er werden veel naaldbossen aangeplant.

Onder Vera en door beleid van het Ministerie heeft er naast de zuivering van de ‘buitenlandse’ naaldbossen tevens een miljarden kostende operatie plaatsgevonden van landroof van boeren want die werden meteen ten onrechte tot vijand verklaard. Gevolg was minder boerenland en een industriële landbouw. Het kostbare boerenland werd ontgrond, zoiets heet milieucriminaliteit, er kwam pitrus voor in de plaats met petgaten erin waar ganzen dol op zijn en met oerkoeien erop.

Herbebossing urgent Het is hoog tijd dat de heer Vera zijn dwaling publiekelijk erkent en verklaart dat hij met de oertheorie goed mis was en dat de klassieke theorie met de vondsten van OudLeusden een ommekeer in het beleid meer dan rechtvaardigt. Dat bossen ten onrechte zijn verwijderd. En dat hij daa r evenveel invloed voor uitoefent als voor zijn Ecologische Hoofdstructuur zonder bos.

Niet alleen om de graasvlakten van ecokoeien te ontdoen, maar ook om de bossen in groten getale aan te planten omdat die van nature thuis horen in Nederland. Bossen die bovendien als Vogelrichtlijngebied waren aangewezen door Europa werden toch door Nederlands EHS verabeleid in de kachel geflikkerd met subsidie. He t is altijd de mens geweest zoals ook uit de geschiedenis van Drenthe blijkt, die zijn fnuikende invloed op de natuur heeft doen gelden.  De mens zet de bijl erin.  En de natuurboeren laten het aan de aannemer over. Ze  hebben geen idee wat er in een bos huist dus het doel van het “oerlandschap” heiligt de middelen.  Was het ontbossen vroeger nog nodig om een akker te vervaardigen om in het leefonderhoud te voorzien en wat brandhout te hebben, nu is er door de natuurboeren een slachting aan de gang van soorten die in naaldbos leefden maar die nu hun habitat dat strikt beschermd hoort te zijn in rap tempo kwijt raken. En de soort zal uitsterven. Bovendien krijgt men er nog geld voor ook:

Het Energieakkoord zorgde ervoor dat- al ons landelijke en stedelijke groen in de klimaatsubsidie-kachel verdwijnt.

http://reports.climatecentral.org/pulp-fiction/1/

Invloed VERA  op de nieuwe Tweede Kamerleden Hopelijk kan de heer Vera dezelfde invloed doen gelden als vooreerst en heeft hij de grootheid om zijn enorme blunder te erkennen en nog groter vaart zetten achter herbebossing in Nederland: een Ecologische Hoofdstructuur met  dit keer bossen. Met een boete van 500 euro per gekapte boom in de toekomst. Er zijn inmiddels al plaatselijke intitiatieven tot boomplant genoeg vanuit de bevolking: kijk naar Lievelde, Ede, het rivierengebied etc.

Klimaatverandering en luchtfilters Wat kennelijk geen hond heeft beseft, is dat bossen een temperende invloed hebben op het klimaat; dat zij regen aantrekken. En nog meer. Maar je snapt dus niet dat als je geen temperatuurstijging wilt, bossen vernietigt: de moord op beschermde soorten op de koop toe nemend. Dat is echt ecocide. De vuile lucht wordt gratis gefilterd door de naalden van de naaldbossen.

Nationale boomplantdag voor de natuurboeren! Eindelijk natuurbescherming avant la lettre!Stop biomassakap en laat kennis leidend zijn  Bossen moeten- zo snel als maar mogelijk is teruggeplant. Herplant op grote schaal moet nu geschieden. Stop de biomassa uit de bossen en houd de zaag in het vet. Laat de natuurbescherming haar primaire taak: de bescherming van de natuur, weer zwaarder wegen dan de zorg om mensen en ledentallen. We pleiten voor een harde opstelling tegen de tijdgeest van marktdenken. Laat wetenschappelijk onderzoek in plaats van Vera beleid eindelijk eens de basis vormen voor terrein-beheer. Met de kennis van de natuurbeheerders is het, de witte raven uitgezonderd, droevig gesteld. Intensiveer ook het toezicht door eigen personeel, in plaats van dit af te breken.
Bronnen:AD, Groene Ruimete, Rijksdienst voor Cultuurwetenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehavende N2000 gebieden

Het was weer een barre winter voor de bosbewoners.

De mooiste en oudste nog aanwezige bosoppervlakken zijn nu in groten getale vernield en versnipperd. De bergen snippers waren ook vanaf de weg te zien ; vanaf september tot nu is er eindeloos veel hout afgevoerd. Ons verzoek tot handhaving heeft natuurlijk niet opgeleverd. Boskap is bestaand gebruik want SBB gaat het bos omvormen tot een ander bos. Staat niet in het beheerplan. Dus het mag niet als bestaand gebruik worden betiteld zegt zelfs de Raad van State. En zeker niet als dat inhoudt dat het te beschermen gebied alsmaar kleiner wordt hierdoor en de soort (en) mogelijk schade ondervindt.(-en) . Vogels en hun leefgebieden moeten worden beschermd. ( art., 3VR) Maar Vogelbescherming en Natuurmonumenten (!) ( medeverantwoordelijk voor grootschalige kap hier te lande) maken zich druk over verdwijnende bomen in de Sahel ;” Ze leveren brandhout of moeten plaatsmaken voor landbouw. Met rampzalige gevolgen voor trekvogels. Help mee en doneer voor vogelbomen”

Heel goed, maar wanneer komt er een actie voor vogelbomen in Nederland?

Bosomvorming                                                                                                                      Dit bosomvormingsplan is wel een heel oud plan van SBB. Dus geen “besluit” in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus niemand kon ooit bij de rechter om toetsing aan de richtlijnen aan de orde te stellen. Dat bosomvormingsplan hebben we nog niet toegestuurd gekregen. En daarmee is meteen de opbrengst van de kap van het hout verzilverd met een SDE subsidie omdat houtverbranding is gekoppeld aan een ideologie, namelijk klimaatverandering. En voor SBB is dit miljoenen geld aan inkomsten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biobrandstof: Verhoging broeikasgas                                                                 Eerder zo zegt Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, veroorzaakt gebruik biobrandstof een verhoging van broeikasgas tov gebruikelijke brandstof. De Co2 uitstoot doet dan ineens niet meer ter zake. Pran Brindaban: “Agroenergie gebaseerd op wetenschappelijk onhoudbare schattingen en productiepotenties bevordert inefficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten koste van mens, natuur en milieu.”

PM2.5 en PM10                                                                                                               Denkt u eens aan de PM10 en PM2.5, de dodelijke vormen van fijnstof die alleen al door houtrook door particulieren wordt veroorzaakt:

Bijdrage van houtrook aan fijnstofgehalte
: onderzoek Schoorl       Voor de bemeten locatie Schoorl werd het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39% voor PM2,5. Dat is bepaald geen geringe bijdrage. En vanwege de trend om meer hout te stoken lopen veel gemeentes het risico dat het aantal overschrijdingsdagen van de fijnstofnorm toeneemt.

Houtrook is schadelijk en vooral hinderlijk bij windstil weer. Dan waaiert de rook uit de schoorsteen niet uiteen maar blijft in de straat hangen waardoor omwonenden een flinke concentratie in hun longen krijgen. Verstandige stokers laten hun houtkachel dan uit, maar lang niet iedereen neemt deze regel in acht. Bekijk of download het volledige rapport De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5 tijdens een winterperiode in Schoorl.

bron: www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/

 Daarbij nog dit: de bomen die SBB en NM omhakken zijn fijnstoffilters, de naalden vangen de PM op.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behandeling bezwaar tegen niet handhaving:             Bezwaarcommissie nodigt ons uit op 3 april. Intussen hopen we dan die papieren te hebben die de grondslag vormen voor dit “bestaand gebruik”. Hoewel de Raad van State grenzen aan bestaand gebruik heeft gesteld, bij overtreding waarvan een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd. Niet zo in Drenthe. Overheid en beheerders hebben de bevoegdheid kennelijk om andere doelen na te streven dan de verplichtingen van de richtlijnen die bovendien de natuur schade berokkenen. Het beheerplan is een vod papier. Dus de afloop van ons bezwaar is al bekend.

Decentralisatie: rookgordijn                                                                                         In een artikel van Binnenlands Bestuur van augustus vorig jaar zei Douwe Elsinga hoe wij en andere landen de overheid hebben georganiseerd. “In Frankrijk doet men in beginsel alles vanuit een centraal punt, in Duitsland is er een consistente federale formule en in Zwitserland zijn de kantons de maat der bestuurlijke dingen. De Belgen hebben er een onoverzichtelijke puinhoop van gemaakt en in Nederland wordt voortuitgang geboekt door verantwoordelijkheden zoek te maken en taken driedubbel uit te splitsen zodat er geen touw meer aan vast te knopen is”. Zie maar eens hoe het in de natuursector nu geregeld is: de overheid stelt regels over de EHS in het Barro ( de oude Wet ruimtelijke ordening) en de provincies mogen dat verder uitwerken in hun ruimtelijke verordeningen, en de gemeenten zullen daar rekening mee houden in hun bestemmingplannen. Het bosrecht anno nu geeft aan dat de houtopstanden worden beschermd in de nieuwe wet. Maar wat bosbouwkundig verantwoord is mag de provincie bepalen en de gemeente heeft ook weer zijn eigen regels binnen de bebouwde kom. Verantwoordelijkheid en correcte uitvoering Natura 2000 is hiermee verdwenen. Er is geen touw meer aan vast te knopen en de helderheid die Het Hof van Justitie eist is weggeblazen. Of , zo u wilt in rook opgegaan.Geen wonder, want in Nederland is de poging om de EHS, nu NNN,  in de plaats van Natura 2000- verplichtingen door te douwen zeer goed geslaagd.

Daarmee is de waarborg van rechts zekerheid en  recht van eigendom en behoud van habitats van species niet meer aanwezig.

Uitmijnen bos voor de bijstook bos in centrales: groene energie?De resultaten zijn schokkend: een ieder die de bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold heeft doorgelopen de afgelopen weken zal het met de Stichting meer dan eens zijn: De bossen zijn nog verder in kwaliteit achteruitgegaan en de opbrengst komt ten goede aan de zogenaamde groene energie. Dank zij een 100 miljard euro kostend Energieakkoord. Het gekapt hout wordt versnipperd en aangeleverd aan de kolencentrales die dit “ groene” energie, want duurzaam, mogen noemen. Is dit wel zo duurzaam?

VISIEDOCUMENT BIOBRANDSTOF EN HOUT ALS ENERGIEBRONNENeffect op uitstoot van broeikasgassen, opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge.

De conclusie in dit rapport luidt: “het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel. Ze hebben daarnaast ongewenste effecten zoals vernietiging van natuur ……”(2015)

Zie ook: https://www.knaw.nl/nlactueel/nieuws/vetrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

Nieuws12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert.”

Amerika levert de meeste houtsnippers (pellets) en hiervoor gaan eeuwenoude bossen de ovens in:John Upton, Climate Central: (http://www.climatecentral.org/news/new-eu-wood-energy-rules- threaten-climate-forests-20988)“As American foresters ramp up logging to meet the growing demand for wood pellets by power plants on the other side of the Atlantic Ocean, a new European wood energy proposal would allow the power plants to continue claiming their operations are green for at least 13 more years, despite releasing more heat-trapping pollution than coal.

Most of the wood fueling converted coal plants in England, Denmark and other European countries is coming from North American forests. Each month, about 1 million tons of tree trunks and branches from southern U.S. pine plantations and natural forests is being turned into pellets and shipped to European power plants, mostly to Drax power station in the U.K.The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal. Only the pollution released when wood pellets are produced and transported is counted on climate ledgers. Actual pollution from the smokestack — by far the greatest source of carbon pollution from wood energy — is overlooked.”

Uitstoot kankerverwekkende stoffen                                                           Daarnaast zo zegt een artikel- zie hieronder -, bezorgt de houtstook een groter aandeel aan gevaarlijke stoffen dan de fossiele energie:           Earth Institute, Columbia Univ. (2011, updated 2016) Renee Cho blog article: http://blogs.ei.columbia.edu/2011/08/18/is-biomass-really-renewable/ also discusses the reasons why wood pellet biomass energy is typically not carbon neutral. However this article also states that “In addition, burning wood biomass emits as much, if not more, air pollution than burning fossil fuels—particulate matter, nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur dioxide, lead, mercury, and other hazardous air pollutants…”

Staatbosbeheer komt hout te kort:                                                                       Zie dit onthullend document over de jaarlijkse hoeveelheid hout die Staatbosbeheer alleen al moet aanleveren en wat gewoon niet lukt omdat er niet zoveel bos aanwezig is in Nederland: http://www.gnmf.nl/upload/documenten/Verslag_informatiebijeenkomst_biomassa_19_oktober_2016.pdf

Ecocide

Biodiversiteit is een kreet die hier zeker niet thuishoort.

Meer de term ecocide!

 

 

Als de vos de passie preekt……

Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, zegt dat ons land verrommelt. “Onze Nederlandse landschappen staan onder grote druk door de intensieve landbouw, infrastructuur en bebouwing op ongeschonden plekken als de kust.”

……..boer pas op je ganzen!..Met een aanvalsplan in de hand maakt Natuurmonumenten (NM) zich er hard voor dat landschap hierin een centrale plek krijgt. Maar het gaat wel om andermans landschap, andermans eigendom. Dus oppassen geblazen.

Hoe zit het met het grondbezit van Natuurmonumenten?Staatssteun : Vanaf 1990 kreeg de Vereniging meer dan 20.000 hectare boerengrond GRATIS van de overheid. Jaarlijks krijgt NM al gemiddeld tussen 40-50 miljoen euro subsidies. De directiesalarissen van Marc en Theo Wams liggen ver boven het maximum van € 124.233 volgens de Beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.(Climategate) Dus dan zou het op hun grond prachtig moeten zijn nietwaar? Een voorbeeld voor Nederland!

Vernielzucht en onkunde overheerst                                                                De kennis van de beheerders is helaas beneden peil. Er vindt nooit een vegetatiekartering of soorteninventarisatie vooraf plaats, voordat NM gaat herinrichten. Er wordt een ‘natuurdoel’ verzonnen waar subsidie voor verkrijgbaar is, de projectontwikkelaars takelen het landschap toe en vervolgens is na het ‘natuurherstel’ minder natuurwaarde te vinden dan er voorheen was.

Natuurmonumenten verleent actieve steun aan alle negatieve trends voor het landschap, inclusief lelijke windturbines op land en in zee
:horizonvervuiling & dodelijke wentelwieken                                                                          Natuurmonumenten ondersteunt met andere natuurbeheerders de verdubbeling van windmolens op land en in zee uit het Energieakkoord.. Ze steunen zelfs de propaganda-organisatie Natuur en Milieu die deze windturbines via marketing aan de bevolking opdringt, jaarlijks met tienduizenden euro’s! De bevolking mag evenwel de rekening betalen van de windhandel. Qua portemonnee en qua gezondheid. Onbenoemd blijft en verzwegen wordt ook het groot aantal vogelsoorten en vleermuizen dat wordt kapot gewenteld!

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/fledermaus-studie-platzgefahr-in-der-naehe-von-windraedern-11849659.html

http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/news/15018.html

Ook hierover: (uit “biomassa voor electrische energie”)“Er zijn reeds vele rapporten verschenen over de grote sterfte onder vogels en vleermuizen door de windparken. Het is verbazingwekkend dat de natuurorganisaties hierop geen actie ondernemen. Enerzijds wordt een snelweg omgelegd vanwege korenwolven in Limburg die in het naburige Duitsland ruim aanwezig zijn en anderzijds hult men zich in zwijgen als windmolenparken een potentiële bedreiging voor de vogel- en vleermuizenstand vormen. Gaarne beroepen deze organisaties zich op het zgn. voorzorgsprincipe dat luidt:

Een plan moet verboden worden als op grond van wetenschappelijk onderzoek niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat er significante effecten optreden voor soorten die vallen onder de bescherming van Natura 2000.

Er zijn meldingen en rapporten uit de US, Spanje, Duitsland en Engeland die deze vereiste zekerheid twijfelachtig maken. Mij is niet bekend dat één van deze organisaties het door hen zo geliefde juridische traject heeft gevolgd om een toetsing of hertoetsing af te dwingen. Kennelijk wordt dit als ideologisch niet opportuun beschouwd”

Biomassa: NM doet mee aan kap van bos en bomen voor ‘groene’ energie met staatssteun                                                                                                                Onvermeld blijft dat de gezonde hardhout bossen in Amerika- zie Amerikaanse milieugroep Dogwood Alliance – en in Nederland- worden opgeofferd als biomassa. Met subsidie van de overheid. Deze wordt bijgemengd in de kolencentrales om te dienen als “ groene energie” vanwege een rare som met CO2. Windmolens draaien niet bij windstil weer dus de fossiele en goedkoopste energie moet dat opvangen met een “vleugje groen”.

Climate central:‘The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal.’

Resultaat: vernietiging leefgebieden                                                                                 Door deze ontbossing worden de leefgebieden van talrijke diersoorten definitief vernietigd. Ontneem een soort zijn leefgebied, dan sterft deze uit. NM & natuurorganisaties als Staatsbosbheer (SBB) en talrijke andere pro- wind organisaties samen met de overheid doen actief mee aan de ontbossing, en de moord op tienduizenden beschermde soorten.

WEIDEKAKETOES                                                                                        Merkwaardig is daarom thans ineens de ook door subsidies ingegeven zorg die Natuurmonumenten koestert voor weidevogels. Plotseling gaan ze zich weer met boeren bemoeien. Vroeger noemden ze de grutto’s weidekakatoes.

Wederom stelt De Woudreus de vraag: als NM zo dol is op weidevogels, waarom heeft NM geen eigen terreinen ervoor ingericht? Waarom moet een ander dat doen? NM heeft boerenland gratis gekregen! Wat is ermee gedaan? Grote grazers op het vernielde heringerichte- dus ontgronde – land trappen nu de nesten kapot, verstoren de broedsels en verjagen de vogels. De kosten voor ontgronding zijn idioot duur en weggegooid geld: Een boer kost per hectare “natuur”grond ( en dat mag best agrarisch zijn, zo zegt de rechtspraak) een fractie van een hectare ontgrond schraal onland, bezaaid met pitrus, dat volgens NM “ natuur” is; waar vervolgens vee op wordt losgelaten die al wat ontstaat en komt de nek omdraait.

Weidevogels en mensen lijden onder natuurterreur                                    Intensivering van de landbouw was nodig om te overleven; mest -injectie moest van Natuurmonumenten en milieuorganisaties. Zie hiervoor ook: de kleine oorlog van boer Kok: een kleine biologische boer in Amersfoort die het opnam tegen die injectering en aantoonde dat zijn wijze van boeren zonder injecteren een prachtig resultaat opgeverde. Hij kreeg een prijs van Campina voor de beste melk na onderzoek van het instituut Louis Bolk. Veerman keurde zijn wijze van bemesting goed.                                                                                                                        Navolging? Nee de injectering bleef: Schande en schadelijk voor weidevogels. De oorzaak van de achteruitgang ligt dus niet bij de boeren: het ammoniakbeleid blijkt overigens bedrog zo blijkt uit het onderzoek Hanekamp Marcel Crok en Matt Briggs:  ‘Ammonniak in Nederland- enkele kritische kanttekeningen”

Wat ook niet wordt genoemd is dat talrijke broedsels en jonge vogels worden opgevreten door predatoren die door de anti-jacht houding in Nederland floreren in aantal en overwicht. Daarnaast is zeker de vroege maaibeurt en het soort gras dat daarvoor gebruikt wordt dodelijk.

Aanvalsplan op andermans landschap                                                                NM vindt dat het op de weg ligt van anderen om aan de slag te gaan met belastinggeld. NM zal niets zelf financieren, ondanks hun omzet van 120 miljoen euro per jaar, (waarvan 40-50 miljoen euro subsidies) en ongeveer 15 miljoen euro gratis geld per jaar van de Postcode Loterij. (bron: Climategate) Het aanvalsplan voorziet in nog meer lastenverzwarende maatregelen voor boeren, die er toe leiden dat ze meer moeten intensiveren om de lasten te betalen.Dus nog minder weidevogels als resultaat .Mooi plan hoor.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf                                                                                  De Woudreus vindt dat NM (en andere grote natuurbeheerders als Staatsbosbeheer) zich moeten bekommeren om hun eigen groot aantal onverzorgde terreinen, dat ze qua hectares al boven de pet groeit,

Overheid heeft te veel petten op en bevoordeelt natuurorganisaties                          De Woudreus vindt: Schaf o.m. de ammoniakaannames en daarop gebaseerde regelgeving af en ook de schadelijke injectering ; stop met de PAS. Leg de wettelijke regels ook op aan de natuurorganisaties , ontvlecht en ontneem hun invloed op de politiek; handhaaf en zie toe dat er inventarisering en monitoring is door derden is en beboet als dat niet zo is. En stop met het verlenen van douceurtjes en enorme subsidies voor ontbossing en herinrichting. Dat is staatssteun. Voor de overheid een aanvalsplan met Natuurmonumenten gaat realiseren op andermans grondbezit moet de overheid zelf, voordat zij samen met de beheerders een Natura 2000-gebied bebouwt, ontbost,verziekt en exploiteert , op eigen terrein eerst zichZELF aan bestaande natuurregels houden. Een overheid die zich niet aan de door haarzelf uitgevaardigde wetten houdt staat gelijk aan een roversbende. Niet de regels en visies die de natuurorganisaties hebben geritseld: het zijn de Europese natuurrichtlijnen die eindelijk eens in hun geheel een op een boven alles moeten worden toegepast, tezamen met de jurisprudentie van het Hof.

Wetgeving lobby :Wat Nederland aan natuurwetgeving heeft is een karikatuur van de europese verplichtingen. Niemand schijnt te weten/erkennen dat de richtlijnen indien onjuist of niet toegepast, prevaleren; dus de lobby van de natuurmaffia moet ook in regelgeving worden uitgeschakeld. De Woudreus was getuige hoe na de inspraak van de ontwerpwet natuur, vertegenwoordigers SBB en NM richting ambtenaren gingen : de lobby die doorklinkt heden ten dage in de huidige Nederlandse wet.

Rechtspraak: Ook de rechtspraak dient het gelijkheidsbeginsel toe te passen: als een klein stukje bos van een habitat van een kwalificerende natura 2000 soort oppofferen slecht is als Van der Valk daar wil bouwen, waarom kan meer dan 1000 hectare cumulatief bij de kaalslag in een N2000 gebied worden gepasseerd als SBB bos gaat “ herinrichten” en de bomen laat versnipperen- ook zonder inventarisatie jaarrond vooraf?

 

 

.

 

 

 

Bossen bevorderen wolkvorming

Bossen bevorderen wolkenvorming

Bossen hebben meer invloed op het regionale weer en klimaat dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van satellietgegevens van de afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers van Wageningen University & Research en het KNMI samen met internationale collega’s vastgesteld dat er in de zomer boven bosgebieden zo’n 10% meer bewolking voorkomt dan boven het omringende gebied. De extra wolkenvorming heeft over het algemeen een afkoelend effect. Ook kan er door de sterkere wolkenvorming meer regen vallen. De bevindingen van het onderzoekteam zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Het was al bekend dat bossen het mondiale klimaat verkoelen door het vastleggen van CO2. Daarnaast was het ook een gegeven dat bossen invloed hebben op de hydrologie en het lokale klimaat van een gebied vanwege hun regulerende invloed op de waterbalans en de energiebalans, die mede wordt bepaald door de sterke turbulentie boven bos. Wat de gevolgen van deze lokale effecten zijn voor het weer en klimaat op regionale schaal, bijvoorbeeld via wolkenvorming en neerslag, was echter nog onduidelijk.

Verkoelend effect van bossen

Onderzoekers uit Nederland, Engeland, België en Frankrijk hebben in 2 bosgebieden in Frankrijk op relatief vlak land de effecten op het weer en klimaat onderzocht. Op vlak land, omdat in heuvelachtige gebieden wolkenvorming en neerslag voor een belangrijk deel worden bepaald door de topografie van het gebied. Zij hebben de gegevens van de Meteosat Second Generation satelliet van de afgelopen 10 jaar bestudeerd. Deze satelliet doet vanuit een geostationaire baan op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar ononderbroken waarnemingen van het weer in Europa en Afrika.

Meer bewolking

“Uit onze analyses blijkt dat er ’s zomers circa 10% vaker sprake is geweest van wolken boven bossen dan boven omringend gebied,” zegt projectleider Ryan Teuling van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit. “De meeste wolken vormen zich aan de benedenwindse kant van het bos. In sommige gevallen kan deze wolkenvorming leiden tot extra neerslag, maar meestal zal de invloed beperkt blijven tot een koelend effect. Dat effect is het sterkst in de ochtend en de avond, omdat wolken zich boven bossen eerder vormen en er langer blijven hangen. Eerder dit jaar verscheen er een publicatie in Science waarin het verkoelende effect van bos en bosbeheer in twijfel werd getrokken. Wij laten juist zien dat er veel meer meespeelt.”

Gevolgen van storm

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de gevolgen van de storm Klaus, die in 2009 bij Bordeaux aan land kwam en over het zuidwesten van Frankrijk en het noordoosten van Spanje trok. Klaus veroorzaakte grote schade, onder andere aan bossen in Les Landes waar een aanzienlijk deel van de bomen sneuvelde. Teuling: “In de jaren na de storm (2009 – 2013) constateerden we een sterke afname van de bewolking boven de getroffen bosgebieden van Les Landes ten opzichte van de jaren voor de storm (2004 – 2008): een nieuwe en sterke aanwijzing dat bossen een sterke invloed hebben op de wolkenvorming.”

Gevonden effecten niet volledig te verklaren

Welke processen precies verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten weten de onderzoekers niet. Zij hebben het over ‘observational evidence’. Vermoedelijk gaat het om een interactie tussen opwarming, verdamping en turbulentie, maar zelfs natuurlijke aerosolen zouden een rol kunnen spelen in de wolkenvorming. “Onze bevindingen zijn niet alleen wetenschappelijk relevant,” zegt Teuling. “Ze zijn ook relevant voor de recente discussies rond het Actieplan Bos en Hout, waarin wordt voorgesteld om geschikte locaties met bossen te beplanten. Dat zal niet alleen van invloed zijn op de openheid van die gebieden, maar ook op het regionale klimaat.”

Zie voor meer informatie de publicatie Observational evidence for cloud cover enhancement over western European forests op de site van Nature.

bron: Wageningen Environmental Research, 11/01/17

Kerstgroet van de Woudreus

Trouwe lezers en medestrijders,

We bedanken u graag voor uw steun, reacties en support, in 2016.
De Woudreus wenst u mooie kerstdagen en een bosrijk 2017!

Met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, namens de Woudreus,
Mieke Vodegel

Lange adem

(Tekst: Rob Crispijn)
Vanaf 2003 toen de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe ontdekte dat er in fijnsparbossen zeldzame en bedreigde paddenstoelen konden voorkomen, heeft de werkgroep Staatsbosbeheer, als eigenaar van deze bossen, hierop gewezen. Dat kreeg toen weinig weerklank, mede omdat de Fijnspar als een exoot werd beschouwd en men er in natuurkringen vanuit ging dat exoten geen echte natuurwaarden kunnen hebben. Maar omdat het aantal bijzondere soorten dat aan Fijnspar is gebonden in de loop der jaren alleen maar toenam, werd SBB via publicaties of in gesprekken hiervan op de hoogte gehouden. Dit leidde in 2012 tot een besluit om een mycologische verkenning te maken binnen alle fijnsparbossen in Drenthe teneinde inzicht te krijgen welke de voor paddenstoelen meest waardevolle sparrenbossen zijn. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe en besloeg drie jaar. Na afloop van deze periode is een rapport geschreven met een top 25 van sparrenbossen met de meeste zeldzaamheden en Rodelijst-soorten.

Tegelijkertijd werden er steeds meer sparrenbossen gekapt of sterk gedund, omdat de bomen inmiddels de optmale leeftijd hebben en daarom voor de houtindustrie de meeste waarde hebben. Deze gang van zaken was voor sommige SBB-medewerkers reden om te pleiten ommige van deze bossen te ontzien. De een had als argument dat fijnsparbossen een gunstig biotoop vormen voor eekhoorns, anderen wezen op de cultuurhistorische waarde: deze produktiebossen staan voor een manier van werken en van denken die typerend is voor de eerste helft van de vorige eeuw.

Een jaar nadat het paddenstoelenrapport was verschenen, leidden de hierboven geschetste zienswijzen en de resultaten van het paddenstoelenonderzoek tot een besluit van SBB om 22 bosvakken uit de top 25 een speciale status te verlenen: De top drie wordt een strikt paddenstoelenreservaat waar geen enkele ingreep meer zal plaatsvinden. In de overige 19 bossen worden nog wel (lichte) dunningen toegepast, maar staat het behoud van het sparrenbos voorop.

Na dertien jaar een resultaat waar de Drentse werkgroep heel gelukkig mee is en die aantoont dat stug volhouden soms loont. Misschien een hart onder de riem voor De Woudreus!

Paddestoelen Werkgroep Drenthe

Hieronder en achter deze link het artikel in Nature Today:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23141

 

Paddenstoelen voor uitsterven behoed dankzij behoud sparrenbossen

Nederlandse Mycologische Vereniging
Bron: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23141
14-DEC-2016 – Uit een driejarig onderzoek naar alle Drentse fijnsparbossen blijkt dat een aantal ervan zeer rijk is aan zeldzame en bedreigde paddenstoelen. De meest waardevolle krijgen van Staatsbosbeheer een apart beheer, terwijl de top drie de status krijgt van paddenstoelenreservaat.

Spectaculaire vondsten

 

 

 

Fraaie gifgordijnzwam (Bron: Geert de Vries)

Tijdens de inventarisatie van Drenthe (1999- 2011) ten behoeve van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe kwam aan het licht dat bossen met Fijnspar heel rijk kunnen zijn aan bijzondere paddenstoelen.

Spectaculair was de eerste vondst van de uitgestorven gewaande Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus; RL: Gevoelig) in een vochtig, mosrijk fijnsparbos van vijftig jaar oud. Na deze ontdekking is het aantal vindplaatsen van deze bijzondere soort geleidelijk gestegen tot ruim een dozijn. Deze toename is mede het gevolg van het ouder worden van de Drentse fijnsparbossen waardoor zich steeds meer symbionten van Fijnspar in dit biotoop vestigen. Behalve van de Kamfergordijnzwam is ook van voorheen schaarse soorten als de Olijfplaatgordijnzwam (Cortinarius scaurus), de Fraaie gifgordijnzwam (Cortinarius rubellus) en de Forse melkzwam (Lactarius trivialis) het aantal meldingen sterk gestegen.
Veroudering van sparrenbossen : Kaprijp voor houtbehoefte en biomassa
Het ouder worden van sparrenbossen 
betekent dat vele ervan kaprijp worden. Al
 deze bossen liggen namelijk in
 boswachterijen en zijn door 
Staatsbosbeheer aangelegd als 
productiebossen voor houtwinning. Er deed
 zich de paradoxale situatie voor dat
 naarmate de paddenstoelenrijkdom van 
deze bossen steeds duidelijker werd 
aangetoond er steeds meer fijnsparbossen werden gekapt als bijdrage aan de 
Nederlandse houtbehoefte. Ook enkele
 boswachters van Staatsbosbeheer zetten 
vraagtekens bij de snelle afname van 
sparrenbos, bijvoorbeeld omdat bossen 
met Fijnspar een belangrijk biotoop voor
 eekhoorns vormen. Daarbij
 vertegenwoordigen deze naaldbossen een 
cultuurhistorische waarde. Ze laten zien 
hoe in de eerste helft van de vorige eeuw grootschalige bosbouw gestalte kreeg en wat houtvesters van Staatsbosbeheer aan kennis moesten verwerven om tot levensvatbare bossen te komen.

Sparrenbossen als paddensoelenreservaat

 

 

 

 


Door het ouder worden van de Drentse sparrenbossen is het aantal meldingen van de Forse melkzwam sterk toegenomen (Bron: Rob Chrispijn)

 

 

 

 

 

De eerste vondst van de uitgestorven gewaande Kamfergordijnzwam vond plaats in een Drents fijnsparbos (Bron: Rob Chrispijn)

Inmiddels wordt hun levensvatbaarheid eerder als een probleem gezien, nu er een sterke tendens is om naaldbos om te vormen naar loofbos. Gelukkig zal een deel van het areaal aan Fijnspar intact blijven, want enkele jaren terug stemde Staatsbosbeheer toe in een inventarisatie van al haar Drentse fijnsparbossen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD). In totaal zijn zo’n 200 fijnsparbossen bezocht en geïnventariseerd op paddenstoelen.

Op basis van de gegevens die dit opleverde is een rapport gemaakt met daarin een top 25 van fijnsparbossen die het meest rijk waren aan zeldzame en bedreigde soorten. Daaruit heeft Staatsbosbeheer een royale keus gemaakt van 22 bossen die buiten de vijfjaarlijkse kaprondes worden gehouden. De top drie krijgt zelfs de status van paddenstoelenreservaat: hier zullen verdere ingrepen geheel achterwege blijven. In de overige 19 percelen zal het beheer voortaan gericht zijn op de instandhouding van het fijnsparbos. De Paddenstoelenwerkgroep Drenthe is zeer verheugd over dit besluit, omdat hiermee een redelijk deel van het Drentse fijnsparbos wordt veiliggesteld, waardoor een voor paddenstoelen belangrijk biotoop in stand blijft en zeldzame en bedreigde soorten, zoals de Kamfergordijnzwam, voor ons land behouden kunnen blijven!
Tekst: Rob Chrispijn en Eef Arnolds, Nederlandse Mycologische Vereniging en Paddenstoelenwerkgroep Drenthe
Foto’s: Rob Chrispijn; Geert de Vries

Het rapport is hier te downloaden: http://drenthe.paddestoelenkartering.nl/downloads/Rapport_fijnsparren_RC_EA_2016-04-04.pdf

Illegale grootschalige kap Dwingelderveld

Illegale grootschalige kap Dwingelderveld

Dit najaar 2016 is vanuit de Bosrand te Lhee schuin naar het ontmoetingspunt te Spier over een aanzienlijke breedte zeer veel oud bos gekapt. Het betrof hier grote volwassen bomen in de kracht van hun leven. Dit zijn alle bomen die habitat zijn van de kwalificerende soort Zwarte specht, waarvoor het gebied is aangewezen door Europa. (Natura 2000)
Dit stuk resterend bos is speciaal bedoeld voor deze vogelsoort omdat dit het enige nog aaneengesloten stuk bos is in het Dwingelderveld. Van groot belang is dus dat dit bos aaneengesloten en ongestoord blijft, er geen fragmentatie optreedt en geen beschadiging van de bodemzwarte-specht
De rest van het ooit aanwezige habitat is immers reeds eerder gekapt voor uitgraven Koelevaartsveen, Holtveen, aanleg ecoduct en aarden wal langs de A28 etc., dus behoud van dit aaneengesloten stuk bos moest zeker gegarandeerd zijn omdat Nederland zijn verplichting tot behoud van habitat van deze soort stelselmatig niet is nagekomen. Dat de Commissie nog geen inbreukprocedure is gestart mag een wonder heten.

Groene energie
Langs de weg Dwingeloo-Spier zagen we een berg snippers met hoogte van 10 meter en 100 meter lang. houtsnippersDeze snippers zijn in grote haast afgevoerd naar de ovens als bijstook voor groene energie.
Omstanders beweren dat dag en nacht is doorgewerkt om hout en snippers af te voeren.

Vandalisme
Dit vandalisme is des temeer verbazingwekkend in verband met het volgende.

Ontwerp-beheerplan
In strijd met ontwerp beheerplan:
Op bladzijde 79 van het ontwerpbeheerplan 2016, gepubliceerd in juli 2016, staat duidelijk dat kappen om twee redenen niet aan de orde was.
“1. Grootschalig kappen van naaldbos is echter geen optie, aangezien het naaldbos een belangrijk onderdeel is van het leefgebied van de Vogelrichtlijnsoort Zwarte specht en er altijd een aanzienlijk deel oud bos aanwezig moet zijn voor deze soort.

Van belang is dat er na het omvormen van bos in voldoende mate geschikt leefgebied voorhanden is om de doelstelling voor deze soort te behalen.

2. Daarnaast heeft het kappen van bos en omvorming naar korte vegetaties weinig positief effect zolang de regionale drainagebasis zo sterk ‘zuigt’. De winst van beperking van verdamping van bos verdwijnt hierdoor grotendeels. In kleine systeempjes (bijvoorbeeld het intrekgebied van een Heideveentje of Zuurven) kan beperkte kap een relatief groot effect hebben.
Conclusie: Grootschalige boskap is niet toegestaan in verband met aantasting van het leefgebied van de zwarte specht”.

Illegale kap economisch delict
Het beheerplan is nog niet vastgesteld, dus is deze kap vergunningplichtig (passende beoordeling). De kap is ook in het voorliggend ontwerpbeheerplan verboden, dus moet er een dwingende reden voor zijn van groot algemeen belang en aangetoond moet worden dat er geen alternatieven waren. Ook is er een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig.

gekaptOok moet er een kapmelding (Boswet) met herplantverplichting- compensatie- vooraf zijn. Uit de reactie van de Provincie die wij om handhaving verzoeken concluderen wij vooralsnog dat het bevoegd gezag van de kap van meer dan 1000 grote bomen niet op de hoogte was.

Ontwerp-beheerplan, verklaring aan rechter en daaraan contraire maatregelen
Het is zinloos om een ontwerpbeheerplan te publiceren en 4 maanden later geheel tegengesteld aan hetgeen in dit ontwerpbeheerplan is gesteld, toch oud bos op grootschalige wijze te vernietigen ten detrimente van het habitat van het aantal nog resterende Zwarte spechten waarvoor een Europese instandhoudingsplicht geldt van 24 stuks bij aanwijzing in 2004.
In 2010 waren er nog vijftien. Voordat aanleg van de vergrote parkeerplaats en het invaliden pad plaatsvond in 2014 waren er nog zes tot acht van deze soort.
Achter het invaliden pad en rondom de parkeerplaats ‘Achter het Zaand’ bevond zich de resterende habitat van de Zwarte Specht.

Rechtszitting Raad van State: kappen met kappen
Er is op de rechtszitting 2013 door Grontmij, Provincie en anderen aan de Raad van State verklaard dat dit laatste stuk bos- de bosrand- voor de resterende 6-8 spechten onaangeroerd zou blijven. Daardoor mocht het  invalidenpad worden aangelegd en  mochten de wandelpaden  en de parkeerplaats worden verhard.

Kaart ontwerp beheerplan: onaangetast bos
Ook op bladzijde 16 van het ontwerpbeheerplan is niets merkbaar van een ongedaan maken van deze habitat van de Zwarte Specht. De bosrand is op de kaart onaangetast bos.

ONBEHOORLIJK
Daarnaast is het ons inziens bestuurlijk onbehoorlijk om nog voordat er beroep kan worden ingesteld (Boswet, Nbw-wet, Ffwet, beheerplan), zulke onomkeerbare maatregelen te nemen die naast strijd met de vigerende wetgeving ook strijd opleveren met een uitspraak van de Raad van State, het ontwerp-beheerplan en de grondslag voor aanmelding en aanwijzing als N2000gebied.

BIOMASSA en CO2

MET BIOMASSA MEER CO2

Nu de zagen alweer druk bezig zijn en grote stukken bos worden omgezaagd in onze bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold, betekent dat weer houtsnippers richting bio-oven: of de smoes nu voor omvorming is naar “natuurlijk” bos is of omvorming naar hei. In het energie akkoord gesloten door Rutte en diverse organisaties is afgesproken dat het versnipperen van hout als biomassa in de kolencentrales mag worden betiteld als groene energie. Daarmee de nefaste werking van onze wapperende windmolens wegwuivend. Immers, de wind waait niet altijd: dus de kolencentrales moeten energie leveren als de gesubsidieerde wapperaars stilvallen. Maar daarmee is dat kolengestook met hout als bijstook natuurlijk geen groene energie!Onze instemming had bijgaande ingezonden brief in het Financieel Dagblad van de heer Leffert Oldenkamp uit Wageningen, een van de laatste bosbouwkundigen. Zijn deskundigheid is onbetwist. Hij stipuleert dat er geen biomassa moet worden bijgestookt. Om redenen hieronder vermeld.

Wij citeren:

‘Regelmatig wordt in het Financieel Dagblad bij artikelen over bijstook van biomassa in kolencentrales aangegeven dat het een controversiële zaak is. In de discussies over deze controverses worden echter enkele zaken niet genoemd. Zo wordt voor opwekking van 1kWh elektriciteit met biomassa ruim tweemaal zoveel CO2 uitgestoten als met aardgas en ook ruim meer dan steenkool. Er is een overmaat aan CO2 in de lucht en onze bossen kunnen die hoeveelheid al niet verwerken in hun kringloop. Dit wordt ook niet beter, want het bosareaal neemt wereldwijd snel en sterk af en in het overblijvende bos is de houtaanwas dalende. Aanwas met levend hout is de belangrijkste factor om CO2 over langere tijd vast te houden. Minister Kamp verdedigt uitsluitend geformuleerde afspraken uit het energieakkoord. Hij gaat niet in op het probleem dat daarmee de doelstelling, minder CO2 in de lucht te bewerkstelligen, niet wordt gehaald. Liesbeth van Tongeren, van Groenlinks onderschrijft de extra uitstoot die met biomassa stoken wordt verkregen, maar suggereert dat hout uit “ gecertificeerde” bossen die uitstoot niet heeft. Die
“ groene” biomassa stoot eveneens veel uit en ook die bossen hebben een dalende lopende houtaanwas. Bovendien is in dergelijke bossen het aandeel dood hout en ander gemakkelijk te verteren organisch materiaal erg hoog. Waarmee extra CO2 terug komt in de lucht en de periode dat CO2 kan worden vast gehouden sterk wordt beperkt.
Het bijstoken met en het stoken van biomassa werken derhalve averechts op het verminderen van CO2 in de atmosfeer”

Ontwerp-beheerplan, boskap en invasieve soort in Drents-Friese Wold?

Deze week was er weer veel berichtgeving over het Drents-Friese Wold.

Het laatst door ons gelezen bericht betreft de terinzagelegging van o.a. ontwerp-beheerplan Drents-Friese Wold. : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47552.html

Terinzagelegging: Het ontwerp-beheerplan ligt ter inzage van 12 september tot 24 oktober 2016. Het is digitaal te raadplegen op www.natura2000.nl/inspraak.

Op de voorbereiding en vaststelling van beheerplannen is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen naar voren kunnen brengen. Dit kan gedurende de periode van 12 september tot 24 oktober 2016.

Zienswijze digitaal indienen: Bij voorkeur dient u uw zienswijze digitaal in via www.natura2000.nl/inspraak.

Schriftelijk per post : Schriftelijke zienswijzen kunnen opgestuurd worden naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland                         T.a.v. afdeling Natura 2000, o.v.v. Drents Friese Wold ;                  Postbus 40225 ; 8004 DE Zwolle

De Woudreus vindt het triest dat dit ontwerp-beheerplan pas wordt gepubliceerd en voor inspraak vatbaar nadat het meeste inrichtingswerk al achter de rug is. Dus wat is er dan nog in redelijkheid aan zienswijzen in te brengen die mogelijk worden overgenomen of bij afwijzing kunnen worden getoetst in beroep? De kaalslag gaat intussen onverdroten voort, of het nu onder het mom van PAS is of anderszins.. Immers, het Beheer en Inrichtingsplan heeft dit alles toch al op de rol staan:

Kap van nog meer bos :  een krantenbericht  kondigt de – zoveelste- kaalslag in het Drents Friese Wold  aan en dat is – zo is het refrein- voor open plekken .Deze variatie in kort en lang maakt het bos aantrekkelijker zo is het mantra al jaren. Over cumulatief effect en dus een passende beoordeling vooraf, benevens verplichte herplant die reeds vooraf zo dicht mogelijk bij de aangedane plaats zou moeten plaatsvinden met bomen van zelfde soort en grootte, heeft De Woudreus voldoende gerept in haar bezwaarschriften en bij de Commissie voor bezwaar ten Provinciehuize.

Beschermd habitat : Dat het hier waarschijnlijk gaat om naaldbos dat dient als beschermd habitat voor de te beschermen vogelsoorten Wespendief en Zwarte Specht- een Natura 2000 verplichting- wordt genegeerd. Als men bedenkt dat het Drents Friese Wold voor 80% uit deze exoten bestond bij opgave aan Europa dan ziet het er somber uit voor het bos. En zeker voor de te beschermen soorten.  Er wordt dit seizoen in het Vledderveld, de Hoekenbrink en rond Oude Willem verder kaalgekapt. Brengt weer geld in het laatje. Het wordt moeilijk nog houtopstanden te vinden: richting Appelscha is al kaal. Zie hierover de onthutsende fotorapportage eerder op deze website. De roofvogels hebben het dankzij de natuurbeheerders nog nooit zo slecht gehad, aldus de Werkgroep Roofvogels Nederland. RTV Drenthe had vorig jaar een item over dit onderwerp:

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/sperwer-voelt-zich-niet-meer-thuis-drents-friese-wold

Introductie Damherten en herten in het Drents Friese Wold?
Deze zomer zo vertelden we,  was een werkgroep, bestaande uit natuurbeheerders en bestuurders gezeten in een stuurgroep, bezig met de aankondiging van de lancering van het edelhert en een invasieve soort, het damhert. En natuurlijk was er een soort enquête voor het “ draagvlak” onder minder dan de helft van de omringende bevolking gedurende de vakantie en er komt een SER ( zie eerder bericht ).

266px-dama_dama8
Bron: wikipedia

De Woudreus is uiteraard niet bevraagd want die zou toch wel bezwaar hebben. Dat hebben we; formeel omdat er nog geen vastgesteld  beheerplan is, en ook geen passende beoordeling vooraf, en inhoudelijk betreft het de bedreiging van bestaande soorten en natuurwaarden. Een en ander wordt genoegzaam gedocumenteerd en geschraagd door de mishap in de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleiding Duinen en de wetenschappelijke documentaties hierover. Die zijn onthutsend. In die onderzoeken worden vergelijkbare conclusies getrokken als in buitenlandse studies, te weten dat damherten ook negatieve effecten hebben op de biodiversiteit van het gebied en op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Deze conclusies zijn door onafhankelijke, gekwalificeerde deskundigen getrokken op basis van gedegen, objectief onderzoek.

Exoten met schadelijke bijwerkingen
De damherten zijn exoten die  bij ongebreidelde verspreiding de omringende biotoop vernielen.

Bron: wikipedia
Bron: wikipedia

De damherten zijn exoten die  bij ongebreidelde verspreiding de omringende biotoop vernielen. Bij goed populatiebeheer is dit te voorkomen, maar dat is tot op heden een mission impossible gebleken.

De begrazingsideologie van Frans Vera maakt alle discussie over verspreiding van ziekten ook van en naar de veestapel, verkeersveiligheid, verjaging endemische soorten en vernieling van fauna en flora evenwel tot een illusie. Mogelijk komen een aantal instandhoudingsdoelen van het Drents-Friese Wold met deze introductie in gevaar, zo vermelden diverse wetenschappelijke rapportages[1]; de oorspronkelijke inwoners als ree worden verjaagd en diverse vlindersoorten zullen uitsterven, omwonenden worden van hun tuinplanten en boeren van landbouwgewassen beroofd als men het net zo op zijn beloop laat als bij Amsterdam/. Zie hierover de rapporten van de Vlinderstichting e.v.a. [2]                           De conclusie is niet mals en deze aanbeveling geven we dan ook van harte mee: “ in breder verband lijkt het ook tijd dat natuur beherend Nederland zich bevindt op de grenzen van een zogenaamd natuurlijke begrazing. In dit geval door damherten. Twee belangrijke factoren- het ontbreken van grote roofdieren en de kleine schaal van natuurgebieden zorgen in Nederland voor een in hoge mate onnatuurlijke omgeving voor wilde hoefdieren. Praktijk en modelstudies laten zien dat de herbivoreninvloed in beide gevallen dominant wordt. Doordat grazers zich niet willen verspreiden of het niet kunnen. Zelfregulatie is onjuist gebleken. “[3]

Aantalscontrole :Cruciaal is het instellen van de juiste doelstand.       De Woudreus ziet het niet gebeuren dat er meer boswachters,  jagers of – nog veel beter- een onafhankelijk deskundig bureau jaarlijks hier worden aangetrokken om het juiste aantal dieren vast te stellen.  En in te laten grijpen als er te veel dieren blijken voor de draagkracht van het gebied. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat de vervrouwelijking van de hoefdieren de laatste 20-30 jaar als gevolg heeft dat er een stijgende jaarlijkse aanwas is en gemiddeld jonge populaties. Dit verschijnsel staat los van het beheer (proactief of reactief). Deze trend wordt gezien als een overlevingsstrategie in reactie op vormen van stress (e.g. voedseltekort, verstoring, sociale interacties, intensief beheer)

Verstard hobbyisme verliest het van realiteit zin. Zo vernielt Nederland de bestaande biodiversiteit dankzij de natuurbeheerders en hun starre dogma’s- ook  met betrekking de begrazingstheorie en de zelfregulering van de natuur .

 

[1] Vakblad Natuur en landschap, februari 2016

[2] Wallis de Vries, M: minder vlinders? Meer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: minder vlinders? Rapport VS2015.012, De Vlinderstichting Wageningen.(2015)

[3] Vakblad Natuur en Landschap, december 2015

Stichting de Woudreus